Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 14 maart 2018

Gepubliceerd: 14 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2017A0382110
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=63f825c9-c32b-4ae1-98c0-7373ff4c7803&title=Besluitenlijst%20VWS%2014%20maart%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34775, 31765, 26991, 34834, 29477, 30597, 29538, 29282, 29447, 29247, 34880, 33654, 30234, 29247, 25424, 25424, 25295, 25657, 27529, 34885, 29477, 34629, 34629, 34822, 22112

Inhoud


Actieprogramma werken in de zorg (recent ontvangen)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 14 maart 2018. Actieprogramma werken in de zorg (recent ontvangen) - 2018Z04630

Besluit: Dit punt wordt aangehouden tot de volgende procedurevergadering; Er wordt alvast een feitelijke vragenronde ingepland met als inbrengtermijn 29 maart, te 14.00 uur.

Verzoek om een rappel over een bij RvW van 7 maart 2018 gevraagde brief over spoedeisende hulp die in Alkmaar en diverse andere plaatsen op omvallen staat en een spoedig AO terzake

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 14 maart 2018. Verzoek om een rappel over een bij RvW van 7 maart 2018 gevraagde brief over spoedeisende hulp die in Alkmaar (en diverse andere plaatsen) op omvallen staat en een spoedig AO terzake - 2018Z04574

Besluit: Verzoek gehonoreerd
Noot: •Zie tevens agendapunt 17•Het aangevraagde dertigledendebat terzake zal door de aanvrager worden ingetrokken

Verzoek van het lid Dijksma om de bewindspersonen te vragen in het geval van toezending van een uitstelbrief hierin opgave van de reden(en) van het uitstel aan te geven.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.A.M. Dijksma (PvdA) - 14 maart 2018. Het lid Dijksma verzoek het ministerie in het geval van toezending van een uitstelbrief hierin opgave van reden van het uitstel aan te geven - 2018Z04576

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek nieuwe beleidsreactie op het slotadvies Nationaal Plan Zeldzame Ziekten (NPPZ)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.A.M.J. van den Berg (CDA) - 8 maart 2018. Verzoek nieuwe beleidsreactie op het slotadvies Nationaal Plan Zeldzame Ziekten (NPPZ) - 2018Z04165

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie op het vonnis van de Rechtbank (d.d. 26 februari), waarin Stichting ZorgRecht in het gelijk wordt gesteld ten aanzien van de voorwaarden die Zilveren Kruis mag stellen aan ongecontracteerde zorgaanbieders.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.M. Hijink (SP) - 13 maart 2018. Verzoek van het lid Hijink (SP) om voor de zomer een algemeen overleg in te plannen inzake niet-gecontracteerde zorg - 2018Z04513

Besluit: Verzoek niet gehonoreerd. Zie ook hierboven.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.M. Hijink (SP) - 28 februari 2018. Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie op het vonnis van de Rechtbank (d.d. 26 februari), waarin Stichting ZorgRecht in het gelijk wordt gesteld ten aanzien van de voorwaarden die Zilveren Kruis mag stellen aan ongecontracteerde zorgaanbieders. - 2018Z03515

Besluit: Verzoek niet gehonoreerd aangezien de zaak nog onder de rechter is (hoger beroep).9

Bespreking jaarplanning VWS voor het jaar 2018

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 21 februari 2018. Jaarplanning Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 - 34775-XVI-124

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.Rondvraag

Zaak: Stafnotitie - griffier, H.J. Post - 13 maart 2018. Stafnotitie - Voorstellen VWS Jaarplanning 2018 - 2018Z04381

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: •Besloten wordt de vaststelling voor het jaarplan te behandelen in de volgende PV onder leiding van de voorzitter van de commissie•Indieners van voorstellen voor het jaarplan zullen hun voorstellen desgewenst nog nader verduidelijken/aanscherpen naar aanleiding van de vraagpunten per voorstel in de stafnotitie•De staf zal bij enkele voorstellen aangeven welke informatie er al beschikbaar is

Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) onderwerpen 2017/2018 (voor het onderdeel op VWS-terrein: Licht verstandelijk beperkten (zie bijlage))

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 februari 2018. Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) onderwerpen 2017/2018 - 34775-80

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Betrokkenheid commissies bij de V-100 in 2018.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 22 februari 2018. Betrokkenheid commissies bij de V-100 in 2018 - 2018Z03246

Besluit: Aanhouden totdat de commissie een besluit genomen heeft of zij (een) rapporteur(s) aanwijst bij de behandeling van het Jaarverslag 2018 van het ministerie van VWS.

