Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 7 februari 2018

Gepubliceerd: 8 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Activiteitnummer: 2017A039629
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6bf93ada-1443-4934-809f-19a441bda165&title=Besluitenlijst%20commissie%20Justitie%20en%20Veiligheid%20op%207%20februari%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32317, 19637, 32735, 29279, 29279, 34340, 19637, 28844, 29517, 24077, 34803, 34746, 34746

Inhoud


Stafnotitie - Voorstel opzet rondetafelgesprek ICT politie

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 31 januari 2018. Stafnotitie - Voorstel opzet rondetafelgesprek ICT politie - 2018Z01536

Besluit: De opzet wordt met enige aanpassingen vastgesteld.

Jaarplanning commissie Justitie en Veiligheid 2018

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 31 januari 2018. Stafnotitie - Jaarplanning 2018 - 2018Z01558

Besluit: De leden worden verzocht vier onderwerpen te selecteren uit de gehele lijst van onderwerpen van bijzondere aandacht die in eerste instantie zijn aangeleverd door de fracties. De staf zal de geselecteerde onderwerpen voorzien van een aantal concrete suggesties ter verdere kennisvergaring over deze thema's en gaat daarbij ook in op de beschikbare capaciteit. Het resultaat zal in de volgende procedurevergadering nader worden besproken.

Verzoek om reactie op artikel in Telegraaf "Sinterklaas moet dood"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg (CDA) - 7 februari 2018. Verzoek om reactie op artikel in Telegraaf "Sinterklaas moet dood" - 2018Z02036

Besluit: De minister van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op de aanvullende geïnventariseerde vragen op het bericht 'Sinterklaas moet dood' (Telegraaf, d.d. 7 februari 2018). Deze aanvullende vragen worden per e-mail geïnventariseerd.Brievenlijst

Verzoek rondetafelgesprek inzake dreiging en bescherming journalisten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Groothuizen (D66) - 6 februari 2018. Verzoek rondetafelgesprek inzake dreiging en bescherming journalisten - 2018Z02011

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Suggesties voor uit te nodigen personen/organisaties zullen per e-mail worden geïnventariseerd.

Verzoek om rondetafelgesprek over het thema ‘artificiële intelligentie’ in het recht

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.L. van Dam (CDA) - 5 februari 2018. Verzoek om rondetafelgesprek over het thema ‘artificiële intelligentie’ in het recht - 2018Z01876

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Suggesties voor uit te nodigen personen/organisaties zullen per e-mail worden geïnventariseerd.8

Verzoek reactie staatssecretaris JenV op Argos-uitzending

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. Groothuizen (D66) - 1 februari 2018. Verzoek om reactie van de staatssecretaris van JenV vragen op Argos-uitzending - 2018Z01663

Besluit: De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op de uitzending 'Hoe bewijs je waar je huis stond?' van Argos d.d. 23 december 2017.

Verzoek reactie van staatssecretaris J&V op het rapport van Oxfam over gedwongen terugkeer naar Afghanistan

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 31 januari 2018. Verzoek om reactie van staatssecretaris J&V op het rapport van Oxfam over gedwongen terugkeer naar Afghanistan - 2018Z01597

Besluit: De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op het rapport van Oxfam Novib over gedwongen terugkeer naar Afghanistan.

Voorstel voor gesprek over vertoning van documentaire ‘De Deal’

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. van Ojik (GroenLinks) - 31 januari 2018. Voorstel voor gesprek over vertoning van documentaire ‘De Deal’ - 2018Z01583

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek inzake functioneren van het algemeen overleg justitieketen BES-eilanden

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.J.L. van Dam (CDA) - 31 januari 2018. Verzoek inzake functioneren van het AO justitieketen BES - 2018Z01549

Besluit: De commissie besluit in juni 2018 een algemeen overleg te voeren over de Justitieketen BES-eilanden. De commissie Koninkrijkrelaties zal hiervoor uitgenodigd worden als volgcommissie.

Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V 10 januari 2018 - 25 januari 2018.

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 1 februari 2018. Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V 10 januari 2018 - 25 januari 2018 - 2018Z01679

Besluit: Conform voorstellen.

Uitnodiging National Assembly of the Republic of Bulgaria en Europees Parlement voor vergadering van Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) over Europol d.d. 18-19 maart 2018.

Zaak: Brief derden - National Assembly of the Republic of Bulgaria te Brussels - 1 februari 2018. Uitnodiging National Assembly of the Republic of Bulgaria en Europees Parlement voor vergadering van Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) over Europol d.d. 18-19 maart 2018 - 2018Z01680

Besluit: De commissie besluit geen lid af te vaardigen.

