Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 7 november 2017

Gepubliceerd: 13 november 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2017A0353214
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9554b44a-85be-44ab-848a-616db380a375&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%207%20november%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 28165, 25087, 33682, 34426, 34426, 34426, 31865, 32140, 34552, 34552, 31580, 31935, 34552, 34552, 34302, 34302, 34552, 32013, 34267, 32013, 32013, 21501, 22112, 21501, 21501, 21109, 21501, 31865, 33227, 34700, 34323, 31066, 34775, 34566, 31311, 34785, 34788, 34788, 34788, 34787, 34786, 34786, 34785, 34785, 34785, 34785

Inhoud


Verdere wijze van behandeling van de controversiële en aangehouden onderwerpen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 19 juli 2017. Claw back bepaling variabele beloning - 28165-27113

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 5 juli 2017. Antwoorden op vragen commissie over het rapport onderzoek uitgaven voor specifieke zorgkosten - 34550-IX-27

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 september 2016. Rapport onderzoek uitgaven voor specifieke zorgkosten - 34550-IX-4

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 juli 2017. Internetconsultatie en technische briefing richtlijn ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken (ATAD1) - 25087-179

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 18 juli 2017. Onderzoeksrapport “Evaluatie effecten administratieve lasten bedrijven Wet uniformering loonbegrip” - 33682-16

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 21 juni 2017. Beantwoording vragen commissie over de reactie op de motie van het lid Vermue c.s. over een onderzoek ter versterking van het budgetrecht van de Staten-Generaal - 34426-32

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Gerelateerde kamerstukken: 34426-32

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 11 april 2017. Reactie op de motie van het lid Vermue c.s. over een onderzoek ter versterking van het budgetrecht van de Staten-Generaal (Kamerstuk 34426-19) - 34426-31

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Gerelateerde kamerstukken: 34426-19 , 34426-31

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 31 maart 2017. Rapportage Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid - 31865-93

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 1 februari 2017. Rapport Zicht op belastingverlichtende regelingen; Een inventarisatie van fiscale regelingen die de belastingontvangsten van het Rijk beperken - 32140-30

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 13 juni 2017. Evaluatierapport 30%-regeling - 34552-84

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Gerelateerde kamerstukken: 34552-84

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 9 juni 2017. Keuzedocument box 3 - 34552-83

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Gerelateerde kamerstukken: 34552-83

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 mei 2017. Stand van zaken geruime tijd aanhangige wetsvoorstellen - 34550-IX-24

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.12

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 maart 2017. Rapport ‘Tweede evaluatie Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen: 2009-2016’ - 31580-6

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 14 oktober 2016. Beleidsdoorlichting artikel 5 begroting IX: Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekering - 31935-32

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 oktober 2016. Termijn toezending kabinetsreactie evaluatierapporten, ANBI’s en SBBI’s en giftenaftrek - 34552-11

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Gerelateerde kamerstukken: 34552-11

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 26 september 2016. Termijn van verzending van de evaluaties van de giftenaftrek, ANBI's en SBBI's - 34552-7

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Gerelateerde kamerstukken: 34552-7

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 9 september 2016. Brief n.a.v. uitstel algemeen overleg over ANBI’s en SBBI’s - 34302-125

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Gerelateerde kamerstukken: 34302-12

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 8 juli 2016. Verzoek commissie stand van zaken ANBI’s en SBBI’s - 34302-123

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Gerelateerde kamerstukken: 34302-12

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 27 januari 2017. Evaluaties giftenaftrek en de evaluatie van de praktijk rondom ANBI's en SBBI's - 34552-77

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Gerelateerde kamerstukken: 34552-77

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 29 mei 2017. Aanbevelingen voor een versterking van Nederlandse financiële innovatie, zoals opgesteld door de Special Envoy FinTech dhr. Willem Vermeend - 32013-144

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 13 april 2017. Onderzoeksrapport ‘Private equity in Nederland: een stakeholder-perspectief’ - 34267-10

