Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 23 mei 2018

Gepubliceerd: 24 mei 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Activiteitnummer: 2017A0348118
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9fe279b6-020e-42b3-a1f8-46f128eab193&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20IenW%20d.d.%2023%20mei%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 21501, 23987, 22112, 29984, 29684, 25834, 25834, 25422, 25422, 29383, 30175, 30175, 28089, 31305, 27625, 31409, 31409, 29668, 29893, 29984, 23645, 29984, 31305, 32861, 32861, 31936, 29665, 29665, 29665, 29665, 31936, 31305, 33266, 34896, 32861, 30196, 30952, 30952, 34945, 34946, 34717, 29383, 23645, 34838

Inhoud


Werkwijze van de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 19 april 2018. Stafnotitie - Overzicht werkwijzeafspraken cie IenW - 2018Z07435

Besluit: De commissie stemt in met de twee wijzigingen in de werkwijze-afspraken.
Noot: Deze werkwijze-afspraken zijn tijdens de procedurevergadering van 21 september 2017 door de commissie vastgesteld. De geel gemarkeerde teksten betreffen suggesties voor aanpassing.

Besluitenlijst van het gesprek van de voorzitter en ondervoorzitter van de commissie met de bewindspersonen van Infrastructuur en Waterstaat

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 18 mei 2018. Stafnotitie - Besluitenlijst gesprek I&W-bewindspersonen en voorzitter en ondervoorzitter Kamercommissie I&W - 2018Z09102

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Programmavoorstel van het lid Paternotte (D66) voor het rondetafelgesprek Herindeling luchtruim op 21 juni 2018 van 14.00 uur tot 15.45 uur

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.M. Paternotte (D66) - 24 april 2018.

Besluit: De commissie stemt in met het programmavoorstel. Voorts zal het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum worden verzocht een position paper te leveren voor het rondetafelgesprek.
Noot: Tijdens de procedurevergadering van 25 april jl. heeft uw commissie ingestemd met het organiseren van dit rondetafelgesprek, waarbij ook de vraag of de luchtruimherziening niet voor 2023 kan worden afgerond zal worden meegenomen. Naast het lid Paternotte (D66) hebben zich hiervoor de leden Amhaouch (CDA), Kröger (GL) en Van Brenk (50PLUS) aangemeld. Op genoemde procedurevergadering is besloten dat het lid Paternotte met een uitgewerkt programmavoorstel zou komen op basis van een netwerkverkenning en de suggestie van het lid Van Brenk.

Verzoek van het lid Futselaar (SP) om een schriftelijke reactie van de minister op het bericht 'Personeel klaagt over 'bruut' Ryanair' in het Algemeen Dagblad d.d. 19 mei 2018.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F.W. Futselaar (SP) - 23 mei 2018. Verzoek van het lid Futselaar (SP) om een schriftelijke reactie van de minister op het bericht 'Personeel klaagt over 'bruut' Ryanair' in het Algemeen Dagblad d.d. 19 mei 2018 - 2018Z09412

Besluit: De commissie stemt niet in met het voorstel.

Verzoek van het lid Jetten (D66) om een brief van de minister met een antwoord op de vraag hoe zij invulling gaat geven aan de aanbevelingen van de Commissie voor de m.e.r. inzake Lelystad Airport

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.A.A. Jetten (D66) - 23 mei 2018. Verzoek van het lid Jetten (D66) om een brief van de minister met een antwoord op de vraag hoe zij invulling gaat geven aan de aanbevelingen van de Commissie voor de m.e.r. inzake Lelystad Airport, te ontvangen voor het algemeen overleg Luchtvaart - 2018Z09403

Besluit: De minister zal worden verzocht om een schriftelijke reactie.

Verzoek Von Martels (CDA) reactie minister op artikel 'Smerige praktijken van de scheepvaart'

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.R.H.M. von Martels (CDA) - 22 mei 2018. Verzoek Von Martels (CDA) reactie minister op artikel smerige praktijken vd scheepvaart - 2018Z09271

Besluit: De minister zal worden verzocht om een schriftelijke reactie op het artikel, het krachtenveld binnen de IMO, de inzet om het lozen van kankerverwekkende stoffen op zee te voorkomen en gelijktijdig de toezeggingen gedaan tijdens het mondelinge Vragenuur d.d. 22 mei 2018 mee te nemen in de beantwoording.

