Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 11 april 2018

Gepubliceerd: 12 april 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Activiteitnummer: 2017A0347914
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5d179ad6-80c3-4aac-9535-327fe647128b&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20IenW%20d.d.%2011%20april%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 21501, 33118, 32852, 33043, 32852, 30175, 28089, 25834, 30175, 29383, 30175, 31793, 32698, 30080, 18106, 18106, 32861, 23645, 29984, 32404, 29984, 29665, 28338, 28631, 34838, 34838

Inhoud


Toelichting van Brexit-rapporteur Anne Mulder inzake de behandeling van het thema 'Brexit'

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 13 februari 2018. Behandeling van het thema 'Brexit' - 2018Z02484

Besluit: Conform het advies van de Brexit-rapporteurs zal de minister worden verzocht schriftelijk te reageren op onderstaande vragen.
Noot: De Brexit-rapporteurs adviseren vaste commissies om bewindspersonen de volgende vragen te stellen:13

Voorstel van het lid Geurts (CDA) tot het organiseren van werkbezoek en gesprek op locatie inzake hoogwatergeul Varik-Heesselt) op maandag 11 juni 2018.

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 5 april 2018. Stafnotitie - Voorstel Geurts (CDA) werkbezoek en gesprek over de dijkversterking Tiel-Waardenburg en rivierverruiming Varik-Heesselt - 2018Z06350

Besluit: De leden Van Aalst (PVV), Geurts (CDA), Sienot (D66) en Laçin (SP) hebben zich aangemeld. Het onderstaande programma is vastgesteld.
Noot: Tijdens de procedurevergadering van 21 februari jl. is ingestemd met het organiseren van het werkbezoek. Het werkbezoek vindt doorgang indien zich daarvoor ten minste 4 leden aanmelden die minimaal 30 zetels vertegenwoordigen. Aanmelding is niet vrijblijvend: indien een lid zich afmeldt, dient hij/zij voor vervanging te zorgen.Het programmaGesprek met belanghebbenden (11:00-12:30)• Dhr. Frank Millenaar, vereniging Waalzinnig• Mevr. Corry Derksen, bewoner Waaldijk in Heesselt• Mevr. Corine Voogt, bewoner Varik• Dhr. Spaargaren, adviseur• Dhr. Ton Miltenburg, LTO• Mevr. Josan Meijers, gedeputeerde provincie Gelderland• Dhr. Roelof Bleker, Dijkgraaf Waterschap Rivierenland• Dhr. Teus Kool, wethouder Neerijnen• Dhr. Blom, burgercommissielid gemeente Neerijnen• Dhr. Schoenmaker, bewonerBezoek aan het betreffende gebied (13:00-14:30)Locatie(s) nog nader in te vullen.

Voorstel van het lid Kröger (GL) tot het voeren van een schriftelijk overleg over de kabinetsinzet inzake Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.C. Kröger (GroenLinks) - 12 april 2018. Voorstel van het lid Kröger (GL) tot het voeren van een schriftelijk overleg over de kabinetsinzet voor Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) - 2018Z06811

Besluit: Er zal een e-mailprocedure worden gestart, zodra de beantwoording van de schriftelijke vragen van het lid Paternotte (D66) 'Een mogelijk ‘klimaatakkoord’ voor de luchtvaart' is ontvangen om na te gaan of de commissie hierover een schriftelijk overleg wenst te voeren.Overig (besloten)

Verzoek van het lid Van Raan (PvdD) om de stukken behorend bij de benoemingsprocedure van dhr. Linse van de Commissie m.e.r. vertrouwelijk ter inzage te laten leggen bij de Kamer

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Raan (PvdD) - 12 april 2018. Verzoek van het lid Van Raan (PvdD) om de stukken behorend bij de benoemingsprocedure van dhr. Linse van de Commissie m.e.r. vertrouwelijk ter inzage te laten leggen bij de Kamer - 2018Z06809

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.12

Voorstel Paternotte (D66) tot het organiseren van een algemeen overleg Vliegveiligheid voor het zomerreces

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.M. Paternotte (D66) - 10 april 2018. Voorstel Paternotte (D66) AO Vliegveiligheid voor zomerreces - 2018Z06638

Besluit: Het voorstel is aangenomen. Er zal een AO Vliegveiligheid worden ingepland voor het zomerreces.

Voorstel Sienot (D66) technische briefing uitvoeringsprogramma Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.F. Sienot (D66) - 10 april 2018. Voorstel Sienot (D66) technische briefing uitvoeringsprogramma NAS - 2018Z06633

Besluit: Organiseren technische briefing. De leden Geurts (CDA), Kröger (GL), Laçin (SP) en Van Raan (PvdD) melden zich aan voor deelname.

