Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 11 april 2018

Gepubliceerd: 12 april 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Activiteitnummer: 2017A040128
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=549bad36-fd0e-4fff-91c9-8b0f6493f7c2&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20LNV%20op%2011%20april%202018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 28286, 27858, 21501, 29664, 28286, 31428, 22112, 31532, 33037, 33037, 33037, 32201, 28807, 23987, 33774

Inhoud


Verzoek van het lid Grashoff (GroenLinks) voor een gesprek met dhr. Nijpels en dhr. Van Geel over het Klimaat- en Energieakkoord; tafel landbouw & landgebruik

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip, H.J. Grashoff (GroenLinks) - 10 april 2018. Verzoek van het lid Grashoff (GroenLinks) voor een gesprek met dhr. Nijpels en dhr. Van Geel over het Klimaat- en Energieakkoord; tafel landbouw & landgebruik - 2018Z06629

Besluit: Aanhouden tot een volgende procedurevergadering.

Verzoek van het lid Ouwehand (PvdD) om één maand uitstel van de inbrengdatum van het schriftelijk overleg over de reactie op het rapport "Merchants of misery. How the Dutch state supports animal suffering abroad" (staat nu op 25 april 2018)

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 12 maart 2018. Reactie op het rapport "Merchants of misery. How the Dutch state supports animal suffering abroad" - 28286-969

Besluit: De inbrengdatum van het schriftelijk overleg wordt met één maand uitgesteld.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 10 april 2018. Verzoek van het lid Ouwehand (PvdD) om één maand uitstel van de inbrengdatum van het schriftelijk overleg over de reactie op het rapport "Merchants of misery. How the Dutch state supports animal suffering abroad" (staat nu op 25 april 2018) - 2018Z06637

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.

Nederlandse inzet in het SCoPAFF en de landbouwkundige impactanalyse inzake neonicotinoïden

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 4 april 2018. Nederlandse inzet in het SCoPAFF en de landbouwkundige impactanalyse inzake neonicotinoïden - 27858-418

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad op 9 april 2018.

Verslag Landbouw- en Visserijraad 19 maart 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 4 april 2018. Verslag Landbouw- en Visserijraad 19 maart 2018 - 21501-32-1098

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad op 9 april 2018.

Rapporten inzake IJsselmeervisserij

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 26 maart 2018. Rapporten inzake IJsselmeervisserij - 29664-177

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Visserij op 27 maart 2018.6

Reactie op verzoek commissie inzake zienswijze ‘Welzijn van vissen” van de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA)

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 26 maart 2018. Reactie op verzoek commissie inzake zienswijze ‘Welzijn van vissen” van de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) - 28286-971

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Visserij op 27 maart 2018.

Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep voor invulling van het rondetafelgesprek 'Aanpak en reductie van bijtincidenten door honden'

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 4 april 2018. Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep voor invulling rondetafelgesprek 'Aanpak en reductie van bijtincidenten door honden' - 2018Z06184

Besluit: Het programma van het rondetafelgesprek wordt vastgesteld conform het voorstel in de notitie, met één toevoeging van een genodigde.
Noot: Zodra alle genodigden zijn benaderd en hun deelname hebben bevestigd zal het programma van het rondetafelgesprek op de website van de Tweede Kamer worden geplaatst.Reeds geagendeerde/betrokken stukken

Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep voor invulling van het prioritaire kennisthema Brexit

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 4 april 2018. Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep voor invulling van het prioritaire kennisthema Brexit. - 2018Z06123

Besluit: Besloten technische briefing met de Taskforce Brexit van het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseren, te plannen voor de zomer.
Besluit: Werkbezoek aan de Rotterdamse haven in mei/juni organiseren, waarbij de douane en NVWA worden bezocht om na te gaan welke mogelijke vraagstukken zich bij de im- en export van verse producten van en naar het Verenigd Koninkrijk na de Brexit zullen ontstaan. Daarvoor zullen tevens de vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Europese Zaken worden uitgenodigd.
Besluit: De minister van LNV wordt verzocht een overzicht te genereren van EU-verdragen op het terrein van LNV, die door de Brexit worden beïnvloed.
Besluit: De voorbereidingsgroep werkt een voorstel uit voor een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers uit de visserij, land- en tuinbouw, im-/export etc. om de praktische consequenties van de Brexit voor ondernemers op LNV-terrein beter in beeld te krijgen, te plannen na de zomer.
Besluit: De Kamerbrief over de gevolgen van Brexit voor de land- en tuinbouw, en visserij (Kamerstuk 23 987, nr. 228) wordt geagendeerd voor een algemeen overleg Brexit van 3 uur, met nog nader te bepalen bewindspersonen, te plannen in het najaar.

Stafnotitie - Inzetnotitie interparlementaire conferentie over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020 op dinsdag 24 april 2018.

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 29 maart 2018. Stafnotitie - Inzetnotitie interparlementaire conferentie over het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2020 op dinsdag 24 april 2018 - 2018Z05815

Besluit: De commissie stemt in met de voorgestelde delegatie-inzet.5

Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep voor invulling van het prioritaire kennisthema (Kringloop)landbouw en klimaat

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 27 maart 2018. Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep (Kringloop)landbouw en klimaat voor invulling van het prioritaire kennisthema (Kringloop)landbouw en klimaat - 2018Z05459

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel inclusief de begroting dat Wageningen University & Research (WUR) de opdracht krijgt een paper op te stellen over in hoeverre het sluiten van de mineralenkringlopen koolstof, stikstof en fosfaat in de landbouw bij kan dragen aan het verminderen van het klimaatvraagstuk en welke effecten te verwachten zijn op de ontwikkeling van de biodiversiteit.
Besluit: Half juni wordt een technische briefing georganiseerd waarin de WUR het paper mondeling toelicht.
Besluit: Het algemeen overleg Landbouw en klimaat wordt verplaatst van 16 mei naar 26 juni 2018.
Besluit: In het vroege najaar wordt een rondetafelgesprek georganiseerd. De voorbereidingsgroep doet hier te zijner tijd een voorstel voor aan de commissie.

