Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 28 maart 2018

Gepubliceerd: 29 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Activiteitnummer: 2017A040116
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=67d17831-4717-42c7-969e-408fe2d2d403&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20LNV%20op%2028%20maart%202018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 27858, 32670, 21501, 31532, 29697, 29697, 28625, 21501, 28625, 26991, 28286, 28286, 32336, 34913

Inhoud


Verzoek van het lid Ouwehand om de brief die geagendeerd stond voor het ingetrokken dertigledendebat "Over de risico’s van blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen" te agenderen voor het algemeen overleg NVWA op 14 juni 2018.

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 11 december 2017. Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 november 2017, over de risico’s van blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen - 27858-414

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op 14 juni 2018.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 28 maart 2018. Verzoek van het lid Ouwehand om de brief die geagendeerd stond voor het door haar ingetrokken dertigledendebat "Over de risico’s van blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen" te agenderen voor het algemeen overleg NVWA op 14 juni 2018. - 2018Z05640

Besluit: De commissie stemt in met het verzoek.

Reactie op de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Raad van State over schorsing vergunningen inzake Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 13 maart 2018. Reactie op de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Raad van State over schorsing vergunningen inzake Programma Aanpak Stikstof (PAS) - 32670-132

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Programma Aanpak Stikstof op 13 maart 2018.5

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 19 maart 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 9 maart 2018. Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 19 maart 2018 - 21501-32-1094

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 14 maart 2018 ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad op 19 maart 2018.

Voorstel van de voorbereidingsgroep voor invulling van het prioritaire kennisthema Toekomst GLB

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 20 maart 2018. Voorstel van de voorbereidingsgroep voor invulling van het prioritaire kennisthema Toekomst GLB - 2018Z05032

Besluit: De commissie stemt ermee in dat de voorbereidingsgroep een opdracht voor een kennisinstelling uitwerkt om in de periode na het uitkomen van de GLB-voorstellen een impact assessment uit te voeren.
Besluit: De minister van LNV verzoeken aan te geven of zij in de periode na het uitkomen van de GLB-voorstellen een impact assessment uit laat voeren en zo ja, wat dit impact assessment inhoudt.
Besluit: De commissie stemt ermee in dat de voorbereidingsgroep een voorstel uitwerkt voor een rondetafelgesprek over de gevolgen van het nieuwe GLB voor Nederland, op basis van de uitgevoerde impact assessment, te plannen in het najaar.
Besluit: De commissie stemt in met het voorstel het kabinet te verzoeken om na publicatie van de MFK-voorstellen de financiële gevolgen van het MFK voor de Nederlandse landbouw in kaart te brengen en daarbij de specifieke vragen voor te leggen: -Wat betekenen de MFK-voorstellen voor het Nederlandse aandeel in de directe betalingen in (pijler 1) en de plattelandsontwikkeling (pijler 2)? -Wat betekenen de MFK-voorstellen voor het aandeel in de directe betalingen (pijler 1) en de plattelandsontwikkeling (pijler 2) van de andere EU-lidstaten?
Besluit: De commissie stemt ermee in dat de voorbereidingsgroep een voorstel voor (een) technische briefing(s) uitwerkt, te plannen (kort) na ommekomst van de GLB-voorstellen, over de volgende samenhangende vragen: 1) Hoe worden de doelen in de GLB-voorstellen geborgd en afrekenbaar gemaakt? 2) Hoe wordt daarbij het gelijk speelveld bewaakt? 3) Welke ervaringen op andere EU-beleidsterreinen ten aanzien van de borging van doelen kunnen daarbij behulpzaam zijn?
Besluit: De commissie stemt ermee in dat de voorbereidingsgroep een voorstel uitwerkt voor een technische briefing door het Europees Netwerk voor Plattelandsontwikkeling over Europese “best practices”, te plannen in het najaar van 2018.
Besluit: De commissie stemt in met het voorstel voor het in kaart brengen van de documentenstroom in de weken voorafgaand aan Landbouw- en Visserijraden, zowel qua interdepartementale afstemming (Coördinatie Commissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen) als qua stukken uit Brussel (SCA, Coreper) door de EU-specialist van de commissie.4

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 12 maart 2018. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV - 2018Z04332

Besluit: Het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee en het Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2018/120 wat bepaalde vangstmogelijkheden betreft worden voor kennisgeving aangenomen.