Verzoek Kröger (GL) verslag overleg ministerie en Commissie m.e.r. over rollenscheiding16

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.C. Kröger (GroenLinks) - 22 mei 2018. Verzoek Kröger (GL) verslag overleg ministerie en Commissie m.e.r. over rollenscheiding - 2018Z09270

Besluit: De minister verzoeken om een brief met de uitkomsten van het overleg tussen het ministerie en de Commissie m.e.r. over rollenscheiding voor het MER Schiphol en Lelystad Airport.

Voorstel nav V-100 conferentie van de commissie Financiën

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, M.Y. Israel - 22 mei 2018. Voorstel nav V-100 conferentie van de commissie Financiën - 2018Z09267

Besluit: De minister verzoeken de vragen op het terrein van Infrastructuur en Waterstaat (bereikbaarheid en verkeersveiligheid, met uitzondering van staandehoudingen) te beantwoorden tijdig voorafgaand aan het wetgevingsoverleg Jaarverslagen van 20 juni 2018.

Voorstel van het Van Eijs (D66) om het AO Circulaire Economie met een half uur te verlengen zodat de aanpassing van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018 daarin kan worden betrokken

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.M. van Eijs (D66) - 22 mei 2018. Voorstel Van Eijs (D66) verlengen AO Circulaire Economie - 2018Z09196

Besluit: Zie het besluit bij agendapunt 46.

Voorstel van het lid Van Eijs (D66) om een schriftelijke reactie van de staatssecretaris op het bericht van de rekenkamer 'Luchtkwaliteit licht verbeterd, maar minister had meer kunnen bereiken'

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.M. van Eijs (D66) - 16 mei 2018. Verzoek van het lid Van Eijs (D66) om voor de volgende procedurevergadering een schriftelijke reactie van staatssecretaris te ontvangen op het bericht van de Rekenkamer 'Luchtkwaliteit licht verbeterd, maar minister had meer kunnen bereiken' (16 mei 2018) - 2018Z08894

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht om een schriftelijke reactie.

Behandelvoorstel 3e Mobiliteitspakket

Zaak: Stafnotitie - Tweede Kamerlid, M.F. Sienot (D66) - 18 mei 2018. Behandelvoorstel 3e Mobiliteitspakket - 2018Z09079

Besluit: Instemmen met het voorstel om de nog te ontvangen BNC-fiches over het 3e mobiliteitspakket te agenderen voor een komend algemeen overleg Transportraad en de nog te ontvangen BNC-fiche over CO2-emissies van vrachtwagens voor het algemeen overleg Milieuraad op 14 juni 2018.
Besluit: Instemmen met de twee voorgenomen werkbezoeken aan Brussel van de EU-rapporteur Clean Mobility, inclusief de voorgestelde begroting daarvoor, om informatie te verkrijgen over het derde (en het tweede) EU-mobiliteitspakket.13
Noot: Op 17 mei 2018 verscheen het derde EU-mobiliteitspakket. Dit pakket bevat een waaier aan voorstellen op het gebied van duurzaamheid (CO2-emissies vrachtwagens, banden, aerodynamische voertuigen, actieplan batterij-initiatief), digitalisering (geautomatiseerd vervoer, maritime single window, harmonisering electronische vrachtvervoersinformatie) en veiligheid. In de bijgevoegde notitie gaat de EU-rapporteur Clean mobility met name in op het EU-voorstel voor CO2-emissies van vrachtwagens, omdat dat binnen zijn mandaat valt. Daarnaast licht hij kort de inhoud van de overige EU-voorstellen toe. Indien de leden behoefte hebben aan meer informatie daarover, kan de EU-specialist die verzorgen.

EU-voorstellen week 16-20

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.Y. Israel - 17 mei 2018. EU-voorstellen week 16-20 - 2018Z08950

Besluit: Besloten conform onderstaande voorstellen.
Besluit: De Kamer ontvangt krachtens de standaard-informatieafspraken de definitieve kabinetsreactie op alle consultaties van de Europese Commissie waarop het kabinet reageert.• Openbare raadpleging over de evaluatie van het 7e milieuactieprogramma
Besluit: De Kamer ontvangt krachtens de standaard-informatieafspraken de definitieve kabinetsreactie op alle consultaties van de Europese Commissie waarop het kabinet reageert.• Openbare raadpleging voor de fitnesscheck van de EU-richtlijnen luchtkwaliteit
Besluit: De Kamer ontvangt krachtens de standaard-informatieafspraken de definitieve kabinetsreactie op alle consultaties van de Europese Commissie waarop het kabinet reageert.
Noot: • Openbare raadpleging ter evaluatie van de Richtlijn strategische milieueffectbeoordeling

Appreciatie evaluatie Europese stoffenverordening REACH

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 14 mei 2018. Appreciatie evaluatie Europese stoffenverordening REACH - 22112-2561

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad op 14 juni 2018.

Verslag informele bijeenkomst van milieuministers van 10-11 april 2018 te Sofia

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 30 april 2018. Verslag informele bijeenkomst van milieuministers van 10-11 april 2018 te Sofia - 21501-08-729

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad op 14 juni 2018.

Uitstel beantwoording vragen van de vaste commissie voor

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 3 mei 2018. Uitstel beantwoording vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de gevolgen van Brexit - 23987-247

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kabinetsreactie op openbare raadpleging van de Europese Commissie in verband met de evaluatie van de EU-Verordening EVOA

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 24 april 2018. Kabinetsreactie op openbare raadpleging die de Europese Commissie organiseert in verband met de evaluatie van de EU-Verordening EVOA - 22112-2548

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad op 14 juni 2018.

Nederlandse bijdrage aan de consultatie van het Europees Rail Agentschap over aanpassing van de technische specificatie inzake geluid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 23 april 2018. Nederlandse bijdrage aan de consultatie van ERA over aanpassing van de TSI Noise - 29984-764

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor op 6 juni 2018.

Vierde Voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 mei 2018. Vierde Voortgangsrapportage Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee - 29684-161

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Maritiem op 17 mei 2018.Europa

Reactie op het verzoek van het lid Van Eijs, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 april 2018, over asbest in make-up

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 3 mei 2018. Reactie op het verzoek van het lid Van Eijs, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 april 2018, over asbest in make-up - 25834-139

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over asbest in make-up.

ILT onderzoek naar asbest verontreinigd straalgrit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 26 april 2018. ILT onderzoek naar asbest verontreinigd straalgrit - 25834-138

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Externe Veiligheid.

Integrale beleidsreactie Onderzoeksprogramma Eindberging Radioactief Afval en rapport Kwartiermaker klankbordgroep Eindberging

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 14 mei 2018.

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Nucleaire veiligheid op 17 mei 2018.

Standpunten aanbevelingen OVV-rapport ‘Samenwerken aan nucleaire veiligheid’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 26 april 2018. Standpunten aanbevelingen OVV-rapport ‘Samenwerken aan nucleaire veiligheid’ - 25422-222

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Nucleaire veiligheid op 17 mei 2018.

Verschillende nucleaire onderwerpen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 26 april 2018. Verschillende nucleaire onderwerpen - 25422-221

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Nucleaire veiligheid op 17 mei 2018.

Evaluatie wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 26 april 2018. Evaluatie wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen - 29383-297

Besluit: Agenderen voor het volgende algemeen overleg Leefomgeving.

Reactie op advies Gezondheidsraad 'Gezondheidswinst door schonere lucht'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 25 april 2018. Reactie op advies Gezondheidsraad 'Gezondheidswinst door schonere lucht' - 30175-292

Besluit: Agenderen voor het volgende algemeen overleg Leefomgeving.

Stand van zaken van het concept-kabinetsbesluit aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 24 april 2018. Stand van zaken van het concept-kabinetsbesluit aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018 - 30175-291

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg voor het zomerreces, inclusief de eind juni 2018 te ontvangen brief over de aanpassing van het NSL. Het algemeen overleg Circulaire economie wordt verplaatst naar een datum na het zomerreces. Het tijdslot op 4 juli 2018 wordt gebruikt om de NSL-brieven te behandelen, mogelijk in een AO Luchtkwaliteit. In verband met een mogelijk beperkte agenda wordt de staf verzocht te bezien wat planningtechnisch de beste oplossing is voor het algemeen overleg Leefomgeving op 7 juni 2018.

