Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 23 januari 2018

Gepubliceerd: 24 januari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2017A0413611
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5ca4da51-f70f-4b8b-9ed4-790cbf35f1a9&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vc%20SZW%20-%2023%20januari%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 22112, 21501, 33682, 32716, 34352, 33826, 25883, 29817, 24515, 24515, 25883, 25883, 34352, 29544, 34304, 30982, 30982, 34108, 29544, 29544, 30012, 29544, 34766, 34351, 32043, 29544, 29544, 34083, 26448, 33075, 31045, 34617

Inhoud


Verzoek om reactie van staatssecretaris SZW op het rapport van de Nationale ombudsman 'Een open deur?' over de gebrekkige toegang tot schuldhulpverlening ten behoeve van het dertigledendebat over een schuldenindustrie en het manifest Schuldvrij! op 25 januari 2018.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 23 januari 2018. Verzoek om reactie van staatssecretaris SZW op het rapport van de Nationale ombudsman 'Een open deur?' over de gebrekkige toegang tot schuldhulpverlening ten behoeve van het dertigledendebat over een schuldenindustrie en het manifest Schuldvrij! op 25 januari 2018 - 2018Z00901

Besluit: De staatssecretaris van SZW zal worden verzocht tijdig voorafgaand aan het dertigledendebat over een schuldenindustrie en het manifest Schuldvrij! op 25 januari 2018 een reactie toe te zenden op het rapport van de Nationale ombudsman 'Een open deur?'; een onderzoek naar de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverleningAd-hoc besluitvormingGeen agendapunten10

Verzoek 30 Juni Comité tot aanbieding (volks-)petitie “Repareer het AOW-gat”

Zaak: Brief derden - 30 Juni Comité te - 9 januari 2018. Verzoek 30 Juni Comité tot aanbieding (volks-)petitie “Repareer het AOW-gat” - 2018Z00145

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd. Petitieaanbieding organiseren.Rondvraag

Voorstel hoorzitting/rondetafelgesprek over de toekomst van de Sociale Werkvoorziening

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 17 januari 2018. Voorstel hoorzitting/rondetafelgesprek over de toekomst van de Sociale Werkvoorziening - 2018Z00488

Besluit: Het voorstel tot het organiseren van een rondetafelgesprek over de toekomst van de Sociale Werkvoorziening wordt niet gehonoreerd

Verzoek om tweede deel van rapport "Met 18 jaar ben je (nog) niet volwassen" van de Inspectie SZW voor het algemeen overleg over de Participatiewet (8 februari 2018) naar de Kamer te sturen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 21 december 2017. Verzoek om tweede deel van rapport "Met 18 jaar ben je (nog) niet volwassen" van de Inspectie SZW voor het algemeen overleg over de Participatiewet (8 februari 2018) naar de Kamer te sturen - 2017Z18773

Besluit: Staatssecretaris van SZW verzoeken om tweede deel van rapport "Met 18 jaar ben je (nog) niet volwassen" toe te zenden voor het algemeen overleg Participatiewet op 8 februari 2018.

Stand van zaken voorbereiding rondetafelgesprek 'Schulden' op 12 februari 2018.

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 17 januari 2018. Stafnotitie - Rondetafelgesprek 'Schulden' op 12 februari 2018 - 2018Z00569

Besluit: Ter informatie.9

Ongeplande algemeen overleggen

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 12 december 2017. Stafnotitie - Overzicht ongeplande algemeen overleggen met bijbehorende brieven - 2017Z16100

Besluit: Ter informatie.
Noot: •AO Arbeid en zorg•AO arbeidsomstandigheden•AO Arbeidsongeschiktheid•AO Arbeidsmarktdiscriminatie•AO Pensioenonderwerpen (AO wordt gepland in maart 2018)•AO Armoede- en schuldenbeleid (AO wordt gepland na ontvangst van de door de staatssecretaris toegezegde brieven over schuldenbeleid)•AO Kinderopvang (AO wordt gepland in maart 2018)•AO SUWI-onderwerpen•AO Inburgering en integratie

Initiatiefnota van de leden Van Kent, Özdil en Gijs van Dijk over ‘Vast werk loont’

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, B. van Kent (SP) - 20 december 2017. Initiatiefnota van de leden Van Kent, Özdil en Gijs van Dijk over ‘Vast werk loont’ - 34855

Besluit: De minister van SZW zal worden verzocht om een spoedige reactie op de initiatiefnota.