Voorstel van het lid Kröger (GL) om de Raad van State te verzoeken om voorlichting met betrekking tot de vraag wat de juridische implicaties van het anticiperend handhaven van de geluidsgrenzen op Schiphol zijn en of de rechtspositie van omwonenden voldoende geborgd is

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.C. Kröger (GroenLinks) - 9 april 2018. Voorstel van het lid Kröger (GL) om de Raad van State te verzoeken om voorlichting met betrekking tot de vraag wat de juridische implicaties van het anticiperend handhaven van de geluidsgrenzen op Schiphol zijn en of de rechtspositie van omwonenden voldoende geborgd is - 2018Z06462

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering en de staf verzoeken eventuele behandelmogelijkheden in kaart te brengen.

Verzoek Van Raan (PvdD) om reactie minister op uitspraak rechter slots Schiphol

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Raan (PvdD) - 9 april 2018. Verzoek Van Raan (PvdD) om reactie minister op uitspraak rechter slots Schiphol - 2018Z06461

Besluit: De commissie stemt niet in met het voorstel.

Voorstel van het lid Geurts (CDA) tot het organiseren van een technische briefing over dijkversterking door Adviescommissie Water en evt. Rijkswaterstaat ter voorbereiding op het werkbezoek aan Varik-Heesselt

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 5 april 2018. Voorstel van het lid Geurts (CDA) tot het organiseren van een technische briefing over dijkversterking door het Expertisecentrum Waterveiligheid en evt. Rijkswaterstaat ter voorbereiding op het werkbezoek aan Varik-Heesselt - 2018Z06356

Besluit: De leden Remco Dijkstra (VVD), Van Aalst (PVV), Geurts (CDA) en Sienot (D66) hebben zich aangemeld, waarmee er voldoende animo is voor de briefing.
Noot: Deze technische briefing vindt doorgang indien zich daarvoor ten minste 4 leden aanmelden die minimaal 30 zetels vertegenwoordigen. Aanmelding is niet vrijblijvend: indien een lid zich afmeldt, dient hij/zij voor vervanging te zorgen.11

Deelname inventariseren aan de technische briefing IMO (Internationale maritieme organisatie) op 16 mei 2018 van 14.00 tot 15.30 uur

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - adjunct-griffier, G.B. Koerselman - 5 april 2018. Deelname inventariseren technische briefing IMO (Internationale maritieme organisatie) - 2018Z06325

Besluit: Deze technische briefing vindt definitief doorgang op 16 mei 2018. De leden Remco Dijkstra (VVD), Von Martels (CDA), Sienot (D66), Laçin (SP) en Van Raan (PvdD) melden zich aan voor deelname.

Deelname inventariseren aan de technische briefing ICAO (internationale luchtvaart) op 18 april 2018 van 14.00 tot 15.30 uur

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - adjunct-griffier, G.B. Koerselman - 5 april 2018. Deelname inventariseren technische briefing ICAO - 2018Z06324

Besluit: Nagaan of de briefing op een later moment kan worden ingepland. Zo niet, dan hebben de leden Remco Dijkstra (VVD), Paternotte (D66), Kröger (GL) en Van Raan (PvdD) zich evenwel aangemeld voor 18 april 2018 van 14.00 tot 15.30 uur.

Voorstel van het lid Kröger (GL) voor een gesprek met dhr. Nijpels en eventueel mevr. Nijhoff over het Klimaat- en Energieakkoord (tafel mobiliteit).

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.C. Kröger (GroenLinks) - 5 april 2018. Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) voor een gesprek met dhr. Nijpels en eventueel mevr. Nijhoff over het Klimaat- en Energieakkoord; tafel mobiliteit - 2018Z06298

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Dit gesprek vindt doorgang indien zich daarvoor ten minste 4 leden aanmelden die minimaal 30 zetels vertegenwoordigen. Aanmelding is niet vrijblijvend: indien een lid zich afmeldt, dient hij/zij voor vervanging te zorgen.

EU-voorstellen week 12-13

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.Y. Israel - 5 april 2018. EU-voorstellen week 12-13 - 2018Z06320

Besluit: De minister verzoeken om de conceptkabinetsreactie op de openbare raadpleging over luchthavengelden aan de Kamer te zenden.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele bijeenkomst van milieuministers van 10 en 11 april 2018 (Kamerstuk 21501-08-714)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 15 maart 2018. Geannoteerde agenda informele bijeenkomst van milieuministers van 10 en 11 april 2018 - 21501-08-714

Besluit: Reeds betrokken bij de inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad op 22 maart 2018.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 19 maart 2018. Verslag Milieuraad van 5 maart 2018 - 21501-08-715

Besluit: Reeds betrokken bij de inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad op 22 maart 2018.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 28 maart 2018. Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele bijeenkomst van milieuministers van 10 en 11 april 2018 - 21501-08-717

Besluit: Reeds betrokken bij het VSO Informele Milieuraad op 3 april 2018.