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 september 2016. Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven (Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing) - 34556

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 8 juni 2016. Goedkeuring van het op 22 juli 2015 te Nairobi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kenia tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 114 en Trb. 2016, 58) - 34492

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.11

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 7 maart 2016. Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16) - 34424

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Rapport Algemene Rekenkamer Toezicht op banken in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 oktober 2017. Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 september 2017, over het rapport Toezicht op banken in Nederland - 32013-148

Besluit: De Algemene Rekenkamer vragen te reageren op de brief van de minister met betrekking tot de schriftelijke vastlegging van de afspraken met DNB.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 27 september 2017. Rapport 'Toezicht op banken in Nederland; Uitvoering prudentieel toezicht op middelgrote en kleine banken door DNB' - 32013-147

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over banken.
Noot: In de Regeling van Werkzaamheden van 29 september 2017 heeft het lid Leijten (SP) een dertigledendebat aangevraagd over het voorliggende rapport. Hierbij is tevens gevraagd om een brief met aanvullende informatie (zie onderstaand). Het lid Leijten heeft aangegeven na ontvangst van deze brief te willen bezien of het aangevraagde dertigledendebat of een vervangend algemeen overleg meer voor de hand ligt.

Verzoek Wereldbank om kennismakingsgesprek met vaste commissie voor Financiën en algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Zaak: Brief derden - The World Bank te Washington - 30 oktober 2017. Verzoek The World Bank om kennismakingsgesprek met vaste commissie voor Financiën en algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - 2017Z14410

Besluit: De commissie voor BuHa-OS verzoeken de behandeling als voortouwcommissie over te nemen.

Verslag schriftelijk overleg over de Eurogroep en Ecofinraad van 9 en 10 oktober 2017 en 6 en 7 november 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 2 november 2017. Antwoorden op vragen commissie over het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 9 en 10 oktober 2017 te Luxemburg en over de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 6 en 7 november 2017 in Brussel - 21501-07-1468

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 29 november 2017.Overig

Fiche: Voorstellen tot aanpassing van de Europese Toezichthoudende Autoriteiten en het Europees Comité voor Systeemrisico’s (ESFS-review package)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 27 oktober 2017. Fiche: Voorstellen tot aanpassing van de Europese Toezichthoudende Autoriteiten en het Europees Comité voor Systeemrisico’s (ESFS-review package) - 22112-2415

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 29 november 2017.

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 6 en 7 november in Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 oktober 2017. Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 6 en 7 november in Brussel - 21501-07-1467

Besluit: Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 31 oktober 2017.

Zesde aanvullende begroting van de EU

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 oktober 2017. EU begroting 2017; zesde aanvullende begroting - 21501-03-113

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken implementatie richtlijnen derde kwartaal 2017 (onderdeel Financiën)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 oktober 2017. Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2017 - 21109-230

Besluit: Ter informatie.
Noot: Het betreft een periodiek overzicht van de stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het derde kwartaal van 2017. De brief behandelt achtereenvolgens: (i) de implementatieachterstand zoals die op 30 september gold; (ii) oorzaken van deze achterstand; (iii) dreigende implementatieachterstanden indien van toepassing; (iv) de ingebrekestellingprocedures die de Europese Commissie tegen Nederland is gestart als gevolg van niet-tijdige implementatie en (v) lopende infracties wegens (vermeende) onjuiste implementatie per departement. Deze zijn opgenomen in de bijlage.Ad (i/ii): Voor het ministerie van Financiën geldt de volgende implementatieachterstand en oorzaken daarvan:•(Vierde anti-witwasrichtlijn) Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie. Uiterste implementatiedatum 26 juni 2017.Op 20 mei 2015 is in de EU de vierde anti-witwasrichtlijn aangenomen. Het conceptwetsvoorstel ter implementatie is 12 oktober 2017 ingediend bij de Tweede Kamer (Kamerstukken 34808). Daarnaast wordt gewerkt aan een separaat implementatiewetsvoorstel voor de bepalingen uit de richtlijn die betrekking hebben op de verplichting tot het oprichten van een register van uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owner, UBO). De verwachting is dat dit conceptwetsvoorstel begin 2018 bij de Tweede Kamer wordt ingediend (nota bene: bij de vorige voortgangsbrief werd de tweede helft van 2017 verwacht). Overigens wordt opgemerkt dat de implementatietermijn ten aanzien van de registratie van informatie over UBO's onderwerp is van de onderhandelingen met betrekking tot het