EU consultatie: sociale bescherming voor mensen in alle vormen van werk en Europese arbeidsautoriteit en sociale zekerheidsnummer

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 10 januari 2018. EU consultatie: sociale bescherming voor mensen in alle vormen van werk en Europese arbeidsautoriteit en sociale zekerheidsnummer - 22112-2457

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 15 maart 2018 op 7 maart 2018.
Noot: •De voorliggende EU-consultaties zijn bedoeld als input voor de Europese Commissie bij het formuleren van voorstellen, die ter bespreking en goedkeuring aan de Europese Raad en het Europees Parlement worden voorgelegd;•Voorstellen van de Europese Commissie tot (1) oprichting van een Europese arbeidsautoriteit, (2) inzake de toegang tot sociale bescherming voor atypische zelfstandigen en (3) inzake een Europees sociale zekerheidsnummer volgen in het tweede kwartaal van 2018;•U ontvangt een behandelvoorstel wanneer de voorstellen van de Europese Commissie door uw Kamer zijn ontvangen.

Uitstel toezending BNC-fiche inzake ‘EU-actieplan 2017-2019: De loonkloof tussen vrouwen en mannen aanpakken’

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 19 december 2017. Uitstel toezending BNC-fiche inzake ‘EU-actieplan 2017-2019: De loonkloof tussen vrouwen en mannen aanpakken’ - 22112-2449

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 7 december 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 19 december 2017. Verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 7 december 2017 - 21501-31-473

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 15 maart 2018 op 7 maart 2018.

Loonstrookjes en koopkracht 2018

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 20 december 2017. Overzicht van de loonstrookjes en de koopkrachteffecten voor 2018 op basis van de Decemberraming van het CPB - 33682-18

Besluit: Betrokken bij plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 oktober 2017, over de instroom van 60-plussers in de WIA

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 15 december 2017. Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 oktober 2017, over de instroom van 60-plussers in de WIA - 32716-26

Besluit: Betrokken bij plenair dertigledendebat (Van Brenk) over de instroom van 60-plussers in de WIA.

Werkvoorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 16 januari 2018. Werkvoorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking - 34352-78

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Participatiewet op 8 februari 2018. Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kabinetsreactie Jaarlijkse Rapportage 2016 College voor de Rechten van de Mens

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 8 januari 2018. Kabinetsreactie Jaarlijkse Rapportage 2016 College voor de Rechten van de Mens - 33826-23

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Armoede - en schuldenbeleid6

Informatie over de uitkomst van overleg met de FNV over de samenloop van de ET-regeling (extraterritoriale kostenvergoeding) en het recht op het lage-inkomensvoordeel (LIV)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 20 december 2017. Informatie over de uitkomst van overleg met de FNV over de samenloop van de ET-regeling (extraterritoriale kostenvergoeding) en het recht op het lage-inkomensvoordeel (LIV) - 25883-320

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 14 februari 201

Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 november 2017, over de sociale werkplaats nieuwe stijl

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 19 december 2017. Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 november 2017, over de sociale werkplaats nieuwe stijl - 29817-138

Besluit: Betrekken bij plenair dertigledendebat (Jasper van Dijk) over de sociale werkplaats nieuwe stijl

Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 november 2017, over gemeenten die gelden voor armoedebestrijding onder kinderen niet uitgeven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 19 december 2017. Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 november 2017, over gemeenten die gelden voor armoedebestrijding onder kinderen niet uitgeven - 24515-411

Besluit: Betrekken bij plenair debat (Gijs van Dijk) over gemeenten die gelden voor armoedebestrijding onder kinderen niet uitgeven

Brede schuldenaanpak

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 18 december 2017. Brede schuldenaanpak - 24515-410

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Armoede - en schuldenbeleid

Rapport "Blootstelling van werknemers aan restanten fipronil in behandelde stallen"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 18 december 2017. Rapport "Blootstelling van werknemers aan restanten fipronil in behandelde stallen" - 25883-314

Besluit: De commissie LNV verzoeken de behandeling over te nemen

Adviezen Gezondheidsraad gezondheidsrisico's door nachtwerk

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 18 december 2017. Adviezen Gezondheidsraad gezondheidsrisico's door nachtwerk - 25883-313

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsomstandigheden

Contouren loondispensatie Participatiewet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 14 december 2017. Contouren loondispensatie Participatiewet - 34352-77

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Participatiewet op 8 februari 201

Verzamelbrief arbeidsparticipatie ouderen en arbeidsmarktdiscriminatie

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 18 januari 2018. Verzamelbrief arbeidsparticipatie ouderen en arbeidsmarktdiscriminatie - 29544-814

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 14 februari 2018. Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Jaarplanning 2018 Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 18 januari 2018. Jaarplanning 2018 Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 34775-XV-89

Besluit: Desgewenst betrekken bij de bespreking over het opstellen van het Jaarplan 2018 van de commissie op dinsdag 6 februari 201

Advies Bureau ICT-toetsing Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 15 januari 2018. Advies Bureau ICT-toetsing Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) - 34304-14

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg SUWI-onderwerpen
Noot: •Na ontvangst van de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Omtzigt, Heerma en Slootweg (2018Z00808) over het BIT-advies zal een stafnotitie worden opgesteld.

