Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 23 mei 2018

Gepubliceerd: 24 mei 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2017A0382519
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=43c9165c-1fd5-405f-aa90-cd056280846e&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20VWS%2023%20mei%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29477, 34849, 34843, 34843, 34080, 32011, 27565, 31532, 32793, 32011, 24077, 32793, 27529, 31016, 27565, 27565, 32793, 32620, 31532, 28844, 32011, 34629, 34822, 34104, 28345, 32793, 25657, 32647, 24170, 29362, 29538, 33149, 27428, 29477, 34104, 34629, 31865, 31865, 31765, 29509, 30234, 29282, 30234, 32772, 32772, 25424, 34951, 32239, 29477, 32793, 26991, 25424, 29689, 30234, 29538, 29248, 31765, 28345, 29247, 31765, 24170, 23235, 25424, 25424, 30234, 30169, 27858, 31765, 34445, 34445, 34888

Inhoud


Planning algemeen overleg Pakketbeheer

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, W.J.H. Lodders (VVD) - 24 mei 2018. Planning algemeen overleg Pakketbeheer - 2018Z09460

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel van de voorzitter om nog voor het zomerreces een algemeen overleg inzake Pakketbeheer in te plannen. (27 juni 2018, 13.30-17.30 uur)

Verzoek van het lid De Vries (VVD) om de brief van de bewindspersonen van VWS d.d. 22 mei 2018 inzake Programma (Ont)Regel de Zorg toe te voegen aan het verzameloverleg: Administratieve lasten/regeldruk / Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming / Innovatie/verspilling in de zorg d.d. 30 mei 2018.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. (Aukje) de Vries (VVD) - 23 mei 2018. Verzoek van het lid De Vries (VVD) om de brief van de bewindspersonen van VWS d.d. 22 mei 2018 inzake Programma (Ont)Regel de Zorg toe te voegen aan het verzameloverleg: Administratieve lasten/regeldruk / Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming / Innovatie/verspilling in de zorg d.d. 30 mei 2018 - 2018Z09360

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Rappel door het lid Dijksma (PvdA) om spoedige toezending van de reactie op haar verzoek, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 maart 2018, over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 23 mei 2018. Rappel door het lid Dijksma (PvdA) om spoedige toezending van de reactie op haar, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 maart 2018, over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra - 2018Z09358

Besluit: Verzoek gehonoreerd
Noot: In verband hiermee verzoekt het lid Agema om een reactie van de bewindspersoon op de brieven 27, 28 en 29 van de brievenlijst.18

Verzoek van het lid Bergkamp (D66) om aan te geven wanneer de antwoorden op vragen van het schriftelijk overleg Verkenning medicinale cannabis - 29477-470 d.d. 29 maart 2018 aan de Kamer worden gestuurd

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 16 mei 2018. Verzoek van het lid Bergkamp (D66) om aan te geven wanneer de antwoorden op vragen van het schriftelijk overleg Verkenning medicinale cannabis - 29477-470 d.d. 29 maart 2018 aan de Kamer worden gestuurd - 2018Z08813

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek van het lid Voortman (GL) om een reactie op bericht AD.nl d.d. 19 april 2018 inzake Europarlement luidt alarmbel over te weinig vaccinaties

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 20 april 2018. Verzoek van het lid Voortman (GL) om een reactie op bericht AD.nl d.d. 19 april 2018 inzake Europarlement luidt alarmbel over te weinig vaccinaties - 2018Z07520

Besluit: Verzoek gehonoreerd
Noot: Aangehouden tijdens de procedurevergadering van 26 april 2018.