Pact voor de ouderenzorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 8 maart 2018. Pact voor de ouderenzorg - 31765-299

Besluit: Agenderen voor Verzameloverleg: Wmo / Mantelzorg / Hulpmiddelenbeleid d.d. 15 maart 2018.
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg OuderenzorgReeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWSGeen agendapuntenOverig

Informatie voor het algemeen overleg van 15 maart 2018 over onderwerpen met betrekking op de Wmo, mantelzorg, maatschappelijke opvang en hulpmiddelenbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 7 maart 2018. Informatie voor het algemeen overleg van 15 maart 2018 over onderwerpen met betrekking op de Wmo, mantelzorg, maatschappelijke opvang en hulpmiddelenbeleid - 34775-XVI-127

Besluit: Agenderen voor Verzameloverleg: Wmo / Mantelzorg / Hulpmiddelenbeleid d.d. 15 maart 201

Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 februari 2018, inzake het bericht dat de controle op de online verkoop van vlees te kort schiet

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 5 maart 2018. Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 februari 2018, inzake het bericht dat de controle op de online verkoop van vlees te kort schiet - 26991-519

Besluit: De commissie LNV verzoeken de behandeling over te nemen.

Uitstel toezending reactie op de initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet: “Big Farma: niet gezond!” (Kamerstuk 34834)

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 5 maart 2018. Uitstel toezending reactie op de initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet: “Big Farma: niet gezond!” - 34834-3

Besluit: Minister verzoeken de Kamer nader te informeren over de precieze datum van toezending6

Verkenning medicinale cannabis

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 27 februari 2018. Verkenning medicinale cannabis - 29477-470

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 29 maart 201
Noot: Tot nu toe geagendeerde brieven voor dit overleg

Internationale reisagenda VWS

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 26 februari 2018. Internationale reisagenda bewindspersonen van VWS in de eerste helft van 2018 - 34775-XVI-126

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de bekostiging van de zorg aan mensen met een zintuiglijke handicap of taalontwikkelingsstoornis

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 26 februari 2018. Advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de bekostiging van de zorg aan mensen met een zintuiglijke handicap of taalontwikkelingsstoornis - 30597-491

Besluit: Agenderen voor een te zijner te plannen gemeen overleg Gehandicaptenbeleid
Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te plannen algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Verplichtingenmutaties na Najaarsnota van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 26 februari 2018. Verplichtingenmutaties na Najaarsnota van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 34775-XVI-125

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 28 maart 2018, te 14.00 uur

Deelrapport ‘Zicht op de Wmo 2015. Ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 26 februari 2018. Deelrapport ‘Zicht op de Wmo 2015. Ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders’ - 29538-251

Besluit: Agenderen voor Verzameloverleg: Wmo / Mantelzorg / Hulpmiddelenbeleid d.d. 15 maart 201

Reactie op de evaluatie van de registratiecommissies van artikel 14 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 26 februari 2018. Reactie op de evaluatie van de registratiecommissies van artikel 14 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) - 29282-302

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector.
Noot: Tot nu toe geagendeerde brieven voor dit overleg5

Derde evaluatie Wet inzake bloedvoorziening

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 26 februari 2018. Derde evaluatie Wet inzake bloedvoorziening - 29447-41

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Bloedvoorziening
Noot: •de kabinetsreactie op de evaluatie wordt binnen drie maanden aan de Kamer gezonden•Tot nu toe geagendeerde brieven voor algemeen overleg Bloedvoorziening

Gespreksverslag van het overleg met Ambulancezorg Nederland (AZN), CNV, FNV en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) van 29 november 2017.

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 26 februari 2018. Gespreksverslag van het overleg met Ambulancezorg Nederland (AZN), CNV, FNV en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) van 29 november 2017 - 29247-254

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie op het verzoek van het lid Westerveld, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018, over de evaluatie van de Jeugdwet

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 22 februari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Westerveld, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018, over de evaluatie van de Jeugdwet - 34880-2

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen dertigledendebat over de evaluatie van de Jeugdwet
Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Jeugdhulp
Noot: To nu toe geagendeerde brieven voor dit overleg

Kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Transparantie en Tijdigheid

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 19 februari 2018. Kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Transparantie en Tijdigheid - 33654-31

Besluit: Agenderen voor Verzameloverleg: Administratieve lasten/regeldruk / Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming / Innovatie/verspilling in de zorg d.d. 30 mei 2018.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 29 maart 201

Besteding extra middelen topsport

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 20 februari 2018. Besteding extra middelen topsport - 30234-176

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Sportbeleid.4

Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 januari 2018, over het bericht dat de spoedeisende hulppost van het ziekenhuis Hengelo haar deuren moet sluiten

