Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 6 februari 2018

Gepubliceerd: 7 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2017A041377
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bdfb798d-f262-4b54-b654-af3dd46b3d47&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vc%20SZW%20-%206%20februari%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30950, 30950, 26642, 22112, 22112, 24515, 34352, 31322, 31322, 25883, 34477, 32851, 31322

Inhoud


Verzoek om te zijner tijd een algemeen overleg Preventie radicalisering te organiseren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. Becker (VVD) - 7 februari 2018. Verzoek om een algemeen overleg Preventie radicalisering te organiseren - 2018Z02094

Besluit: De minister van SZW zal worden verzocht om een stand van zaken-brief inzake preventie radicaliseringAd-hoc besluitvormingGeen agendapunten

Verzoek om uitstel van het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 14 februari 2018.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk (50PLUS) - 6 februari 2018. Verzoek om uitstel van het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 14 februari 2018 - 2018Z01951

Besluit: Verzoek wordt niet gehonoreerd
Noot: •Ambtelijk zal worden geïnformeerd wanneer het antwoord op de schriftelijke vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) over de langdurige werkloosheid 55-67 jaar kan worden verwacht.

Spreektijd voortzetting (tweede termijn) algemeen overleg Inburgering en integratie op 7 februari 2018.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 6 februari 2018. Spreektijd voortzetting (tweede termijn) algemeen overleg Inburgering en integratie op 7 februari 2018 - 2018Z01945

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd. Spreektijd per fractie wordt vastgesteld op 3,5 minuut

Verzoek KBO-PCOB tot aanbieding petitie m.b.t. arbeidsmarktpositie van ouderen d.d. 13 februari 2018.

Zaak: Brief derden - KBO-PCOB te Utrecht - 5 februari 2018. Verzoek KBO-PCOB tot aanbieding petitie m.b.t. arbeidsmarktpositie van ouderen d.d. 13 februari 2018 - 2018Z01916

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd. Petitieaanbieding organiseren.

Verzoek FNV Waterbouw / Nautilus International tot aanbieding petitie 'Stop de verdringing in de waterbouw van Nederlandse vaklieden' voorafgaand aan algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid d.d. 14 februari 2018.

Zaak: Brief derden - Nautilus International te Rotterdam - 2 februari 2018. Verzoek FNV Waterbouw / Nautilus International tot aanbieding petitie 'Stop de verdringing in de waterbouw van Nederlandse vaklieden' voorafgaand aan algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid d.d. 14 februari 2018 - 2018Z01877

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd. Petitieaanbieding organiseren.6

Jaarplan

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 1 februari 2018. Stafnotitie - Jaarplan SZW 2018 - 2018Z01721

Besluit: In werkgroepverband zal een aantal thema's nader worden uitgewerkt hoe en met welke inzet en instrumenten de gemeenschappelijke kennispositie van de commissie kan worden versterktRondvraag

Werkwijze

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 1 februari 2018. Stafnotitie - Bespreken werkwijze vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 2018Z01732

Besluit: De commissie handhaaft de tot op heden gehanteerde werkwijze, met dien verstande dat de spreektijden voor een algemeen overleg van drie uur op 5 minuten en een algemeen overleg van vier uur op 6 minuten worden vastgesteld. Tevens zal worden bezien of en op welke wijze de in een algemeen overleg gedane toezeggingen (nog) meer onder de aandacht van de leden kunnen worden gebracht.

Stafnotitie - Voorstel voorbereidingswerkgroep RTG "Werk voor asielzoekers en statushouders"

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 1 februari 2018. Stafnotitie - Voorstel voorbereidingswerkgroep RTG "Werk voor asielzoekers en statushouders" - 2018Z01735

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel van de voorbereidingswerkgroep

Verzoek aan minister van SZW naar toegezegde brief over de Wet DBA

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Z. Özdil (GroenLinks) - 1 februari 2018. Verzoek aan minister van SZW naar toegezegde brief over de Wet DBA - 2018Z01713

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De minister van SZW zal worden verzocht de toegezegde brief over de Wet DBA aan de Kamer toe te zenden.

