Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 25 april 2018

Gepubliceerd: 26 april 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Activiteitnummer: 2017A0348013
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bd8ca427-d342-49f0-af48-97af0d21e457&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20IenW%20d.d.%2025%20april%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32698, 30080, 18106, 29826, 29383, 34717, 34717, 31209, 29664, 27625, 28089, 28089, 29984, 31936, 32813, 30175, 32861, 32861, 29665, 31936, 31936, 31936, 24804, 32802, 32861, 30952, 23645

Inhoud


Voorstel Paternotte (D66) Rondetafelgesprek Herindeling luchtruim

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.M. Paternotte (D66) - 24 april 2018. Voorstel Paternotte (D66) Rondetafelgesprek Herindeling luchtruim - 2018Z07779

Besluit: Het rondetafelgesprek organiseren, waarbij ook de vraag over de planning van de luchtruimherziening in de scope zal worden opgenomen. Naast het lid Paternotte (D66) hebben zich voor dit rondetafelgesprek de leden Amhaouch (CDA), Kröger (GL) en Van Brenk (50PLUS) aangemeld. Tijdens de volgende procedurevergadering zal een uitgewerkt programmavoorstel worden gedaan op basis van een netwerkverkenning en de door het lid Van Brenk aangedragen luchtvaartdeskundige, en zal desgewenst nog de mogelijkheid van een inbreng feitelijke vragen worden besproken.

Werkwijze van de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 19 april 2018. Stafnotitie - Overzicht werkwijzeafspraken cie IenW - 2018Z07435

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: De bijgaande commissiespecifieke werkwijze-afspraken heeft de commissie in september 2017 vastgesteld.12

Verzoek van het lid Van Raan (PvdD) om de stukken behorend bij de benoemingsprocedure van dhr. Linse van de Commissie m.e.r. vertrouwelijk ter inzage te laten leggen bij de Kamer

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Raan (PvdD) - 12 april 2018. Verzoek van het lid Van Raan (PvdD) om de stukken behorend bij de benoemingsprocedure van dhr. Linse van de Commissie m.e.r. vertrouwelijk ter inzage te laten leggen bij de Kamer - 2018Z06809

Besluit: Het voorstel is niet aangenomen.
Noot: Tijdens de vorige procedurevergadering is besloten dit voorstel aan te houden.

Verzoek van het lid Van Raan (PvdD) om een schriftelijke reactie op het NOS-bericht 'Onderzoeksraad: veiligheid Schiphol ondergeschikt aan groei'

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Raan (PvdD) - 25 april 2018. Verzoek van het lid Van Raan (PvdD) om een schriftelijke reactie op het NOS-bericht 'Onderzoeksraad: veiligheid Schiphol ondergeschikt aan groei' - 2018Z07875

Besluit: Ambtelijk nagaan of de minister een reactie zal sturen op dit bericht. Zo dit niet het geval is, middels een e-mailprocedure besluiten of een schriftelijke reactie alsnog gewenst is.
Noot: Op 25 april 2018 heeft de minister de OVV-conclusies inclusief haar eigen reactie hierop met de Kamer gedeeld.Overig (besloten)

Verzoek van het lid Kröger (GL) om de brief over de trein als alternatief voor vliegen tijdig voor het algemeen overleg Spoor te sturen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.C. Kröger (GroenLinks) - 25 april 2018. Verzoek van het lid Kröger (GL) om de brief over de trein als alternatief voor vliegen tijdig voor het algemeen overleg Spoor te sturen. - 2018Z07840

Besluit: De staatssecretaris verzoeken om de brief over de trein als alternatief voor vliegen, tijdig te ontvangen voor het algemeen overleg Spoor van 6 juni 2018.

Verzoek van het lid Laçin (SP) om een spoedige schriftelijke reactie van de staatssecretaris op de motie-Laçin (Kamerstuk 25834, nr. 129)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C. Laçin (SP) - 25 april 2018. Verzoek van het lid Laçin (SP) om een spoedige schriftelijke reactie van de staatssecretaris op de motie-Laçin (Kamerstuk 25834, nr. 129) - 2018Z07835

Besluit: De staatssecretaris verzoeken om een brief over de stand van zaken van de uitvoering van de motie-Laçin (Kamerstuk 25834, nr. 129) over schadevergoeding van asbestslachtoffers.11

Voorstel van het lid Amhaouch (CDA) om een verslag te laten maken van het rondetafelgesprek Governancestructuur luchtvaart op 18 april 2018.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Amhaouch (CDA) - 19 april 2018. Voorstel van het lid Amhaouch (CDA) om een verslag te laten maken van het rondetafelgesprek Governancestructuur luchtvaart op 18 april 2018 - 2018Z07437

Besluit: De Dienst Verslag en Redactie zal worden verzocht een verslag van het rondetafelgesprek te maken.

