Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 11 april 2018

Gepubliceerd: 12 april 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Activiteitnummer: 2017A0396610
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=249fe11d-c730-42cc-a433-668e1a04c530&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Justitie%20en%20Veiligheid%20op%2011%20april%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32317, 19637, 30573, 28741, 29614, 31753, 33836, 29911, 31415, 29517, 29754, 29754, 34537, 34861, 34861, 34861, 34541, 34079, 34456

Inhoud


Voorstel opzet rondetafelgesprek internetbedrijven en privacybescherming

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 5 april 2018. Opzet rondetafelgesprek internetbedrijven en privacybescherming - 2018Z06315

Besluit: De commissie stemt in met de voorgestelde opzet.

Voorstel opzet rondetafelgesprek brandweer

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 4 april 2018. Voorstel opzet rondetafelgesprek brandweer - 2018Z06200

Besluit: De commissie stemt in met de voorgestelde opzet.

Verzoek openbaarmaking notitie rondetafelgesprek Evaluatie Politiewet 2012

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.L. van Dam (CDA) - 11 april 2018. Notitie ten behoeve van de te voeren gesprekken inzake Evaluatie Politiewet 2012 - 2018Z06756

Besluit: De commissiestaf zal ten behoeve van de volgende procedurevergadering een notitie opstellen zodat de commissie kan besluiten over openbaarmaking daarvan.9

Rappel verzoek reactie inzake adoptie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg (CDA) - 11 april 2018. Verzoek om reactie inzake adoptie - 2018Z06755

Besluit: De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de eerder gevraagde reactie op de uitzending van Zembla inzake de berichtgeving 'Overheid aansprakelijk gesteld voor misstanden rond adoptie' d.d. 28 maart 2018 aan de Kamer te doen toekomen.

Rappel brief inzake huwelijkse gevangenschap ten behoeve van algemeen overleg over personen- en familierecht op 16 mei 2018.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.M. Buitenweg (GroenLinks) - 11 april 2018. Rappel brief van minister van Justitie en Veiligheid inzake huwelijkse gevangenschap aan de Kamer te doen toekomen voor het algemeen overleg over personen- en familierecht op 16 mei 2018 - 2018Z06754

Besluit: De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 20 maart 2018 gevraagde reactie op het onderzoek van de Universiteit Maastricht over juridische maatregelen om een einde te kunnen maken aan huwelijkse gevangenschap en welke actie de minister wil ondernemen op dit terrein aan de Kamer te doen toekomen ten behoeve van het algemeen overleg over personen- en familierecht op 16 mei 2018.

Verzoek reactie op brief Raad voor de rechtspraak inzake digitalisering

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. van Oosten (VVD) - 11 april 2018. Verzoek reactie op brief Raad voor de rechtspraak inzake digitalisering - 2018Z06740

Besluit: De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de Kamer voorafgaand aan de technische briefing door de Raad voor de rechtspraak op 19 april 2018 een reactie te doen toekomen op de brief van de Raad voor de rechtspraak aan de minister d.d. 10 april 2018 over digitalisering.

Verzoek reactie op Cuban LGBT blackbook

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 11 april 2018. Verzoek reactie op Cuban LGBT blackbook - 2018Z06714

Besluit: De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op het Cuban LGBT blackbook.

Verzoek inzake bericht 'Kunnen Cubaanse LHBTI-zaken als onvoldoende zwaarwegend worden afgedaan?'

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Groothuizen (D66) - 10 april 2018. Verzoek inzake bericht 'Kunnen Cubaanse LHBTI-zaken als onvoldoende zwaarwegend worden afgedaan?' - 2018Z06607

Besluit: De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht een thematisch ambtsbericht uit te brengen over de situatie van LHBTI-ers op Cuba naar aanleiding van het artikel 'Kunnen Cubaanse LHBTI-zaken als onvoldoende zwaarwegend worden afgedaan?' (A&MR 2018, nr. 2).8

Verzoek inzake bericht 'Politie treedt minder vaak hardhandig op'

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.G.W. den Boer (D66) - 10 april 2018. Verzoek inzake bericht 'Politie treedt minder vaak hardhandig op' - 2018Z06606

Besluit: De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht het rapport inclusief kabinetsreactie zoals genoemd in het bericht 'Politie treedt minder vaak hardhandig op' aan de Kamer te doen toekomen.

Verzoek reactie op de ‘Proeve van wetgeving "Voorkomen en aanpakken ondermijning" van de Taskforce Brabant Zeeland

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) - 5 april 2018. Verzoek schriftelijke reactie op de ‘Proeve van wetgeving 'Voorkomen en aanpakken ondermijning’ van de Taskforce Brabant Zeeland - 2018Z06311

Besluit: De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op de proeve van wetgeving 'Voorkomen en Aanpakken ondermijning'.

