Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 19 april 2018

Gepubliceerd: 20 april 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2017A039115
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2ca09f56-9ae8-4c2c-8595-9936b6211f0d&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%2019%20april%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30999, 34895, 30139


Mandaat staatssecretaris in CAO-onderhandelingen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. (Emiel) van Dijk (PVV) - 19 april 2018. Mandaat staatssecretaris in CAO-onderhandelingen. - 2018Z07402

Besluit: De staatssecretaris verzoeken om uiterlijk 13 mei 2018 aan te geven waarom zij geen volledig mandaat heeft en wanneer dit wel het geval zal zijn. De staatssecretaris voorts verzoeken om aan te geven hoe zij tijdig een onderhandelingsresultaat denkt te bereiken.

Bericht dat VS levering F-35 toestellen heeft gestopt

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.I. Diks (GroenLinks) - 12 april 2018. Bericht dat VS levering F-35 toestellen heeft gestopt - 2018Z06813

Besluit: De staatssecretaris verzoeken om, met betrekking tot het bericht dat de Verenigde Staten de levering van de F-35 heeft gestopt naar aanleiding van een dispuut over reparatiekosten met Lockheed Martin, aan te geven welke landen de acceptatie van leveringen óók hebben opgeschort, of Nederland dit ook voornemens is te doen en welke consequenties dit heeft voor het project verwerving F-35.

Organiseren van een rondetafelgesprek met o.a. vakbonden en maatschappelijke organisaties over het eindresultaat van de Defensienota

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.I. Diks (GroenLinks) - 12 april 2018. Organiseren van een rondetafelgesprek met o.a. vakbonden en maatschappelijke organisaties over het eindresultaat van de Defensienota - 2018Z06814

Besluit: Ter voorbereiding van het notaoverleg Defensienota 2018 een rondetafelgesprek organiseren op 24 mei 2018.4

Lijst met EU-voorstellen d.d. 12 april 2018.

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 12 april 2018. Lijst met EU-voorstellen d.d. 12 april 2018 - 2018Z06836

Besluit: De gezamenlijke mededeling over het actieplan militaire mobiliteit desgewenst betrekken bij het algemeen overleg EU Defensieraad op 25 april 2018.UitnodigingenGeen agendapuntenWerkzaamheden van de commissie

Stafnotitie - Achtergronden bij technische briefing informatievoorziening over het groot project F-35

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.N.J. de Lange - 12 april 2018. Stafnotitie - Achtergronden bij technische briefing informatievoorziening over het groot project F-35 - 2018Z06841

Besluit: Desgewenst betrekken bij technische briefing informatievoorziening over het groot project F-35 op 25 april 2018.

Brief houdende overname en intrekking van het wetsvoorstel

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 10 april 2018. Brief houdende overname en intrekking van het wetsvoorstel - 30999-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 30999-4

Herdenkingen 2018

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.N.J. de Lange - 11 april 2018. Herdenkingen 2018 - 2018Z06758

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toestemming deelname van ambtenaren aan de technische briefing over Grensverleggende IT

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 10 april 2018. Toestemming deelname van ambtenaren aan de technische briefing over Grensverleggende IT - 2018Z06584

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Overig

Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 10 april 2018. Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden - 34932

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 30 mei 2018 te 12.00 uur.
Noot: De staf zal een wetgevingsrapport opstellen ten behoeve van de inbreng.

Reactie op verzoek commissie over een toelichting op het onderzoeksrapport ‘voorvallen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen’

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 5 april 2018. Reactie op verzoek commissie over een toelichting op het onderzoeksrapport ‘voorvallen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen’ - 2018Z06341

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: De staatssecretaris verzoeken om de vertrouwelijke bijlage alsnog vertrouwelijk aan de Kamer te doen toekomen.

Reactie op initiatiefnota van het lid Belhaj (D66) ‘Defensie Energiestrategie: beleid en bijdrage aan de energietransitie’ (Kamerstuk 34895-2)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 5 april 2018. Reactie op initiatiefnota van het lid Belhaj: ‘Defensie Energiestrategie: beleid en bijdrage aan de energietransitie’ - 34895-3

Besluit: Agenderen voor nog te plannen notaoverleg met de initiatiefnemer.
Besluit: De minister verzoeken om een evaluatie aan de Kamer te doen toekomen inzake de realisatie van de op 15 februari 2016 aan de Kamer aangeboden Operationele Energiestrategie (Kamerstuk 33 763, nr. 95).
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen rondetafelgesprek.

Verslag van werkzaamheden van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) juli 2015 – juli 2017

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 5 april 2018. Verslag van werkzaamheden van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) juli 2015 – juli 2017 - 30139-185

Besluit: Agenderen voor notaoverleg Veteranen op 26 juni 2018.

Beantwoording vragen commissie over het Jaarplan 2018 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (34775-X-80)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 5 april 2018. Beantwoording vragen commissie over het Jaarplan 2018 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied - 34775-X-95

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Kustwacht Caribisch Gebied, na ontvangst van het jaarverslag.