Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 20 februari 2018

Gepubliceerd: 22 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2017A041389
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b7584aeb-c433-485c-90f2-93f9d50cb27a&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vc%20SZW%20-%2020%20februari%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 25883, 31490, 34036, 34351, 32824, 32824, 33716, 31322, 32851, 32716, 34855, 32043, 34801, 34801, 33314

Inhoud


Minister van SZW verzoeken om in de gevraagde stand van zaken-brief over preventie radicalisering ook in te gaan op het bericht 'ramp-ambtenaren hadden vrij spel'

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. de Graaf (PVV) - 21 februari 2018. Minister van SZW verzoeken om in de gevraagde stand van zaken-brief over preventie radicalisering ook in te gaan op het bericht 'ramp-ambtenaren hadden vrij spel' - 2018Z03084

Besluit: De minister van SZW zal worden verzocht om in de door de commissie gevraagde stand van zaken-brief preventie radicalisering, tevens in te gaan op het bericht 'ramp-ambtenaren hadden vrij spel'.
Noot: •De minister van SZW is gevraagd om een stand van zaken-brief Preventie radicalisering bij brief d.d. 8 februari 2018 (2018Z02237).Ad-hoc besluitvormingGeen agendapunten8

Uitnodiging UWV voor werkbezoek

Zaak: Brief derden - UWV te Amsterdam - 19 februari 2018. Uitnodiging UWV voor werkbezoek - 2018Z02881

Besluit: Via een e-mail inventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor deelname aan het werkbezoek aan UWV te Den Haag

Verzoeken tot advies of voorlichting aan overige overheidsorganen

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 8 februari 2018. Brief van het Presidium over doorlooptijd van verzoeken aan overheidsorganen - 2018Z02240

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Rondvraag

Verzoek van het lid Van Brenk om de minister van SZW te verzoeken de openstaande vraag m.b.t. brede koopkrachtontwikkeling in 2018 te beantwoorden (brief minister SZW d.d. 13 februari 2018, Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 januari 2018, over de brede koopkrachtontwikkeling in 2018) (TK 34775-XV-91)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk (50PLUS) - 15 februari 2018. Verzoek van het lid Van Brenk om de minister van SZW te verzoeken de openstaande vraag m.b.t. brede koopkrachtontwikkeling in 2018 te beantwoorden (brief minister SZW d.d. 13 februari 2018, Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 januari 2018, over de brede koopkrachtontwikkeling in 2018) (TK 34775-XV-91) - 2018Z02679

Besluit: De minister van SZW zal worden verzocht de openstaande vraag, waar (bij wie) de 3% welvaartsstijging terecht is gekomen, te beantwoorden
Noot: •Zie tevens agendapunt 7.

Voorstel DNB voor werkbezoek over toezicht op pensioenfondsen na de zomer

Zaak: Brief derden - De Nederlandsche Bank (DNB) te Amsterdam - 6 februari 2018. Voorstel DNB voor werkbezoek over toezicht op pensioenfondsen na de zomer - 2018Z02563

Besluit: Via een e-mail inventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor deelname aan werkbezoek DNB over toezicht op pensioenfondsen
Noot: •Het werkbezoek zal worden georganiseerd na het zomerreces.7

Aanbod SER voor toelichting op advies over optimaliseren betaald ouderschapsverlof

Zaak: Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 12 februari 2018. Aanbod SER voor toelichting op advies over ouderschapsverlof - 2018Z02494

Besluit: Via een e-mail inventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor deelname aan een toelichting van de SER over het advies inzake optimaliseren betaald ouderschapsverlof

Behandelvoorstel Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 15 maart 2018.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 15 februari 2018. Stafnotitie - Behandelvoorstel Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 15 maart 2018 - 2018Z02745

Besluit: Het algemeen overleg ter voorbereiding van de Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 15 maart 2018 vindt doorgang (op 7 maart 2018)
Noot: •Het fiche over de voorgestelde richtlijn betreffende “transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de EU” (2018Z02820) wordt geagendeerd voor het algemeen overleg van 7 maart 2018.Brieven van overige bewindspersonenGeen agendapunten5

Beantwoording vragen van de Eerste Kamer over Ontwerprichtlijn evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers (COM (2017) 253)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 14 februari 2018. Beantwoording vragen van de Eerste Kamer over Ontwerprichtlijn evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers (COM (2017) 253) - 2018Z02619

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 15 maart 2018 op 7 maart 2018.

Behandeling van het thema 'Brexit'

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 13 februari 2018. Behandeling van het thema 'Brexit' - 2018Z02484

Besluit: De in de brief opgenomen vragen worden voorgelegd aan de minister van SZW
Noot: •Na ontvangst van de antwoorden zal worden bezien of de commissie behoefte heeft aan een gesprek met de rapporteurs inzake Brexit, waarbij een toelichting wordt gegeven op de stand van zaken en advies gegeven kan worden over het goed kunnen volgen en controleren van de voorbereidingen op Brexit.

