Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 22 februari 2018

Gepubliceerd: 22 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2017A039074
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=69f2cff3-bcda-4ef5-827a-d1ca2205a19c&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%2022%20februari%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek om informatie over besluitvorming en verantwoording inzake speciale en geheime operaties.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. Belhaj (D66) - 22 februari 2018. Verzoek om informatie over besluitvorming en verantwoording inzake speciale en geheime operaties. - 2018Z03221

Besluit: De minister van Defensie verzoeken om de Kamer d.m.v. openbare informatie zo veel mogelijk inzicht te verschaffen in het besluitvormings- en verantwoordingsproces inzake speciale en geheime operaties, incl. vermelding van de relevante bepalingen uit zowel de WIV als de Grondwet (m.n. artikel 100).

Verzoek inzake RIVM-onderzoek naar chroom-6

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 22 februari 2018. Verzoek van het lid Karabulut inzake RIVM-onderzoek naar chroom-6 - 2018Z03218

Besluit: Staatssecretaris van Defensie verzoeken aan te geven wanneer het RIVM-rapport inzake het onderzoek naar de risico's van blootstelling aan chroom-6 voor werknemers van Defensie op zijn vroegst aan de Kamer kan worden toegezonden.3

Jaarplanning 2018

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.N.J. de Lange - 19 februari 2018. Commissiejaarplanning 2018 - 2018Z02908

Besluit: De commissie stemt in met de in de stafnotitie geformuleerde beslis- en bespreekpunten (zie bijlage).

Verzoek DGV, namens hoofden van DGV, om gesprek met vaste commissie voor Defensie

Zaak: Brief derden - Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) te Den Haag - 8 december 2017. Verzoek DGV, namens hoofden van DGV, om gesprek met vaste commissie voor Defensie - 2018Z02059

Besluit: De staatssecretaris om toestemming vragen voor een gesprek van de hoofden DGV met de commissie. Het gesprek plannen na ontvangst van de toestemming en voor het nog te plannen algemeen overleg integrale aanpak veiligheid en integriteit.2

Stafnotitie - evaluatie basisimplementatie ERP M&F bij Defensie

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.N.J. de Lange - 16 februari 2018. Stafnotitie - evaluatie basisimplementatie ERP M&F bij Defensie - 2018Z02807

Besluit: Desgewenst betrekken bij feitelijke vragenronde en/of algemeen overlegUitnodigingen

Behandeling van het thema 'Brexit'

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 13 februari 2018. Behandeling van het thema 'Brexit' - 2018Z02484

Besluit: Conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken zal de minister worden verzocht om te antwoorden op de volgende vragen. Heeft de minister in beeld wat de gevolgen kunnen zijn van de verschillende Brexit-scenario’s? Weet de minister welke maatregelen en oplossingen nodig zijn om de gevolgen van Brexit op te vangen? Gaat de minister deze maatregelen en oplossingen uitvoeren? Zijn hiervoor een actieplan en tijdsplanning opgesteld en zo ja, kan de Tweede Kamer deze ontvangen?

Brief van het Presidium over doorlooptijd van verzoeken aan overheidsorganen

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 8 februari 2018. Brief van het Presidium over doorlooptijd van verzoeken aan overheidsorganen - 2018Z02240

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Bevindingen intern onderzoek naar misbruikzaak uit 1982

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 17 februari 2018. Bevindingen intern onderzoek naar misbruikzaak uit 1982 - 34775-X-82

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg, te organiseren na ontvangst van het rapport integrale aanpak veiligheid en integriteit.
Besluit: De staf stelt voor de volgende procedurevergadering een overzicht op van alle ontvangen en nog te ontvangen (incl. indicatie wanneer) stukken die voor het algemeen overleg worden geagendeerd, inclusief een voorstel voor de tijdsduur van het algemeen overleg.Overig

Jaarplan 2018 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 13 februari 2018. Jaarplan 2018 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied - 34775-X-80

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op woensdag 7 maart 2018 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Kustwacht Caribisch Gebied, na ontvangst van het jaarverslag.

Reactie op het verzoek van het lid Arissen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 februari 2018, over risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de luchtmacht

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 8 februari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Arissen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 februari 2018, over risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de luchtmacht - 34775-X-81

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg, te organiseren na ontvangst van het rapport integrale aanpak veiligheid en integriteit.
Besluit: Minister verzoeken om de twee niet meegezonden bijlagen die in het onderzoeksrapport worden genoemd, aan de Kamer toe te zenden.