Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 10 april 2018

Gepubliceerd: 12 april 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2017A0414110
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=90d86187-2904-462a-ad10-05aed3070e31&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20Sociale%20Zaken%20en%20Werkgelegenheid%20-%2010%20april%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 34924, 23987, 21501, 26448, 34352, 32043, 29544, 31800, 32659, 28990, 25902, 29275, 34606

Inhoud


Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 27 maart 2018. Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies - 2018Z04927

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering

Uitnodiging Gemeente Utrecht voor werkbezoek aan COA-locatie Einsteindreef

Zaak: Brief derden - Gemeente Utrecht te Utrecht - 4 april 2018. Uitnodiging Gemeente Utrecht voor werkbezoek aan COA-locatie Einsteindreef - 2018Z06186

Besluit: Via een e-mailprocedure kunnen leden zich aanmelden voor deelname aan het werkbezoek aan de COA locatie Einsteindreef in Utrecht

Stafnotitie - Programma rondetafelgesprek 'Evaluatie van het Financieel Toetsingskader'

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 5 april 2018. Stafnotitie - Programma rondetafelgesprek 'Evaluatie van het Financieel Toetsingskader' - 2018Z06106

Besluit: Instemmen met het voorstel van de voorbereidingswerkgroep.

Verzoek om staatssecretaris van SZW een brief met reactie te vragen naar aanleiding van het bericht van de NOS: “Te zware pakketten, te weinig loon: sorteerders zetten druk op PostNL”

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, B. van Kent (SP) - 4 april 2018. Verzoek om staatssecretaris van SZW een brief met reactie te vragen naar aanleiding van het bericht van de NOS: “Te zware pakketten, te weinig loon: sorteerders zetten druk op PostNL” - 2018Z06107

Besluit: De staatssecretaris van SZW zal worden gevraagd om een brief met reactie naar aanleiding van het bericht van de NOS: "Te zware pakketten, te weinig loon: sorteerders zetten druk op PostNL"

Bijzondere procedure Loondispensatie Participatiewet

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA) - 29 maart 2018. Bijzondere procedure Loondispensatie Participatiewet - 2018Z05813

Besluit: De bijzondere procedure wordt omgezet in een rondetafelgesprek Loondispensatie Participatiewet
Noot: Zie agendapunt 12.9

Verzoek om rondetafelgesprek over ZZP'ers, naar aanleiding van bericht "Startende ZZP'er is steeds jonger"

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Z. Özdil (GroenLinks) - 29 maart 2018. Verzoek om rondetafelgesprek over ZZP'ers, naar aanleiding van bericht "Startende ZZP'er is steeds jonger" - 2018Z05810

Besluit: Aanhouden tot een volgende procedurevergadering.

Verzoek om kabinetsreactie op het CBS-rapport "Armoede en sociale uitsluiting 2018" en voorstel om CBS uit te nodigen voor een technische briefing

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 29 maart 2018. Verzoek om kabinetsreactie op het CBS-rapport "Armoede en sociale uitsluiting 2018" en voorstel om CBS uit te nodigen voor een technische briefing - 2018Z05801

Besluit: De staatssecretaris van SZW zal worden verzocht om een reactie op het CBS-rapport "Armoede en sociale uitsluiting 2018"
Besluit: Het CBS zal worden gevraagd een technische briefing te geven over het CBS-rapport "Armoede en sociale uitsluiting 2018"

Geannoteerde Agenda Informele Raad WSBVC van 17 en 18 april 2018 te Sofia, Bulgarije

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 3 april 2018. Geannoteerde Agenda Informele Raad WSBVC van 17 en 18 april 2018 te Sofia, Bulgarije - 21501-31-479

Besluit: Desgewenst betrokken bij inbreng schriftelijk overleg Informele Raad WSB van 17-18 april 2018 op 5 april 2018.

Mededeling van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een subsidiariteitstoets bij het EU-voorstel: Verordening oprichting Europese Arbeidsautoriteit COM (2018) 131

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M.R.J. Rog (CDA) - 3 april 2018. Mededeling van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een subsidiariteitstoets bij het EU-voorstel: Verordening oprichting Europese Arbeidsautoriteit COM (2018) 131 - 34924-1

Besluit: Ter informatie.
Noot: •De email-inventarisatie met betrekking tot de toetsing van de subsidiariteit van dit voorstel is gestart. De deadline voor inbreng van de fracties is dinsdag 17 april 14.00 uur.

EU-voorstel: Verordening oprichting Europese Arbeidsautoriteit COM (2018) 131

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 28 maart 2018. EU-voorstel: Verordening oprichting Europese Arbeidsautoriteit COM (2018) 131 - 2018Z05633

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Behandelvoorbehoud Europese Arbeidsautoriteit op 25 april 2018.
Noot: •Het recent ontvangen fiche verordening oprichting Europese Arbeidsautoriteit zal ook voor dit algemeen overleg worden geagendeerd.

EU-voorstel: Raadsaanbeveling toegang tot sociale bescherming werknemers en zelfstandigen COM (2018) 132

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 28 maart 2018. EU-voorstel: Raadsaanbeveling toegang tot sociale bescherming werknemers en zelfstandigen COM (2018) 132 - 2018Z05649

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Formele Raad WSB van 21 juni 2018 op 13 juni 2018.