Verdeling van de LIV-middelen over de sectoren

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 13 februari 2018. Verdeling van de LIV-middelen over de sectoren - 25883-322

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over Arbeidsmarktbeleid op 14 februari 2018.Europese aangelegenheden

Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 januari 2018, over het bericht dat de minister van SZW schoonmakers wil inhuren via uitzendconstructies i.p.v. het in vaste dienst nemen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 12 februari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 januari 2018, over het bericht dat de minister van SZW schoonmakers wil inhuren via uitzendconstructies i.p.v. het in vaste dienst nemen - 31490-237

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 14 februari 2018.4

Roadmap vervanging DBA

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 9 februari 2018. Roadmap vervanging DBA - 34036-68

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 14 februari 2018.
Noot: •Na ontvangst van de voor het zomerreces toegezegde hoofdlijnenbrief DBA zal een (apart) algemeen overleg worden gepland.

Onderzoek 'Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten in de Wwz'

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 5 februari 2018. Onderzoek 'Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten in de Wwz' - 34351-26

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 14 februari 2018.

Maatregelen wachttijden ONA (Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 4 februari 2018. Capaciteitsproblemen bij het examenonderdeel oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA) van het inburgeringsexamen - 32824-203

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Inburgering en integratie op 7 februari 2018.

Schriftelijke beantwoording op vragen gesteld in de eerste termijn van het algemeen overleg over inburgering en Integratie van 13 december 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 2 februari 2018. Schriftelijke beantwoording op vragen gesteld in de eerste termijn van het algemeen overleg over inburgering en Integratie van 13 december 2017 - 32824-202

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Inburgering en integratie op 7 februari 2018.

Monitor alleenstaande ouders, ALO-kop en bijzondere bijstand

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 12 februari 2018. Monitor alleenstaande ouders, ALO-kop en bijzondere bijstand - 33716-39

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Participatiewet.3

Aanpassing beoogde invoeringsdata nieuwe financieringssystematiek kinderopvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 6 februari 2018. Aanpassing beoogde invoeringsdata nieuwe financieringssystematiek kinderopvang - 31322-344

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: •In het voorjaar van 2018 zal de staatssecretaris de Kamer nader informeren over haar plannen voor de financiering van kinderopvang.

Evaluatie informatiestructuur voor grensgangers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 23 januari 2018. Evaluatie informatiestructuur voor grensgangers - 32851-37

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg SUWI-onderwerpen.

Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 februari 2018, over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 14 februari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 februari 2018, over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering - 32716-29

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 8 februari 2018).Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 januari 2018, over de brede koopkrachtontwikkeling in 2018

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 13 februari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 januari 2018, over de brede koopkrachtontwikkeling in 2018 - 34775-XV-91

Besluit: Betrekken bij plenair dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling (2018) van gepensioneerden (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 31 januari 2018).
Noot: •Zie tevens agendapunt

Reactie op de motie van de leden Gijs van Dijk en Van Weyenberg over het toekomstperspectief voor jongeren (Kamerstuk 34775-XV-61)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 13 februari 2018. Reactie op de motie van de leden Gijs van Dijk en Van Weyenberg over het toekomstperspectief voor jongeren - 34775-XV-90

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere procesgang van de aangehouden motie van de leden Gijs van Dijk en Van Weyenberg.2

Kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Van Kent, Özdil en Gijs van Dijk “Vast werk loont” (Kamerstuk 34855-2)

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, B. van Kent (SP) - 20 december 2017. Initiatiefnota van de leden Van Kent, Özdil en Gijs van Dijk over ‘Vast werk loont’ - 34855

Besluit: Agenderen voor notaoverleg, direct na het krokusreces in te plannen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 12 februari 2018. Kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Van Kent, Özdil en Gijs van Dijk over “Vast werk loont” - 34855-3

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de initiatiefnota 'Vast werk loont'.

Pensioencommunicatie

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 2 februari 2018. Pensioencommunicatie - 32043-390

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 14 maart 2018.

Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden van afgescheiden vermogens door fuserende bedrijfstakpensioenfondsen, regels voor fusie en splitsing en waardeoverdracht van nettopensioen (Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen)

Zaak: Overig - vicepresident van de Raad van State, J.P.H. Donner - 2 februari 2018. Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over de nota van wijziging inzake de Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen - 34801-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 9 oktober 2017. Nota van wijziging - 34801-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 7 oktober 2017. Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden van afgescheiden vermogens door fuserende bedrijfstakpensioenfondsen, regels voor fusie en splitsing en waardeoverdracht van nettopensioen (Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen) - 34801

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 28 maart 2018 te 14.00 uur

Voorstel van wet van de leden Aptroot en Lodders houdende opheffing van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties en overheveling van hun taken aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Wet opheffing product- en bedrijfschappen)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 2 februari 2018. Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 33314-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Ch.B. Aptroot (VVD) - 21 juni 2012. Voorstel van wet van de leden Aptroot en Lodders houdende opheffing van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties en overheveling van hun taken aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Wet opheffing product- en bedrijfschappen) - 33314

Besluit: Ter informatie.