Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 7 februari 2018

Gepubliceerd: 8 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Activiteitnummer: 2017A040086
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=dd8d27a0-3391-4ed7-8e6d-8ec0eb4c382a&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20LNV%20op%207%20februari%202018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33835, 28286, 28286, 28286, 25883, 22112, 25295, 33037, 33037, 33037, 28625, 22112, 32201, 30252, 30826, 30826

Inhoud


Jaarplanning commissie LNV voor 2018

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 18 januari 2018. Jaarplanning 2018 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - 34775-XIII-129

Besluit: De minister verzoeken om haar brief over de jaarplanning 2018 uit te breiden en uiterlijk 19 februari 2018 aan de Kamer te sturen. De minister wordt verzocht in haar brief tenminste de volgende zaken toe te voegen en daarbij aan te geven wanneer de Kamer deze mag verwachten: brieven over de LNV-onderwerpen in het Regeerakkoord, de voortgangsrapportages inzake de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, begrotingsstukken, brieven over het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, brieven over klimaat en landbouw, brieven over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en andere relevante beleidsstukken.
Besluit: De minister verzoeken een overzicht op te stellen en aan de Kamer te sturen met alle onderzoeken die in opdracht van haar c.q. haar ministerie zijn uitgezet op de beleidsterrein van het ministerie met daarin opgenomen wanneer de resultaten van deze onderzoeken worden verwacht en welke aan de Kamer worden gestuurd.

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 29 januari 2018. Stafnotitie - Totstandkoming jaarplanning commissie LNV 2018 - 2018Z01310

Besluit: Voorstellen voor de jaarplanning inventariseren op basis waarvan in de procedurevergadering van 21 februari een selectie wordt gemaakt voor de jaarplanning van de commissie LNV voor 2018.

Verzoek van het lid Geurts de minister van LNV te vragen nog deze week opheldering te geven over de tegenstrijdige berichtgeving van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over een verbod op de sleepvoetbemester

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 7 februari 2018. Verzoek van het lid Geurts de minister van LNV te vragen nog deze week te reageren op berichtgeving in de media inzake het verbod op de sleepvoetbemester. - 2018Z02062

Besluit: De minister van LNV verzoeken de Kamer uiterlijk op vrijdag 9 februari 2018 opheldering te geven over de tegenstrijdige berichtgeving van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over een verbod op de sleepvoetbemester.BESLOTEN GEDEELTE5

Verzoek van het lid Weverling inzake de gezamenlijke brief van de ministers van EZ en LNV aan de Kamer (Kamerstuk 34 775-XIII, nr. 14) over de kwaliteit van informatie in de begroting

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Weverling (VVD) - 1 februari 2018. Verzoek van het lid Weverling inzake de gezamenlijke brief van de ministers van EZ en LNV aan de Kamer (Kamerstuk 34 775-XIII, nr. 14) over de kwaliteit van de informatie in de begroting - 2018Z01618

Besluit: De minister van LNV verzoeken de informatievoorziening in de komende begroting te verbeteren conform de eerder gedane verzoeken en de minister verzoeken de aangekondigde brief over de ontwerpbegroting 2019 uiterlijk 30 maart 2018 aan de Kamer te sturen.

Beantwoording vragen commissie over de 1e voortgangsrapportage NVWA 2020

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 29 januari 2018. Beantwoording vragen commissie over de 1e voortgangsrapportage NVWA 2020 - 33835-65

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op 8 februari 2018.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 28 juni 2016. Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn - 28286-882

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.4

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 23 december 2016. Antwoord op nadere vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn - 28286-902

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 1 juni 2016. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn - 28286-878

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 22 januari 2018. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. - 2018Z00817

Besluit: De minister verzoeken de Kamer tijdig de concept-reactie op de raadpleging over een EU-initiatief inzake bestuivers te sturen, zodat zij zich hierover nog kan uitspreken voordat de reactie aan de Europese Commissie wordt gestuurd.Reeds geagendeerde/betrokken stukken

Rapport "Blootstelling van werknemers aan restanten fipronil in behandelde stallen"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 18 december 2017. Rapport "Blootstelling van werknemers aan restanten fipronil in behandelde stallen" - 25883-314

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Fiche: mededeling de toekomst van voeding en landbouw

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 19 januari 2018. Fiche: mededeling de toekomst van voeding en landbouw - 22112-2468

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 14 februari 2018.

Vervolgbrief Q-koorts

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 19 december 2017. Vervolgbrief Q-koorts - 25295-43

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticabeleid op 15 februari 2018.

Overzicht van lopende onderzoeken naar andere bronnen van nitraat in water dan landbouw

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 31 januari 2018. Overzicht van lopende onderzoeken naar andere bronnen van nitraat in water dan landbouw - 33037-267

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te plannen algemeen overleg Mestbeleid.Stukken van andere bewindspersonen

Reactie op het verzoek van het lid Lodders, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 januari 2018, over signalen rondom fraude met het Identificatie en Registratiesysteem (I&R) bij rundvee in het kader van het fosfaatreductieplan 2017

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 31 januari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Lodders, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 januari 2018, over signalen rondom fraude met het Identificatie en Registratiesysteem (I&R) bij rundvee in het kader van het fosfaatreductieplan 2017 - 33037-268

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over fraude bij de registratie van rundvee.
Besluit: De minister verzoeken zo spoedig mogelijk, uiterlijk voorafgaand aan het plenair debat over fraude met de registratie van rundvee, de gevraagde cijfermatige informatie over de omvang van de fraude aan de Kamer te sturen.

Vierde kwartaalrapportage fosfaatreductieplan

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 23 januari 2018. Vierde kwartaalrapportage fosfaatreductieplan - 33037-252

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over fraude bij de registratie van rundvee.2

Reactie op verzoek commissie over de bevindingen van de Europese Rekenkamer (ERK) in het speciaal verslag van december 2017 met betrekking tot het effect van de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 31 januari 2018. Reactie op verzoek commissie over de bevindingen van de Europese Rekenkamer (ERK) in het speciaal verslag van december 2017 met betrekking tot het effect van de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) - 28625-254

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 14 februari 2018.

Kwartaaloverzicht Europese Consultaties op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 25 januari 2018. Kwartaaloverzicht Europese Consultaties op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - 22112-2476

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het verzoek van het lid Geurts, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 januari 2018, over een mogelijk verbod op pulsvisserij

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 22 januari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Geurts, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 januari 2018, over een mogelijk verbod op pulsvisserij - 32201-88

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij.

Rapport “De Nederlandse landbouwexport 2017“ van Wageningen Economic Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 19 januari 2018. Rapport “De Nederlandse landbouwexport 2017“ van Wageningen Economic Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek - 30252-21

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Antwoorden op vragen commissie over voortgang Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (Kamerstuk 30826-49)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 oktober 2017. Voortgang Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij - 30826-49

Besluit: Betrekken bij het VSO Voortgang Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij.

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 30 januari 2018. Antwoorden op vragen commissie over voortgang Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij - 30826-51

Besluit: Het lid Ouwehand (PvdD) vraagt een VSO Voortgang Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij aan.

Uitnodiging voor werkbezoek aan de Verspillingsfabriek/innovatiecentrum 360 in Veghel i.h.k.v. voedselverspilling

Zaak: Brief derden - Hutten te Veghel - 25 januari 2018. Uitnodiging Hutten voor werkbezoek aan innovatiecentrum 360 in Veghel i.h.k.v. verspilling - 2018Z01168

Besluit: Met het oog op de bespreking van de jaarplanning wordt de uitnodiging aangehouden tot de volgende procedurevergadering.Wet- en regelgeving