Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 13 maart 2018

Gepubliceerd: 15 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2017A041397
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=333345af-2a2b-49b4-b22a-52620c437ca3&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20SZW%20d.d.%2013%20maart%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 21501, 31322, 25883, 24515, 31322, 32043, 32043, 29818, 32824

Inhoud


Verzoek van het lid Van Kent om de plannen en berekeningen die MKB Nederland bij minister Koolmees ingezien heeft, al dan niet vertrouwelijk met de Kamer te delen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. van Kent (SP) - 13 maart 2018. Verzoek van het lid Van Kent om de plannen en berekeningen die MKB Nederland bij minister Koolmees ingezien heeft, al dan niet vertrouwelijk met de Kamer te delen. - 2018Z04397

Besluit: Naar aanleiding van het in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018 ingebrachte aanvulling trekt het lid Van Kent (SP) zijn verzoek in.Ad-hoc besluitvormingGeen agendapunten

Voorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS) om de Tweede Kamer een onafhankelijke ‘Commissie van Deskundigen’ te laten instellen om te adviseren over de rekenrente voor de waardering van de pensioenverplichtingen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) - 13 maart 2018. Voorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS) om de Tweede Kamer een onafhankelijke ‘Commissie van Deskundigen’ te laten instellen om te adviseren over de rekenrente voor de waardering van de pensioenverplichtingen - 2018Z04398

Besluit: Het voorstel om een onafhankelijke 'Commissie van Deskundigen' te laten instellen wordt niet gehonoreerd.

Verzoek van het lid Grashoff (GroenLinks) om een rondetafelgesprek over Evaluatie FTK (financieel toetsingskader) en op een later moment een algemeen overleg over de evaluatie FTK te houden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J. Grashoff (GroenLinks) - 13 maart 2018. Verzoek van het lid Grashoff (GroenLinks) om een rondetafelgesprek over Evaluatie FTK (financieel toetsingskader) en op een later moment een algemeen overleg over de evaluatie FTK te houden - 2018Z04400

Besluit: De commissie honoreert het verzoek een rondetafelgesprek te organiseren en stelt hiervoor een voorbereidingsgroep in, die een voorstel voor een nadere invulling van het programma zal uitwerken.
Besluit: Een algemeen overleg Pensioenen, waar de Evaluatie van het FTK voor zal worden geagendeerd, zal medio juni 2018 worden ingepland.
Noot: • Er zal via de e-mail worden geinventariseerd welke leden in de voorbereidingsgroep willen participeren.

Betrokkenheid commissies bij de V-100 in 2018.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 22 februari 2018. Betrokkenheid commissies bij de V-100 in 2018 - 2018Z03246

Besluit: Aanhouden totdat de commissie een besluit genomen heeft of zij (een) rapporteur(s) aanwijst bij de behandeling van het Jaarverslag 2017 van het ministerie van SZW.

Fiche: Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 16 februari 2018. Fiche: Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden - 22112-2486

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over de Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 15 maart 2018 op 7 maart 2018.
Noot: •In de procedurevergadering van 20 februari 2018 is besloten deze brief te agenderen voor het algemeen overleg Formele Raad WSB op 7 maart 2018.

Lijst met EU-voorstellen- februari 2018

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.E. Esmeijer - 8 maart 2018. Lijst met EU-voorstellen- februari 2018 - 2018Z04040

Besluit: Instemmen met het in de stafnotitie voorgestelde behandelvoorstel.3

Verzoek Europese Commissie - Vertegenwoordiging in Nederland, namens Eurocommissaris Marianne Thyssen (Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit) Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, om gesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 12 april 2018.

Zaak: Brief derden - Europese Commissie - Vertegenwoordiging in Nederland te Den Haag - 1 maart 2018. Verzoek Europese Commissie - Vertegenwoordiging in Nederland, namens Eurocommissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, om gesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 12 april 2018 - 2018Z03667

Besluit: Via een e-mail inventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor deelname aan het gesprek met Marianne Thyssen, Eurocommissaris Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit.

Geannoteerde Agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 15 maart 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 23 februari 2018. Geannoteerde Agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 15 maart 2018 - 21501-31-477

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over de Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 15 maart 2018 op 7 maart 2018.

Verzamelbrief Kinderopvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 8 maart 2018. Verzamelbrief Kinderopvang - 31322-346

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kinderopvang op 22 maart 2018.Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informatie over het verlenen van een subsidie aan De Letselschade Raad voor het opstellen van een gedragscode gericht op een uniforme werkwijze bij het behandelen van claims voor beroepsziekten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 5 maart 2018. Informatie over het verlenen van een subsidie aan De Letselschade Raad voor het opstellen van een gedragscode gericht op een uniforme werkwijze bij het behandelen van claims voor beroepsziekten - 25883-323

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsomstandigheden.

Diverse onderwerpen schuldenbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 26 februari 2018. Diverse onderwerpen schuldenbeleid - 24515-426

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid.2

Inschrijving bestuurders in het Personenregister kinderopvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 23 februari 2018. Inschrijving bestuurders in het Personenregister kinderopvang - 31322-345

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kinderopvang op 22 maart 2018.

Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 8 maart 2018. Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding - 2018Z04166

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 14 maart 2018.
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd (medio juni 2018) te voeren algemeen overleg Pensioenen.
Noot: Zie ook agendapunt 23.

Rapport Evaluatie Wet aanpassing financieel toetsingskader

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 8 maart 2018. Rapport Evaluatie Wet aanpassing financieel toetsingskader - 32043-391

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd (medio juni 2018) te voeren algemeen overleg Pensioenen.
Noot: Zie ook agendapunt 23.

Evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 8 maart 2018. Evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen - 32043-392

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren (medio juni 2018) algemeen overleg Pensioenen.
Noot: Zie ook agendapunt 23.

Nalevingsonderzoek Wet op de Ondernemingsraden

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 5 maart 2018. Nalevingsonderzoek Wet op de Ondernemingsraden - 29818-44

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsomstandigheden.

Reactie op verzoek commissie n.a.v. rapport KIS over arbeidsmarkttoeleiding van vluchtelingenvrouwen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 19 februari 2018. Reactie op verzoek commissie inzake het rapport van het Kennisplatform Integratie en Samenleving over arbeidsmarkttoeleiding van vluchtelingenvrouwen - 32824-204

Besluit: Betrokken bij plenair VAO Inburgering en integratie op 14 maart 2018.