Voorstel van het lid Van Aalst (PVV) om de staatssecretaris te verzoeken om een brief over de uitvoering van de motie van het lid Van Aalst over overlast in de trein (Kamerstuk 29984, nr. 744)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.R. van Aalst (PVV) - 11 april 2018. Voorstel van het lid Van Aalst (PVV) om de staatssecretaris te verzoeken om een brief over de uitvoering van de motie van het lid Van Aalst over overlast in de trein (Kamerstuk 29984, nr. 744) - 2018Z06757

Besluit: De staatssecretaris verzoeken om een brief over de uitvoering van de motie-Van Aalst, tijdig te ontvangen voor het algemeen overleg Spoor van 6 juni 2018.
Besluit: De commissiestaf verzoeken om een factsheet over sociale veiligheid op het spoor waaronder de historie van de Spoorwegpolitie.

Verzoek van het lid Gijs van Dijk (PvdA) om de bewindspersoon te verzoeken om een brief over mogelijke oplossingsrichtingen m.b.t. het creëren van een gelijk speelveld tussen reguliere taxidiensten en taxi's van Uber

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA) - 11 april 2018. Verzoek Van Dijk (PvdA) om brief bewindspersoon over mogelijke oplossingsrichtingen m.b.t het creëren van een gelijk speelveld tussen reguliere taxidiensten en taxi's van Uber. - 2018Z06741

Besluit: De staatssecretaris verzoeken om een brief, tijdig te ontvangen voor het algemeen overleg Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi op 20 september 2018.

Voorstel van het lid Kröger (GL) om de Raad van State te verzoeken om voorlichting met betrekking tot de vraag wat de juridische implicaties van het anticiperend handhaven van de geluidsgrenzen op Schiphol zijn en of de rechtspositie van omwonenden voldoende geborgd is

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 19 april 2018. Stafnotitie - Eventuele behandelmogelijkheden juridisch advies anticiperend handhaven geluidsgrenzen Schiphol - 2018Z07457

Besluit: Betrekken bij het bovenstaande voorstel van het lid Kröger.
Noot: Tijdens de vorige procedurevergadering is de commissiestaf verzocht behandelmogelijkheden in kaart te brengen. Voor het geval de commissie juridisch advies wenst in te winnen over dit vraagstuk, zijn in de bijgaande stafnotitie zijn de volgende behandelopties nader omschreven:1.Voorlichting vragen door de Afdeling advisering van de Raad van StateIn het beoordelingskader dat de Raad van State hanteert staat vermeld dat vraagstukken die onder de rechter zijn of waarvan het aannemelijk is dat deze onder de rechter komen, zich niet lenen voor voorlichting.2.Betaald juridisch advies inwinnen bij de parlementair advocaatDe commissie beschikt over een eigen kennisbudget dat hiervoor kan worden ingezet. Een uitgewerkt voorstel inclusief begroting kan na toetsing door FEZ ter besluitvorming aan de commissie worden voorgelegd.3.Betaald juridisch advies inwinnen bij deskundigenDe staf kan suggesties voor namen aandragen. De commissie beschikt over een eigen kennisbudget dat hiervoor kan worden ingezet. Een uitgewerkt voorstel inclusief begroting kan na toetsing door FEZ ter besluitvorming aan de commissie worden voorgelegd.4.Een rondetafelgesprek met hoogleraren organiserenHier kan de reguliere procedure voor rondetafelgesprekken van de commissie Infrastructuur en Waterstaat worden gevolgd.10

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.C. Kröger (GroenLinks) - 9 april 2018. Voorstel van het lid Kröger (GL) om de Raad van State te verzoeken om voorlichting met betrekking tot de vraag wat de juridische implicaties van het anticiperend handhaven van de geluidsgrenzen op Schiphol zijn en of de rechtspositie van omwonenden voldoende geborgd is - 2018Z06462

Besluit: Rondetafelgesprek organiseren. Het lid Kröger (GL) zal een komende procedurevergadering met een uitgewerkt programmavoorstel komen.

Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) voor een gesprek met dhr. Nijpels en eventueel mevr. Nijhoff over het Klimaat- en Energieakkoord; tafel mobiliteit

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.C. Kröger (GroenLinks) - 5 april 2018. Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) voor een gesprek met dhr. Nijpels en eventueel mevr. Nijhoff over het Klimaat- en Energieakkoord; tafel mobiliteit - 2018Z06298

Besluit: Gesprek inplannen met mevr. Nijhoff nadat dhr. Nijpels een update heeft gegeven.
Noot: Tijdens de vorige procedurevergadering is besloten dit voorstel aan te houden. Het gesprek vindt definitief doorgang indien zich daarvoor ten minste 4 leden aanmelden die minimaal 30 zetels vertegenwoordigen. Aanmelding is niet vrijblijvend: indien een lid zich afmeldt, dient hij/zij voor vervanging te zorgen.

Voorstel van het lid Von Martels (CDA) om de staatssecretaris te vragen te reageren op het kernadvies van de Gezondheidsraad over ‘Hoogspanningslijnen en gezondheid deel I: kanker bij kinderen’

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.R.H.M. von Martels (CDA) - 18 april 2018. Voorstel van het lid Von Martels (CDA) om de staatssecretaris te vragen te reageren op het kernadvies van de Gezondheidsraad over ‘Hoogspanningslijnen en gezondheid deel I: kanker bij kinderen’ - 2018Z072879

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht om een schriftelijke reactie op het kernadvies van de Gezondheidsraad.

EU-voorstellen week 14-15

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.Y. Israel - 19 april 2018. EU-voorstellen week 14-15 - 2018Z07397

Besluit: Besloten conform behandelvoorstellen in de noot.
Besluit: De Kamer ontvangt krachtens de standaard-informatieafspraken de definitieve kabinetsreactie op alle consultaties van de Europese Commissie waarop het kabinet reageert.• Raadpleging: Public consultation on drones (unmanned aircraft) – technical standards for drones as a product and conditions for drone operations
Besluit: De Kamer ontvangt krachtens de standaard-informatieafspraken de definitieve kabinetsreactie op alle consultaties van de Europese Commissie waarop het kabinet reageert.
Noot: • Raadpleging over eventuele reguleringsmaatregelen voor de milieubelasting van werktuigmachines en lasapparatuur

Accountantsrapport bij de 13de voortgangsrapportage van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 april 2018. Accountantsrapport bij de 13de voortgangsrapportage van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma - 32698-39

Besluit: Agenderen voor de reeds geplande feitelijke vragenronde over het Hoogwaterbeschermingsprogramma op 22 mei 2018.
Noot: Hiertoe zal de commissiestaf een notitie opstellen voor gebruik door fracties.Europa

Accountantsrapport bij de 31ste voortgangsrapportage van het programma Ruimte voor de Rivier

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 april 2018. Accountantsrapport bij de 31ste voortgangsrapportage van het programma Ruimte voor de Rivier - 30080-89

Besluit: Agenderen voor de reeds geplande feitelijke vragenronde over de voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier op 15 mei 2018.
Noot: Hiertoe zal de commissiestaf een notitie opstellen voor gebruik door fracties.6

Accountantsrapport bij de 33ste voortgangsrapportage van Zandmaas en Grensmaas

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 april 2018. Accountantsrapport bij de 33ste voortgangsrapportage van Zandmaas en Grensmaas - 18106-244

Besluit: Agenderen voor de reeds geplande feitelijke vragenronde over de voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas op 15 mei 2018.
Noot: Hiertoe zal de commissiestaf een notitie opstellen voor gebruik door fracties.

Samenwerkingsovereenkomst ‘Sanering voormalig Thermphos terrein’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 18 april 2018. Samenwerkingsovereenkomst ‘Sanering voormalig Thermphos terrein’ - 29826-105

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Externe veiligheid op 16 mei 2018.

Reactie op verzoek van het lid Futselaar (SP) over het rapport geurverwijdering van luchtwassers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 17 april 2018. Reactie op verzoek van het lid Futselaar, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2018, over het rapport luchtwassers - 29383-296

Besluit: Het in de brief genoemde rapport is reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Leefomgeving op 7 juni 2018.

Implementatie van het amendement van de leden Ziengs (VVD) en Von Martels (CDA) over het niet limiteren van niet-conventionele biobrandstoffen en beantwoording vraag over SDE+ subsidie bioCNG.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 11 april 2018. Implementatie van het amendement van de leden Ziengs en Von Martels over het niet limiteren van niet-conventionele biobrandstoffen die aan de duurzaamheidseisen voldoen (Kamerstuk 34717-22) en beantwoording vraag over SDE+ subsidie bioCNG - 34717-25

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad op 14 juni 2018.

