Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 14 maart 2018

Gepubliceerd: 15 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Activiteitnummer: 2017A0396410
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5f7fb300-e96c-4611-8ad3-e7b4efa4988e&title=Besluitenlijst%20commissie%20voor%20Justitie%20en%20Veiligheid%20op%2014%20maart%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33709, 32317, 19637, 29344, 28741, 28741, 29270, 29270, 29270, 31839, 29477, 33836, 33552, 24587, 31839, 29279, 29279, 29754, 28684, 28684, 24077, 29911, 34851, 34871, 34871, 34558, 34809

Inhoud


Bijzonder griffier modernisering Wetboek van Strafvordering

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 8 maart 2018. Stafnotitie - Voortgang bijzonder griffier commissie J&V inzake modernisering Wetboek van Strafvordering - 2018Z04127

Besluit: Conform voorstellen.

Rappelleren naar de reactie op brief van de commissie van 9 februari 2018 inzake bericht 'Sinterklaas moest dood' en aanvullende vragen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G. Markuszower (PVV) - 14 maart 2018. Rappelleren naar de reactie op brief van de commissie van 9 februari 2018 inzake bericht 'Sinterklaas moest dood' en aanvullende vragen - 2018Z04645

Besluit: De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 7 februari 2018 gevraagde brief naar aanleiding van de oproep tot een moordaanslag op Sinterklaas zo spoedig mogelijk aan de Kamer te doen toekomen.9

Verzoek reactie van minister J&V over stand van zaken, voornemens en eventuele knelpunten bij het invoeren van de eenduidige landelijke aanpak voor journalisten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Groothuizen (D66) - 14 maart 2018. Verzoek reactie van minister J&V over stand van zaken, voornemens en eventuele knelpunten bij het invoeren van de eenduidige landelijke aanpak voor journalisten - 2018Z04581

Besluit: De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer na afloop van de eerstvolgende bijeenkomst van de Stuurgroep Bedreigingen Nederlandse Journalisten te informeren over de stand van zaken, voornemens en eventuele knelpunten bij het invoeren van een eenduidige landelijke aanpak voor journalisten. Daarnaast worden nadere aanvullende vragen van de commissie per e-mail geïnventariseerd. Tevens zal de minister van Justitie en Veiligheid worden verzocht de Kamer een appreciatie te doen toekomen over de voorstellen voor het invoeren van anti-SLAPP-wetgeving.

Verzoek inzake Van der Hoeven Kliniek

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg (CDA) - 13 maart 2018. Verzoek inzake Van der Hoeven Kliniek - 2018Z04388

Besluit: De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de Kamer ten behoeve van het algemeen overleg over tbs een reactie te doen toekomen op het bericht 'Tbs'er smokkelt simpel drugs en kinderporno kliniek in' (AD.nl, 12 maart 2018).

Verzoek reactie van ministers op rapport AIVD en inplannen AO Terrorisme

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg (CDA) - 7 maart 2018. Verzoek reactie van ministers op rapport AIVD en inplannen AO Terrorisme - 2018Z03931

Besluit: De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer ten behoeve van het algemeen overleg over terrorismebestrijding een reactie te doen toekomen op het openbaar jaarverslag 2017 van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) (Kamerstuk 30977, nr. 151) en daarbij in het bijzonder in te gaan op de uitkomsten aangaande terrorisme.
Besluit: Algemeen overleg over terrorismebestrijding plannen.

Stafnotitie - Jaarplanning commissie Justitie en Veiligheid

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 8 maart 2018. Stafnotitie - Jaarplanning commissie Justitie en Veiligheid - 2018Z04136

Besluit: De jaarplanning is vastgesteld (zie bijlage).8

Betrokkenheid commissies bij de V-100 in 2018.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 22 februari 2018. Betrokkenheid commissies bij de V-100 in 2018 - 2018Z03246

Besluit: Per e-mail deelname inventariseren.

Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V 10 februari 2018 - 8 maart 2018.

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 8 maart 2018. Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V 10 februari 2018 - 8 maart 2018 - 2018Z04134

Besluit: Conform voorstellen.

Voornemen tot deelname aan het Europees OM

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23 februari 2018. Voornemen tot deelname aan het Europees OM (herdruk) - 33709-14

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg op 7 maart 2018 over de JBZ-raad op 8 en 9 maart 2018.

Geannoteerde agenda JBZ-raad van 8 en 9 maart 2018 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27 februari 2018. Geannoteerde agenda JBZ-raad van 8 en 9 maart 2018 te Brussel - 32317-507

Besluit: Geagendeerd voor de algemeen overleggen op 7 maart 2018 over de JBZ-Raad op 8 en 9 maart 2018.

