Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 21 februari 2018

Gepubliceerd: 22 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Activiteitnummer: 2017A0396310
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c4ce3cb7-2ed4-4140-a57d-4bac53b31677&title=Besluitenlijst%20commissie%20voor%20Justitie%20en%20Veiligheid%20op%2021%20februari%202018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32317, 22112, 19637, 34843, 31015, 25424, 34107, 34107, 29279, 33628, 29754, 29452, 29628, 29668, 29628, 29911, 34746, 25763, 31015, 28684, 25124, 29628, 29628, 28684, 29279, 29911, 34851, 34851

Inhoud


Voorstel opzet rondetafelgesprek artificiële intelligentie in het recht

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 15 februari 2018. Stafnotitie - Voorstel opzet rondetafelgesprek artificiële intelligentie in het recht - 2018Z02661

Besluit: Het voorstel wordt met enige aanpassingen vastgesteld.

Voorstel opzet rondetafelgesprek over bedreiging en bescherming van journalisten

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 15 februari 2018. Stafnotitie - Voorstel opzet rondetafelgesprek over bedreiging en bescherming van journalisten - 2018Z02663

Besluit: Het voorstel wordt met enige aanpassingen vastgesteld.

Stafnotitie - Jaarplanning 2018

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 15 februari 2018. Stafnotitie - Jaarplanning 2018 - 2018Z02694

Besluit: De voorstellen worden overgenomen en er wordt een onderwerp toegevoegd. Ten behoeve van de in te stellen informele voorbereidingsgroepen zal per e-mail worden geïnventariseerd welke leden daaraan willen deelnemen.

Verzoek inzake vertrek Noorse gevangenen uit Veenhuizen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 21 februari 2018. Verzoek inzake vertrek Noorse gevangenen uit Veenhuizen - 2018Z03148

Besluit: De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de Kamer indien mogelijk binnen twee weken te informeren of de belofte van de toenmalige staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden nagekomen dat bij het vertrek van de Noorse gevangenen uit Norgerhaven de gevangenis weer zal worden gebruikt voor Nederlandse gevangenen. Dit naar aanleiding van berichtgeving hierover in het Dagblad van het Noorden d.d. 21 februari 2018 en vooruitlopend op de toegezegde nadere informatie zoals aangekondigd in de brief van de minister d.d. 21 februari 2018.Brievenlijst

Verzoek inzake rapporten Amnesty International over vreemdelingendetentie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Groothuizen (D66) - 21 februari 2018. Verzoek inzake rapporten Amnesty International over vreemdelingendetentie - 2018Z03069

Besluit: De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer voorafgaand aan het algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring op 22 maart 2018 een reactie te doen toekomen op de rapporten van Amnesty International over vreemdelingendetentie.9

Verzoek brief en algemeen overleg over huiselijk geweld

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K.M. Buitenweg (GroenLinks) - 15 februari 2018. Verzoek brief en algemeen overleg over huiselijk geweld - 2018Z02695

Besluit: De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de Kamer ten behoeve van het algemeen overleg over huiselijk geweld een reactie te doen toekomen op de berichtgeving in de Volkskrant d.d. 13 februari 2018 over een doeltreffende aanpak van huiselijk geweld.

Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V 24 januari 2018 - 9 februari 2018.

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 15 februari 2018. Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V 24 januari 2018 - 9 februari 2018 - 2018Z02723

Besluit: Conform voorstellen.

Behandeling van het thema 'Brexit'

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 13 februari 2018. Behandeling van het thema 'Brexit' - 2018Z02484

Besluit: Ter informatie.

Verslag van de informele JBZ-raad van 25 en 26 januari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 9 februari 2018. Verslag van de informele JBZ-raad van 25 en 26 januari 2018 - 32317-504

Besluit: Agenderen voor de algemeen overleggen op 7 maart 2018 over de JBZ-Raad op 8 en 9 maart 2018.

Fiche: Verordeningen interoperabiliteit van EU informatiesystemen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 2 februari 2018. Fiche: Verordeningen interoperabiliteit van EU informatiesystemen - 22112-2479

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over behandelvoorbehoud tweede interoperabiliteitspakket op 22 februari 2018.

Uitvoering van de motie van de leden Recourt en Tellegen over een adequaat niveau van screening van nareizigers (Kamerstuk 19637-2286)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 6 februari 2018. Uitvoering van de motie van de leden Recourt en Tellegen over een adequaat niveau van screening van nareizigers - 19637-2368

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.

Reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 februari 2018, over seksueel misbruik binnen de jehova’s getuigen

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 14 februari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 februari 2018, over seksueel misbruik binnen de jehova’s getuigen - 34843-3

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over kinderporno en kindermisbruik op 15 februari 2018.Brieven van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Reactie op verzoek commissie over het rapport van Canadian Centre of Childprotection

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 14 februari 2018. Reactie op verzoek commissie over het rapport van Canadian Centre of Childprotection - 31015-136

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over kinderporno en kindermisbruik op 15 februari 2018.

Reactie op verzoek commissie inzake het bericht 'Geweld tegen personeel in psychiatrische klinieken vaak onbestraft'

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 12 februari 2018. Reactie op verzoek commissie inzake het bericht 'Geweld tegen personeel in psychiatrische klinieken vaak onbestraft' - 25424-387

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

Evaluatie van de bestuurlijke lus

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 december 2014. Rapport "Evaluatie Bestuurlijke Lus Awb en internationale rechstvergelijking" - 34107-1

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over bestuursrecht.7

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 9 februari 2018. Evaluatie van de bestuurlijke lus - 34107-2

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over bestuursrecht.

Evaluatie van het relativiteitsvereiste en het passeren van gebreken (Algemene wet bestuursrecht)

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 9 februari 2018. Evaluatie van het relativiteitsvereiste en het passeren van gebreken (Algemene wet bestuursrecht) - 29279-407

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over bestuursrecht. Algemeen overleg plannen.

Reactie Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op verbeterplan FPA Roosenburg

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 8 februari 2018. Reactie Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op verbeterplan FPA Roosenburg - 33628-28

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over tbs.

Reactie op het rapport van Amnesty International ‘Inhumaan en onnodig. Mensenrechtenschendingen op de Terroristenafdeling’

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 7 februari 2018. Reactie op het rapport van Amnesty International ‘Inhumaan en onnodig. Mensenrechtenschendingen op de Terroristenafdeling’ - 29754-438

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over gevangeniswezen.

Opvang slachtoffers huiselijk en eergerelateerd geweld

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 7 februari 2018. Opvang slachtoffers huiselijk en eergerelateerd geweld - 2018Z02065

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over huiselijk geweld en daarbij ook betrekken het bericht 'Een op drie vindt partnergeweld acceptabel'.

Informatie over toezending reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 januari 2018, over gebrek aan kennis bij rechters over tbs-regels

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 2 februari 2018. Informatie over toezending reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 januari 2018, over gebrek aan kennis bij rechters over tbs-regels - 29452-221

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.6

Politieoptreden in Amsterdam en Tilburg

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 februari 2018. Politieoptreden in Amsterdam en Tilburg - 29628-759

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Brieven van minister voor Rechtsbescherming

Aanbesteding Amber Alert en relatie tot Burgernet

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 februari 2018. Aanbesteding Amber Alert en relatie tot Burgernet - 29668-44

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over politie (organisatie) op 15 maart 2018.

Reactie op verzoek commissie over het bericht ’Het moest misgaan met die gek’

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 februari 2018. Reactie op verzoek commissie over het bericht ’Het moest misgaan met die gek’ - 34775-VI-92

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Onderzoek Raad voor de rechtshandhaving inzake Buitengewone agenten van politie in Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 9 februari 2018. Onderzoek Raad voor de rechtshandhaving inzake Buitengewone agenten van politie in Caribisch Nederland - 29628-758

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de justitieketen BES-eilanden op 13 juni 2018.

Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 januari 2018, over criminelen die vrij spel hebben op kleine vliegvelden in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 9 februari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 januari 2018, over criminelen die vrij spel hebben op kleine vliegvelden in Nederland - 29911-179

Besluit: Agenderen voor het plenaire debat over criminelen die vrij spel hebben op kleine vliegvelden in Nederland.

Uitvoering van de motie van de leden Knops en Tellegen over de mogelijkheid dat verooordeelden voor aan terrorisme gerelateerde misdaden in vrijheid hun hoger beroep afwachten(Kamerstuk 34550 X-95)

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 9 februari 2018. Uitvoering van de motie van de leden Knops en Tellegen over de mogelijkheid dat verooordeelden voor aan terrorisme gerelateerde misdaden in vrijheid hun hoger beroep afwachten - 34746-13

Besluit: Betrokken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme (Kamerstuk 34746) op 24 februari 2018.