Verzoek van het lid Dijksma (PvdA) om een rondetafelgesprek met zorgverzekeraars die informatie over zoekgegevens van patiënten doorsluizen naar Facebook

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 12 april 2018. Verzoek van het lid Dijksma (PvdA) om een rondetafelgesprek met zorgverzekeraars die informatie over zoekgegevens van patiënten doorsluizen naar Facebook - 2018Z06831

Besluit: Commissie J&V verzoeken bij het door over de commissie J&V georganiseerde Rondetafelgesprek Internetbedrijven en privacybescherming (en de daaruit voortvloeiende acties) tevens de rol van de zorgverzekeraars te betrekken
Noot: aangehouden tijdens vorige procedurevergadering

Initiatiefnota van het lid Ellemeet: “Lachend tachtig. Voor een toekomstbestendige ouderenzorg.”

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, C.E. Ellemeet (GroenLinks) - 17 mei 2018. Initiatiefnota van het lid Ellemeet: “Lachend tachtig. Voor een toekomstbestendige ouderenzorg.” - 34948

Besluit: Kabinetsreactie vragen17

Brief van het lid Hijink inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota over het Zorgbuurthuis

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.P.M. Hijink (SP) - 18 april 2018. Brief van het lid Hijink inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota - 34849-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.15

Brief van de verkennende werkgroep extern onderzoek seksueel misbruik en mishandeling over een onderzoek naar de wijze waarop de overheid en het parlement haar rol en verantwoordelijkheid ten aanzien van het voorkomen en tegengaan van seksueel misbruik en mishandeling al dan niet heeft waargemaakt, met als doel om hier lessen uit te trekken voor de toekomst

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, P.H. van Meenen (D66) - 9 mei 2018. Reactie inzake verzoek motie-Gesthuizen/Volp (Kamerstuk 34550-VI-102) - 34843-17

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) - 16 april 2018. Brief van de verkennende werkgroep extern onderzoek seksueel misbruik en mishandeling over een onderzoek naar de wijze waarop de overheid en het parlement haar rol en verantwoordelijkheid ten aanzien van het voorkomen en tegengaan van seksueel misbruik en mishandeling al dan niet heeft waargemaakt, met als doel om hier lessen uit te trekken voor de toekomst - 34843-16

Besluit: Ter informatie.
Noot: Op 25 april 2018 is tijdens een procedurevergadering van de commissie JenV besloten het advies van de ingestelde verkennende werkgroep extern onderzoek seksueel misbruik en mishandeling (Kamerstuk 34 843, nr. 16) over te nemen en het presidium hiervan op de hoogte te stellen. De commissie JenV heeft verder gevraagd om een reactie van de Minister voor Rechtsbescherming op de overwegingen van de verkennende werkgroep.

Evaluatie stichting Jongeren Op Gezond Gewicht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 14 mei 2018. Evaluatie stichting Jongeren Op Gezond Gewicht - 34080-4

Besluit: Reeds behandeld in het verzameloverleg: Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid op 17 mei 2018. Overig

Informatiebrochure RIVM - nieuwsoortige tabaksproducten die worden verhit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 14 mei 2018. Informatiebrochure RIVM - nieuwsoortige tabaksproducten die worden verhit - 32011-64

Besluit: Reeds behandeld in het verzameloverleg: Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid op 17 mei 2018.

Nalevingsonderzoek leeftijdgrens sportkantines en onderzoek blootstelling aan alcoholmarketing

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 30 april 2018. Nalevingsonderzoek leeftijdgrens sportkantines en onderzoek blootstelling aan alcoholmarketing - 27565-167

Besluit: Reeds behandeld in het verzameloverleg: Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid op 17 mei 201

Monitor naleving Reclamecode voor Voedingsmiddelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 30 april 2018. Monitor naleving Reclamecode voor Voedingsmiddelen - 31532-196

Besluit: Reeds behandeld in het verzameloverleg: Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid op 17 mei 201

Reactie op het verzoek van het lid Sazias, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2018, over het bericht ‘8000 griepdoden: actieplan nodig’

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 23 april 2018. Reactie op het verzoek van het lid Sazias, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2018, over het bericht ‘8000 griepdoden: actieplan nodig’ - 32793-298

