Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 11 april 2018

Gepubliceerd: 12 april 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2017A0382311
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=02b55d0c-c104-4c0a-96bb-98a738c85250&title=Besluitenlijst%20VWS%2011%20april%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29282, 31765, 28345, 31839, 34104, 31765, 25424, 28828, 29338, 32793, 34843, 29689, 29477, 30111, 30111, 31765, 32772, 29689, 25424, 25424, 32620, 29477, 34834, 32793, 29477, 33693, 25424, 29477, 26991, 29214, 34849, 30234, 34797, 30486, 33506, 34694, 34694, 21501

Inhoud


Verzoek van het lid Dijksma om aan te geven wanneer de Kamer de antwoorden op de vragen over Fampyra (Toezending standpunten voorwaardelijke toelating tot het basispakket van de Zorgverzekeringswet (29689-891) tegemoet kan zien

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 11 april 2018 - 2018Z06674

Besluit: Ambtelijk informeren wanneer de antwoorden kunnen worden verwacht

Verzoek van het lid De Lange om aan te geven wanneer de Kamer de antwoorden tegemoet kan zien op de feitelijke vragen over het Actieprogramma Werken in de Zorg (29282-303)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.A. de Lange (VVD) - 11 april 2018. Verzoek van het lid De Lange wanneer de kamer de antwoorden tegemoet kan zien op de feitelijke vragen over het Actieprogramma Werken in de Zorg (29282-303) - 2018Z06673

Besluit: Ambtelijk informeren wanneer de antwoorden kunnen worden verwacht

Verzoek van het lid De Lange mede namens het lid Diertens aan de staatssecretaris van VWS om de kamer voor het algemeen overleg GGZ te informeren over de uitkomsten van het gesprek zoals aangekondigd in de brief d.d. inzake ‘Tussenstand wachttijden in de ggz’; NZa-rapportage en Trimbos inventarisatie ambulantisering

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.A. de Lange (VVD) - 11 april 2018. Verzoek van het lid De Lange mede namens lid Diertens aan de staatssecretaris van VWS om de Kamer voor AO GGZ te informeren over de uitkomsten van het gesprek zoals genoemd in de brief d.d. 10 april 2018 inzake ‘Tussenstand wachttijden in de ggz’; NZa-rapportage en Trimbos inventarisatie ambulantisering - 2018Z06672

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek van het lid Hijink om een feitelijke vragenronde over de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 10 april 2018 inzake Programmaplan kwaliteit verpleeghuizen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 10 april 2018. Programmaplan kwaliteit verpleeghuizen - 31765-318

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 25 april 2018 te 14.00 uur

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.M. Hijink (SP) - 11 april 2018. Verzoek van het lid Hijink om een feitelijke vragenronde over de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 10 april 2018 inzake Programmaplan kwaliteit verpleeghuizen - 2018Z06670

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie op bericht Skipr.nl. d.d. 10 april 2018 'IGJ stelt Veilig Thuis Noord-Holland Noord onder verscherpt toezicht'

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.M. Hijink (SP) - 10 april 2018. Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie op bericht Skipr.nl. d.d. 10 april 2018 'IGJ stelt Veilig Thuis Noord-Holland Noord onder verscherpt toezicht' - 2018Z06634

Besluit: Via een e-mailprocedure zullen de fracties in de gelegenheid worden gesteld aanvullende vragen in te dienen10

Verzoek van de leden Dik-Faber (CU) en Ellemeet (GL) om een rondetafelgesprek over Geestelijke verzorging

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 10 april 2018. Verzoek van de leden Dik-Faber (CU) en Ellemeet (GL) om een rondetafelgesprek over Geestelijke verzorging - 2018Z06621

Besluit: Het verzoek wordt niet gehonoreerd.

Verzoek van het lid Hijink om rondetafelgesprek over de aanstaande aanpassingswet inzake de Wet Zorg en Dwang

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.M. Hijink (SP) - 5 april 2018. Verzoek om rondetafelgesprek over de aanstaande aanpassingswet inzake de Wet Zorg en Dwang - 2018Z06359

Besluit: Het verzoek wordt niet gehonoreerd.

