Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 5 april 2018

Gepubliceerd: 5 april 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2017A039107
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ee2c060a-b480-40a8-92be-c222802def5f&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%205%20april%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31125, 34919, 31516, 34919, 23987, 21501, 33763, 33763, 28844, 28844, 34919, 34919

Inhoud


Opzet spreken met nabestaanden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. Belhaj (D66) - 5 april 2018. Opzet spreken met nabestaanden - 2018Z06227

Besluit: Gesprek organiseren met nabestaanden. Duur van het gesprek is één uur en er worden maximaal zes personen uitgenodigd.
Besluit: Op een later moment spreekt de commissie over openbaarheid/beslotenheid van commissiebijeenkomsten.

Duizenden Nederlandse ID-bewijzen jarenlang openbaar door datalek

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. (Emiel) van Dijk (PVV) - 5 april 2018. Duizenden Nederlandse ID-bewijzen jarenlang openbaar door datalek - 2018Z06228

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om te reageren op het bericht dat sprake is van een datalek, waarvoor de commissie een aantal vragen heeft geformuleerd.

Verhuizing van de Van Braam Houckgeestkazerne te Doorn

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.I. Diks (GroenLinks) - 3 april 2018. Verhuizing van de Van Braam Houckgeestkazerne te Doorn - 2018Z05990

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om de door individuele leden gestelde schriftelijke vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
Besluit: Gesprek organiseren met (een delegatie van) de betrokken mariniers.

Rondetafelgesprek ter voorbereiding op het notaoverleg veteranen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 29 maart 2018. Rondetafelgesprek ter voorbereiding op het notaoverleg veteranen - 2018Z05681

Besluit: De opzet van het rondetafelgesprek wordt conform het voorstel vastgesteld.5

Invulling rapporteurschap Jaarverslag 2017

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Belhaj (D66) - 29 maart 2018. Invulling rapporteurschap Jaarverslag 2017 - 2018Z05814

Besluit: De invulling van het rapporteurschap wordt conform de voorstellen vastgesteld.

Uitnodiging Koninklijke Landmacht voor Nationale Militaire Dodenherdenking Grebbeberg d.d. 4 mei 2018.

Zaak: Brief derden - Koninklijke Landmacht te Utrecht - 23 maart 2018. Uitnodiging Koninklijke Landmacht voor Nationale Militaire Dodenherdenking Grebbeberg d.d. 4 mei 2018 - 2018Z05567

Besluit: Deelname inventariseren onder de leden van de commissie.Werkzaamheden van de commissie

Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 27 maart 2018. Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies - 2018Z04927

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie over toezending BIT-advies over GrIT in meireces

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 29 maart 2018. Reactie op verzoek commissie over toezending BIT-advies over GrIT in meireces - 31125-82

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie over de wijze van openbaarmaking van de nieuwe Defensienota

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 29 maart 2018. Reactie op verzoek commissie over de wijze van openbaarmaking van de nieuwe Defensienota - 34919-3

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.4

Strategische Kennis en Innovatie Agenda 2016-2020

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 24 januari 2017. Beantwoording op vragen commissie over de Strategische Kennis en Innovatie Agenda 2016-2020 - 34550-X-66

Besluit: Agenderen voor nog te plannen notaoverleg Defensienota 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 1 november 2016. Strategische Kennis en Innovatie Agenda 2016-2020 - 34550-X-50

Besluit: Agenderen voor nog te plannen notaoverleg Defensienota 2018.

Beleidsdoorlichting Nationale Veiligheid, samenwerking met civiele partners 2017

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 22 december 2017. Beleidsdoorlichting Nationale Veiligheid, samenwerking met civiele partners 2017 - 31516-22

Besluit: Agenderen voor nog te plannen notaoverleg Defensienota 2018.

Reactie op het verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 21 december 2017, over het bericht ‘Vertrouwelijk rapport: misstanden op Oranjekazerne Schaarsbergen omvangrijker dan bekend was’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 28 maart 2018. Tussenrapportage van commissie-Giebels over de misstanden op de Oranjekazerne Schaarsbergen in 2013 - 34775-X-92

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Integrale aanpak veiligheid en integriteit op 25 april 2018.

Rapportage Commissie van Onderzoek inzake schietongeval Ossendrecht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 28 maart 2018. Rapportage Commissie van Onderzoek inzake schietongeval Ossendrecht - 34775-X-93

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Integrale aanpak veiligheid en integriteit op 25 april 2018.