Advieswaarde GenX in oppervlaktewater

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 mei 2018. Advieswaarde GenX in oppervlaktewater - 2018Z08650

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf

Informatie over een besluit Zuid-Holland inzake een last onder dwangsom opgelegd aan Chemours

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 23 april 2018. Informatie over een besluit van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland inzake een last onder dwangsom opgelegd aan Chemours te Dordrecht - 28089-77

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours, waarvoor de beide bewindspersonen zullen worden uitgenodigd.

Schriftelijke beantwoording resterende vragen uit het Algemeen Overleg Duurzaam Vervoer d.d. 19 april 2018.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 20 april 2018. Schriftelijke beantwoording resterende vragen uit het Algemeen Overleg Duurzaam Vervoer d.d. 19 april 2018 - 31305-241

Besluit: Reeds betrokken bij de tweede termijn van het algemeen overleg Duurzaam vervoer op 24 april 2018.

Rapportage De Staat van Ons Water

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 16 mei 2018. Rapportage De Staat van Ons Water - 27625-424

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Water op 28 juni 2018.

Veerverbinding Holwerd-Ameland en toezegging bereikbaarheid Ameland

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 24 april 2018. Veerverbinding Holwerd-Ameland en toezegging bereikbaarheid Ameland - 31409-185

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Water op 28 juni 2018.

Diverse toezeggingen met het oog op het algemeen overleg Maritiem van 17 mei 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 mei 2018. Diverse toezeggingen met het oog op het algemeen overleg Maritiem van 17 mei 2018 - 31409-186

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Maritiem op 17 mei 2018. Water en milieu

OvV-rapport 'Stuwaanvaring Grave'

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 3 mei 2018. Onderzoeksrapport "Stuwaanvaring door benzeentanker bij Grave" van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) - 29668-45

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Maritiem.9

Stafnotitie - Concept uitgangspuntennotitie groot project Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 16 mei 2018. Stafnotitie - Uitgangspuntennotitie groot project PHS - 2018Z08877

Besluit: De uitgangspuntennotitie voor het groot project vaststellen.
Besluit: De staatssecretaris verzoeken om voor het zomerreces schriftelijk te reageren op de uitgangspuntennotitie.

ILT-rapport Monitoring van uitvoering aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 25 april 2018. ILT-rapport Monitoring van uitvoering aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid - 29893-216

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg ERTMS/Spoorveiligheid op 28 juni 2018.

Trillingshinder spoor

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 23 april 2018. Trillingshinder spoor - 29984-765

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor op 6 juni 2018.
Besluit: De staatssecretaris verzoeken om een afschrift van haar reactie op het TNO-rapport leefbaarheid Hoogfrequent Spoor, gepubliceerd op 9 mei 2018.

Uitkomsten van de Landelijke OV en Spoortafel van 18 april 2018.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 15 mei 2018. Uitkomsten van de Landelijke OV en Spoortafel van 18 april 2018 - 23645-663

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor op 6 juni 2018.
Besluit: De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid uitnodigen voor het algemeen overleg Spoor van 6 juni 2018 (i.v.m. Eurostar).

Uitstel toezending van de toegezegde brief over de trein als alternatief voor het vliegtuig

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 14 mei 2018. Uitstel toezending van de toegezegde brief over de trein als alternatief voor het vliegtuig - 29984-766

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De staatssecretaris zal de Kamer tijdig voor het algemeen overleg MIRT op 27 juni 2018 informeren.

Investeringen veiligheid N-wegen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 23 april 2018. Investeringen veiligheid N-wegen - 34775-A-64

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 13 september

Reactie op het verzoek van het lid Van Aalst, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2018, over de groeiende filedruk

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 30 april 2018. Reactie op het verzoek van het lid Van Aalst, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2018, over de groeiende filedruk - 31305-243

Besluit: Desgewenst betrekken bij het dertigledendebat over de groeiende filedruk.

Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting Artikel 17 Luchtvaart (Kamerstuk 32861-28)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 3 mei 2018. Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting Artikel 17 Luchtvaart - 32861-33

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 26 juni 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 december 2017. Beleidsdoorlichting Artikel 17 Luchtvaart - 32861-28

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 26 juni 2018.

Wijziging Besluit slotallocatie (Schiphol)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 23 april 2018. Voornemen tot wijziging Besluit slotallocatie - 31936-478

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 26 juni 2018.

Reactie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) op de wijze waarop wordt omgegaan met de aanbevelingen uit het rapport Veiligheid vliegverkeer Schiphol

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 25 april 2018. Reactie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) op de wijze waarop wordt omgegaan met de aanbevelingen uit het rapport Veiligheid vliegverkeer Schiphol - 29665-288

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Vliegveiligheid op 3 juli 2018.

Beantwoording van vragen over nachtvluchten, general aviation en de

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 26 april 2018. Beantwoording van vragen gesteld tijdens het VSO over het ontwerpbesluit wijziging LVB nachtvluchten van 22 maart 2018 en tijdens het mondeling vragenuur van 3 april 2018 over o.a. het aantal general aviation (GA) vluchten en de meteorologische omstandigheden in het gebruiksjaar 2017 - 29665-289

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 29 mei 2018.

Onderzoekstrajecten die deel uitmaken van de feitenbasis voor besluitvorming over de toekomst van Schiphol

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 3 mei 2018. Rapportages van de onderzoekstrajecten die deel uitmaken van de feitenbasis voor besluitvorming over de toekomst van Schiphol - 29665-290

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 29 mei 2018.

Onderzoeken feitenbasis besluitvorming Schiphol

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 25 april 2018. Onderzoeken feitenbasis besluitvorming Schiphol - 29665-287

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 29 mei 2018.

Eerste uitkomsten real-time simulaties aansluitroutes Lelystad Airport

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 25 april 2018. Eerste uitkomsten real-time simulaties aansluitroutes Lelystad Airport - 31936-479

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 29 mei 2018.

Toelichting Nationale Markt en Capaciteitsanalyse

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 25 april 2018. Toelichting Nationale Markt en Capaciteitsanalyse - 31305-242

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg MIRT op 27 juni 2018.

De voortgang van het project Beter Benutten (regio Utrecht)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 24 april 2018. De voortgang van het project Beter Benutten - 34775-A-63

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg MIRT op 27 juni 2018.

Scope (ontwerp-)Tracébesluit A4 Haaglanden-N14

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 mei 2018. Scope (ontwerp-)Tracébesluit A4 Haaglanden-N14 - 33266-5

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg MIRT op 27 juni 2018.

Publicaties ILT van februari 2018

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 16 mei 2018. Publicaties ILT van februari 2018 - 2018Z08879

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Infrastructuur en mobiliteit

Uitstel aanleveren gevraagde aanvullende informatie bij productartikel 20 op het Infrastructuurfonds

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 mei 2018. Uitstel aanleveren gevraagde aanvullende informatie bij productartikel 20 op het Infrastructuurfonds - 34775-A-66

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.6

Reactie op verzoek commissie inzake adviesaanvraag aan de Algemene Rekenkamer over de introductie van een nieuw begrotingsartikel in de begroting van het Infrastructuurfonds

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 9 mei 2018. Reactie op verzoek commissie inzake adviesaanvraag aan de Algemene Rekenkamer over de introductie van een nieuw begrotingsartikel in de begroting van het Infrastructuurfonds - 34775-A-65

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen op 20 juni 2018.

Wijziging van de begrotingsstaat incidentele suppletoire begroting inzake Thermphos voor het jaar 2018

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 mei 2018. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34896-3

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de wijziging van de begrotingsstaat incidentele suppletoire begroting inzake Thermphos.

Zaak: Begroting - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 2 maart 2018. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Thermphos) - 34896

Besluit: Als hamerstuk aanmelden voor plenaire behandeling.