Verzoek van het lid Dijksma om gesprek met Zorgverzekeraars n.a.v. het bericht "zorgverzekeraars beleggen in omstreden medicijnfabrikanten"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 4 april 2018. Verzoek van het lid Dijksma om gesprek met Zorgverzekeraars n.a.v. het bericht "zorgverzekeraars beleggen in omstreden medicijnfabrikanten" - 2018Z06135

Besluit: Het verzoek wordt niet gehonoreerd. Het lid Dijksma zal overgaan tot een bijzondere procedure en nodigt haar collega's van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Verzoek van het lid Hijink om een reactie op bericht BD.nl d.d. 4 april 2018 inzake Brandbrief over jeugdzorg Noordoost-Brabant: 'Zo kan het niet'

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.M. Hijink (SP) - 4 april 2018. Verzoek van het lid Hijink om een reactie op bericht BD.nl d.d. 4 april 2018 inzake Brandbrief over jeugdzorg Noordoost-Brabant: 'Zo kan het niet' - 2018Z06072

Besluit: Verzoek gehonoreerd. Bij de bewindspersoon zal tevens worden geïnformeerd of er al een gesprek heeft plaatsgevonden en zo ja, wat hiervan de uitkomst is.

Stand van zaken aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 30 maart 2018. Stand van zaken aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling - 28345-184

Besluit: Reeds behandeld in het verzameloverleg: Kindermishandeling/GIA / Slachtoffers loverboys d.d. 4 april 2018.

Rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: ‘De kwaliteit van de gespecialiseerde jeugdhulp aan slachtoffers van loverboys’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 29 maart 2018. Rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: ‘De kwaliteit van de gespecialiseerde jeugdhulp aan slachtoffers van loverboys’ - 31839-615

Besluit: Reeds behandeld in het verzameloverleg: Kindermishandeling/GIA / Slachtoffers loverboys d.d. 4 april 2018.

Voortgangsrapportage Wet langdurige zorg (Wlz)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 23 maart 2018. Voortgangsrapportage Wet langdurige zorg (Wlz) - 34104-208

Besluit: Reeds behandeld bij het verzameloverleg: Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten d.d. 28 maart 2018.

Stand van zaken regionale coördinatiepunten eerstelijnsverblijf (ELV)

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 4 april 2018. Stand van zaken regionale coördinatiepunten eerstelijnsverblijf (ELV) - 31765-316

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Spoedeisende hulp d.d. 5 april 201

Advies ‘Bekostiging acute psychiatrische zorg’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 23 maart 2018. Advies ‘Bekostiging acute psychiatrische zorg’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) - 25424-390

Besluit: Betrokken bij procedurevergadering van 29 maart 2018.
Noot: Besloten is tot het houden van een schriftelijk overleg met inbrengdatum 11 april 2018 te 14.00 uur.

Toezegging informeren over leemtes in toezicht

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 5 april 2018. Uitstel toezegging informatie over leemtes in toezicht - 28828-107

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: de toegezegde brief wordt uiterlijk in juni aan de Kamer gestuurdReeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van bewindspersonen VWS

Samenwerking ZonMw en NWO

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 5 april 2018. Samenwerking ZonMw en NWO - 29338-160

Besluit: Agenderen voor Verzameloverleg: Administratieve lasten/regeldruk / Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming / Innovatie/verspilling in de zorg d.d. 30 mei 2018.

Depressie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 5 april 2018. Depressie - 32793-293

Besluit: Agenderen voor Verzameloverleg: Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid d.d. 17 mei 2018.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ d.d. 31 mei 201

Beleidsreactie op het rapport van commissie De Vries over seksuele intimidatie en misbruik in de sport

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 4 april 2018. Beleidsreactie op het rapport van commissie De Vries over seksuele intimidatie en misbruik in de sport - 34843-15

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenair debat over het rapport van de Onderzoekcommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport
Noot: Aangevraagd door het lid Diertens tijdens de RvW van 12 december 2017.

Reactie op het verzoek van het lid Dijksma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 maart 2018, over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 4 april 2018. Reactie op het verzoek van het lid Dijksma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 maart 2018, over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht - 29689-894

Besluit: Betrekken bij het debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht
Noot: aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 201

Resultaten projecten farmacie

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 3 april 2018. Resultaten projecten farmacie - 29477-477

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid.
Noot: Tot nu toe geagendeeerde brieven voor dit algemeen overleg.

Uitvoering motie-Ellemeet c.s. over zorgbestuurders aanspreken op salarisstijging (Kamerstuk 30111-108)

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 3 april 2018. Uitvoering van de motie van het lid Ellemeet c.s. over zorgbestuurders aanspreken op salarisstijging (Kamerstuk 30111-108) - 30111-109

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapport ‘Het Resultaat Telt particuliere klinieken 2016’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.)

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 3 april 2018. Rapport ‘Het Resultaat Telt particuliere klinieken 2016’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) - 34775-XVI-129

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg

Rapport ‘Het Resultaat Telt ziekenhuizen 2016’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.)

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 3 april 2018. Rapport ‘Het Resultaat Telt ziekenhuizen 2016’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) - 31765-312

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg.

Reactie op het verzoek van het lid Raemakers, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 maart 2018, over het uitblijven van passende jeugdhulp

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 30 maart 2018. Reactie op het verzoek van het lid Raemakers, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 maart 2018, over het uitblijven van passende jeugdhulp - 2018Z05896

Besluit: Betrekken bij debat over het uitblijven van passende jeugdhulp
Noot: Aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 27 maart 2018

Eindrapport van de beleidsdoorlichting van artikel 2.2 ‘Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg’ van de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 30 maart 2018. Eindrapport van de beleidsdoorlichting van artikel 2.2 ‘Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg’ van de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 32772-32

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 3 mei 2018 te 14.00 uur en de commissiestaf verzoeken voorafgaand aan de inbrengdatum een notitie op te stellen

Wachttijden Deep Brain Stimulation voor parkinson patiënten

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 30 maart 2018. Wachttijden Deep Brain Stimulation voor parkinson patiënten - 29689-893

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg

Reactie op verzoek commissie over het bericht in NRC.next d.d. 20 februari 2018 inzake 'Grote verschillen in suïcides tussen ggz-instellingen’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 29 maart 2018. Reactie op verzoek commissie over het bericht in NRC.next d.d. 20 februari 2018 inzake 'Grote verschillen in suïcides tussen ggz-instellingen’ - 25424-392

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ d.d. 31 mei 201

Openbaar maken van dwangmaatregelen per instelling in de geestelijke gezondheidszorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 29 maart 2018. Openbaar maken van dwangmaatregelen per instelling in de geestelijke gezondheidszorg - 25424-393

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ d.d. 31 mei 201

Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het NZa-rapport: "Wachttijdprojecten: Hoe staan we ervoor?" (Kamerstuk 32620-197)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 29 maart 2018. Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het NZa-rapport: "Wachttijdprojecten: Hoe staan we ervoor?" - 32620-200

Besluit: Desgewenst betrekken bij te zijner tijd te voeren algemeen overleg Medisch specialistische zorg/Ziekenhuiszorg; algemeen overleg Ambulancezorg; algemeen overleg Wachttijden ggz; algemeen overleg Wlz; algemeen overleg Wijkverpleging4

Reactie op het verzoek van het lid Dijksma, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 maart 2018, over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 29 maart 2018- 29477-476

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra of bij het te zijner tijd te plannen algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid.
Noot: Aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 201

Reactie op verzoek commissie over de precieze datum van toezending van reactie op de initiatiefnota van PvdA, GroenLinks en SP "Big Farma: niet gezond!"

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 29 maart 2018. Reactie op verzoek commissie over de precieze datum van toezending reactie op de initiatiefnota de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet: "Big Farma: niet gezond!" - 34834-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken gehoorschade en vervolg Actieplan

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 28 maart 2018 - Stand van zaken gehoorschade en vervolg Actieplan - 32793-292

Besluit: Agenderen voor Verzameloverleg: Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/drugsbeleid d.d. 17 mei 201

Aankondiging kandidaten voor pakketsluis geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 27 maart 2018. Aankondiging kandidaten voor pakketsluis geneesmiddelen - 29477-475

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid (plannen voor zomerreces, 3 uur)
Noot: •Bij de planning rekening houden met nog te ontvangen toegezegde brief over geneesmiddelenbeleid

Inspectierapport: Percutane Coronaire Interventie centra zonder hartchirurgie op locatie

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 27 maart 2018. Inspectierapport: Percutane Coronaire Interventie centra zonder hartchirurgie op locatie - 33693-11