Beantwoording vragen commissie over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) (Brexit) en de gevolgen hiervan voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (het ministerie van SZW)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 28 maart 2018. Beantwoording vragen commissie over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) (Brexit) en de gevolgen hiervan voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 23987-229

Besluit: Aanhouden tot het actieplan en tijdspad Brexit is ontvangen
Noot: •De minister verwacht het actieplan rond het zomerreces 2018 aan de Kamer te sturen

Verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 15 maart 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 26 maart 2018. Verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 15 maart 2018 - 21501-31-478

Besluit: Desgewenst betrokken bij inbreng schriftelijk overleg Informele Raad WSB van 17-18 april 2018 op 5 april 2018.

Vernieuwing ICT systeem voor de Kinderbijslag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 29 maart 2018. Vernieuwing ICT systeem voor de Kinderbijslag - 26448-603

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg SUWI-onderwerpen.4

Hoofdlijnennotitie Loondispensatie Participatiewet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 27 maart 2018. Hoofdlijnennotitie Loondispensatie Participatiewet - 34352-98

Besluit: De commissie besluit om op korte termijn een kort rondetafelgesprek te organiseren.
Noot: •Een voorbereidingswerkgroep (bestaande uit de leden Peters (CDA), Raemakers (D66), Voortman (GroenLinks), Jasper Van Dijk (SP) en Gijs van Dijk (PvdA) zal een programma voor het rondetafelgesprek nader uitwerken.•Via een email-inventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor deelname aan de voorbereidingswerkgroep en suggesties indienen voor de deelnemerslijst/vraagstelling/thema's.•De commissie spreekt de voorkeur uit het debat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon nog voor het meireces te voeren.

Technische briefing over beleidsinformatie en onderzoek op het SZW domein

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 4 april 2018. Technische briefing over beleidsinformatie en onderzoek op het SZW domein - 2018Z06196

Besluit: De commissie gaat niet in op het aanbod een technische briefing te verzorgen over beleidsinformatie en onderzoek.Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Stand van zaken over de vernieuwing van het pensioenstelsel

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 4 april 2018. Stand van zaken over de vernieuwing van het pensioenstelsel - 32043-404

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 20 juni 2018.

Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt: de economie heeft iedereen nodig!

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 30 maart 2018. Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt: de economie heeft iedereen nodig! - 29544-821

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Inburgering en integratie.

Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Özdil en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA) - 23 november 2017. Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Özdil en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt - 34837

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 16 mei 2018 te 14.00 uur3

Voorstel van wet van het lid Özdil tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Wet Langdurend Zorgverlof)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Z. Özdil (GroenLinks) - 3 april 2018. Brief van het lid Özdil inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - 31800-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Z. Özdil (GroenLinks) - 3 december 2008. Voorstel van wet van het lid Özdil tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Wet Langdurend Zorgverlof) - 31800

Besluit: Ter informatie.

Voorstel van wet van het lid Van Gent tot wijziging van onder andere de Wet arbeid en zorg (Wet Babyverlof)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 3 april 2018. Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 32659-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, W. van Gent (GroenLinks) - 24 februari 2011. Voorstel van wet van het lid Van Gent tot wijziging van onder andere de Wet arbeid en zorg (Wet Babyverlof) - 32659

Besluit: Ter informatie.

Voorstel van wet van het lid Van Gent tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met een regeling van de vrijheid van meningsuiting van werknemers ter bescherming van klokkenluiders

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 3 april 2018. Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 28990-8

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.2

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Gent, van (GroenLinks) - 15 juli 2003. Voorstel van wet van het lid Van Gent tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met een regeling van de vrijheid van meningsuiting van werknemers ter bescherming van klokkenluiders - 28990

Besluit: Ter informatie.

Voorstel van wet van de leden Rosenmöller, Van Nieuwenhoven en Bakker houdende wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de wenselijkheid deeltijdarbeid en differentiatie van arbeidsduurpatronen te bevorderen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 3 april 2018. Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 25902-5

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Rosenmöller (GroenLinks) - 24 februari 1998. Voorstel van wet van de leden Rosenmöller, Van Nieuwenhoven en Bakker houdende wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de wenselijkheid deeltijdarbeid en differentiatie van arbeidsduurpatronen te bevorderen - 25902

Besluit: Ter informatie.

Voorstel van wet van de leden Vos en Stuurman betreffende het wijzigen van de wet Stimulering evenredige arbeidsdeelname minderheden

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 3 april 2018. Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 29275-8

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Vos, M.B. (GroenLinks) - 28 oktober 2003. Voorstel van wet van de leden Vos en Stuurman betreffende het wijzigen van de wet Stimulering evenredige arbeidsdeelname minderheden - 29275

Besluit: Ter informatie.

Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) - 26 maart 2018. Antwoorden op resterende vragen uit de eerste termijn van het plenaire debat van 14 maart 2018 over de Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet - 34606-10

Besluit: Betrokken bij plenaire behandeling wetsvoorstel, voortzetting beantwoording eerste termijn op 27 maart 2018.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) - 18 november 2016. Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet) - 34606

Besluit: Ter informatie.