Aanbod briefing publicatie 'Langer doorwerken' van CPB

Zaak: Brief derden - Centraal Planbureau (CPB) te Den Haag - 25 januari 2018. Aanbieding publicatie 'Langer doorwerken' van CPB - 2018Z01378

Besluit: De commissie gaat in op het aanbod van het CPB om een openbare briefing te verzorgen over haar publicatie "Langer doorwerken"
Noot: •Via een e-mailinventarisatie zullen leden zich kunnen aanmelden voor deze briefing.5

Aanpak leeftijdsdiscriminatie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 13 september 2017. Aanpak leeftijdsdiscriminatie - 30950-140

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsmarktdiscriminatie
Noot: •In de procedurevergadering van de commissie BiZa van 1 februari 2018 is besloten deze brief over te dragen aan de commissie SZW.•Deze brief stond geagendeerd voor het algemeen overleg Discriminatie van de commissie BiZa op 14 februari 2018.

Aanpak leeftijdsdiscriminatie

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 5 december 2017. Aanpak leeftijdsdiscriminatie - 30950-142

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsmarkdiscriminatie
Noot: •In de procedurevergadering van de commissie BiZa van 1 februari 2018 is besloten deze brief over te dragen aan de commissie SZW.•Deze brief stond geagendeerd voor het algemeen overleg Discriminatie van de commissie BiZa op 14 februari 2018.

Lijst met EU-voorstellen- januari 2018

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.E. Esmeijer - 1 februari 2018. Lijst met EU-voorstellen- januari 2018 - 2018Z01706

Besluit: Instemmen met de in de stafnotitie voorgestelde behandelvoorstellen3

Voortgangsbrief ESF 2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 29 januari 2018. Voortgangsbrief ESF 2017 - 26642-139

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 14 februari 2018.

Uitstel toezending BNC-fiche over de voorgestelde richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de EU

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 23 januari 2018. Uitstel toezending BNC-fiche over de voorgestelde richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de EU - 22112-2474

Besluit: De minister verzoeken om het BNC-fiche voor 15 februari 2018 aan de Kamer toe te zenden, opdat het betrokken kan worden bij het algemeen overleg Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 15 maart 2018 op 7 maart 2018.

Fiche: Mededeling EU-Actieplan 2017-2019: loonkloof tussen vrouwen en mannen aanpakken

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 19 januari 2018. Fiche: Mededeling EU-Actieplan 2017-2019: loonkloof tussen vrouwen en mannen aanpakken - 22112-2467

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 15 maart 2018 op 7 maart 2018.

Reactie op verzoek commissie op het rapport van de Nationale ombudsman ‘Een open deur? Een onderzoek naar de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 25 januari 2018. Reactie op verzoek commissie op het rapport van de Nationale ombudsman ‘Een open deur? Een onderzoek naar de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening’ - 24515-412

Besluit: Betrokken bij het dertigledendebat (Jasper van Dijk) over een schuldenindustrie en het manifest Schuldvrij! op 25 januari 2018.Europese aangelegenheden

Tussentijdse evaluatie Taaleis

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 29 januari 2018. Tussentijdse evaluatie Taaleis - 34352-84

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Participatiewet op 8 februari 2018.2

Voortgang Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 29 januari 2018. Beantwoording vragen commissie over de voortgang Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang - 31322-343

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kinderopvang op 22 maart 2018.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 16 november 2017. Voortgang Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang - 31322-340

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kinderopvang op 22 maart 2018.

Onderzoeksrapportage ”Kansen van taakdelegatie en taakherschikking in de bedrijfsgezondheidszorg; een juridisch-empirische verkenning”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 25 januari 2018. Onderzoeksrapportage ”Kansen van taakdelegatie en taakherschikking in de bedrijfsgezondheidszorg; een juridisch-empirische verkenning” - 25883-321

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsomstandigheden.
Noot: •Een beleidsmatige reactie op het rapport zal in het voorjaar van 2018 aan de Kamer worden aangeboden.

Rapportages Inspectie SZW met betrekking tot participatie en inkomensondersteuning

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 23 januari 2018. Rapportages Inspectie SZW met betrekking tot participatie en inkomensondersteuning - 34477-31

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Participatiewet op 8 februari 2018.

Evaluatie informatiestructuur voor grensgangers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 23 januari 2018. Evaluatie informatiestructuur voor grensgangers - 32851-37

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: •De staf zal met een voorstel komen voor welk algemeen overleg deze brief kan worden geagendeerd

Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang - resultaten 2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 22 januari 2018. Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang - resultaten 2017 - 31322-342

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 13 februari 2018 te 14.00 uur

Open sollicitatie nakijken inburgeringexamens

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 25 januari 2018. Open sollicitatie nakijken inburgeringexamens - 2018Z01164

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid