Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 8 februari 2018

Gepubliceerd: 9 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2017A039065
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c16e9cdd-3f42-41ee-8765-e3efa40918f9&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%208%20februari%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33279, 29521, 33763, 30952, 30139, 28676, 32156, 32156, 32156, 27925


Agendapunten van het geannuleerde Verzamel AO Defensie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 29 november 2017. Rapportage internationale militaire samenwerking - 33279-23

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële van 8 februari 2018.4

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 27 november 2017. Defect blusleidingsysteem patrouilleschepen - 34775-X-59

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Materieel Defensie.
Noot: Zie agendapunt 10

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 15 december 2017. De Nederlandse bijdragen aan de vooruitgeschoven Navo-aanwezigheid in Litouwen, de NATO Response Force en de EU Battlegroup in 2018 - 29521-359

Besluit: Agenderen voor het algemeen NAVO Defensie Ministeriële van 8 februari 2018.

Toezeggingen

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.N.J. de Lange - 2 februari 2018. Stand van zaken toezeggingen Defensie tot en met 17 januari 2018 - 2018Z01828

Besluit: Het overzicht van toezeggingen (stand van zaken tot en met 17 januari 2018) wordt vastgesteld, met dien verstande dat de tijdens het algemeen overleg Personeel van 28 juni 2017 door de minister gedane toezegging, om de Kamer in de zomer van 2017 nader te informeren over de aangenomen motie van het lid Belhaj inzake vrouwen binnen Defensie, niet als afgedaan wordt aangemerkt. Voorts wordt de tijdens het wetgevingsoverleg Jaarverslag Defensie van 14 juni 2017 door de minister gedane toezegging, om in de Jaarverslagen het stoplichtmodel te implementeren voor de maatregelen ter versterking van de basisgereedheid, niet als afgedaan aangemerkt.

Stand van zaken incidenten kazerne Schaarsbergen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 1 februari 2018. Stand van zaken incidenten kazerne Schaarsbergen - 34775-X-79

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg, te organiseren na ontvangst van het rapport integrale aanpak veiligheid en integriteit
Besluit: In april 2018 wordt een algemeen overleg Personeel Defensie gepland, waarop de reeds eerder daarvoor geagendeerde stukken worden geagendeerd.3

Beantwoording vragen commissie over het defect blusleidingsysteem patrouilleschepen (Kamerstuk 34775-X-59)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 1 februari 2018. Beantwoording vragen commissie over het defect blusleidingsysteem patrouilleschepen - 34775-X-78

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Materieel Defensie.
Noot: Zie agendapunt

Voortgangsrapportage vastgoed Defensie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 31 januari 2018. Voortgangsrapportage vastgoed Defensie - 33763-139

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Materieel Defensie.

Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging van de Overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden; Doha, 14 december 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 2 februari 2018. Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging van de Overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden; Doha, 14 december 2017 - 30952-296

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

RZO-advies nr. 24 (voorkomen van secundaire ziektewinst- en victimisatie in de veteranenzorg)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 1 februari 2018. RZO-advies nr. 24 (voorkomen van secundaire ziektewinst- en victimisatie in de veteranenzorg) - 30139-184

Besluit: Agenderen voor het na ontvangst van de Veteranennota 2017-2018 te plannen notaoverleg.

Reactie op verzoek commissie over een brief houdende een verzoek tot uitreiking van de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid aan reservisten

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 1 februari 2018. Reactie op verzoek commissie over een brief houdende een verzoek tot uitreiking van de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid aan reservisten - 2018Z01681

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 14 en 15 februari te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 1 februari 2018. Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 14 en 15 februari te Brussel - 28676-283

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële van 8 februari 2018.

Uitkomsten nader onderzoek verdwijning gezonken schepen Javazee

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 2 februari 2018. Reactie op verzoek commissie om taakverdeling in dossier verdwijning gezonken schepen Javazee - 32156-86

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg verdwijning gezonken schepen Javazee met de ministers van Defensie en OCW.
Besluit: Agenderen voor een direct aan het algemeen overleg voorafgaande technische briefing, te organiseren door Defensie en OCW.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 25 januari 2018. Onderzoek verdwijning gezonken oorlogsschepen Javazee - 32156-85

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg verdwijning gezonken schepen Javazee met de ministers van Defensie en OCW.
Besluit: Agenderen voor een direct aan het algemeen overleg voorafgaande technische briefing, te organiseren door Defensie en OCW.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 18 januari 2018. Uitkomsten nader onderzoek verdwijning gezonken schepen Javazee - 32156-84

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg verdwijning gezonken schepen Javazee met de ministers van Defensie en OCW.
Besluit: Agenderen voor een direct aan het algemeen overleg voorafgaande technische briefing, te organiseren door Defensie en OCW.

Reactie op verzoek commissie over een artikel in het AD: ‘Militairen morren over missie in Afghanistan’

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 29 januari 2018. Reactie op verzoek commissie over een artikel in het AD: ‘Militairen morren over missie in Afghanistan’ - 27925-627

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg voortgang Nederlandse bijdrage aan missies en operaties, na ontvangst van de tussenevaluatie in mei 2018.

Jaarplanning 2018

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.N.J. de Lange - 2 februari 2018. Voorstellen commissiejaarplanning 2018 - 2018Z01756

Besluit: Ter informatie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 12 januari 2018. Jaarplanning 2018 - 34775-X-71

Besluit: Agenderen voor een besloten technische briefing met de ADR en Defensie ná het verschijnen van de Defensienota over benodigde aanpassingen in de informatievoorziening over het project Verwerving F-35.
Besluit: Bewindslieden informeren dat de commissie heeft besloten: de rapportagefrequentie F-35 te verlagen naar eenmaal per jaar, en dat vooruitlopend op een nieuwe uitgangspuntennotitie kan worden afgezien van de voorjaarsrapportage van 2018; verder dat de commissie de grootprojectstatus van het Groot project Pantservoertuigen wil beëindigen en wil afzien van verdere voortgangsrapportages, waarbij de commissie vraagt een eindevaluatie op te stellen zodra dat aan de orde is alsmede aan te geven wanneer dat naar verwachting zal zijn. De commissie besluit niet in te stemmen met het vervallen van de rapportage adaptieve krijgsmacht. Voorts besluit de commissie niet in te stemmen met het vervallen van de voortgangsrapportage IT en ook niet met een verlaging van de frequentie van de personeelsrapportage.
Noot: De staf wordt verzocht om aansluitend aan de technische briefing een concept op te stellen van een aangepaste uitgangspuntennotitie.