Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 14 maart 2018

Gepubliceerd: 14 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Activiteitnummer: 2017A040108
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=84746305-1c8a-47a7-8172-f9bd09865d9e&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20LNV%20op%2014%20maart%202018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 27858, 33576, 28807, 32670, 32670, 32670, 28684, 28973, 33835, 29684, 33037, 33037, 33037, 29697, 29697, 29697, 29697, 29697, 29697, 29697, 29697

Inhoud


Stafnotitie - Vervolgbespreking invulling jaarplanning kennispositie commissie LNV 2018

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 28 februari 2018. Stafnotitie - Vervolgbespreking invulling jaarplanning kennispositie commissie LNV 2018 - 2018Z03531

Besluit: De jaarplanning kennispositie commissie LNV 2018 is vastgesteld.
Noot: De commissie heeft besloten de volgende prioritaire kennisthema's vast te stellen en per thema een voorbereidingsgroep in te stellen:•Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)voorbereidingsgroep: Geurts (CDA), De Groot (D66), Grashoff (GL)•Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)voorbereidingsgroep: Lodders (VVD), Geurts (CDA), Grashoff (GL), reserve: Ouwehand (PvdD)•Voedselvoorbereidingsgroep: Weverling (VVD), De Groot (D66), Dik-Faber (CU), Ouwehand (PvdD)•Brexit m.b.t. LNV-beleidsterreinvoorbereidingsgroep: Weverling (VVD), Geurts (CDA)•(Kringloop)landbouw en klimaatvoorbereidingsgroep: De Groot (D66), Grashoff (GL), Moorlag (PvdA), Ouwehand (PvdD)•Programma Aanpak Stikstofvoorbereidingsgroep: Weverling (VVD) en Futselaar (SP)

Stafnotitie - Voorstel van de Voorbereidingsgroep Voedsel voor rondetafelgesprek 'Voedsel: Duurzame en gezonde keuzes voor consumptie'

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 27 februari 2018. Stafnotitie - Voorstel van de Voorbereidingsgroep Voedsel voor rondetafelgesprek 'Voedsel: Duurzame en gezonde keuzes voor consumptie' - 2018Z03506

Besluit: Voor het algemeen overleg Voedsel op 19 april 2018 worden de minister van LNV en de staatssecretaris van VWS uitgenodigd.
Besluit: Er wordt een rondetafelgesprek 'Voedsel: duurzame en gezonde keuzes voor consumptie' georganiseerd op donderdag 5 april 2018 van 13.00 tot 16.30 uur. Het programma van het rondetafelgesprek is vastgesteld (conform het voorstel in de notitie met een enkele wijziging). Aan de genodigden en aan een aantal door de commissie geselecteerde organisaties en personen wordt gevraagd een position paper op te stellen ten behoeve van dit rondetafelgesprek en het algemeen overleg Voedsel.

Verzoek van het lid Arissen om een reactie aan de minister van LNV te vragen op het rapport van de Raad voor Dierenaangelegenheden ‘Welzijn van vissen’

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F.M. Arissen (PvdD) - 13 maart 2018. Verzoek van het lid Arissen om een reactie aan de minister van LNV te vragen op het rapport van de Raad voor Dierenaangelegenheden ‘Welzijn van vissen’, te ontvangen voorafgaand aan het algemeen overleg Visserij op 27 maart 2018 en om deze reactie voor dit algemeen overleg te agenderen. - 2018Z04358

Besluit: De minister van LNV wordt verzocht een reactie op het RDA-rapport 'Welzijn van vissen' aan de Kamer te sturen vóór het algemeen overleg Visserij op 27 maart 2018.BESLOTEN GEDEELTE

Verzoek van het lid Graus om een rondetafelgesprek te organiseren over hoog-risico honden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.J.G. Graus (PVV) - 14 maart 2018. Verzoek van het lid Graus een rondetafelgesprek te organiseren over hoog-risico honden. - 2018Z04584

Besluit: Er wordt een rondetafelgesprek over hoog-risico honden georganiseerd. Een voorbereidingsgroep bestaande uit de leden Graus (PVV), Moorlag (PvdA) en Arissen (PvdD) zal in een volgende procedurevergadering een uitgewerkt voorstel aan de commissie voorleggen voor de invulling van dit rondetafelgesprek.7

Verzoek van het lid Graus om een algemeen overleg Dierproeven in te plannen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.J.G. Graus (PVV) - 26 februari 2018. Verzoek van het lid Graus een algemeen overleg Dierproeven in te plannen - 2018Z03427

Besluit: Er wordt een algemeen overleg Dierproeven gepland in april 2018 (na ontvangst van het door de minister aangekondigde Plan van aanpak transitie proefdiervrije innovatie) met de minister van LNV en de minister van OCW (3 uur).

Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 19 februari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 5 maart 2018. Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 19 februari 2018 - 21501-32-1093

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 14 maart 2018.

Geïntegreerde gewasbescherming

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 5 maart 2018. Geïntegreerde gewasbescherming - 27858-417

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 7 maart 2018.

Nationale Bijenstrategie

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 26 februari 2018. Nationale Bijenstrategie - 33576-122

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 7 maart 2018.

Stand van zaken vogelgriep

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 5 maart 2018. Stand van zaken vogelgriep - 28807-217

Besluit: Betrokken bij het VAO Dierziekten en antibioticabeleid op 6 maart 2018.

Reactie op het rapport ‘PAS Landelijke Monitoringsrapportage Natuur 2017’ van het PAS-Bureau

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 5 maart 2018. Reactie op het rapport ‘PAS Landelijke Monitoringsrapportage Natuur 2017’ van het PAS-Bureau - 32670-131

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Programma Aanpak Stikstof op 13 maart 2018.6

Beantwoording vragen commissie over de PAS Monitoringsrapportage Stikstof: Stand van zaken 2016 (Kamerstuk 32670-127)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 oktober 2017. Reactie op verzoek commissie op de Tussenbalans van de Leefomgeving 2017 en de PAS Monitoringsrapportage Stikstof: Stand van zaken 2016 - 32670-127

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Programma Aanpak Stikstof op 13 maart 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 16 februari 2018. Beantwoording vragen commissie over de reactie op verzoek commissie op de Tussenbalans van de Leefomgeving 2017 en de PAS Monitoringsrapportage Stikstof: Stand van zaken 2016 - 32670-130

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Programma Aanpak Stikstof op 13 maart 2018.

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 19 februari 2018. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV - 2018Z02862

Besluit: Conform voorstellen; beide verslagen worden voor kennisgeving aangenomen.Reeds geagendeerde/betrokken stukken

Reactie op verzoek commissie over handhaving in de natuur

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 5 maart 2018. Reactie op verzoek commissie over handhaving in de natuur - 28684-519

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel beantwoording vragen commissie over de aanpassingen ten aanzien van de stalbeoordeling door de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij (TacRav)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 22 februari 2018. Uitstel beantwoording vragen commissie over de aanpassingen ten aanzien van de stalbeoordeling door de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij (TacRav) - 28973-198

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel toezending reactie op de brief van Stichting Varkens in Nood over de wens om op Europees niveau beroepsverbod op te kunnen leggen aan houders van dieren die de regels overtreden

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 7 maart 2018. Uitstel toezending reactie op de brief van Stichting Varkens in Nood over de wens om op Europees niveau beroepsverbod op te kunnen leggen aan houders van dieren die de regels overtreden - 2018Z04000

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken van andere bewindspersonen

Reactie op toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg NVWA op 8 februari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 6 maart 2018. Reactie op toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg NVWA op 8 februari 2018 - 33835-75

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg NVWA op 14 juni 2018.
Besluit: Het punt in de brief over suggesties van de Kamer voor Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) wordt meegenomen in het voorstel van de voorbereidingsgroep NVWA inzake de behandeling van het prioritaire thema NVWA.

Reactie op verzoek commissie over de brief van Wakker Dier inzake maagzweren bij varkens

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 23 februari 2018. Reactie op verzoek commissie over de brief van Wakker Dier inzake maagzweren bij varkens - 2018Z03386

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg Dierenwelzijn.
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over misstanden in varkensstallen.4

Uitstel toezending reactie op het rapport “Merchants of Misery. How the Dutch state supports animal suffering abroad”

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 27 februari 2018. Uitstel toezending reactie op het rapport “Merchants of Misery. How the Dutch state supports animal suffering abroad” - 2018Z03476

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Vervolg Programma naar een Rijke Waddenzee

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 26 februari 2018. Vervolg Programma naar een Rijke Waddenzee - 29684-159

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beantwoording vragen commissie over de fraude bij registratie van rundvee (Kamerstukken 33 037, nrs. 252, 268, 269, 271 en 273)

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 8 maart 2018. Beantwoording vragen commissie over de fraude bij registratie van rundvee - 33037-275

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over fraude bij de registratie van rundvee.

Stand van zaken onregelmatigheden bij registratie van rundvee

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 8 maart 2018. Stand van zaken onregelmatigheden bij registratie van rundvee - 33037-274

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over fraude bij de registratie van rundvee.

Stand van zaken onregelmatigheden bij de identificatie en registratie van runderen in het licht van het fosfaatreductieplan 2017

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 20 februari 2018. Stand van zaken onregelmatigheden bij de identificatie en registratie van runderen in het licht van het fosfaatreductieplan 2017 - 33037-273

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng feitelijke vragen over de fraude met de registratie van runderen op 23 februari 2018.
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over fraude bij de registratie van rundvee.