Besluit: Desgewenst betrokken bij het verzameloverleg: Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid op 17 mei 201

Voortgangsrapportage nalevings- en handhavingscijfers NVWA tabak- en rookwaren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 23 april 2018. Voortgangsrapportage nalevings- en handhavingscijfers NVWA tabak- en rookwaren - 32011-62

Besluit: Desgewenst betrokken bij het verzameloverleg: Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid d.d. 17 mei 201

Beweegredenen jongeren om drugs te gebruiken13

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 23 april 2018. Beweegredenen jongeren om drugs te gebruiken - 24077-412

Besluit: Desgewenst betrokken bij het verzameloverleg: Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid d.d. 17 mei 201

Voortgang nationaal preventieakkoord en informatie ten behoeve van het algemeen overleg d.d. 17 mei 2018.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 20 april 2018. Voortgang nationaal preventieakkoord en informatie ten behoeve van het algemeen overleg d.d. 17 mei 2018 - 32793-297

Besluit: Desgewenst betrokken bij het Verzameloverleg: Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid d.d. 17 mei 201

NIVEL-rapport inzake een onderzoek naar het opvragen van een kopie of inzage in het medisch dossier

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 20 april 2018. NIVEL-rapport inzake een onderzoek naar het opvragen van een kopie of inzage in het medisch dossier - 27529-155

Besluit: Desgewenst betrokken bij het Verzameloverleg: Patiënten- en cliëntenrechten / Patiëntveiligheid / Veiligheid in de zorg d.d. 25 april 201

Aanpak vermijdbare sterfte ziekenhuizen

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 20 april 2018. Aanpak vermijdbare sterfte ziekenhuizen - 31016-107

Besluit: Desgewenst betrokken bij het Verzameloverleg: Patiënten- en cliëntenrechten / Patiëntveiligheid / Veiligheid in de zorg d.d. 25 april 2018.
Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Medisch Specialistische Zorg/Ziekenhuizorg

Antwoorden op vragen commissie over het Besluit op het Wob-verzoek inzake openbaarmaking van het volledig opgeleverde dossier aan de Auditdienst Rijk ten behoeve van het onderzoek over het zoekproces naar het verslag van het Directeuren Overleg Alcohol (Kamerstuk 27565-165)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 22 december 2017. Besluit op het Wob-verzoek inzake openbaarmaking van het volledig opgeleverde dossier aan de Auditdienst Rijk ten behoeve van het onderzoek over het zoekproces naar het verslag van het Directeuren Overleg Alcohol - 27565-165

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 25 april 2018. Antwoorden op vragen commissie over het Besluit op het Wob-verzoek inzake openbaarmaking van het volledig opgeleverde dossier aan de Auditdienst Rijk ten behoeve van het onderzoek over het zoekproces naar het verslag van het Directeuren Overleg Alcohol - 27565-166

Besluit: Reeds behandeld in het verzameloverleg: Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid op 17 mei 2018.
Besluit: Betrekken bij het nog te plannen 30-leden debat over het bericht dat ambtenaren op VWS notulen hebben gewist van een overleg met de alcoholindustrie (aangevraagd door het lid Hijink bij de RvW van 24 januari 2018)

Invoering maatregelen tegen meningokokkenziekte

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 26 april 2018. Invoering maatregelen tegen meningokokkenziekte - 32793-299

Besluit: Reeds behandeld in het verzameloverleg: Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid op 17 mei 2018.

Voortgang aanpak antibioticaresistentie

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 26 april 2018. Voortgang aanpak antibioticaresistentie - 32620-201

Besluit: Reeds behandeld in het verzameloverleg: Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid op 17 mei 2018.