Initiatiefnota van het lid Van Dam over “Ruimte voor > vertrouwen in > blauw op straat”

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, C.J.L. van Dam (CDA) - 10 april 2018. Initiatiefnota van het lid Van Dam over “Ruimte voor > vertrouwen in > blauw op straat” - 34928

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 26 april 2018.Rondvraag

Initiatiefnota van het lid Koopmans: Onderlinge privacy

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, S.M.G. Koopmans (VVD) - 5 april 2018. Initiatiefnota van het lid Koopmans: Onderlinge privacy - 34926

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 26 april 2018.

Doorgeleide brief m.b.t. burgerinitiatief "Politiepensioen"

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 4 april 2018. Burgerinitiatief politiepensioen - 2018Z06188

Besluit: Zie bovenstaand besluit.7

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - griffier, C.J.M. Roovers - 22 maart 2018. Doorgeleide brief m.b.t. burgerinitiatief "Politiepensioen" - 2018Z05214

Besluit: De commissies zijn van mening dat het politiepensioen (ook in besluitvormende zin) veelvuldig aan de orde is geweest in de Kamer. Er is naar mening van de gevraagde commissies geen sprake van een duidelijk standpunt dat kan rekenen op een Kamermeerderheid. Deze resultaten en getrokken conclusie van het gedane onderzoek zullen per brief worden doorgeleid aan de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven.

Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 27 maart 2018. Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies - 2018Z04927

Besluit: Inbrengdatum voor de verslagen over de slotwetten 2017 en voor de feitelijke vragen over de jaarverslagen van de ministers en de rapporten van de Algemene Rekenkamerdonderdag vastgesteld op 24 mei 2018 te 12.00 uur. Aan het kabinet en de Algemene Rekenkamer zal worden verzocht de antwoorden uiterlijk dinsdag 5 juni 2018 bij de Kamer in te dienen.
Besluit: Inbrengdatum voor de verslagen over de eerste suppletoire begrotingswetten 2018 vastgesteld op dinsdag 12 juni 2018 te 12.00 uur. Aan het kabinet zal worden verzocht de antwoorden uiterlijk maandag 25 juni 2018 bij de Kamer in te dienen.
Besluit: Wetgevingsoverleg voeren over het Jaarverslag en de bijbehorende rapporten van de Algemene Rekenkamer.
Besluit: Het lid Van Dam heeft zich aangemeld als rapporteur, onder de voorwaarde dat ook een Kamerlid uit de oppositie als rapporteur wil optreden. Via e-mail zal worden geïnventariseerd welk Kamerlid zich als tweede rapporteur wil aanmelden.
Besluit: Er wordt een briefing georganiseerd, verzorgd door de Algemene Rekenkamer.
Besluit: Via e-mail zal worden geïnventariseerd welke Kamerleden en fractiemedewerkers willen deelnemen aan een workshop aan over de begrotings- en verantwoordingssystematiek op het terrein van Justitie en Veiligheid.

Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V 21 maart 2018 - 4 april 2018.

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 4 april 2018. Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V 21 maart 2018 - 4 april 2018 - 2018Z06197

Besluit: Conform voorstellen.

Uitnodiging commissie LIBE van Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering 'The implementation of the data protection package – at the eve of the entry into force' d.d. 15 mei 2018.

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussels - 5 april 2018. Uitnodiging commissie LIBE van Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering 'The implementation of the data protection package – at the eve of the entry into force' d.d. 15 mei 2018 - 2018Z06329

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.6

Verslag van de JBZ-raad van 8 en 9 maart 2018 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23 maart 2018. Verslag van de JBZ-raad van 8 en 9 maart 2018 te Brussel - 32317-509

Besluit: Geagendeerd voor de algemeen overleggen over de JBZ-Raad op 4 en 5 juni 2018 (algemeen en JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 31 mei 2018.

Integrale migratieagenda

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 29 maart 2018. Integrale migratieagenda - 19637-2375

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de integrale migratieagenda.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vastgesteld op 26 april 2018.

Aanpassing leges IND voor de aanvraag van verblijfsvergunningen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 29 maart 2018. Aanpassing leges IND voor de aanvraag van verblijfsvergunningen - 30573-138

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de integrale migratieagenda. Algemeen overleg plannen voor het zomerreces.

Afschrift reactie op brieven van LGBT Asylum Support over geweld tegen personen met een LHBTI-achtergrond

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 28 maart 2018. Afschrift reactie op brieven van LGBT Asylum Support over geweld tegen personen met een LHBTI-achtergrond - 2018Z05529

Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring op 28 maart 2018.