Kabinetsreactie beleidsdoorlichting ZW en WAZO

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 10 januari 2018. Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie beleidsdoorlichting ZW en WAZO - 30982-37

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsongeschiktheid4

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 juni 2017. Kabinetsreactie beleidsdoorlichting ZW en WAZO - 30982-33

Besluit: Ter informatie.

Tweede monitor van de Wet aanpak schijnconstructies (Was)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 22 december 2017. Tweede monitor van de Wet aanpak schijnconstructies (Was) - 34108-29

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Handhaving

Reactie op vragen van het lid Van Rooijen, gesteld tijdens de regeling van werkzaamheden van 12 december 2017, over CPB Policy Brief Langer doorwerken: keuzes voor nu en later

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 19 december 2017. Reactie op vragen van het lid Van Rooijen, gesteld tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 december 2017, over CPB Policy Brief Langer doorwerken: keuzes voor nu en later - 29544-811

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 14 februari 201

Eindrapportage Actieplan 50pluswerkt

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 19 december 2017. Eindrapportage Actieplan 50pluswerkt - 29544-810

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 14 februari 201

Toezeggingen over scholingsfondsen en individuele leerrechten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 19 december 2017. Toezeggingen over scholingsfondsen en individuele leerrechten - 30012-76

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 14 februari 201

Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 december 2017, over het bericht ‘In 2022 groot personeelstekort in techniek, zorg en onderwijs’

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 18 december 2017. Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 december 2017, over het bericht ‘In 2022 groot personeelstekort in techniek, zorg en onderwijs’ - 29544-812

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 14 februari 2018.

Toezeggingen gesprekken aanstaande wetswijzigingen Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 18 december 2017. Toezeggingen gesprekken aanstaande wetswijzigingen Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag - 34766-17

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 14 februari 2018.

Voorgenomen wijziging van regelgeving over dagloonberekening bij ziekte in de referteperiode

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 18 december 2017. Voorgenomen wijziging van regelgeving over dagloonberekening bij ziekte in de referteperiode - 34351-25

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 14 februari 201

Medezeggenschap pensioen bij kleine ondernemingen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 15 december 2017. Medezeggenschap pensioen bij kleine ondernemingen - 32043-389

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Pensioenonderwerpen

Reactie op verzoek commissie om nadere informatie zorgplicht van de opdrachtgever

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 15 december 2017. Reactie op verzoek commissie om nadere informatie zorgplicht van de opdrachtgever - 29544-809

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 14 februari 201

Naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 15 december 2017. Naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt - 29544-813

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 14 februari

Uitvoering van de motie van het lid Van Weyenberg over het sluiten van een socialezekerheidsverdrag (Kamerstuk 34083-12)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 15 december 2017. Uitvoering van de motie van het lid Van Weyenberg over het sluiten van een socialezekerheidsverdrag - 34083-19

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgang activiteiten naar aanleiding van het rapport "UWV, balanceren tussen ambities en middelen" van de Algemene Rekenkamer

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 15 december 2017. Voortgang activiteiten naar aanleiding van het rapport "UWV, balanceren tussen ambities en middelen" van de Algemene Rekenkamer - 26448-601

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg SUWI-onderwerpen2

Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot wijziging van het Buitengewoon Besluit Ar-beidsverhoudingen 1945, het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten ter verbetering van de rechtsbescherming bij ontslag

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 21 december 2017. Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 33075-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, F. Koser Kaya (D66) - 7 november 2011. Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot wijziging van het Buitengewoon Besluit Ar-beidsverhoudingen 1945, het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten ter verbetering van de rechtsbescherming bij ontslag - 33075

Besluit: Ter informatie.

Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 21 december 2017. Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 31045-8

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Koser Kaya (D66) - 22 mei 2007. Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie - 31045

Besluit: Ter informatie.

Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 22 december 2017. Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 34617-11

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 25 november 2016. Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken - 34617

Besluit: Ter informatie.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 21 december 2017. Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 20 december 2017 - 2017Z18601

Besluit: Betrokken bij plenaire begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zaak: Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 september 2017. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 - 34775-XV

Besluit: Ter informatie.