RIVM adviezen: Evaluatie Akkoord Verbetering Productsamenstelling: impact zoutreductie en impact suikerreductie en Naar een integraal systeem voor Productverbetering in Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 25 april 2018. RIVM adviezen: Evaluatie Akkoord Verbetering Productsamenstelling: impact zoutreductie en impact suikerreductie en Naar een integraal systeem voor Productverbetering in Nederland - 31532-195

Besluit: Reeds behandeld in het verzameloverleg: Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid op 17 mei 201

Reactie op verzoek commissie over de uitzending van Nieuwsuur van 22 januari 2018 over mogelijke beïnvloeding door ambtenaren van het ministerie van VWS van een onderzoek van het Trimbos-instituut naar leeftijdsverificatiesystemen voor de verkoop van tabak

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 25 april 2018 - Reactie op verzoek commissie over de uitzending van Nieuwsuur van 22 januari 2018 over mogelijke beïnvloeding door ambtenaren van het ministerie van VWS van een onderzoek van het Trimbos-instituut naar leeftijdsverificatiesystemen voor de verkoop van tabak - 28844-150

Besluit: Reeds behandeld in het verzameloverleg: Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid op 17 mei 201

Beëindiging van de deelname van het RIVM en de NVWA aan de NEN commissie tabak en e-sigaretten en over de voortgang met betrekking tot de meetmethode voor sigaretten met filterventilatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 6 mei 2018. Beëindiging van de deelname van het RIVM en de NVWA aan de NEN commissie tabak en e-sigaretten en over de voortgang met betrekking tot de meetmethode voor sigaretten met filterventilatie - 32011-63

Besluit: Reeds behandeld in het verzameloverleg: Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid op 17 mei 201

Reactie op ingediende amendementen bij de wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet (Kamerstuk 34629)

Zaak: Brief regering - 34629-17

Besluit: Betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet (Kamerstuk 34629)
Noot: Stemmingen hebben plaatgevonden op 24 april 2018.

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) over de Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 20 april 2018. Reactie op verzoek commissie over de brief van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) over de Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode - 34822-6

Besluit: Betrokken bij behandeling van het wetsvoorstel tot Wijziging wetsvoorstel instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode (34822)

Maatwerk in de Wlz-zorg thuis

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 17 mei 2018 - Maatwerk in de Wlz-zorg thuis - 34104-222

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te houden algemeen overleg Wlz.
Noot: Tot nu toe een brief geagendeerd voor dit overleg.Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van bewindspersonen VWS

Afschrift interbestuurlijk programma (IBP) en zorgsamenvatting

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 17 mei 2018 - Afschrift interbestuurlijk programma (IBP) en zorgsamenvatting - 28345-187

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te houden algemeen overleg Jeugdhulp.
Noot: Tot nu toe geagendeerde brieven voor dit overleg

Reactie op verzoek commissie inzake het advies 'Onderzoek waarvan je beter wordt' van de Gezondheidsraad

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 17 mei 2018. Reactie op verzoek commissie inzake het advies 'Onderzoek waarvan je beter wordt' van de Gezondheidsraad - 32793-301

Besluit: Agenderen voor Verzameloverleg: Administratieve lasten/regeldruk / Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming / Innovatie/verspilling in de zorg d.d. 30 mei 2018.

PGB 2.0-systeem

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 17 mei 2018. Nadere informatie inzake de invoering van het nieuwe PGB2.0-systeem - 25657-298

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg PGB10

Jaarverslag 2017 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

Zaak: Brief derden - Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) te Den Haag - 30 april 2018. Verzoek RTE tot aanbieding jaarverslag 2017 en EuthanasieCode 2018 - 2018Z08899

Besluit: De commissie gaat akkoord met het aanbod van de RTE het Jaarverslag 2017 nader toe te lichten. Voorgestelde datum is 29 mei a.s. van 17.30-18.30 uur. Via e-mail zal worden geïnventariseerd wie hierbij aanwezig kan zijn.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 17 mei 2018. Jaarverslag 2017 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie - 32647-72

Besluit: Agenderen voor verzameloverleg: Medische ethiek / Afbreking zwangerschap / Orgaandonatie / Euthanasie.
Noot: Het geplande verzameloverleg d.d. 31 mei a.s. zal worden verplaatst naar 6 september a.s. van 10.00-14.00 uur

Uitstel toezending programma over de implementatie van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN Verdrag handicap)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 17 mei 2018. Uitstel toezending programma over de implementatie van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN Verdrag handicap) - 24170-175

Besluit: Agenderen voor verzameloverleg: Gehandicaptenbeleid / Fokuswonen /Doelgroepenvervoer/valys d.d. 24 mei 2018.

Rapportage burgerbrieven over het jaar 2017 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 17 mei 2018. Rapportage burgerbrieven over het jaar 2017 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) - 29362-271

Besluit: Betrekken bij behandeling Jaarverslag VWS 2017 / slotwet begroting 2017 (34950-XVI)

Reactie op verzoek commissie inzake de open brief van Stichting NL Sportclub over de (financiële) positie van sportclubs

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 17 mei 2018. Reactie op verzoek commissie inzake de open brief van Stichting NL Sportclub over de (financiële) positie van sportclubs - 2018Z09010

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Sportbeleid d.d. 28 juni 201

Oplossingen voor de zorgval

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 16 mei 2018. Oplossingen voor de zorgval - 29538-261

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te houden algemeen overleg Wlz
Noot: Tot nu toe een brief geagendeerd voor dit overleg.9

Jaarbeeld IGJ 2017 en Klachtbeeld Landelijk Meldpunt Zorg 2017

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 16 mei 2018. Jaarbeeld IGJ 2017 en Klachtbeeld Landelijk Meldpunt Zorg 2017 - 33149-53

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te houden algemeen overleg IGJ.
Noot: •Tot nu toe geagendeerde brieven voor dit algemeen overleg;•Algemeen overleg plannen na het zomerreces

Jaarverslag van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) 2017

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 15 mei 2018. Jaarverslag van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) 2017 - 27428-350

Besluit: Agenderen voor verzameloverleg: Medische ethiek /Afbreking zwangerschap / Orgaandonatie / Euthanasie d.d. 31 mei 201

Status vergoeding eculizumab, ribociclib en atezolizumab

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 15 mei 2018. Status vergoeding geneesmiddelen eculizumab, ribociclib en atezolizumab - 29477-480

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid d.d. 21 juni 201

Rapporten in het kader van het wetsvoorstel “toegang Wet langdurige zorg (Wlz) voor cliënten met een psychische stoornis”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 15 mei 2018. Rapporten in het kader van het wetsvoorstel “toegang Wet langdurige zorg (Wlz) voor cliënten met een psychische stoornis” - 34104-221

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wlz-GGZ d.d. 5 juli 201

Toezeggingen gedaan tijdens de plenaire behandeling op 19 april 2018 van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet (Kamerstuk 34629)

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 16 mei 2018. Toezeggingen gedaan tijdens de plenaire behandeling op 19 april 2018 van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet - 34629-18

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie over de adviesnotitie over de doorontwikkeling van de VWS-monitor (Kamerstuk 31865-103)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 16 mei 2018. Reactie op verzoek commissie over de adviesnotitie over de doorontwikkeling van de VWS-monitor (Kamerstuk 31865-103) - 31865-111

Besluit: Betrekken bij de behandeling Jaarverslag 2017/slotwet begroting VWS 20178

Beoordeling door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting van het naleven door Careyn van het eerste deel van de aanwijzing van de inspectie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 9 mei 2018. Beoordeling door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting van het naleven door Careyn van het eerste deel van de aanwijzing van de inspectie - 31765-322

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg IGJ (september, 3 uur)
Noot: •Tot nu toe geagendeerde brieven voor dit algemeen overleg

Palliatieve zorg, merkbaar beter

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 11 mei 2018. Palliatieve zorg, merkbaar beter - 29509-66

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg palliatieve zorg
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Wijkverpleging

Fiscaliteit bij sportevenementen

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 14 mei 2018. Fiscaliteit bij sportevenementen - 30234-182

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Sportbeleid d.d. 28 juni 2018.

Beleidsreactie evaluatieonderzoek art. 36a klinisch technoloog

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 14 mei 2018. Beleidsreactie evaluatieonderzoek art. 36a klinisch technoloog - 29282-308

Besluit: Aangekondigde wetsvoorstel afwachten

Taakopdracht Sport en bewegen in de buurt - Pilot Lerend evalueren

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 14 mei 2018. Taakopdracht Sport en bewegen in de buurt - Pilot Lerend evalueren - 30234-181

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Sportbeleid d.d. 28 juni 2018.

Antwoorden op vragen commissie over de Beleidsdoorlichting Sport (Kamerstuk 32772-31)

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 22 januari 2018. Beleidsdoorlichting Sport - 32772-31

Besluit: Ter informatie.7

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 8 mei 2018. Antwoorden op vragen commissie over de Beleidsdoorlichting Sport - 32772-33

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Sportbeleid d.d. 28 juni 2018.

Onderuitputting ggz-macrokader 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 4 mei 2018 - Onderuitputting ggz-macrokader 2016 - 25424-407

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ d.d. 31 mei 201

Besluit privatisering Intravacc

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 1 mei 2018. Besluit privatisering Intravacc - 34951-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 7 juni 201

Rapportage evaluatie Regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 1 mei 2018 - 32239-6

Besluit: Standpunt minister voor Medische Zorg afwachten

Levering van extra medicinale cannabis aan Italië

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 26 april 2018. Levering van extra medicinale cannabis aan Italië - 29477-479

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid d.d. 21 juni 201

Voorhang invoering maximumtarieven Gecombineerde Leefstijlinterventie

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 26 april 2018. Voorhang invoering maximumtarieven Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) - 32793-300

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 7 juni 201

Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 maart 2018, over de import van vervuild vlees uit Brazilië

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 26 april 2018. Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 maart 2018, over de import van vervuild vlees uit Brazilië - 26991-522

Besluit: De commissie LNV verzoeken de behandeling over te nemen.

Afspraken tussen Zorgverzekeraars Nederland en GGZ Nederland over de beveiligde geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 26 april 2018. Afspraken tussen Zorgverzekeraars Nederland en GGZ Nederland over de beveiligde geestelijke gezondheidszorg (ggz) - 25424-406

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ d.d. 31 mei 2018.

NZa monitor ‘contractering wijkverpleging 2018’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 26 april 2018. NZa monitor ‘contractering wijkverpleging 2018’ - 29689-904

Besluit: Agenderen algemeen overleg Wijkverpleging (plannen september, 3 uur)
Noot: Tot nu toe geagendeerde brieven voor dit overleg.

Rapport ‘Sport in transitieregio’s’

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 26 april 2018. Rapport ‘Sport in transitieregio’s’ - 30234-180

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Sportbeleid d.d. 28 juni 201

Eindrapportage Lenferink inzake kinderen in opvanglocaties

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 26 april 2018. Eindrapportage Lenferink inzake kinderen in opvanglocaties - 29538-260

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Maatschappelijke opvang d.d. 13 juni 2018.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Aanpak van huiselijk geweld en Kindermishandeling (zie ook agpt. 17)

Onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 26 april 2018. Onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 - 29248-309

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Medisch specialistische zorg / Ziekenhuiszorg
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Zorgakkoorden
Noot: Tot nu toe geagendeerde brieven voor dit overleg.
Noot: Algemeen overleg plannen als alle zorgakkoorden zijn vastgesteld

Uitnodiging bijeenkomst verdere invulling en inrichting van de Maatschappelijke Diensttijd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 25 april 2018. Uitnodiging bijeenkomst verdere invulling en inrichting van de Maatschappelijke Diensttijd - 2018Z07876

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.
Noot: Bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden op 18 mei 201

