Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 8 maart 2018

Gepubliceerd: 8 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2017A039085
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=92abf29e-b5e4-47d1-a513-23c07eb5a4b9&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%208%20maart%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31936, 21501, 30176, 29924, 29924, 21501

Inhoud


Initiatiefnota van het lid Belhaj: ‘Defensie Energiestrategie: beleid en bijdrage aan de energietransitie’

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, S. Belhaj (D66) - 27 februari 2018. Initiatiefnota van het lid Belhaj: ‘Defensie Energiestrategie: beleid en bijdrage aan de energietransitie’ - 34895

Besluit: Agenderen voor een notaoverleg met de initiatiefnemer, na ontvangst van de reactie van de minister van Defensie op de initiatiefnota (zie hierna).
Besluit: Minister verzoeken om een reactie op de initiatiefnota, waarbij in ieder geval ook de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de Operationele Energie Strategie uit 2016 aan de orde komt.UitnodigingenGeen agendapuntenWerkzaamheden van de commissie

Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 februari 2018, over de boete van het UVW voor Defensie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 1 maart 2018. Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 februari 2018, over de boete van het UVW voor Defensie - 34775-X-85

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Personeel Defensie op 23 mei 2018.Overig

Toestemming voor deelname van de hoofden van de Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) aan een gesprek met de vaste commissie voor Defensie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 2 maart 2018. Toestemming voor deelname van de hoofden van de Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) aan een gesprek met de vaste commissie voor Defensie - 2018Z03641

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 februari 2018, over het bericht ‘Tekort aan luchtverkeersleiders leidt regelmatig tot sluiten van luchtruim’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 21 februari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 februari 2018, over het bericht ‘Tekort aan luchtverkeersleiders leidt regelmatig tot sluiten van luchtruim’ - 31936-461

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Personeel Defensie op 23 mei 2018.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 6 maart 2018 te Brussel (Kamerstuk 21501-28-169)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 6 maart 2018. Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 6 maart 2018 te Brussel - 21501-28-170

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg EU Defensieraad op 25 april 2018.

Geactualiseerde jaarplanning 2018

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 6 maart 2018. Geactualiseerde jaarplanning 2018 - 34775-X-83

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verplichtingenmutaties na Najaarsnota van het ministerie van Defensie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 27 februari 2018. Verplichtingenmutaties na Najaarsnota van het ministerie van Defensie - 34775-X-84

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag 2017 (en Slotwet 2017) ministerie van Defensie d.d. 20 juni 2018.

Ontwikkelingen binnen de pilot ‘adaptief aan de grens’ door de Koninklijke Marechaussee (KMar)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 23 februari 2018. Ontwikkelingen binnen de pilot ‘adaptief aan de grens’ door de Koninklijke Marechaussee (KMar) - 30176-36

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Personeel Defensie op 23 mei 2018.

Stukken voor nog te plannen algemeen overleg Integraal plan veiligheid en integriteit

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 8 februari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Arissen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 februari 2018, over risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de luchtmacht - 34775-X-81

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Integrale aanpak veiligheid en integriteit op 26 april 2018.2

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 17 februari 2018. Bevindingen intern onderzoek naar misbruikzaak uit 1982 - 34775-X-82

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Integrale aanpak veiligheid en integriteit op 26 april 2018.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 1 februari 2018. Stand van zaken incidenten kazerne Schaarsbergen - 34775-X-79

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Integrale aanpak veiligheid en integriteit op 26 april 2018.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 22 december 2017. Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving d.d. 21 december 2017 inzake de misstanden in de kazerne te Schaarsbergen - 34775-X-70

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg integrale aanpak veiligheid en integriteit op 26 april 2018.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 17 november 2017. Gestrande Apache-gevechtshelikopter van Defensie tijdens een avondvliegtraining in de omgeving van Culemborg - 34775-X-26

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg integrale aanpak veiligheid en integriteit op 26 april 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 22 december 2017. Reactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 december 2017, over ontgroeningsrituelen bij de krijgsmacht - 34775-X-69

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Integrale aanpak veiligheid en integriteit op 26 april 2018 (tijdsduur van 4 uur)
Besluit: Staatssecretaris verzoeken om de Personeelsrapportage begin mei 2018 aan de Kamer te doen toekomen.

Reactie op het verzoek van het lid van Raak, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 31 oktober 2017, over landen die in Nederland onderdelen voor massavernietigingswapens proberen te kopen

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 18 januari 2018. Reactie op het verzoek van het lid van Raak, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 31 oktober 2017, over landen die in Nederland onderdelen voor massavernietigingswapens proberen te kopen - 29924-156

Besluit: Agenderen voor gesprek MIVD in kader jaarverslag MIVD op 30 mei 2018.

Gezamenlijke beleidsregel AIVD en MIVD veiligheidsonderzoeken

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 21 februari 2018. Gezamenlijke beleidsregel AIVD en MIVD veiligheidsonderzoeken - 29924-157

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Personeel Defensie op 23 mei 2018.

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 6 maart 2018 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 21 februari 2018. Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 6 maart 2018 te Brussel - 21501-28-169

Besluit: Reeds geagendeerd voor schriftelijk overleg EU Defensieraad van 28 februari 2018.

Mededeling van de voorzitter inzake het tijdsbeslag van de afhandeling van het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT)

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 8 maart 2018. Mededeling van de voorzitter inzake het tijdsbeslag van de fahandeling van het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) - 2018Z04135

Besluit: Het op 10 april 2018 geplande AO ICT wordt na het meireces gehouden.
Besluit: Staatssecretaris verzoeken om te bevestigen dat het definitieve BIT-advies uiterlijk in het meireces aan de Kamer wordt aangeboden.Brievenlijst