Geannoteerde agenda voor de Ecofin-begrotingsraad van 17 november 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 oktober 2017. Geannoteerde agenda voor de Ecofin-begrotingsraad van 17 november 2017 - 21501-03-114

Besluit: Desgewenst betrokken bij het schriftelijk overleg over Eurogroep/Ecofinraad d.d. 31 oktober 2017.

Lijst met nieuwe EU-voorstellen week 42 (2017), commissie Financiën

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, P.F.L. Tielens-Tripels - 27 oktober 2017. Lijst met nieuwe EU-voorstellen week 42 (2017), commissie Financiën - 2017Z14350

Besluit: Ter informatie.
Noot: Openbare raadpleging over de ruimere toegang tot centrale registers van bankrekeningen met het oog op rechtshandhaving. De Kamer ontvangt krachtens de standaard-informatieafspraken de definitieve kabinetsreactie op alle consultaties van de Europese Commissie waarop het kabinet reageert.

Samenstelling projectgroep verantwoording

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L. Tielens-Tripels - 3 november 2017. Samenstelling projectgroep verantwoording - 2017Z14701

Besluit: De leden Sneller (D66) en Bruins (CU) nemen deel aan de projectgroep verantwoording, die namens de commissie de activiteiten rond de verantwoording in mei 2018 zullen organiseren.
Noot: Dit agendapunt is besproken in een besloten gedeelte van de procedurevergadering.Europa7

Bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer bij de Nationale Politie

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 oktober 2017. Reactie op de motie van het lid Omtzigt over uitgaven voor de politie onder de onderzoeksmogelijkheden van de Algemene Rekenkamer brengen - 34775-VI-9

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Naar aanleiding van de motie-Omtzigt (Kamerstuk 34 730, nr. 4) geeft de minister van Financiën een appreciatie van de mogelijkheden van de Algemene Rekenkamer onderzoek te doen bij de Nationale Politie. De minister ziet geen aanleiding deze mogelijkheden aan te passen. Tevens is hij van mening dat het toezicht op de politie-uitgaven deugdelijk is vormgegeven.

Uitnodiging ministerie van Buitenlandse Zaken discussie "Toekomst Nederlands evaluatiestelsel"

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L. Tielens-Tripels - 3 november 2017. Uitnodiging ministerie Buitenlandse Zaken discussie "Toekomst Nederlands evaluatiestelsel" - 2017Z14673

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Reactie Algemene Rekenkamer focusonderwerpen Verantwoording 2017

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 1 november 2017. Focusonderwerpen Verantwoording 2017 - 31865-102

Besluit: Desgewenst betrekken bij het periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer op donderdag 7 december 2017.
Noot: •Met deze brief reageert de Algemene Rekenkamer op de focusonderwerpen die de Kamer heeft aangewezen voor het begrotingsjaar 2017 (verplichtingen en toetsbare beleidsplannen).•Tevens informeert zij de Kamer over enkele onderwerpen waaraan zij bijzondere aandacht zal besteden in het verantwoordingsonderzoek over 2017: risicogericht toezicht bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), kosten van de ontmanteling van kerncentrales, prestaties van het Openbaar Ministerie (OM) en humanitaire hulp.