Landgebonden asielbeleid Somalië

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 1 maart 2018. Landgebonden asielbeleid Somalië - 19637-2370

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring op 22 maart 2018.Europese aangelegenheden

Reactie op verzoek commissie op het rapport van Oxfam inzake het onderzoek dat door Oxfam is gedaan naar de relatie tussen het conflict in Afghanistan en terugkeer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 28 februari 2018. Reactie op verzoek commissie op het rapport van Oxfam inzake het onderzoek dat door Oxfam is gedaan naar de relatie tussen het conflict in Afghanistan en terugkeer - 29344-133

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring op 22 maart 2018.7

Monitor Jeugdcriminaliteit 2017

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 7 maart 2018. Monitor Jeugdcriminaliteit 2017 - 28741-42

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over justitiële jeugd op 5 april 2018.Brieven van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Reactie op het verzoek van het lid Raemakers, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 25 januari 2018, over bericht dat de rechten van jongeren in het geding zijn bij voorlopige hechtenis

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 6 maart 2018. Reactie op het verzoek van het lid Raemakers, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 25 januari 2018, over bericht dat de rechten van jongeren in het geding zijn bij voorlopige hechtenis - 28741-41

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over justitiële jeugd op 5 april 2018.

Beleidsreactie op het rapport ‘Gewogen risico’ van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 24 oktober 2017. Rapport ‘Gewogen risico. Deel 2: Behandeling opleggen aan zedendelinquenten’ - 29270-121

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over zeden.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 24 februari 2017. Rapport: 'Gewogen risico. Deel 1: Communiceren over recidive in zedenzaken' - 29270-117

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over zeden.

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 5 maart 2018. Beleidsreactie op het rapport ‘Gewogen risico’ van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen - 29270-123

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over zeden. Algemeen overleg plannen.
Besluit: De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de Kamer ten behoeve van het algemeen overleg over zeden nader inhoudelijk te informeren over de hoofdlijnen van de herziening van de zedenwetgeving.

Beleidsreactie op het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid “Onderzoek naar de screeningsfase van de pleegzorg in Gelderland naar aanleiding van een calamiteit”

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 5 maart 2018. Beleidsreactie op het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid “Onderzoek naar de screeningsfase van de pleegzorg in Gelderland naar aanleiding van een calamiteit” - 31839-614

Besluit: De commissie VWS verzoeken de behandeling over te nemen.

Reactie op verzoek commissie inzake de relatie tussen antidepressiva en agressie

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 27 februari 2018. Reactie op verzoek commissie inzake de relatie tussen antidepressiva en agressie - 29477-471

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

Platform Scheiden zonder Schade

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 22 februari 2018. Platform Scheiden zonder Schade - 33836-23

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over personen- en familierecht. Algemeen overleg voor de zomer plannen.

Meerjarenagenda slachtofferbeleid 2018-2021

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 22 februari 2018. Meerjarenagenda slachtofferbeleid 2018-2021 - 33552-43

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over slachtofferbeleid.
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over boek van de Vereniging Ouders van een vermoord kind 'Een schaduw levenslang' op 14 maart 2018.

Afschrift reactie op de brief over de ongrondwettige regeling van de geheimhoudingsplicht van advocaten

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 februari 2018. Afschrift reactie op de brief over de ongrondwettige regeling van de geheimhoudingsplicht van advocaten - 2018Z02948

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Einde Verdrag tenuitvoerlegging Noorse vonnissen in Nederland

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 21 februari 2018. Einde Verdrag tenuitvoerlegging Noorse vonnissen in Nederland - 24587-717

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over het gevangeniswezen.
Besluit: De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de eerder door de commissie binnen twee weken verzochte nadere informatie over het vertrek van Noorse gevangenen uit Veenhuizen zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen.

Beleidsreactie rapport 'Jeugdreclassering - Vakmanschap binnen kaders’

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 21 februari 2018. Beleidsreactie rapport 'Jeugdreclassering - Vakmanschap binnen kaders’ - 31839-613

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over justitiële jeugd op 5 april 2018.5

Reactie op het manifest “Eerlijke griffierechten” van het Verbond van Credit Management Bedrijven

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 19 februari 2018. Reactie op het manifest “Eerlijke griffierechten” van het Verbond van Credit Management Bedrijven - 29279-408

Besluit: Aangehouden tot na ommekomst van de nadere toegezegde informatie.