IGJ-rapport ‘Prinses Maxima Centrum en Shared Care Centra (SCC’s) samen klaar voor goede kinderoncologische zorg’

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 25 april 2018. IGJ-rapport ‘Prinses Maxima Centrum en Shared Care Centra (SCC’s) samen klaar voor goede kinderoncologische zorg’ - 31765-321

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Medisch specialistische zorg / Ziekenhuiszorg
Noot: Tot nu toe geagendeerde brieven voor dit overleg.5

Geweld hoort nergens thuis: programma aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2018-2021

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 25 april 2018 - Geweld hoort nergens thuis: programma aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2018-2021 - 28345-185

Besluit: Agenderen voor een apart algemeen overleg over de Aanpak van huiselijk geweld en Kindermishandeling. Hierbij zal ook de minister voor Rechtsbescherming Dekker van Justitie en Veiligheid worden uitgenodigd

Besluit van 13 maart 2018, houdende een wijziging van het Uitvoeringsbesluit WTZi ter zake van de regeling voor transparantie van jaarstukken en het hebben van een toezichthoudend orgaan voor Regionale Ambulancevoorzieningen

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 24 april 2018. Besluit van 13 maart 2018, houdende een wijziging van het Uitvoeringsbesluit WTZi ter zake van de regeling voor transparantie van jaarstukken en het hebben van een toezichthoudend orgaan voor Regionale Ambulancevoorzieningen - 29247-258

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •Betreft een zware nahang (grondslag: Artikel 65 van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi))•Een krachtens deze wet vastgestelde algemene maatregel van bestuur wordt aan de beide Kamers der Staten-Generaal overgelegd. Zij treedt in werking op een tijdstip dat nadat dertig dagen na de overlegging zijn verstreken, bij koninklijk besluit wordt vastgesteld, tenzij binnen die termijn door of namens een der Kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het in de algemene maatregel geregelde onderwerp bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend en wordt de algemene maatregel ingetrokken.•Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 24 april 2018. De wens dat het in de maatregel te regelen onderwerp bij de wet wordt geregeld kan door of namens een van beide Kamers te kennen worden gegeven uiterlijk op 24 mei 2018.•Beoogde inwerkingtreding van het besluit is 1 juli 201

Reactie op het verzoek van het lid Sazias, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 april 2018, over het bericht ‘In verpleeghuis De Leeuwenhoek krijgen ouderen soms een klap’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 24 april 2018 - Reactie op het verzoek van het lid Sazias, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 april 2018, over het bericht ‘In verpleeghuis De Leeuwenhoek krijgen ouderen soms een klap’ - 31765-320

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ouderenzorg
Noot: Tot nu toe geagendeerde brieven voor dit overleg

Onderzoeken Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 23 april 2018. Onderzoeken Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg - 24170-174

Besluit: Agenderen voor Verzameloverleg: Gehandicaptenbeleid / Fokuswonen / Doelgroepenvervoer / valys d.d. 24 mei 2018.

Beantwoording vragen commissie over verplichtingenmutaties na Najaarsnota van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Kamerstuk 34775-XVI-125)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 26 februari 2018. Verplichtingenmutaties na Najaarsnota van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 34775-XVI-125

Besluit: Betrekken bij behandeling jaarverslag 2017/slotwet begroting VWS 201

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 23 april 2018. Beantwoording vragen commissie over verplichtingenmutaties na Najaarsnota van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 34775-XVI-131

Besluit: Betrekken bij behandeling jaarverslag 2017/slotwet begroting VWS 2017.

Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 maart 2018, over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (Parool.nl, 24 maart 2018)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 23 april 2018. Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 maart 2018, over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (Parool.nl, 24 maart 2018) - 23235-174

Besluit: Betrekken bij nog te plannen dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam

Antwoorden op vragen commissie over advies 'Bekostiging acute psychiatrische zorg' van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) (Kamerstuk 25424-390)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 23 maart 2018. Advies ‘Bekostiging acute psychiatrische zorg’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) - 25424-390

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ d.d. 31 mei 201

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 23 april 2018. Antwoorden op vragen commissie over advies 'Bekostiging acute psychiatrische zorg' van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) - 25424-403

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ d.d. 31 mei 2018.