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 19 februari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 januari 2018, over het bericht dat de spoedeisende hulppost van het ziekenhuis Hengelo haar deuren moet sluiten - 29247-253

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over spoedeisende hulp zo mogelijk in de laatste week van maart
Noot: •Het aangevraagde dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulppost van het ziekenhuis Hengelo haar deuren moet sluiten zal door de aanvrager worden ingetrokken•zie tevens agendapunt

Stand van zaken rond de investeringen in e-health en informatie-uitwisseling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 16 februari 2018. Stand van zaken rond de investeringen in e-health en informatie-uitwisseling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) - 25424-388

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg GGZ d.d. 31 mei 201

Vervoer van personen met verward gedrag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 16 februari 2018. Vervoer van personen met verward gedrag - 25424-389

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg GGZ d.d. 31 mei 2018.
Noot: Tot nu toe geagendeerde brieven voor dit overleg.

Rapport van de Commissie voor Advies en Bijstand voor de IGR-samenwerking

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 16 februari 2018. Rapport van de Commissie voor Advies en Bijstand voor de IGR-samenwerking - 25295-44

Besluit: Beleidsreactie afwachten (zo mogelijk eerste kwartaal 2018).

Rapporten over het persoonsgebonden budget (pgb)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 16 februari 2018. Rapporten over het persoonsgebonden budget (pgb) - 25657-297

Besluit: Agenderen voor Verzameloverleg: Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten d.d. 28 maart 2018.

Evenementen en resultaten e-healthweek 2018

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 16 februari 2018. Evenementen en resultaten e-healthweek 2018 - 27529-154

Besluit: Agenderen voor Verzameloverleg: Administratieve lasten/regeldruk / Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming / Innovatie/verspilling in de zorg d.d. 30 mei 2018.3

Ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I behorende bij de Opiumwet in verband met plaatsing van enkele stoffen op deze lijst

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 15 februari 2018. Ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op deze lijst van de middelen 4-MEC; 5F-APINACA; acryloylfentanil; butyrfentanyl; ethylon; ethylfenidaat; furanylfentanyl; methiopropamine (MPA); MDMB-CHMICA; pentedron; U-47700 en XLR-11 - 34885-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De wens dat het in het ontwerp van de maatregel geregelde onderwerp bij wet wordt geregeld kan door of namens een van beide Kamers te kennen worden gegeven uiterlijk op 15 maart 2018.

RIVM rapport Off-labelgebruik van geneesmiddelen: Verkenning van de complexiteit en problematiek

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 15 februari 2018. RIVM rapport Off-labelgebruik van geneesmiddelen: Verkenning van de complexiteit en problematiek - 29477-469

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid
Noot: Tot nu toe geagendeerd brieven voor dit overleg

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet

Zaak: Nota van wijziging - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 6 maart 2018. Nota van wijziging - 34629-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Brieven bewindspersonen VWS

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 6 maart 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34629-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 december 2016. Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet - 34629

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.
Besluit: Technische briefing organiseren voorafgaand aan de plenaire behandeling van het wetsvoorstel

Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 5 maart 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34822-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.2

Zaak: Wetgeving - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 15 november 2017. Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode - 34822

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van de Wet foetaal weefsel in verband met het mogelijk maken van het bewaren en gebruiken van foetaal weefsel ten behoeve van de opsporing en vervolging van ernstige zedenmisdrijven

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 22 februari 2018. Wijziging van de Wet foetaal weefsel in verband met het mogelijk maken van het bewaren en gebruiken van foetaal weefsel ten behoeve van de opsporing en vervolging van ernstige zedenmisdrijven - 34893

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 4 april 2018.

Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Dijksma tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap en het Wetboek van Strafrecht in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, C.E. Ellemeet (GroenLinks) - 22 februari 2018. Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Dijksma tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap en het Wetboek van Strafrecht in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts - 34891

Besluit: Ter informatie.
Noot: Advies Raad van State en reactie van de indieners afwachten

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake beleidsintensiveringen regeerakkoord)

Zaak: Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 19 februari 2018. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake beleidsintensiveringen regeerakkoord) - 34888

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 28 maart te 14.00 uur

Lijst EU-voorstellen 8 maart 2018.

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, H.J. Post - 8 maart 2018. Lijst EU-voorstellen 8 maart 2018 - 2018Z04069

Besluit: Voor kennisgeving aannemenWetgeving

Europese consultatie geneesmiddelen in het milieu

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 5 maart 2018. Europese consultatie geneesmiddelen in het milieu - 22112-2501

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 23 april 2018.