Opzet van de voorgenomen beleidsdoorlichting van het

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 17 mei 2018. Stafnotitie - Opzet beleidsdoorlichting art 24 Handhaving en toezicht - 2018Z09059

Besluit: Betrekken bij bovenstaande besluitvorming.
Noot: Tijdens de vorige procedurevergadering heeft de commissie de staf verzocht deze notitie op te stellen.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 10 april 2018. Informatie over de invulling van de voorgenomen beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 24, Handhaving en Toezicht, van hoofdstuk XII, Infrastructuur en Waterstaat - 32861-32

Besluit: De bewindspersonen verzoeken bij de beleidsdoorlichting artikel 24 Handhaving en Toezicht ook aandacht te besteden aan onder meer de bijdragen van de ILT aan de beleidsdoelstellingen van het departement; de implementatie, het functioneren en de impact van de risicogestuurde benadering, en de vraag in hoeverre de ILT is toegerust op (nieuwe) wettelijke taken. Daarnaast wordt een aantal zaken uit de stafnotitie als aandachtspunten voor de beleidsdoorlichting meegegeven.

Jaarverslag 2017 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 16 mei 2018. Jaarverslag 2017 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) - 34775-XII-74

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen op 20 juni 2018.

Duurzaamheidsverslag 2017 van het ministerie van IenW

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 16 mei 2018. Duurzaamheidsverslag 2017 van het ministerie van IenW - 30196-599

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen op 20 juni 2018.

Slotwetten, jaarverslagen en rapporten van de Algemene Rekenkamer inzake het Ministerie van I&W, het Infrastructuurfonds en het Deltafonds 2017

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 16 mei 2018. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Deltafonds (J) - 34950-J-2

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen op 20 juni 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 16 mei 2018. Jaarverslag Deltafonds 2017 - 34950-J-1

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen op 20 juni 2018.

Zaak: Begroting - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 16 mei 2018. Slotwet Deltafonds 2017 - 34950-J

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen op 20 juni 2018.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 16 mei 2018. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Infrastructuurfonds (A) - 34950-A-2

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen op 20 juni 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 16 mei 2018. Jaarverslag Infrastructuurfonds 2017 - 34950-A-1

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen op 20 juni 2018.

Zaak: Begroting - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 16 mei 2018. Slotwet Infrastructuurfonds 2017 - 34950-A

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen op 20 juni 2018.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 16 mei 2018. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) - 34950-XII-2

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen op 20 juni 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen op 20 juni 2018.

Zaak: Begroting - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 16 mei 2018. Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017 - 34950-XII

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen op 20 juni 2018.

Wijziging van Bijlagen I en II van het Europees Verdrag inzake hoofdwaterwegen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 mei 2018. Wijziging van Bijlagen I en II van het Europees Verdrag inzake hoofdwaterwegen die van internationaal belang zijn (AGN); Genève, 6 oktober 2017 - 30952-307

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging bij de Kamer gemeld. Deze verdragswijziging behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel f van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

Briefwisseling betreffende de dertiende zitting van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 9 mei 2018. Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) betreffende de dertiende zitting van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC) (ICG/CARIBE EWS-XIII), te Willemstad, Curaçao, van 24 tot en met 27 april 2018; Parijs, 27 maart 2018 - 30952-306

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging bij de Kamer gemeld. Deze verdragswijziging behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel c van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

Luchtvaartverdrag met de VS ten behoeve van het Caribische deel van Nederland

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 1 mei 2018. Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van het Caribische deel van Nederland, en de Verenigde Staten van Amerika inzake het luchtvervoer tussen het Caribische deel van Nederland en de Verenigde Staten van Amerika; Washington, 17 januari 2018 - 34945-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Met deze brief wordt een recentelijk tot stand gekomen verdrag ter

Wijziging van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 1 mei 2018. Protocol tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens overeenkomstig Richtlijn 2011/76/EU van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen; Brussel, 6 december 2017 - 34946-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging ter stilzwijgende goedkeuring aan de Kamer voorgelegd conform de artikelen 2 en 5 van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. De eventuele wens om de verdragswijziging ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen kan uiterlijk op 31 mei 2018 door de Kamer of door ten minster dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven.