Voortgang van de totstandkoming van het sportakkoord

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 23 april 2018. Voortgang van de totstandkoming van het sportakkoord - 30234-179

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Sportbeleid d.d. 28 juni 2018.

Reactie op het verzoek van het lid Sazias, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 maart 2018, over een verwacht tekort aan mantelzorgers

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 23 april 2018. Reactie op het verzoek van het lid Sazias, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 maart 2018, over een verwacht tekort aan mantelzorgers - 30169-69

Besluit: Betrekken bij nog te plannen dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers3

Opleverdatum RIVM-onderzoek cumulatieve blootstelling gewasbeschermingsmiddelen

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 20 april 2018. Opleverdatum RIVM-onderzoek cumulatieve blootstelling gewasbeschermingsmiddelen - 27858-420

Besluit: De commissie LNV verzoeken de behandeling over te nemen.

Monitor NZA: Zorg voor ouderen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 19 april 2018. Monitor NZA: Zorg voor ouderen - 31765-319

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ouderenzorg
Noot: Tot nu toe geagendeerde brieven voor dit overleg

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 18 mei 2018. Vragen van de V-100 bij de jaarverslagen over 2017 - 2018Z09173

Besluit: Vragen op het terrein van VWS worden doorgeleid aan de bewindspersonen VWS met het verzoek deze te beantwoorden voor de behandeling van het Jaarverslag en de Slotwet VWS 2017

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 16 mei 2018. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) - 34950-XVI-2

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds centraal vastgesteld op 24 mei 2018 te 14.00 uur
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg op 19 juni 2018 van 16.30-19.00 uur.
Noot: technische briefing met de Algemene Rekenkamer reeds gepland op 6 juni 2018 van 14.30 -15.30

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 16 mei 2018. Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 - 34950-XVI-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds centraal vastgesteld op 24 mei 2018 te 14.00 uur
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg op 19 juni 2018 van 16.30-19.00 uur.

Zaak: Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 16 mei 2018. Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 - 34950-XVI

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds centraal vastgesteld op 24 mei 2018 te 14.00 uur
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg op 19 juni 2018 van 16.30-19.00 uur.2
Noot: •De commissie wijst het lid Raemakers aan als rapporteur namens de commissie (ter vervanging van het lid Dijksma). De rapporteur Raemakers zal samen met de reeds benoemde rapporteur Slootweg een voorstel doen voor de invulling van het rapporteurschap voor de volgende procedurevergadering (6 juni 2018).

34445 Nota naar aanleiding van het nader verslag inzake wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 3 mei 2018. Tweede nota van wijziging - 34445-11

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 3 mei 2018. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 34445-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 april 2016. Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg - 34445

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

34888 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake beleidsintensiveringen regeerakkoord)

Zaak: Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 19 februari 2018. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake beleidsintensiveringen regeerakkoord) - 34888

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 25 april 2018. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34888-3

Besluit: Betrekken bij behandeling van de Voorjaarsnota 2018/1e suppletoire wet begroting VWS 2018.

Lijst met EU-voorstellen VWS maart-mei 2018

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, H.J. Post - 17 mei 2018. Lijst met EU-voorstellen VWS maart-mei 2018 - 2018Z09024

Besluit: De commissie stemt in met de voorstellen uit de stafnotitie.

EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel agenda EU-Gezondheidsraad d.d. 22 juni 2018.

Zaak: Stafnotitie - griffier, H.J. Post - 17 mei 2018. EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel agenda EU-Gezondheidsraad d.d. 22 juni 2018 - 2018Z09027

Besluit: Het algemeen overleg op 13 juni a.s. blijft gehandhaafd