Agenda Taskforce Circular Economy in Food

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 20 maart 2018 Agenda Taskforce Circular Economy in Food - 31532-190

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voedsel op 19 april 2018.Stukken van andere bewindspersonenGeen agendapuntenOverige stukken

Bijdrage Regio Envelop opgave Brainport Eindhoven

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 16 maart 2018. Bijdrage Regio Envelop opgave Brainport Eindhoven - 29697-46

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Regio op 20 juni 2018.

Reservering Regio Envelop opgave Rotterdam-Zuid

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 15 maart 2018. Reservering Regio Envelop opgave Rotterdam Zuid - 29697-45

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Regio op 20 juni 2018.

Voortgang van de onderhandelingen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 15 maart 2018 Voortgang van de onderhandelingen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - 28625-256

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad op 9 april 2018.

Reactie op het verzoek van de commissie om een reactie op het rapport 'The impact of the EU IUU Regulation on seafood trade' van Oceana

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 15 maart 2018. Reactie op het verzoek commissie over het rapport van Oceana, «The impact of the EU IUU Regulation on seafood trade» - 21501-32-1096

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad op 9 april 2018.

Evaluatie Agroregelingen met POP2 financiering en fijnstofmaatregelen

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 9 maart 2018. Evaluatie Agroregelingen met POP2 financiering en fijnstofmaatregelen - 28625-255

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad op 9 april 2018.2

Vogelgriep uitbraak in Kamperveen

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 14 maart 2018 Vogelgriep uitbraak in Kamperveen - 2018Z04588

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg Dierziekten en antibioticabeleid.

Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 februari 2018, inzake het bericht dat de controle op de online verkoop van vlees te kort schiet

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 5 maart 2018. Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 februari 2018, inzake het bericht dat de controle op de online verkoop van vlees te kort schiet - 26991-519

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op 14 juni 2018.

Advies van de Wetenschappelijke Adviescommissie Zeehondenopvang

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 13 maart 2018. Advies van de Wetenschappelijke Adviescommissie Zeehondenopvang - 28286-970

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg Dierenwelzijn.

Reactie op het rapport "Merchants of misery. How the Dutch state supports animal suffering abroad"

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 12 maart 2018. Reactie op het rapport "Merchants of misery. How the Dutch state supports animal suffering abroad" - 28286-969

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 25 april 2018 te 12.00 uur.

NVWA jaarverslag 'Zo doende 2016' over de in Nederland verrichte dierproeven en het toezicht op de Wet op de dierproeven

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 9 maart 2018. NVWA jaarverslag 'Zo doende 2016' - 32336-68

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierproeven op 25 april 2018.

Protocol tot wijziging van het Europees landschapsverdrag; Straatsburg, 1 augustus 2016.

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 16 maart 2018. Protocol tot wijziging van het Europees landschapsverdrag; Straatsburg, 1 augustus 2016 - 34913-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: De minister van LNV verzoeken om een brief over de stand van zaken van de uitvoering van het Europees landschapsverdrag, waarin tevens wordt ingegaan op de monitoring en het Landschapsobservatorium.

Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Wet dieren in verband met de invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, M.L. Thieme (PvdD) - 16 maart 2018. Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Wet dieren in verband met de invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht - 34908

Besluit: Ter informatie.
Noot: Advies Raad van State en de reactie van de indiener afwachten.

Verzoek Stichting Dier&Recht, namens 15.000 bezorgde burgers, tot aanbieding petitie tegen fokken van designer cats

Zaak: Brief derden - Stichting Dier&Recht te Amsterdam - 12 maart 2018. Verzoek Stichting Dier&Recht, namens 15.000 bezorgde burgers, tot aanbieding petitie tegen fokken van designer cats - 2018Z04377

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op 17 april 2018.Wet- en regelgeving