Reactie op het rapport van de procureur-generaal van de Hoge Raad over functioneren OM in relatie tot uitvoering Bopz

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 7 februari 2018. Reactie op het rapport van de procureur-generaal van de Hoge Raad over functioneren OM in relatie tot uitvoering Bopz - 25763-27

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

Hernieuwde aanpak online seksueel kindermisbruik

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 7 februari 2018. Hernieuwde aanpak online seksueel kindermisbruik - 31015-135

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over kinderporno en kindermisbruik op 15 februari 2018.

Toestemming deelname aan de hoorzitting van 7 februari 2018 over cyber security

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 6 februari 2018. Toestemming deelname aan de hoorzitting van 7 februari 2018 over cyber security - 2018Z01957

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verloop jaarwisseling 2017-2018

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 5 februari 2018. Verloop jaarwisseling 2017-2018 - 28684-516

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de jaarwisseling en vuurwerk. Algemeen overleg plannen in april 2018.

Stand van zaken vernieuwing C2000

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 5 februari 2018. Stand van zaken vernieuwing C2000 - 25124-88

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.4

Uitvoering gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over verbieden van het stroomstootwapen binnen ggz-instellingen (Kamerstuk 29628-753)

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 5 februari 2018. Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over verbieden van het stroomstootwapen binnen ggz-instellingen (Kamerstuk 29628-753) - 29628-757

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 februari 2018, over het bericht ‘Politie brengt protesterende Koerden naar 'veilige plek' na provocaties

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 5 februari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 februari 2018, over het bericht ‘Politie brengt protesterende Koerden naar 'veilige plek' na provocaties - 28684-515

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken modernisering zedenwetgeving

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 2 februari 2018. Stand van zaken modernisering zedenwetgeving - 29279-406

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over kinderporno en kindermisbruik op 15 februari 2018.

Rapport "De dood als startpunt" van de Taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie.

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 2 februari 2018. Rapport "De dood als startpunt" van de Taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie - 34775-VI-91

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over forensisch onderzoek.

Uitstel toezending van de actieagenda Ondermijning

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 1 februari 2018. Uitstel toezending van de actieagenda Ondermijning - 29911-178

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 31 januari 2018. Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten - 2018Z01553

Besluit: De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in onderstaande volgorde te agenderen: 1.Voorstel van wet van de leden Ten Broeke en Van Helvert houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aanboord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter BeschermingKoopvaardij) (Kamerstuk 34558); 2.Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriendestaatshoofden te doen vervallen (Kamerstuk 34456); 3.Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme) (Kamerstuk 30579); 4.Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Comptabiliteitswet 2016 en de Wet op de rechterlijke organisatie teneinde een heldere scheiding aan te brengen tussen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en die van de Raad voor de rechtspraak (Kamerstuk 34618); 5.Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming) (Kamerstuk 34851); 6.Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken) (Kamerstuk 34126); 7.Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingenen enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen (Kamerstuk 33844); 8.Wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet moderniseringfaillissementsprocedure) (Kamerstuk 34740); 9.Wijziging van de Wet internationale misdrijven in verband met de strafbaarstelling van het belemmeren van humanitaire hulp in een niet internationaalgewapend conflict (Kamerstuk 34737); 10.Uitvoering van de Verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200) (Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten) (Kamerstuk 34803).
Besluit: Het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wetgriffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam (Kamerstuk 34761) wordt aangemeld als hamerstuk.3

Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/1148 (Cybersecuritywet)

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15 februari 2018. Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/1148 (Cybersecuritywet) - 34883

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 15 maart 2018.2

Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming)

Zaak: Nota van wijziging - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 13 februari 2018. Nota van wijziging - 34851-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 13 februari 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34851-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 13 december 2017. Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming) - 34851

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van de wet van 22 april 1855, houdende regeling der verantwoordelijkheid van de Hoofden der Ministeriële Departementen (Stb. 1855, 33) en aanpassing van daarmee verband houdende bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met het aanbrengen van enkele moderniseringen

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27 januari 2018. Wijziging van de wet van 22 april 1855, houdende regeling der verantwoordelijkheid van de Hoofden der Ministeriële Departementen (Stb. 1855, 33) en aanpassing van daarmee verband houdende bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met het aanbrengen van enkele moderniseringen - 34871

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.