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg

Reactie op brief commissie over deel 2 van het rapport Verkenning aansluiting Zorgclustermodel GGZ op huidige verzekerde aanspraken Zvw

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 26 maart 2018. Reactie op brief commissie over deel 2 van het rapport Verkenning aansluiting Zorgclustermodel GGZ op huidige verzekerde aanspraken Zvw - 25424-391

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Toezending deel 2 uiterlijk begin 2019.3

Advies van de Gezondheidsraad over het preventief gebruik van hiv-remmers (PrEP)

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 27 maart 2018. Advies van de Gezondheidsraad over het preventief gebruik van hiv-remmers (PrEP) - 29477-474

Besluit: beleidsreactie afwachten
Noot: beleidsreactie wordt binnen drie maanden toegestuurd

Situatie inzake vleesfraude België en de voortgang van de tracering van stromen vlees afkomstig van het bedrijf Veviba

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 26 maart 2018. Situatie inzake vleesfraude België en de voortgang van de tracering van stromen vlees afkomstig van het bedrijf Veviba - 26991-520

Besluit: De commissie LNV verzoeken de behandeling over te nemen.

Ontwerpbesluit houdende vaststelling van het beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019-2022

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 26 maart 2018. Ontwerpbesluit houdende vaststelling van het beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019-2022 - 29214-77

Besluit: Agenderen voor verzameloverleg: Patiënten- en cliëntenrechten / Patiëntveiligheid / Veiligheid in de zorg d.d. 25 april 2018.
Noot: In de vorige procedurevergadering is reeds besloten om de minister te verzoeken om totdat hetverzameloverleg Patiënten- en cliëntenrechten / Patiëntveiligheid / Veiligheid in de zorg heeft plaatsgevonden geen onomkeerbare besluiten te nemen

Reactie op de initiatiefnota van het lid Marijnissen over het Zorgbuurthuis (Kamerstuk 34849)

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, L.M.C. Marijnissen (SP) - 12 december 2017. Initiatiefnota van het lid Marijnissen over het Zorgbuurthuis - 34849

Besluit: Agenderen voor notaoverleg.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 26 maart 2018. Reactie op de initiatiefnota van het lid Marijnissen over het Zorgbuurthuis - 34849-3

Besluit: Agenderen voor notaoverleg

Advies ‘Akkoord met ambitie’ van de Nederlandse sportraad

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 26 maart 2018. Advies ‘Akkoord met ambitie’ van de Nederlandse sportraad - 30234-178

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Sportbeleid (plannen zo mogelijk in juni, 3 uur).
Noot: De commissiestaf zal informeren wanneer het Sportakkoord aan de Kamer wordt gestuurd. Indien het Sportakkoord niet in juni wordt toegestuurd komt de vraag of het AO zonder Sportakkoord op agenda toch in juni gepland kan worden terug in de procedurevergadering2

Besluit taakuitoefening IGJ i.o.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 23 maart 2018 - Besluit taakuitoefening IGJ i.o. - 34797-9

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg IGJ.
Noot: Tot nu toe geagendeerde brieven voor dit algemeen overleg

Aanleveren gegevens spermadonoren

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 23 maart 2018 - Aanleveren gegevens spermadonoren - 30486-17

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Zwangerschap en geboorte
Noot: Tot nu toe geagendeerde brieven voor dit algemeen overleg.

Kennisgeving van bekrachtiging van de Wet van 27 maart 2018, houdende wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 5 april 2018. Kennisgeving van bekrachtiging van de Wet van 27 maart 2018, houdende wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem - 33506-29

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Brieven bewindspersonen VWS

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen (Verzamelwet VWS 2018)

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 28 maart 2018. Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen (Verzamelwet VWS 2018) - 34923

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 25 april 2018 te 14.00 uur

Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum

Zaak: Nota van wijziging - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 27 maart 2018. Nota van wijziging - 34694-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 27 maart 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34694-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 maart 2017. Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum - 34694

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Stand van zaken inzake de Toegankelijkheidsakte

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 4 april 2018. Stand van zaken inzake de Toegankelijkheidsakte - 21501-31-481

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 18 april 2018.
Besluit: Agenderen voor Verzameloverleg: Gehandicaptenbeleid / Fokuswonen / Doelgroepenvervoer/valys d.d. 24 mei 2018.