Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 28 maart 2018

Gepubliceerd: 29 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Activiteitnummer: 2017A0396511
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8d364634-728b-4ade-a00e-7cf7aa829cf5&title=Besluitenlijst%20commissie%20Justitie%20en%20Veiligheid%20op%2028%20maart%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 19637, 32317, 19637, 19637, 19637, 34843, 29752, 29279, 24587, 33552, 29517, 33296, 29628, 32647, 28684, 30821, 29270, 29279, 29628, 31568, 28844, 29628, 34126, 34763, 34810, 34558

Inhoud


Voorstel opzet rondetafelgesprek Evaluatie Politiewet 2012

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 22 maart 2018. Stafnotitie - Voorstel opzet rondetafelgesprek Evaluatie Politiewet 2012 - 2018Z05210

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel.

Verzoek om het organiseren van rondetafelgesprek inzake brandweer-vrijwilligers

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.L. van Dam (CDA) - 28 maart 2018. Verzoek om het organiseren van rondetafelgesprek inzake brandweer-vrijwilligers - 2018Z05560

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Suggesties voor uit te nodigen personen/organisaties zullen per e-mail worden geïnventariseerd.

Verzoek inzake het bericht "Overheid aansprakelijk gesteld voor

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg (CDA) - 28 maart 2018. Verzoek inzake het bericht "Overheid aansprakelijk gesteld voor misstanden rond adoptie" - 2018Z05536

Besluit: De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de Kamer voorafgaand aan het VAO adoptie een reactie te doen toekomen op de uitzending van Zembla d.d. 28 maart 2018 inzake het bericht 'Overheid aansprakelijk gesteld voor misstanden rond adoptie'.

Verzoek inzake de positie kinderen en vrouwen in IS-gebied

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.M. Buitenweg (GroenLinks) - 28 maart 2018. Verzoek inzake de positie kinderen en vrouwen in IS-gebied - 2018Z05650

Besluit: De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer in de tijdens het algemeen overleg op 7 maart 2018 over de JBZ-raad toezegde brief over de opstelling van de EU-lidstaten over de mogelijke terugkeer van kinderen en vrouwen uit (voormalig) IS-gebied ook te informeren over de positie van deze vrouwen en kinderen en welke hindernissen zij ondervinden om een ambassade te bereiken. Dit gelet op het feit dat Nederland pas repatrieert indien betrokkenen zelfstandig een Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging weten te bereiken.

Verzoek rondetafelgesprek inzake bescherming van persoonsgegevens

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.M. Buitenweg (GroenLinks) - 27 maart 2018. Verzoek procedurevergadering inzake bescherming van persoonsgegevens - 2018Z05426

Besluit: Voor de volgende procedurevergadering zullen de leden Buitenweg en Koopmans ondersteund door de commissiestaf een nader uitgewerkt voorstel voorbereiden.

Verzoek aan minister voor Rechtsbescherming om aanvullende informatie inzake enkelband

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg (CDA) - 22 maart 2018. Verzoek aan minister voor Rechtsbescherming om aanvullende informatie inzake enkelband - 2018Z05256

Besluit: De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de Kamer ten behoeve van het debat over misbruik van het elektronisch toezicht een reactie te doen toekomen op het bericht 'Killer ongemoeid na knippen enkelband' en de Kamer tevens te informeren over de stand van zaken van de te nemen maatregelen jegens veroordeelden die zich onttrekken aan de tenuitvoerlegging van een onherroepelijke openstaande vrijheidsstraf, zoals besproken tijdens het algemeen overleg over het gevangeniswezen op 8 februari 2017.

Verzoek om reactie minister op proefschrift

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. Groothuizen (D66) - 21 maart 2018. Verzoek om reactie minister op proefschrift - 2018Z05094

Besluit: Het verzoek wordt ingetrokken.

Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V 9 maart 2018 - 21 maart 2018.

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 22 maart 2018. Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V 9 maart 2018 - 21 maart 2018 - 2018Z05211

Besluit: Conform voorstellen.

Bemiddelingsprocedure met Hongarije in het kader van de Dublinverordening

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 22 maart 2018. Bemiddelingsprocedure met Hongarije in het kader van de Dublinverordening - 19637-2374

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 31 mei 2018 over de JBZ-Raad op 4 en 5 juni 2018 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid).

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de Commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap over de onderhandelingen over het gemeenschappelijk Europees asielstelsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 9 maart 2018. Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de Commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap over de onderhandelingen over het gemeenschappelijk Europees asielstelsel - 32317-508

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 31 mei 2018 over de JBZ-Raad op 4 en 5 juni 2018 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid).

Reactie op verzoek commissie inzake de rapporten van Amnesty International over vreemdelingendetentie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 20 maart 2018. Reactie op verzoek commissie inzake de rapporten van Amnesty International over vreemdelingendetentie - 19637-2372

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring op 28 maart 2018.Europese aangelegenheden

Reactie op verzoek commissie over inbewaringstelling van minderjarigen door de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 20 maart 2018. Reactie op verzoek commissie over inbewaringstelling van minderjarigen door de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) - 19637-2373

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring op 28 maart 2018.