Nahang Besluit energie vervoer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 17 mei 2018. Nahang Besluit energie vervoer - 34717-26

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Nahang Besluit technische wijzigingen van enkele algemene maatregelen van bestuur op het terrein van milieu, vervoer en water

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 17 mei 2018. Besluit houdende technische wijzigingen van enkele algemene maatregelen van bestuur op het terrein van milieu, vervoer en water - 29383-299

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit inzake de landelijke werking van de ov-chipkaart en regulering van betalen in het openbaar vervoer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 25 april 2018. Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de landelijke werking van de OV-chipkaart en enkele technische wijzigingen alsmede tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 23 september 2015 tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer - 23645-662

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 27 februari 2018. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de landelijke werking van de OV-chipkaart en enkele technische wijzigingen alsmede tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 23 september 2015 tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met mogelijk maken van experimenten met geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen

Zaak: Nota van wijziging - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 24 april 2018. Tweede nota van wijziging - 34838-8

Besluit: Zie boven.

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 november 2017. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met mogelijk maken van experimenten met geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen - 34838

Besluit: Het wetsvoorstel is reeds als hamerstuk aangenomen op 26 april 2018.

Uitnodiging van FME en WCM voor een werkbezoek ‘Smart Maintenance voor de Nederlandse Infrastructuur’ op maandag 18 juni 13-16 uur in Leidschendam

Zaak: Brief derden - FME te Zoetermeer - 26 april 2018. Verzoek FME en WCM tot aanbieding onderzoek ‘Toegevoegde waarde van Smart Maintenance voor de Nederlandse Infrastructuur’ d.d. 22 mei 2018 en tevens uitnodiging voor werkbezoek - 2018Z08059

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.
Noot: Op 22 mei 2018 heeft de commissie in dit kader een petitie in ontvangst genomen.Wet- en regelgeving

Aanbod Rli voor presentatie over advies ‘Van B naar Anders: Investeren in mobiliteit voor de toekomst'

Zaak: Brief derden - Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) te Den Haag - 16 mei 2018. Aanbod Rli voor presentatie over advies ‘Van B naar Anders: Investeren in mobiliteit voor de toekomst' - 2018Z09029

Besluit: Belangstelling voor deelname wordt geïnventariseerd per e-mail. Deze technische briefing kan plaatsvinden op 14 juni 2018 van 17.00 tot 18.00 uur.
Noot: Deze activiteit vindt doorgang indien de commissie daarmee instemt en zich ten minste 4 leden aanmelden voor deelname die gezamenlijk minimaal 30 zetels vertegenwoordigen. Aanmelding is niet vrijblijvend. Indien een aangemeld lid zich later afmeldt, dient hij/zij voor vervanging te zorgen.

Aanbod van het CPB, mede namens SCP en PBL, om een technische briefing te verzorgen over het rapport 'Verkenning Brede Welvaart 2018 - Circulaire economie, gedrag en beleid'

Zaak: Brief derden - Centraal Planbureau (CPB) te Den Haag - 16 mei 2018. Verzoek CPB, mede namens SCP en PBL, om presentatie te mogen houden over rapport 'Verkenning Brede Welvaart 2018 - Circulaire economie, gedrag en beleid' - 2018Z09026

Besluit: Deze technische briefing vindt definitief plaats op 7 juni 2018 van 13.30 tot 14.30 uur. De leden Sienot (D66), Von Martels (CDA), Kröger (GL) en Wassenberg (PvdD) melden zich aan voor deelname.
Besluit: Over de Verkenning Brede Welvaart wordt een schriftelijk overleg gevoerd met als inbrengdatum 14 juni 2018.

Uitnodiging Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering "EU Investing in its Transport Networks beyond 2020"

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussels - 7 mei 2018. Uitnodiging Europees Parlement, namens commissie TRAN, voor interparlementaire commissievergadering "EU Investing in its Transport Networks beyond 2020" d.d. 20 juni 2018 - 2018Z08433

Besluit: De leden Sienot (D66) en Kröger (GL) hebben zich aangemeld voor deelname.
Noot: Op woensdag 20 juni a.s. vindt van 15.00 tot 18.00 uur een Interparliamentary Committee Meeting (ICM) plaats in Brussel, georganiseerd door het vervoerscomité (TRAN committee) in het Europees Parlement. Het onderwerp van gesprek is Ten-T en de EU-investeringen in de vervoersnetwerken na 2020. Er geldt een maximum van twee leden per Kamer (in totaal dus vier Kamerleden voor Nederland).