Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 25 april 2018

Gepubliceerd: 26 april 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Activiteitnummer: 2017A040136
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=de4f0fa4-c51d-4857-80ce-ef25a787cf55&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20LNV%20op%2025%20april%202018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31532, 31532, 21501, 34526, 34526, 32336, 26991, 33037, 28807, 28807, 28286, 21501

Inhoud


Stafnotitie - Update werkzaamheden van de voorbereidingsgroep GLB

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 19 april 2018. Stafnotitie - Update werkzaamheden van de voorbereidingsgroep GLB - 2018Z07359

Besluit: De voorbereidingsgroep zal nadere voorbereidingen treffen om impact assessments uit te laten voeren door externe partijen, waaronder het uitzetten van offerte-aanvragen.
Besluit: Technische briefing organiseren met experts van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over ervaringen vanuit het structuurfondsenbeleid met het sturen op Europese doelen, te plannen in juni 2018.
Besluit: Technische briefing organiseren met de Europese Rekenkamer, te plannen in september, over de criteria voor het succesvol invoeren van een nieuw uitvoeringssysteem, naar aanleiding van het briefingdocument 'Toekomst van het GLB' en het nog te verschijnen rapport over de GLB-voorstellen.

Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 april 2018, over het bericht dat CE Delft heeft berekend dat de werkelijke kosten van vlees veel hoger liggen dan de prijs die de consument ervoor betaalt

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 18 april 2018. Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 april 2018, over het bericht dat CE Delft heeft berekend dat de werkelijke kosten van vlees veel hoger liggen dan de prijs die de consument ervoor betaalt - 31532-194

Besluit: Reeds geagendeerd voor de eerste termijn van het algemeen overleg Voedsel op 19 april 2018 en de nog te houden tweede termijn van dit algemeen overleg.RondvraagGeen agendapuntenBESLOTEN GEDEELTE

Accenten in het voedselbeleid voor de komende jaren

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 16 april 2018. Accenten in het voedselbeleid voor de komende jaren - 31532-193

Besluit: Reeds geagendeerd voor de eerste termijn van het algemeen overleg Voedsel op 19 april 2018 en de nog te houden tweede termijn van dit algemeen overleg.

Reactie op verzoek commissie inzake het artikel 'Minder vlees eten om klimaat te redden berust op misverstand'

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 16 april 2018. Reactie op verzoek commissie inzake het artikel 'Minder vlees eten om klimaat te redden berust op misverstand' - 2018Z07102

Besluit: Reeds geagendeerd voor de eerste termijn van het algemeen overleg Voedsel op 19 april 2018 en de nog te houden tweede termijn van dit algemeen overleg.5

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 16 april 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 5 april 2018. Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 16 april 2018 - 21501-32-1099

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad met als inbrengdatum 9 april 2018.

Thema's rapporteurs inzake behandeling jaarverslag ministerie van EZ 2017 (deel LNV)

Zaak: Brief commissie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 7 februari 2018. Verzoek inzake het verbeteren van de kwaliteit van de informatie in de begroting - 2018Z02157

Besluit: De minister rappelleren om de door de commissie verzochte brief zo spoedig mogelijk aan de Kamer te sturen.4

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 11 april 2018. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV - 2018Z06651

Besluit: Het kabinet verzoeken het BNC-fiche over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen voor 17 mei 2018 aan de Kamer te sturen.

Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep voor invulling van het prioritaire kennisthema Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 11 april 2018. Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep voor invulling van het prioritaire kennisthema Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) - 2018Z06653

Besluit: Technische briefing organiseren met de NVWA inzake de kritische prestatie-indicatoren, te plannen voorafgaand aan het algemeen overleg NVWA op 14 juni 2018.
Besluit: De staf wordt verzocht in samenwerking met Bureau Wetgeving op basis van wet- en regelgeving na te gaan welke informatieverplichting de minister dan wel de NVWA zelf heeft richting de Kamer.
Besluit: De staf wordt verzocht een verkennende studie op te stellen, op te leveren na het zomerreces en op basis van de op dit moment beschikbare informatie, met een vergelijking tussen de NVWA, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wat betreft de interne verantwoordelijkheidsverdeling, ontwikkeling van het aantal fte en het risicogestuurde toezicht en indien er voldoende informatie beschikbaar is tevens wat betreft de opbouw van de tarieven, mate van kostendekkendheid en de wijze waarop kosten worden toegedeeld.
Besluit: De staf wordt verzocht een verkennende studie op te stellen met een vergelijking tussen de NVWA en twee vergelijkbare instituten in nabije buitenlanden wat betreft de inrichting en werkwijze, gebaseerd op de resultaten van een ECPRD-uitvraag.
Besluit: De commissie zal na ommekomst van bovenstaande verkennende studies besluiten over de organisatie van een besloten gesprek tussen de commissie en de NVWA om helderheid te creëren over verwachtingen van de Kamer en mogelijkheden van de NVWA om daaraan te voldoen.