Reactie op het verzoek van het lid Laçin (SP) over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 5 april 2018. Reactie op het verzoek van het lid Laçin, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 februari 2018, over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer - 33118-103

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Externe veiligheid op 16 mei 2018.Europa7

Reactie op commissieverzoek over het rapport “Circulaire Economie-, Energie- en Klimaatbeleid"

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 4 april 2018. Reactie op verzoek commissie over het rapport van het adviesbureau De Gemeynt, “Circulaire Economie-, Energie- en Klimaatbeleid, een verkenning naar de samenhang van deze beleidsterreinen die gericht zijn op het verduurzamen van de economie” - 32852-55

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Circulaire economie op 4 juli 2018.

Reactie op de motie-Wassenberg c.s. inzake statiegeld op plastic flesjes en blikjes

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 3 april 2018. Reactie op de motie van het lid Wassenberg c.s. waarin de regering wordt verzocht om zo spoedig mogelijk statiegeld in te voeren op plastic flesjes en metalen blikjes (Kamerstuk 33043-76) - 32852-54

Besluit: Reeds betrokken bij de stemmingen over de moties ingediend tijdens het VAO Circulaire economie op 10 april 2018.

Uitstel beantwoording verzoek commissie over de relatie tussen fijnstof en hersenontwikkeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 3 april 2018. Uitstel beantwoording verzoek commissie over de relatie tussen fijnstof en hersenontwikkeling - 30175-288

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De staatssecretaris meldt dat zij haar reactie uiterlijk 17 april a.s. tezamen met haar reactie op het advies van de Gezondheidsraad over luchtkwaliteit van 23 januari jongstleden zal aanbieden aan de Kamer.

GenX concentraties Zeeland

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 30 maart 2018. GenX concentraties Zeeland - 28089-75

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Water op 27 juni 2018.

Asbest in make-up

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 27 maart 2018. Asbest in make-up - 25834-136

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over asbest in make-up.

Uitwerking harmonisering milieuzones en differentiatie van parkeertarieven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 5 april 2018. Uitwerking harmonisering milieuzones en differentiatie van parkeertarieven - 30175-289

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Duurzaam vervoer op 19 april 2018.

Onderzoek naar het rendement van luchtwassers voor de veehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 3 april 2018. Onderzoek naar het rendement van luchtwassers voor de veehouderij - 29383-295

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving op 7 juni 2018 met dien verstande dat deze brief ook aan de orde kan komen tijdens het nog te voeren plenaire debat over misstanden in varkensstallen.

Zienswijzeprocedure concept-kabinetsbesluit Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 26 maart 2018. Zienswijzeprocedure concept-kabinetsbesluit Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018 - 30175-287

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving op 7 juni 2018.

Uitvoeringsprogramma 2018-2019 Nationale Klimaatadaptatiestrategie

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 4 april 2018. Uitvoeringsprogramma 2018-2019 Nationale Klimaatadaptatiestrategie - 31793-181

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Water op 27 juni 2018.

13e voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 3 april 2018. 13e voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma - 32698-38

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 22 mei 2018.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Water op 27 juni 2018.
Noot: Ten behoeve van deze feitelijke vragenronde zal een stafnotitie worden opgesteld.

Eindevaluaties en voortgangsrapportages Zandmaas/Grensmaas en Ruimte voor de Rivier

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 3 april 2018. 31e voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier - 30080-88

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 15 mei 2018.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Water op 27 juni 2018.
Noot: Ten behoeve van de feitelijke vragenrondes over de eindevaluaties en voortgangsrapportages van Ruimte voor de Rivier en Zandmaas/Grensmaas zullen stafnotities worden opgesteld.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 3 april 2018. 33e voortgangsrapportage Zandmaas/ Grensmaas - 18106-243

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 15 mei 2018.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Water op 27 juni 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 23 maart 2018. Eindevaluaties Zandmaas/Grensmaas en Ruimte voor de Rivier - 18106-242

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de eindevaluatie Zandmaas/Grensmaas vaststellen op 15 mei 2018.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de eindevaluatie Ruimte voor de Rivier vaststellen op 15 mei 2018.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Water op 27 juni 2018.

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie op het bericht “NS waarschuwt voor verbouwing Amsterdam CS”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 3 april 2018. Uitstel toezending reactie op verzoek commissie op het bericht “NS waarschuwt voor verbouwing Amsterdam CS” - 2018Z05979

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De staatssecretaris meldt dat zij de beantwoording zo spoedig mogelijk naar de Kamer zal sturen.Water en milieu

Uitstel beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting inzake artikel 17 luchtvaart

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 3 april 2018. Uitstel beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting inzake artikel 17 luchtvaart - 32861-30

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De minister meldt dat zij de beantwoording zo spoedig mogelijk naar de Kamer zal sturen.