Uitnodiging commissie LIBE van Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering 'The UN Global Compacts on refugees and migrants: the role of Parliaments' d.d. 27 februari 2018.

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussels - 26 januari 2018. Uitnodiging commissie LIBE van Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering 'The UN Global Compacts on refugees and migrants: the role of Parliaments' d.d. 27 februari 2018 - 2018Z01673

Besluit: De belangstelling voor deelname zal per e-mail worden geïnventariseerd.

Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid aan de Europese instellingen in Brussel

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, F. van Oosten (VVD) - 25 januari 2018. Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid aan de Europese instellingen in Brussel - 32317-503

Besluit: Ter informatie.

EU-voorstel: Vaststelling van een kader voor de interoperabiliteit van EU informatiesystemen (grenzen en visa) COM (2017) 793 (Engelstalige versie)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 25 januari 2018. EU-voorstel: Vaststelling van een kader voor de interoperabiliteit van EU informatiesystemen (grenzen en visa) COM (2017) 793 (Engelstalige versie) - 2018Z01095

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over behandelvoorbehoud tweede interoperabiliteitspakket op 22 februari 2018.

EU-voorstel: Vaststelling van een kader voor de interoperabiliteit van EU informatiesystemen (politie, justitiële samenwerking, asiel en migratie) COM (2017) 794 (Engelstalige versie)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 25 januari 2018. EU-voorstel: Vaststelling van een kader voor de interoperabiliteit van EU informatiesystemen (politie, justitiële samenwerking, asiel en migratie) COM (2017) 794 (Engelstalige versie) - 2018Z01096

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over behandelvoorbehoud tweede interoperabiliteitspakket op 22 februari 2018.

Kabinetsreactie WODC rapport "Van perceptie naar feit. Asielzoekers en buurtcriminaliteit"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 1 februari 2018. Kabinetsreactie WODC rapport "Van perceptie naar feit. Asielzoekers en buurtcriminaliteit" - 2018Z01616

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring.Europese aangelegenheden

Inbewaringstelling door de Dienst Terugkeer en Vertrek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 30 januari 2018. Inbewaringstelling door de Dienst Terugkeer en Vertrek - 19637-2367

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring. Algemeen overleg plannen.
Besluit: De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zal worden verzocht de Kamer voorafgaand aan het algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring te informeren over hoe er wordt omgegaan met kinderen in de vreemdelingenbewaring en terugkeer.

Beleidsreactie op het rapport van Amnesty International over de situatie in Libië

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 23 januari 2018. Beleidsreactie op het rapport van Amnesty International over de situatie in Libië - 32735-182

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg op 24 januari 2018 over de JBZ-Raad op 25 en 26 januari 2018 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid).

Zevende voortgangsrapportage over programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI)

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 30 januari 2018. Zevende voortgangsrapportage over programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI) - 29279-405

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de rechtspraak op 25 april 2018.
Besluit: De Raad voor de rechtspraak zal worden verzocht een technische briefing te verzorgen voorafgaand aan het algemeen overleg over rechtspraak op 25 april 2018.
Besluit: De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de brief over de financiën van de rechtspraak en de beleidsreactie op het rapport evaluatie Herziening Gerechtelijke Kaart uiterlijk 23 april 2018 aan de Kamer te doen toekomen, zodat deze kan worden geagendeerd voor het algemeen overleg over de rechtspraak op 25 april 2018.5

Kabinetsstandpunt op WRR-rapport “Weten is nog geen doen: Een realistisch perspectief op redzaamheid”

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 22 januari 2018. Kabinetsstandpunt op WRR-rapport “Weten is nog geen doen: Een realistisch perspectief op redzaamheid” - 34775-VI-88

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Onderzoeksrapport 'Evaluatie Wet Beperking Oplegging Taakstraffen'

Zaak: Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 22 januari 2018. Onderzoeksrapport 'Evaluatie Wet Beperking Oplegging Taakstraffen' - 29279-404

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen op 8 februari 2018.

Protocol inzake de behandeling van aangiften tegen leden van de Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 31 januari 2018. Protocol inzake de behandeling van aangiften tegen leden van de Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen - 34340-15

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Brieven van minister voor Rechtsbescherming

Reactie op de berichtgeving in de media dat er een Syrische ISIS-strijder herkend zou zijn tijdens een bijeenkomst in De Balie in Amsterdam op 14 september 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29 januari 2018. Reactie op de berichtgeving in de media dat er een Syrische ISIS-strijder herkend zou zijn tijdens een bijeenkomst in De Balie in Amsterdam op 14 september 2017 - 19637-2366

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over terrorismebestrijding.