Verslag van een schriftelijk overleg met de initiatiefnemer inzake de initiatiefnota van het lid Koser Kaya over een duurzame toekomst voor vis en visser

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.C. de Groot (D66) - 19 april 2018. Brief van het lid De Groot inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota - 34526-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.3

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, T.C. de Groot (D66) - 1 september 2016. Initiatiefnota van het lid De Groot over een duurzame toekomst voor vis en visser - 34526

Besluit: Agenderen voor het te plannen notaoverleg over de initiatiefnota van het lid De Groot over een duurzame toekomst voor vis en visser / "Leve de Noordzee".

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.C. de Groot (D66) - 19 april 2018. Antwoorden op vragen van de commissie over de Initiatiefnota van het lid De Groot over een duurzame toekomst voor vis en visser - 34526-5

Besluit: Agenderen voor een notaoverleg met de initiatiefnemer en de minister van LNV, bij voorkeur te plannen op een maandag voor het zomerreces (3 uur).

Uitstel reactie verzoek commissie over de verkenning “Van Aap naar Beter”, over vermindering van het aantal dieren en proeven bij het BPRC

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 16 april 2018. Uitstel reactie verzoek commissie over de verkenning “Van Aap naar Beter”, over vermindering van het aantal dieren en proeven bij het BPRC - 32336-69

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Overige stukken

Situatie inzake vleesfraude België en de voortgang van de tracering van stromen vlees afkomstig van het bedrijf Veviba

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 26 maart 2018. Situatie inzake vleesfraude België en de voortgang van de tracering van stromen vlees afkomstig van het bedrijf Veviba - 26991-520

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op 14 juni 2018.

Reactie op verzoek commissie inzake wanneer de definitieve derogatiebeschikking door de Europese Commissie zal worden afgegeven

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 18 april 2018. Reactie op verzoek commissie wanneer de definitieve derogatiebeschikking door de Europese Commissie zal worden afgegeven - 33037-283

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het voorstel van de Europese Commissie inzake derogatie.

Toelichting bij uitgaven vogelgriep uitbraak 2016

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 17 april 2018. Toelichting bij uitgaven vogelgriep uitbraak 2016 - 28807-221

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Dierziekten en Antibioticagebruik.

Wijziging maatregelen vogelgriep

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 13 april 2018 Wijziging maatregelen vogelgriep - 28807-220

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Dierziekten en Antibioticagebruik.

Reactie op verzoek commissie over een uitzending van Hart van Nederland met beelden van varkens

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 17 april 2018. Reactie op verzoek commissie over een uitzending van Hart van Nederland met beelden van varkens - 28286-972

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over misstanden in varkensstallen.

Reactie op verzoek commissie inzake afschrift antwoord op de brief van Wakker Dier van 2 februari 2018 over verbod op slecht afleidingsmateriaal en antwoord op de brief van Varkens in Nood van 5 februari 2018 over biggensterfte

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 17 april 2018. Reactie op verzoek commissie inzake afschrift antwoord op de brief van Wakker Dier van 2 februari 2018 over verbod op slecht afleidingsmateriaal en antwoord op de brief van Varkens in Nood van 5 februari 2018 over biggensterfte - 2018Z07153

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift antwoord op de brief van Stichting Wakker Dier met betrekking tot het onverdoofd slachten van vis

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 16 april 2018. Afschrift antwoord op de brief van Stichting Wakker Dier met betrekking tot het onverdoofd slachten van vis - 2018Z07100

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Visserij.

Verslag van het schriftelijk over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 16 april 2018 (vragen met betrekking op de agenda van de Raad)

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 11 april 2018. Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 16 april 2018 - 21501-32-1100

Besluit: Het lid Ouwehand (PvdD) vraagt een VSO aan.

Verzoek Plantum tot aanbieding petitie 'Laat plantpotentie voor de maatschappij bloeien' d.d. 15 mei 2018.

Zaak: Brief derden - Plantum te Gouda - 19 april 2018. Verzoek Plantum tot aanbieding petitie 'Laat plantpotentie voor de maatschappij bloeien' d.d. 15 mei 2018 - 2018Z07547

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 15 mei 2018.Wet- en regelgevingGeen agendapuntenStukken van de minister van LNV

Uitnodiging Samenwerkingsverband voor een werkbezoek aan één van de Nationale Parken

Zaak: Brief derden - Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP) te Oldemarkt - 3 april 2018. Uitnodiging SNP voor bezoek aan één van de Nationale Parken m.b.t. ontwikkelingen bij nationale parken - 2018Z06403

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.