Schatkistbankieren Depositogarantiefonds

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 oktober 2017. Schatkistbankieren Depositogarantiefonds - 33227-13

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 6 december 2017 te 14.00 uur.
Noot: •De minister is voornemens het Depositogarantiefonds (DGF) te laten

Actualisering website kredietcrisis.rekenkamer.nl

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 25 oktober 2017. Actualisering website kredietcrisis.rekenkamer.nl - 2017Z14209

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beantwoording vragen van de commissie over verschillen tussen het Regeerakkoord 2017-2021 en de CPB-analyse

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 31 oktober 2017. Beantwoording vragen commissie over de bijlagen bij het eindverslag van de informateur dhr. G. Zalm over zijn informatiewerkzaamheden over verschillen tussen het CPB-rapport ‘Analyse economische en budgettaire effecten van de financiële bijlage van het Regeerakkoord’ en het Regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst 2017 – 2021 - 34700-49

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over de regeringsverklaring van 1 en 2 november 2017.

Aankondiging van enkele spoedreparatiemaatregelen in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 inzake de fiscale eenheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 25 oktober 2017. Aankondiging van enkele spoedreparatiemaatregelen in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 inzake de fiscale eenheid - 34323-20

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 23 november 2017 te 14.00 uur.
Noot: •In deze zaak informeert de staatssecretaris van Financiën de Kamer over conclusies van de advocaat-generaal van het HvJ EU over het Nederlandse fiscale-eenheidsregime en EU-recht.•Als deze conclusie door het HvJ EU wordt gevolgd zal naar verwachting de uitholling van de Nederlandse belastinggrondslag door internationaal opererende bedrijven worden vergemakkelijkt, waarbij de structurele derving zou kunnen oplopen tot enkele honderden miljoenen euro’s per jaar.
Gerelateerde kamerstukken: 34323-20

Rapport aanbestedingsprocedure Broedkamer Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 31 oktober 2017. Rapport aanbestedingsprocedure Broedkamer Belastingdienst - 31066-385

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst op woensdag 13 december 2017.
Besluit: Agenderen voor de inbreng voor het stellen van feitelijke vragen over de - nog te ontvangen - halfjaarsrapportage Belastingdienst.

Startnota

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 november 2017. Startnota (vertaling van de financiële afspraken uit het Regeerakkoord) - 34775-54

Besluit: Betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen / begrotingsbehandeling Financiën en Nationale Schuld (IX).
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 16 november 2017 te 14.00 uur.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën

Reactie op de bevindingen van de Parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies over zelfregulering in de trustsector en het toezicht op trustkantoren

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 24 oktober 2017. Reactie op de bevindingen van de Parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies over zelfregulering in de trustsector en het toezicht op trustkantoren - 34566-7

Besluit: Betrekken bij het - nog te plannen - plenaire debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies.

Verslag van de vergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) en de G20 van 12 t/m 14 oktober 2017 in Washington DC

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 oktober 2017. Verslag van de vergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) en de G20 van 12 t/m 14 oktober 2017 in Washington DC -

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg IMF d.d. 12 april 201

Voortgang uitvoering herstelkader rentederivaten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 24 oktober 2017. Voortgang uitvoering herstelkader rentederivaten - 31311-195

Besluit: Agenderen voor een schriftelijk overleg met een inbrengdatum na ontvangst van de tweede voortgangsrapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Conceptbesluit EMU-tekortnorm decentrale overheden

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 24 oktober 2017. Concept besluit EMU tekort norm decentrale overheden - 34775-IX-9

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 15 november te 14.00 uur.
Noot: •Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wet houdbare overheidsfinanciën deelt de minister van Financiën de voorgenomen vaststelling van de gelijkwaardige inspanning schriftelijk mee aan de Staten-Generaal nadat het bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden. De vaststelling van de gelijkwaardige inspanning vindt plaats nadat ten minste vier weken na de mededeling zijn verstreken en de Tweede Kamer zich over dit voornemen heeft kunnen uitspreken. In het bestuurlijk overleg is afgesproken de EMU-tekortnorm voor 2018 vast te stellen op -0,3 procent van het bruto binnenlands product.•De Tweede Kamer kan zich over de voorgenomen vaststelling van gelijkwaardige inspanning uitspreken tot en met 21 november 2017. De vaststelling van de gelijkwaardige inspanning kan niet eerder worden gedaan dan op 22 november 2017.

