Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 22 maart 2018

Gepubliceerd: 22 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2017A039095
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=793b01c8-1144-4f96-b934-e5eb82de2a29&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%2022%20maart%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31428, 31125, 32156, 32156, 28676


Duits Nederlandse Samenwerking

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Bosman (VVD) - 22 maart 2018. Duits Nederlandse Samenwerking - 2018Z05202

Besluit: De mogelijkheden worden onderzocht om een gesprek te plannen met de commissie voor Defensie van de Duitse Bondsdag over een mogelijk in de toekomst spelende besluitvorming in beide parlementen inzake de uitzending van een geïntegreerde Duits-Nederlandse eenheid.

Uitnodiging Ministerie van Defensie - IGK voor bezoek aan Zwaluwenberg in Hilversum

Zaak: Brief derden - Ministerie van Defensie - Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) te Hilversum - 6 maart 2018. Uitnodiging Ministerie van Defensie - IGK voor bezoek aan Zwaluwenberg in Hilversum - 2018Z04176

Besluit: De commissie gaat graag in op de uitnodiging van de IGK. Er wordt een datum voor het bezoek gezocht vóór het met de IGK op 31 mei 2018 in de Kamer geplande gesprek en deelname van de leden wordt geïnventariseerd.Werkzaamheden van de commissie

Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2017

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 13 maart 2018. Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2017 - 31428-11

Besluit: De commissie neemt de navolgende besluiten over de behandeling van de nog te ontvangen verantwoordingsstukken, Slotwet 2017 en Voorjaarsnota 2018:
Noot: 1.Departementaal jaarverslag en het bijbehorende rapport van de Algemene Rekenkamer behandelen in een wetgevingsoverleg (WGO) op 20 juni 2018.2.Inbrengdatum voor feitelijke vragen over het jaarverslag, het rapport van de Algemene Rekenkamer en en over de Slotwet vaststellen op donderdag 24 mei 2018 te 14.00 uur. Aan het kabinet en de Algemene Rekenkamer zal worden verzocht de antwoorden uiterlijk dinsdag 5 juni 2018 bij de Kamer in te dienen.3.Een technische briefing door de Algemene Rekenkamer over hun rapport plannen.4.De commissiestaf verzoeken een stafnotitie voor te bereiden ten behoeve van het WGO.5.De commissie stelt de leden Belhaj en Diks aan als rapporteurs. 6.Inbrengtermijn voor de verslagen over de suppletoire begrotingswetten en voor feitelijke vragen over de Voorjaarsnota 2018 vaststellen op dinsdag 12 juni 2018 te 14.00 uur. Aan het kabinet zal worden verzocht de antwoorden uiterlijk maandag 25 juni 2018 bij de Kamer in te dienen.Uitnodigingen

Reactie op verzoek commissie inzake termijn van toezending RIVM-onderzoek chroom-6

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 15 maart 2018. Reactie op verzoek commissie inzake termijn van toezending RIVM-onderzoek chroom-6 - 34775-X-87

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.2

Beantwoording vragen commissie over de evaluatie basisimplementatie ERP M&F bij Defensie (Kamerstuk 31125-80)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 15 maart 2018. Beantwoording vragen commissie over de evaluatie basisimplementatie ERP M&F bij Defensie - 31125-81

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg ICT op 13 juni 2018.

Bevindingen onderzoek ter plaatse naar verdwenen scheepswrakken Javazee

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 16 maart 2018. Bevindingen onderzoek ter plaatse naar verdwenen scheepswrakken Javazee - 32156-89

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgang rondom het onderzoek naar de verdwijning van gezonken oorlogsschepen in de Javazee

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 6 maart 2018. Voortgang rondom het onderzoek naar de verdwijning van gezonken oorlogsschepen in de Javazee - 32156-87

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie om de bijlagen bij het onderzoeksrapport ‘voorvallen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen’ naar de Kamer te sturen

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 7 maart 2018. Reactie op verzoek commissie om de bijlagen bij het onderzoeksrapport ‘voorvallen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen’ naar de Kamer te sturen - 34775-X-86

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: Minister verzoeken dat tijdens het op 13 april 2018 geplande werkbezoek van de commissie aan het CLSK een mondelinge, in het openbaar te gebruiken, toelichting wordt gegeven op het meldingssysteem ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen, de verzochte bijlagen en de wijze waarop gevolg wordt gegeven aan meldingen. Indien dit niet mogelijk is, wordt de minister verzocht om de bijlage bij het onderzoeksrapport alsnog vertrouwelijk aan de Kamer toe te zenden.

Verslag van de bijeenkomst van de NAVO-ministers van Defensie op 14 en 15 februari 2018 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 7 maart 2018. Verslag van de bijeenkomst van de NAVO-ministers van Defensie op 14 en 15 februari 2018 te Brussel - 28676-285

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële op 30 mei 2018.