Toezeggingen online exposure en straatintimidatie

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 8 maart 2018. Toezeggingen online exposure en straatintimidatie - 2018Z04080

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het 'exposen' van vrouwen.

Reactie op verzoek commissie om een reactie op het artikel “Is het totaal meer dan de som der delen?” in het Nederlands Juristenblad van 8 december 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 7 maart 2018. Reactie op verzoek commissie om een reactie op het artikel “Is het totaal meer dan de som der delen?” in het Nederlands Juristenblad van 8 december 2017 - 29279-414

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 februari 2018, over het bericht ‘Terroriste met een missie’

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 6 maart 2018. Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 februari 2018, over het bericht ‘Terroriste met een missie’ - 29754-439

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over terrorismebestrijding.

Toestemming deelname aan de hoorzitting van 8 maart 2018 over de ICT van politie

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 6 maart 2018. Toestemming deelname aan de hoorzitting van 8 maart 2018 over de ICT van politie - 2018Z03785

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.4

Rapportage over de aanpak van internationale misdrijven 2017

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 5 maart 2018. Rapportage over de aanpak van internationale misdrijven 2017 - 34775-VI-94

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over internationale misdrijven.

Burgerpatrouilles tegen illegale migratie in Hoek van Holland

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 5 maart 2018. Burgerpatrouilles tegen illegale migratie in Hoek van Holland - 28684-518

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Veiligheidsmonitor 2017

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 1 maart 2018. Veiligheidsmonitor 2017 - 28684-517

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijk onderwerpen.

Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2017 op de begroting van het ministerie van VenJ

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27 februari 2018. Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2017 op de begroting van het ministerie van VenJ - 34775-VI-93

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Experimenten gesloten coffeeshopketen

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 9 maart 2018. Experimenten gesloten coffeeshopketen - 2018Z04200

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 29 maart 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23 februari 2018. Experimenten gesloten coffeeshopketen - 24077-410

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 29 maart 2018.

Toestemming technische briefing ontwerpverordeningen inzake interoperabiliteit tussen EU-informatiesystemen

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 februari 2018. Toestemming technische briefing ontwerpverordeningen inzake interoperabiliteit tussen EU-informatiesystemen - 2018Z02875

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.3

Actie-agenda aanpak ondermijning

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16 februari 2018. Actie-agenda aanpak ondermijning - 29911-180

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit/ondermijning op 21 februari 2018.

Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 31 januari 2018. Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten - 2018Z01554

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Brieven van minister van Justitie en Veiligheid

Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming)

Zaak: Nota van wijziging - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 7 maart 2018. Tweede nota van wijziging - 34851-9

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 13 december 2017. Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming) - 34851

Besluit: Aangenomen op 13 maart 2018.

Reactie op het gewijzigd amendement van het lid Van Toorenburg c.s. (Kamerstuk 34871-7)

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 5 maart 2018. Reactie op het gewijzigd amendement van het lid Van Toorenburg c.s. over een mogelijkheid tot het verlengen van de termijn voor onderzoek en besluitvorming (Kamerstuk 34871-7) - 34871-8

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.2

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27 januari 2018. Wijziging van de wet van 22 april 1855, houdende regeling der verantwoordelijkheid van de Hoofden der Ministeriële Departementen (Stb. 1855, 33) en aanpassing van daarmee verband houdende bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met het aanbrengen van enkele moderniseringen - 34871

Besluit: Aangenomen op 13 maart 2018.

Voorstel van wet van de leden Ten Broeke en Van Helvert houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter Bescherming Koopvaardij)

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, J.H. ten Broeke (VVD) - 1 maart 2018. Nota van wijziging - 34558-13

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, J.H. ten Broeke (VVD) - 26 september 2016. Voorstel van wet van de leden Ten Broeke en Van Helvert houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter Bescherming Koopvaardij) - 34558

Besluit: Aangenomen op 13 maart 2018.

Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 oktober 2015 (C-362/14) inzake de Veiligehavenbeginselen

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 21 februari 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34809-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 12 oktober 2017. Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 oktober 2015 (C-362/14) inzake de Veiligehavenbeginselen - 34809

Besluit: Aangehouden tot na ontvangst van de intrekkingsbrief.

Wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen

Zaak: Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 16 februari 2018. Wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen - 34889

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 29 maart 2018.

Verbeteringen in enkele wetten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018)

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 februari 2018. Verbeteringen in enkele wetten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018) - 34887

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 5 april 2018.