Zesde overzichtsbrief in het kader van dieselfraude

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 6 april 2018. Zesde overzichtsbrief in het kader van dieselfraude - 31209-215

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad op 30 mei 2018.5

Reactie op de motie van het lid De Groot c.s. over de regie op de Noordzee

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 april 2018. Reactie op de motie van het lid De Groot c.s. over de regie op de Noordzee - 29664-189

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De minister meldt dat het verzoek zoals gedaan in de motie wordt meegenomen in het proces van de Strategische Agenda Noordzee 2030, die de Kamer eind 2018 ontvangt.

Reactie op het rapport ‘De boer betaalt, maar voor welke vervuiling’

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 april 2018. Reactie op het rapport ‘De boer betaalt, maar voor welke vervuiling’ - 27625-423

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Water op 28 juni 2018.

Uitvoering van de motie van de leden Kröger en Sienot over opvragen van afzet- en transportlijsten door de ILT (Kamerstuk 28089-71)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 april 2018. Uitvoering van de motie van de leden Kröger en Sienot over opvragen van afzet- en transportlijsten door de ILT (Kamerstuk 28089-71) - 28089-76

Besluit: De nog te ontvangen brief van de minister betrekken bij het plenaire debat over Chemours met dien verstande dat de brief ook aan de orde kan komen tijdens het algemeen overleg Water op 28 juni.
Noot: De minister meldt dat zij haar bevindingen voorafgaand aan algemeen overleg Water aan de Kamer zal toezenden.Water en milieu

Wetgevingsagenda openbaar vervoer en spoor 2018

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 19 april 2018. Wetgevingsagenda openbaar vervoer en spoor 2018 ev. - 29984-763

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor van 6 juni 2018.

Antwoorden op vragen commissie over het antwoord op vragen van de leden Paternotte en Jetten over een mogelijk 'klimaatakkoord' voor de luchtvaart (Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nr. 1765)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 april 2018. Antwoorden op vragen commissie over het antwoord op vragen van de leden Paternotte en Jetten over een mogelijk 'klimaatakkoord' voor de luchtvaart (Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nr. 1765) - 31936-465

Besluit: Betrokken bij het VSO mogelijk 'klimaatakkoord' voor de luchtvaart op 19 april 2018.4

Informatie over de opgave in het Klimaatakkoord voor de mobiliteitssector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 6 april 2018. Informatie over de opgave in het Klimaatakkoord voor de mobiliteitssector - 32813-167

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Duurzaam vervoer op 19 en 24 april 2018.

Aanpassing registratie brom- en snorfietsen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 18 april 2018. Aanpassing registratie brom- en snorfietsen Euro 2 en 3 - 30175-290

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Duurzaam vervoer op 19 en 24 april 2018.

Beleidsdoorlichting Wegen en verkeersveiligheid

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 6 april 2018. Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting Wegen en Verkeersveiligheid - 32861-31

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Verkeersveiligheid in de tweede helft van 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 december 2017. Beleidsdoorlichting Wegen en verkeersveiligheid - 32861-27

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Verkeersveiligheid in de tweede helft van 2018.

Reactie verzoek commissie over de voorgenomen bouwplannen in het LIB 4-gebied bij Amstelveen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 11 april 2018. Reactie op verzoek, gedaan tijdens de plenaire behandeling VSO nachtvluchten luchthaven Schiphol en op verzoek commissie over de voorgenomen bouwplannen in het LIB 4-gebied bij Amstelveen - 29665-286

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Vliegveiligheid op 3 juli 2018.

Advies Commissie voor de m.e.r. Lelystad Airport

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 april 2018. Advies Commissie voor de m.e.r. Lelystad Airport - 31936-477

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over Schiphol en Lelystad Airport.3

Beantwoording vragen commissie inzake informatie over aansluitroutes en MER-actualisatie Lelystad Airport (Kamerstuk 31936-462)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 10 april 2018. Beantwoording vragen commissie inzake informatie over aansluitroutes en MER-actualisatie Lelystad Airport - 31936-464

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over Schiphol en Lelystad Airport.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 21 februari 2018. Informatie over aansluitroutes en MER-actualisatie Lelystad Airport - 31936-462

Besluit: Reeds geagendeerd voor het plenaire debat over Schiphol en Lelystad Airport.