Reactie op verzoek commissie inzake de uitzending van 23 december 2017 door Argos “Hoe bewijs je waar je huis stond?”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 16 maart 2018. Reactie op verzoek commissie inzake de uitzending van 23 december 2017 door Argos “Hoe bewijs je waar je huis stond?” - 19637-2371

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring op 28 maart 2018.8

Seksueel misbruik bij Jehova's Getuigen

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 21 maart 2018. Seksueel misbruik bij Jehova's Getuigen - 34843-13

Besluit: Betrokken bij het VAO kinderporno en kindermisbruik op 27 maart 2018.Brieven van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Evaluatie Wet aanpassing enquêterecht

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 21 maart 2018. Evaluatie Wet aanpassing enquêterecht - 29752-10

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over civielrechtelijke onderwerpen.

Jaarplan Rechtspraak 2018

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 maart 2018. Jaarplan Rechtspraak 2018 - 29279-417

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over rechtspraak op 25 april 2018.

Uitstel beantwoording verzoek commissie om Kamer te informeren over de gevolgen van het vertrek van de Noorse gevangenen uit Norgerhaven

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 maart 2018. Uitstel beantwoording verzoek commissie om Kamer te informeren over de gevolgen van het vertrek van de Noorse gevangenen uit Norgerhaven - 24587-718

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Aangekondigde informatie afwachten.
Besluit: De minister voor Rechtsbescherming zal wederom worden verzocht de eerder door de commissie verzochte nadere informatie over het vertrek van Noorse gevangenen uit Veenhuizen zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen.

Kabinetsreactie op de onderzoeken over de gevolgen van vermissing

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 14 maart 2018. Kabinetsreactie op de onderzoeken over de gevolgen van vermissing - 33552-44

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over slachtofferbeleid.

Onderzoek Brandweerstatistiek en beleving brandweerpersoneel

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 28 maart 2018. Onderzoek Brandweerstatistiek en beleving brandweerpersoneel - 29517-139

Besluit: Inbrengdatum voor het schriftelijk overleg vastgesteld op 19 april 2018.7

Verzoek inzake het algemeen overleg van 5 april 2018 over Jaarwisseling en vuurwerk

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 28 maart 2018. Verzoek inzake het algemeen overleg van 5 april 2018 over Jaarwisseling en vuurwerk - 2018Z05564

Besluit: Het algemeen overleg op 5 april 2018 over de jaarwisseling en vuurwerk wordt tot nader order uitgesteld.
Besluit: De minister van Justitie en Veiligheid zal onder andere naar aanleiding van de berichtgeving in de media over het knalvuurwerkverbod en het migratiebeleid worden geïnformeerd over de gevoelens van ongenoegen van de commissie ten aanzien van het feit dat berichtgeving in de media verschijnt over informatie die nog niet naar de Kamer is gestuurd of waarvan de Kamer nog niet op de hoogte was.

Versterking aanpak matchfixing

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22 maart 2018. Versterking aanpak matchfixing - 33296-14

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen. Algemeen overleg plannen.

Handhaving drugs in het verkeer

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 21 maart 2018. Handhaving drugs in het verkeer - 29628-761

Besluit: Betrokken bij het VAO wegverkeer en verkeersveiligheid op 22 maart 2018.

Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 februari 2018, over het bericht ‘Sporen van brandstichting bij Islamitisch Centrum’

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 21 maart 2018. Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 februari 2018, over het bericht ‘Sporen van brandstichting bij Islamitisch Centrum’ - 34775-VI-95

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over terrorismebestrijding op 11 april 2018.

Nadere analyse over het handelen van de Coöperatie Laatste Wil (CLW)

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 21 maart 2018. Nadere analyse over het handelen van de Coöperatie Laatste Wil (CLW) - 32647-71

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Nadere informatie afwachten.

Reactie op het verzoek van de commissie op het artikel “Sinterklaas moest dood” in De Telegraaf van 7 februari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 maart 2018. Reactie op het verzoek van de commissie op het artikel “Sinterklaas moest dood” in De Telegraaf van 7 februari 2018 - 28684-520

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de oproep tot een moordaanslag op Sinterklaas.

Ongewenste buitenlandse inmenging

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16 maart 2018. Ongewenste buitenlandse inmenging - 30821-42

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over terrorismebestrijding op 11 april 2018.

Reactie op het onderzoek van het Wetenschappelijke Onderzoek- en Documentatie Centrum naar de ontwikkeling van recidive van daders van High Impact Crimes

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14 maart 2018. Reactie op het onderzoek van het Wetenschappelijke Onderzoek- en Documentatie Centrum naar de ontwikkeling van recidive van daders van High Impact Crimes - 29270-124

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over reclassering. Algemeen overleg plannen.