Jaarplanning ministerie van Justitie en Veiligheid voor 2018

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 24 januari 2018. Jaarplanning ministerie van Justitie en Veiligheid voor 2018 - 34775-VI-90

Besluit: Betrekken bij de jaarplanning van de commissie.4

Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 januari 2018, over het bericht ‘Klokkenluider WODC: grote zorgen over onderzoeken onafhankelijkheid’

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23 januari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 januari 2018, over het bericht ‘Klokkenluider WODC: grote zorgen over onderzoeken onafhankelijkheid’ - 28844-135

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over de onafhankelijkheid van het onderzoeksinstituut WODC op 23 januari 2018.
Besluit: De staf zal een achtergrondnotitie aanleveren met informatie over de reeds ontvangen en de nog te ontvangen brieven van de regering over dit onderwerp.

Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 januari 2018, over het bericht ‘Onthoofde pop achtergelaten bij Emir Sultan Moskee in Noord’

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23 januari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 januari 2018, over het bericht ‘Onthoofde pop achtergelaten bij Emir Sultan Moskee in Noord’ - 34775-VI-89

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Locatiebepaling bij 112 meldingen

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22 januari 2018. Locatiebepaling bij 112 meldingen - 29517-138

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg. De minister van Justitie en Veiligheid wordt geïnformeerd over het feit dat ambulancezorg ook kan worden besproken bij dit algemeen overleg.
Besluit: De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt aangemerkt als volgcommissie.

Rapport ‘Lokaal bekeken, verdiepingsstudie monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid meting 2016/17’

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 januari 2018. Rapport ‘Lokaal bekeken, verdiepingsstudie monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid meting 2016/17’ - 24077-408

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over coffeeshopbeleid.

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 8 juli 2017. Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten - 2017Z10169

Besluit: De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in onderstaande volgorde te agenderen: 1.Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten tot versterking van de strafrechtelijke en de strafvorderlijke mogelijkheden om terrorisme te bestrijden (versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme) (Kamerstuk 34746); 2.Voorstel van wet van de leden Ten Broeke en Van Helvert houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aanboord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter BeschermingKoopvaardij) (Kamerstuk 34558); 3.Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriendestaatshoofden te doen vervallen (Kamerstuk 34456); 4.Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme) (Kamerstuk 30579); 5.Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Comptabiliteitswet 2016 en de Wet op de rechterlijke organisatie teneinde een heldere scheiding aan te brengen tussen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en die van de Raad voor de rechtspraak (Kamerstuk 34618); 6.Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken) (Kamerstuk 34126); 7.Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingenen enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen (Kamerstuk 33844); 8.Wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet moderniseringfaillissementsprocedure) (Kamerstuk 34740); 9.Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wetgriffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam (Kamerstuk 34761); 10.Wijziging van de Wet internationale misdrijven in verband met de strafbaarstelling van het belemmeren van humanitaire hulp in een niet internationaalgewapend conflict (Kamerstuk 34737); 11.Uitvoering van de Verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200) (Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten) (Kamerstuk 34803).3

Wijziging van de wet van 22 april 1855, houdende regeling der verantwoordelijkheid van de Hoofden der Ministeriële Departementen (Stb. 1855, 33) en aanpassing van daarmee verband houdende bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met het aanbrengen van enkele moderniseringen

Zaak: Wetgeving - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 27 januari 2018. Wijziging van de wet van 22 april 1855, houdende regeling der verantwoordelijkheid van de Hoofden der Ministeriële Departementen (Stb. 1855, 33) en aanpassing van daarmee verband houdende bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met het aanbrengen van enkele moderniseringen - 34871

Besluit: Blanco verslag uitbrengen. Inbrengdatum vastgesteld op 15 februari 2018.

Uitvoering van de Verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200) (Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 29 januari 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34803-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 7 oktober 2017. Uitvoering van de Verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200) (Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten) - 34803

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten tot versterking van de strafrechtelijke en de strafvorderlijke mogelijkheden om terrorisme te bestrijden (versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23 januari 2018. Nota van wijziging - 34746-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 23 januari 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34746-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 26 juni 2017. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten tot versterking van de strafrechtelijke en de strafvorderlijke mogelijkheden om terrorisme te bestrijden (versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme) - 34746

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.