Opheffen vliegverbod InselAir voor Nederlandse rijksambtenaren

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 6 april 2018. Hercertificatie van luchtvaartmaatschappij InselAir International en opheffen ingestelde vliegverbod voor Nederlandse rijksambtenaren - 24804-96

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toestemming deelname van de commandant Luchtstrijdkrachten aan een openbaar rondetafelgesprek over de governancestructuur in de luchtvaart.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 10 april 2018. Toestemming deelname van de commandant Luchtstrijdkrachten aan een openbaar rondetafelgesprek over de governancestructuur in de luchtvaart. - 2018Z06581

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Overzicht titels uitgebrachte rapporten Auditdienst Rijk (ADR) 2017

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 april 2018. Overzicht titels uitgebrachte rapporten Auditdienst Rijk (ADR) 2017 - 32802-38

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: De minister van Financiën stuurt dit overzicht periodiek naar de Kamer naar aanleiding van schriftelijke vragen en het streven naar een open overheid (Kamerstuk 32802, nr. 23). De rapporten in het overzicht worden niet standaard naar de Kamer gezonden, maar worden wel in beginsel openbaar gemaakt op rijksoverheid.nl. In bovenstaand Kamerstuk staan de uitzonderingscategorieën.Infrastructuur en mobiliteit

Plan van aanpak van de voorgenomen beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 24, Handhaving en Toezicht, van Infrastructuur en Waterstaat

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 10 april 2018. Informatie over de invulling van de voorgenomen beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 24, Handhaving en Toezicht, van hoofdstuk XII, Infrastructuur en Waterstaat - 32861-32

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering en de commissiestaf verzoeken om tijdig voorafgaand aan die vergadering aan de commissie een notitie toe te sturen over het plan van aanpak van de beleidsdoorlichting.
Noot: De commissie Financiën adviseert vanuit haar horizontale betrokkenheid bij de rijksuitgaven om over een plan van aanpak van een beleidsdoorlichting een kort advies van de commissiestaf te vragen (2015Z02621). De leden van de commissie kunnen op basis van dit advies afwegen of zij feitelijke vragen willen stellen over het plan van aanpak.2

Wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 april 2018. Wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, zoals gewijzigd; Londen, 15 juni 2017 - 30952-304

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging bij de Kamer gemeld. Deze verdragswijziging behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel f van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

Ontwerpbesluit centrale ontheffingverlening bussen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 april 2018. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer Kentekenreglement (centrale ontheffingverlening bussen) - 23645-661

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Het ontwerpbesluit maakt het mogelijk dat de Rijksdienst Wegverkeer ontheffing verleent van de maximale toegestane lengte van 18,75 meter voor (dubbel)gelede bussen en het samenstel van bussen met aanhangwagens, zodat die wel kunnen worden toegelaten tot het verkeer. De voorlegging aan de Kamer geschiedt in het kader van de voorhangprocedure van artikel 2b van de Wegenverkeerswet 1994 , die de Kamer de mogelijkheid biedt zich tot en met 11 mei 2018 uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Wijziging van de Wet bescherming Antarctica

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 12 april 2018. Wijziging van de Wet bescherming Antarctica in verband met het verruimen van de toegang tot speciaal beschermde gebieden, het uitbreiden van de vergunningplicht en het verduidelijken van de positie van internationale waarnemers - 34935

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 juni 2018.
Noot: Uiterlijk twee weken voorafgaand aan de inbrengdatum zal een wetgevingsrapport worden verspreid voor gebruik door fracties.

Uitnodiging Provincie Fryslân, namens regionale stuurgroep Afsluitdijk, voor werkbezoek aan Afsluitdijk

Zaak: Brief derden - Provincie Fryslân te Leeuwarden - 17 april 2018. Uitnodiging Provincie Fryslân, namens regionale stuurgroep Afsluitdijk, voor werkbezoek aan Afsluitdijk - 2018Z07276

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.Wet- en regelgeving

Uitnodiging Veiligheidsplatform Schiphol voor werkbezoek aan Schiphol over veiligheid op 25 mei 2018 (12.30-17.00u)

Zaak: Brief derden - Royal Schiphol Group te Schiphol - 10 april 2018. Uitnodiging Royal Schiphol Group, namens VpS, voor werkbezoek aan Schiphol over veiligheid d.d. 25 mei 2018 - 2018Z06666

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.