Reactie op het verzoek van het lid Helder, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2018, over het bericht ‘Gewapende tienerrovers rukken op’

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 4 april 2018. Reactie op het verzoek van het lid Helder, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2018, over het bericht ‘Gewapende tienerrovers rukken op’ - 28741-44

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.5

Transparantie van geldstromen naar maatschappelijke organisaties en beperking van geldstromen vanuit onvrije landen

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 29 maart 2018. Transparantie van geldstromen naar maatschappelijke organisaties en beperking van geldstromen vanuit onvrije landen - 29614-71

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over terrorismebestrijding op 11 april 2018.
Besluit: Nadere aangekondigde informatie afwachten.

Reactie op verzoek commissie over de e-mail van de Vereniging van TBS-advocaten inzake bezuinigingen rond gefinancierde rechtsbijstand

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 26 maart 2018. Reactie op verzoek commissie over de e-mail van de Vereniging van TBS-advocaten inzake bezuinigingen rond gefinancierde rechtsbijstand - 31753-151

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over tbs.
Besluit: De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de eerder door de commissie gevraagde reactie op de berichtgeving over de Van der Hoeven Kliniek aan de Kamer te doen toekomen ten behoeve van een te plannen algemeen overleg over tbs. Tevens wordt de minister verzocht de Kamer te informeren over de toekomstige vormgeving van het tbs-systeem.

Nadere invulling onderzoeken op het terrein van familierecht

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 22 maart 2018. Nadere invulling onderzoeken op het terrein van familierecht - 33836-24

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over personen- en familierecht op 16 mei 2018.

Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 maart 2018, over de strijd tegen het liquidatiegeweld

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 4 april 2018. Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 maart 2018, over de strijd tegen het liquidatiegeweld - 29911-194

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over de strijd tegen het liquidatiegeweld op 4 april 2018.Brieven van minister voor Rechtsbescherming

Afname celmateriaal voor DNA-onderzoek bij minderjarige veroordeelden

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 3 april 2018. Afname celmateriaal voor DNA-onderzoek bij minderjarige veroordeelden - 31415-20

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen op 18 april 2018.4

Reactie op motie van het lid Van Raak over in kaart brengen van de hoogte van de vergoedingen van bestuurders van veiligheidsregio's (Kamerstuk 29517-129)

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29 maart 2018. Reactie op de motie van het lid Van Raak over in kaart brengen van de hoogte van de vergoedingen van bestuurders van veiligheidsregio's - 29517-140

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

Brief doorontwikkeling DSI en besteding intensiveringsgelden

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27 maart 2018. Doorontwikkeling DSI en besteding intensiveringsgelden - 29754-441

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over terrorismebestrijding op 11 april 2018.

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 47

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 26 maart 2018. Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 47 - 29754-440

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over terrorismebestrijding op 11 april 2018.

Dataretentie

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 26 maart 2018. Algemene bewaarplicht voor telecommunicatiegegevens t.b.v. het onderzoeken, opsporen en vervolgen van ernstige criminaliteit (dataretentie) - 34537-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over big data en de bescherming van persoonsgegevens. Algemeen overleg plannen.

Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 31 januari 2018. Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten - 2018Z01556

Besluit: De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in onderstaande volgorde te agenderen: 1.Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven) (34861); 2.Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme) (Kamerstuk 30579); 3.Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen (Kamerstuk 33844).3

Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 10 april 2018. Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 - 34861-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 10 april 2018. Nota van wijziging - 34861-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 10 april 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34861-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 9 januari 2018. Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven) - 34861

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De Griffie Plenair zal worden verzocht het wetsvoorstel in elk geval nog niet volgende week te agenderen.

Voorstel van wet van de leden Van Ojik en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. van Ojik (GroenLinks) - 3 april 2018. Brief van het lid Van Ojik inzake overname van de mede-verdediging van het initiatiefvoorstel - 34541-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.2

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A. van Ojik (GroenLinks) - 19 september 2016. Voorstel van wet van de leden Van Ojik en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind - 34541

Besluit: Aangehouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemers daarop.

Voorstel van wet van het lid Van Ojik houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten die vreemdelingen ontlenen aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, het Aanvullend Protocol bij die Overeenkomst of Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad EEG-Turkije

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. van Ojik (GroenLinks) - 3 april 2018. Brief van het lid Van Ojik inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - 34079-10

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A. van Ojik (GroenLinks) - 13 november 2014. Voorstel van wet van het lid Van Ojik houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten die vreemdelingen ontlenen aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, het Aanvullend Protocol bij die Overeenkomst of Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad EEG-Turkije - 34079

Besluit: Nota naar aanleiding van het verslag afwachten.

Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 29 maart 2018. Tweede nota van wijziging - 34456-15

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 22 april 2016. Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen - 34456

Besluit: Aangenomen op 10 april 2018.

Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27 maart 2018. Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan - 34918

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 17 mei 2018.