Regio Envelop opgave nucleaire problematiek

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 19 februari 2018. Regio Envelop opgave nucleaire problematiek - 29697-41

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Regio.

Regio Envelop opgave Rotterdam Zuid

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 19 februari 2018. Regio Envelop opgave Rotterdam Zuid - 29697-40

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Regio.

Regio Envelop opgave BES-eilanden

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 19 februari 2018. Regio Envelop opgave BES-eilanden - 29697-42

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Regio.

Regio Envelop opgave ESTEC

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 19 februari 2018. Regio Envelop opgave ESTEC - 29697-38

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Regio.

Regio Envelop opgave Eindhoven

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 19 februari 2018. Regio Envelop opgave Eindhoven - 29697-43

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Regio.

Bijdrage opgave Zeeland Regio Envelop

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 8 maart 2018. Bijdrage opgave Zeeland Regio Envelop - 29697-44

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Regio.

Regio Envelop opgave Zeeland

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 19 februari 2018. Regio Envelop opgave Zeeland - 29697-39

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Regio.2

Stand van zaken Regio Envelop

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 19 februari 2018. Stand van zaken Regio Envelop - 29697-37

Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Regio in juni 2018 (3 uur).

Uitnodiging commissie AGRI van Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering 'Towards the CAP after 2020: the future of food and farming' d.d. 24 april 2018.

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussels - 7 maart 2018. Uitnodiging commissie AGRI van Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering 'Towards the CAP after 2020: the future of food and farming' d.d. 24 april 2018 - 2018Z04139

Besluit: Middels een e-mailinventarisatie inventariseren welke leden van de commissie interesse hebben om deel te nemen aan deze interparlementaire conferentie, zodat op de volgende procedurevergadering een besluit kan worden genomen.Wet- en regelgevingGeen agendapuntenStukken van de minister van LNV

Uitnodiging ambassadeur van Albanië voor een netwerkreceptie met de minister voor landbouw van Albanië op 19 maart 2018.

Zaak: Brief derden - Ambassade van Albanië (NL) te Den Haag - 28 februari 2018. Uitnodiging Ambassadeur van Albanië voor netwerkreceptie met minister voor Landbouw van Albanië d.d. 19 maart 2018 - 2018Z03658

Besluit: Overlaten aan individuele leden.

Verzoek FME tot aanbieding visiedocument "FME-visie op Agri & Food: Duurzamer, slimmer en persoonlijker" op 20 maart 2018.

Zaak: Brief derden - FME te Zoetermeer - 28 februari 2018. Verzoek FME tot aanbieding visiedocument "FME-visie op Agri & Food: Duurzamer, slimmer en persoonlijker" d.d. 20 maart 2018 - 2018Z03535

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op 20 maart 2018.

Verzoek Netwerk GRONDig tot aanbieding petitie m.b.t. toekomstbestendige definitie van grondgebonden melkveehouderij op 20 maart 2018.

Zaak: Brief derden - Netwerk GRONDig te Wehl - 26 februari 2018. Verzoek Netwerk GRONDig tot aanbieding petitie m.b.t. toekomstbestendige definitie van grondgebonden melkveehouderij d.d. 20 maart 2018 - 2018Z03443

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op 20 maart 2018.

Verzoek van stichting Een Dier een Vriend om i.h.k.v. wereldproefdierendag een shortlist over het Biomedical Primate Research Center (BPRC) aan te bieden op 24 april 2018.

Zaak: Brief derden - Stichting Een DIER Een VRIEND (EDEV) te Den Haag - 23 februari 2018. Verzoek EDEV tot aanbieding shortlist over Biomedical Primate Research Center (BPRC) d.d. 24 april 2018 - 2018Z03434

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op 24 april 2018.

Uitnodiging van de commissie voor Landbouw, Bosbouw en Voedselindustrie van het Roemeense parlement voor een gesprek in Boekarest of Den Haag, met het oog op het naderende EU-voorzitterschap van Roemenië

Zaak: Brief derden - Ambassade van Roemenië (NL) te Den Haag - 16 januari 2018. Uitnodiging van de commissie voor Landbouw, Bosbouw en Voedselindustrie van het Roemeense parlement voor een gesprek in Boekarest of Den Haag, met het oog op het naderende EU-voorzitterschap van Roemenië - 2018Z00505

Besluit: Indien de commissie voor Landbouw, Bosbouw en Voedselindustrie van het Roemeense parlement een (breed) werkbezoek aan Nederland af gaat leggen, is de commissie graag bereid tot een gesprek. Tevens zal de mogelijkheid tot een videogesprek ter overweging worden meegegeven.