Stafnotitie - Planning algemeen overleggen en schriftelijke overleggen ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraden in het tweede semester van 2018

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 27 maart 2018. Stafnotitie - Planning algemeen overleggen en schriftelijke overleggen ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraden in het tweede semester van 2018. - 2018Z05465

Besluit: De algemeen overleggen en schriftelijke overleggen ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraden worden ingepland conform de voorstellen in de notitie.

Behandeling van het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2017 (deel LNV) en V-100

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 22 februari 2018. Betrokkenheid commissies bij de V-100 in 2018 - 2018Z03246

Besluit: De rapporteurs voor de behandeling van het jaarverslag (de leden Weverling en Grashoff) zullen aanwezig te zijn bij de V-100 op vrijdag 18 mei 2018, waar betrokken burgers naar het thema natuur in het jaarverslag kijken.

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 13 maart 2018. Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2017 - 31428-11

Besluit: De inbrengtermijn voor feitelijke vragen over het jaarverslag EZ 2017 (deel LNV), feitelijke vragen over het rapport van de Algemene Rekenkamer (deel LNV) en het verslag van de slotwet 2017 (deel LNV) vaststellen op donderdag 24 mei 2018 te 14.00 uur.
Besluit: Een wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet EZ (deel LNV) organiseren.4
Besluit: De leden Weverling (VVD) en Grashoff (GL) worden namens de commissie tot rapporteurs benoemd.
Besluit: De commissie wenst in te gaan op het aanbod van de Algemene Rekenkamer om een technische briefing te verzorgen over haar rapport.

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 27 maart 2018. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV - 2018Z05463

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Openbare raadpleging over EU-initiatief inzake bestuivers - voorgenomen Nederlandse inzet

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 29 maart 2018. Openbare raadpleging over EU-initiatief inzake bestuivers - voorgenomen NL inzet - 22112-2531

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad op 28 mei 2018.

Uitstel reactie op verzoek commissie over het artikel "Minder vlees eten om klimaat te redden berust op misverstand"

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 4 april 2018. Reactie op verzoek commissie over het artikel "Minder vlees eten om klimaat te redden berust op misverstand" - 31532-192

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken fosfaatrechten

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 29 maart 2018. Stand van zaken fosfaatrechten - 33037-281

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Mestbeleid.
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het voorstel van de Europese Commissie inzake derogatie.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 26 april 2018 om 12.00 uur.

Derogatie van de Nitraatrichtlijn

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 4 april 2018. Derogatie Nitraatrichtlijn - 33037-282

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het voorstel van de Europese Commissie inzake derogatie.

Stand van zaken derogatie van de Nitraatrichtlijn

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 26 maart 2018. Stand van zaken derogatie Nitraatrichtlijn - 33037-279

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het voorstel van de Europese Commissie inzake derogatie.
Besluit: De minister van LNV wordt verzocht de Kamer te informeren wanneer de definitieve derogatiebeschikking door de Europese Commissie wordt afgegeven en wanneer de Kamer geïnformeerd zal worden over de uitwerking daarvan.

Overzicht van pulsonderzoek naar aanleiding van de toezegging tijdens het algemeen overleg Visserij op 27 maart 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 29 maart 2018. Overzicht van pulsonderzoek naar aanleiding van toezegging tijdens het algemeen overleg Visserij op 27 maart 2018 - 32201-89

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij.2

Integrale Risicoanalyse pluimveevleesketen

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 28 maart 2018. Integrale Risicoanalyse pluimveevleesketen - 2018Z05663

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 1 mei 2018 te 12.00 uur. Met het oog op het algemeen overleg NVWA op 14 juni 2018 wordt de minister van LNV verzocht de beantwoording uiterlijk 1 juni 2018 aan de Kamer te sturen.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op 14 juni 2018.
Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden.

Stand van zaken vogelgriep maart 2018

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 27 maart 2018 Stand van zaken vogelgriep maart 2018 - 28807-218

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg Dierziekten en antibioticabeleid.

Informatie over de gevolgen van Brexit voor de land- en tuinbouw en visserij, de inzet voor de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk en de inzet van maatregelen ter voorbereiding op Brexit

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 27 maart 2018. Informatie over de gevolgen van Brexit voor de land- en tuinbouw, en visserij, de inzet voor de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk en de inzet van maatregelen ter voorbereiding op Brexit - 23987-228

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Brexit, te plannen in het najaar.
Noot: Zie agendapunt 19.

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Wet transparantie voedselverspilling

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver (GroenLinks) - 16 oktober 2013. Voorstel van wet van het lid Klaver tot wijziging van de Warenwet in verband met het creëren van transparantie omtrent voedselverspilling bij supermarkten (Wet transparantie voedselverspilling) - 33774

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver (GroenLinks) - 3 april 2018. Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 33774-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. verantwoordelijkheid minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor ingrijpen op handelen Staatbosbeheer in de Oostvaardersplassen conform de Wet Verzelfstandiging Staatsbosbeheer

Zaak: Brief derden - P. van Veen te Eijsden - 5 april 2018. Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. verantwoordelijkheid minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor ingrijpen op handelen Staatbosbeheer in de Oostvaardersplassen conform de Wet Verzelfstandiging Staatsbosbeheer - 2018Z06499

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op 17 april 2018.Wet- en regelgeving