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld3

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 3 november 2017. Indiening voorstel van wet tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld - 34785-9

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van Financiën
Gerelateerde kamerstukken: 34785-9

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 3 november 2017. Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld - 34819

Besluit: Het wetsvoorstel loskoppelen van het pakket Belastingplan 2018.
Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op vrijdag 10 november 2017 te 16.00 uur.
Besluit: Agenderen voor een hoorzitting op donderdag 16 november 2017.
Besluit: Het met potlood ingeplande wetgevingsoverleg op donderdag 16 november 2017 komt te vervallen.
Noot: De leden Van Weyenberg (D66) en Van Rooijen (50PLUS) zulen een voorstel doen voor de opzet van de hoorzitting.

34775-IX Nota van wijziging inzake Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018

Zaak: Begroting - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 19 september 2017. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018 - 34775-IX

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 november 2017. Nota van wijziging - 34775-IX-10

Besluit: Betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen / begrotingsbehandeling Financiën en Nationale Schuld (IX).

Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 30 augustus 2013. Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering van herziening bij aanslagen (Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst) - 33714

Besluit: De aangekondigde intrekkingsbrief van de regering afwachten.
Noot: Zie ook de brief van de minister-president van 1 november 2017 (Kamerstuk 34700, nr. 50)

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de aanpak van constructies met betrekking tot (on)roerende zaken alsmede in verband met een aanpassing op enkele onderdelen

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, Wijn - 1 april 2005. Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de aanpak van constructies met betrekking tot (on)roerende zaken alsmede in verband met een aanpassing op enkele onderdelen - 30061

Besluit: De aangekondigde intrekkingsbrief van de regering afwachten.
Noot: Zie ook de brief van de minister-president van 1 november 2017 (Kamerstuk 34700, nr. 50)

Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 2 november 2017. Antwoorden op vragen, gesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 oktober 2017, over de Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling - 34788-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34788-8

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 2 november 2017. Tweede nota van wijziging - 34788-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34788-9

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 24 oktober 2017. Nota van wijziging - 34788-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34788-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 24 oktober 2017.

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 september 2017. Wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de introductie van een inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties, de uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting en wijziging van enkele antimisbruikbepalingen in de dividendbelasting en vennootschapsbelasting (Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling) - 34788

Besluit: Het pakket Belastingplan 2018 behandelen zoals besloten in de extra procedurevergadering van 2 november 2017.

Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 oktober 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34787-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34787-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 september 2017. Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 en enkele andere wetten (Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling) - 34787

Besluit: Het pakket Belastingplan 2018 behandelen zoals besloten in de extra procedurevergadering van 2 november 2017.

Overige fiscale maatregelen 2018

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 24 oktober 2017. Nota van wijziging - 34786-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34786-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 24 oktober 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34786-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34786-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 september 2017. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2018) - 34786

Besluit: Het pakket Belastingplan 2018 verder behandelen zoals besloten in de extra procedurevergadering van 2 november 2017.

Belastingplan 2018

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 3 november 2017. Aanpassing van het Belastingplan 2018 met betrekking tot verschillende onderwerpen uit het regeerakkoord - 34785-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34785-7

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 3 november 2017. Nota van wijziging - 34785-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34785-8

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 2 november 2017. Antwoorden op vragen, gesteld tijdens het Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2018 op 30 oktober 2017 - 34785-15

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34785-15

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 24 oktober 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34785-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34785-6

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 19 september 2017. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018) - 34785

Besluit: Het pakket Belastingplan 2018 behandelen zoals besloten in de extra procedurevergadering van 2 november 2017.
Besluit: Tijdens de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2018 zal de begrotingsvolgorde worden gehanteerd.