Reactie op motie-Van Nispen over kennisneming stukken door nabestaanden (Kamerstuk 34550-VI-42)

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 maart 2018. Reactie op de motie van het lid Van Nispen over uitbreiding van de mogelijkheden voor nabestaanden om het onderzoeksdossier in te zien - 29279-416

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het boek van de Vereniging Ouders van een vermoord kind ‘Een schaduw levenslang’ op 14 maart 2018.

Actuele ontwikkelingen in de opsporing

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 maart 2018. Actuele ontwikkelingen in de opsporing - 29628-760

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over politie (organisatie) op 15 maart 2018.5

Toestemming deelname aan rondetafelgesprek over bedreiging en bescherming van journalisten

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 maart 2018. Toestemming deelname aan rondetafelgesprek over bedreiging en bescherming van journalisten - 2018Z04353

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kabinetsreactie op rapport Verkenning doelrealisatie communicatiemiddelen Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 maart 2018. Kabinetsreactie op rapport Verkenning doelrealisatie communicatiemiddelen Caribisch Nederland - 31568-198

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Justitieketen BES-eilanden op 13 juni 2018.

Reactie op het verzoek van het lid Van Dam, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 31 januari 2018, over het bericht dat een rechercheur lekte naar criminelen

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 maart 2018. Reactie op het verzoek van het lid Van Dam, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 31 januari 2018, over het bericht dat een rechercheur lekte naar criminelen - 28844-145

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over het bericht dat een rechercheur lekte naar criminelen.

Evaluatie Politiewet 2012

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16 november 2017. Evaluatie Politiewet 2012 - 29628-743

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de politie.

Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 31 januari 2018. Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten - 2018Z01555

Besluit: De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in onderstaande volgorde te agenderen: 1.Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen (Kamerstuk 34456); 2.Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme) (Kamerstuk 30579); 3.Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen (Kamerstuk 33844); 4.Wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering faillissementsprocedure) (Kamerstuk 34740); 5.Uitvoering van de Verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200) (Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten) (Kamerstuk 34803); 6.Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het inrichten van een fonds voor niet verhaalbare noodzakelijke kosten voor de continuïteit en kwaliteit van protocollen en voor de vergoeding van de kosten voor toezicht en tuchtrechtspraak (Kamerstuk 34810); 7.Wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid) (Kamerstuk 34763).4

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken)

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22 maart 2018. Reactie op toezeggingen gedaan tijdens de behandeling van wetsvoorstel meerdaadse samenloop - 34126-17

Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 januari 2015. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken) - 34126

Besluit: Aangenomen op 27 maart 2018.

Wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22 maart 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34763-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.3

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 19 augustus 2017. Wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid) - 34763

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Bepalingen samenhangend met de vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van Malaysia Airlines vlucht MH17 op 17 juli 2014.

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20 maart 2018. Bepalingen samenhangend met de vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van Malaysia Airlines vlucht MH17 op 17 juli 2014 - 34916

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 12 april 2018.

Goedkeuring van het op 7 juli 2017 te Tallinn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 (Trb. 2017, 102)

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20 maart 2018. Goedkeuring van het op 7 juli 2017 te Tallinn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 (Trb. 2017, 102) - 34915

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 12 april 2018.

Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het inrichten van een fonds voor niet verhaalbare noodzakelijke kosten voor de continuïteit en kwaliteit van protocollen en voor de vergoeding van de kosten voor toezicht en tuchtrechtspraak

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 21 maart 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34810-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 12 oktober 2017. Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het inrichten van een fonds voor niet verhaalbare noodzakelijke kosten voor de continuïteit en kwaliteit van protocollen en voor de vergoeding van de kosten voor toezicht en tuchtrechtspraak - 34810

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet ter implementatie van Richtlijn (EU) 2017/1564 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PbEU L242/6), alsmede ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/1563 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (PbEU L242/1) (Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening)

Zaak: Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 16 maart 2018. Wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet ter implementatie van Richtlijn (EU) 2017/1564 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PbEU L242/6), alsmede ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/1563 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (PbEU L242/1) (Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening) - 34912

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 19 april 2018.2

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 13 maart 2018. Stand van zaken inzake Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen (Kamerstuk 33844) - 2018Z04386

Besluit: Plenaire behandeling aanhouden tot na ommekomst van de uitwerking van de aanpassing van de voorwaardelijke invrijheidstelling.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 15 januari 2014. Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen - 33844

Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Voorstel van wet van de leden Ten Broeke en Van Helvert houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter Bescherming Koopvaardij)

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, J.H. ten Broeke (VVD) - 13 maart 2018. Tweede nota van wijziging - 34558-16

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, J.H. ten Broeke (VVD) - 26 september 2016. Voorstel van wet van de leden Ten Broeke en Van Helvert houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter Bescherming Koopvaardij) - 34558

Besluit: Aangenomen op 13 maart 2018.

Voorstel van wet van de leden Asscher en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het strafbaar stellen van seksuele intimidatie

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, L.F. Asscher (PvdA) - 13 maart 2018. Voorstel van wet van de leden Asscher en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het strafbaar stellen van seksuele intimidatie - 34904

Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State.