Plan van aanpak ‘Een veilige defensieorganisatie’

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 19 januari 2018. Eindrapport van de commissie-Van der Veer over het veiligheidsmanagement bij Defensie - 34775-X-75

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Integrale aanpak veiligheid en integriteit op 25 april 2018.3

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 28 maart 2018. Plan van aanpak ‘Een veilige defensieorganisatie’ - 34919-4

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Integrale aanpak veiligheid en integriteit op 25 april 2018.

Beleidsreactie op het OVV-rapport ‘Mortierongeval Mali’

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 28 maart 2018. Beleidsreactie op het OVV-rapport ‘Mortierongeval Mali’ - 34775-X-94

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Integrale aanpak veiligheid en integriteit op 25 april 2018.

Gevolgen van Brexit op het terrein van Defensie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 22 maart 2018. Gevolgen van Brexit op het terrein van Defensie - 23987-227

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU Defensieraad op 25 april 2018.

Verslag Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 6 maart te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 22 maart 2018. Verslag Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 6 maart te Brussel - 21501-28-171

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU Defensieraad op 25 april 2018.

Kabinetsreactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek ‘Zicht op gereedheid’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 28 maart 2018. Kabinetsreactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek ‘Zicht op gereedheid’ - 33763-140

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie op 21 juni 2018.

Kabinetsreactie op het adviesrapport WRR ‘Veiligheid in een wereld van verbindingen. Een Strategische Visie op het Defensiebeleid’

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 28 maart 2018. Kabinetsreactie op het adviesrapport WRR ‘Veiligheid in een wereld van verbindingen. Een Strategische Visie op het Defensiebeleid’ - 33763-141

Besluit: Agenderen voor nog te plannen notaoverleg Defensienota 2018.

Beleidsreactie Beleidsdoorlichting Budget Internationale Veiligheid

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 28 maart 2018. Beleidsreactie Beleidsdoorlichting Budget Internationale Veiligheid - 2018Z05556

Besluit: Agenderen voor nog te plannen notaoverleg Defensienota 2018.

Reactie op verzoek commissie om uitkomsten klachtenprocedures klokkenluider en om reactie op artikel Follow the Money

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 26 september 2017. Reactie op verzoek commissie over de omgang met klokkenluider Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten van Koninklijke Marechaussee (BSB/KMar) - 28844-128

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Personeel Defensie op 23 mei 2018.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 23 maart 2018. Reactie op verzoek commissie om uitkomsten klachtenprocedures klokkenluider en om reactie op artikel Follow the Money - 28844-147

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Personeel Defensie op 23 mei 2018.

Erratum bijlage III Defensienota

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 27 maart 2018. Erratum bijlage III Defensienota - 34919-2

Besluit: Agenderen voor nog te plannen notaoverleg Defensienota 2018.
Noot: Zie vorig agendapunt.

Defensienota 2018 – investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 26 maart 2018. Defensienota 2018 - investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid - 34919-1

Besluit: Agenderen voor nog te plannen notaoverleg Defensienota 2018.
Besluit: De staf verzoeken een notitie op te stellen t.b.v. (de voorbereiding van) het notaoverleg.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op 19 april 2018 te 12.00 uur.
Noot: Het notaoverleg wordt gepland zo spoedig mogelijk na de behandeling van de Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie door de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken. Duur van het notaoverleg is 4 uren.

Afschrift van de reactie op de brief van de Veteranenombudsman inzake advies om Militair Invaliditeitspensioen (MIP) toe te voegen aan lijst van wettelijke pensioenen en uitkeringen die het CAK hanteert

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 27 maart 2018. Afschrift van de reactie op de brief van de Veteranenombudsman inzake advies om Militair Invaliditeitspensioen (MIP) toe te voegen aan lijst van wettelijke pensioenen en uitkeringen die het CAK hanteert - 2018Z05452

Besluit: Agenderen voor notaoverleg Veteranennota op 26 juni 2018.

Reactie op verzoek commissie om inzicht in besluitvormings- en verantwoordingsproces inzake speciale en geheime operaties

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 27 maart 2018. Reactie op verzoek commissie om inzicht in besluitvormings- en verantwoordingsproces inzake speciale en geheime operaties - 34775-X-88

Besluit: Agenderen voor een nog te organiseren rondetafelgesprek.
Besluit: Onder de leden wordt geïnventariseerd welke deelnemers zij wensen uit te nodigen. Op basis daarvan zal een voorstel worden opgesteld dat in een volgende procedurevergadering wordt besproken.