Voortgangsrapportage van het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 28 maart 2018. Voortgangsrapportage van het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) over de tweede helft van 2017 en de Werkagenda 2017-2019 - 23645-660

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi van 20 september 2018. Na het meireces wordt bezien of dit AO voor de zomer dient te worden gepland.4

Aanvullende informatie over de Eurostar treindienst tussen Amsterdam en Londen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 3 april 2018. Aanvullende informatie over de Eurostar treindienst tussen Amsterdam en Londen - 29984-762

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Spoor van 6 juni 2018.

Informatie over het spoorproject PHS Meteren-Boxtel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 3 april 2018. Informatie over het spoorproject PHS Meteren-Boxtel - 32404-84

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Spoor van 6 juni 2018.

Jaarverantwoording 2017 NS en ProRail

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 27 maart 2018. Jaarverantwoording 2017 NS en ProRail - 29984-761

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Spoor van 6 juni 2018.

Stand van zaken diverse onderwerpen met betrekking tot Schiphol

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 27 maart 2018. Stand van zaken diverse onderwerpen met betrekking tot Schiphol - 29665-285

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over Schiphol en Lelystad Airport.

Vaststelling van de mandaten van nieuwe rapporteurs voor de commissie I&W

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 5 april 2018. Stafnotitie - Mandaat EU-rapporteur Clean Mobility - 2018Z06294

Besluit: Het lid Sienot (D66) definitief benoemen tot EU-rapporteur Clean Mobility en instemmen met het voorgestelde mandaat.3
Noot: Het voorgestelde mandaat ziet op:1.Het versterken van de kennispositie van de commissie I&W voor EU-voorstellen aangaande Clean Mobility door het vergaren van relevante informatie over EU-beleid ten aanzien van duurzaam wegvervoer.2.De commissie tijdig informatie verstrekken over relevante ontwikkelingen in de EU-besluitvorming, zodanig dat zij desgewenst haar invloed kan aanwenden t.b.v. het EU-besluitvormingsproces. 3.Specifiek betreft het rapporteurschap: EU-verordeningen over CO2-emissies van auto’s en busjes, en van vrachtwagens en bussen; het EU-actieplan alternatieve brandstoffeninfrastructuur; een op handen zijnd voorstel over Intelligent transport systems (voor zover ondersteunend aan het doel van Clean Mobility).

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 4 april 2018. Stafnotitie - mandaat rapporteur groot project Programma Hoogfrequent Spoorvervoer - 2018Z06192

Besluit: Het lid Ziengs (VVD) definitief benoemen als rapporteur voor het groot project Programma Hoogfrequent Spoorvervoer en instemmen met het voorgestelde mandaat.
Noot: Het voorgestelde mandaat ziet op:1.Verantwoordelijkheid voor het opstellen van de (concept) uitgangspuntennotitie.2.Het optreden als eerste woordvoerder namens de commissie in het overleg met de regering over de uitgangspuntennotitie, de basisrapportage en de voortgangsrapportages.3.Verantwoordelijkheid voor het opstellen van een schriftelijke conceptreactie op de eerste basisrapportage en de voortgangsrapportages.4.Verantwoordelijkheid voor het procedureel blijven volgen van de uitvoering van het groot project conform de Regeling grote projecten.5.Controleren van de afspraken met de bewindspersoon over informatievoorziening inzake het groot project.6.Fungeren als aanspreekpunt namens de commissie voor de Auditdienst Rijk.

De behandeling van de jaarverantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 27 maart 2018. Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies - 2018Z04927

Besluit: Een wetgevingsoverleg Jaarverslagen IenW plannen op 20 juni 2018 (12.30-15.30 uur).
Besluit: Er blijkt voldoende belangstelling in een cursus begrotings- en verantwoordingstechniek (zowel voor leden als fractiemedewerkers), die de staf op 22 mei 2018 van 17.00 tot 18.00 uur verzorgt.
Noot: De inbrengdatum voor feitelijke vragenrondes over de jaarverslagen is reeds door het Presidium vastgesteld op 24 mei 2017 te 14.00 uur. Het kabinet is verzocht de antwoorden op de vragen uiterlijk 5 juni 2018 bij de Kamer in te dienen.Inbrengdatum voor de verslagen over de eerste suppletoire begrotingswetten 2018 is reeds door het Presidium vastgesteld op 12 juni 2018 te 14.00 uur. Het kabinet is verzocht de antwoorden uiterlijk maandag 25 juni 2018 bij de Kamer in te dienen.

Verdrag inzake luchtdiensten tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Regering van de Staat Qatar; Colombo, 6 december 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 5 april 2018. Antwoorden op vragen commissie over het Verdrag inzake luchtdiensten tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Regering van de Staat Qatar; Colombo, 6 december 2017 - 34899-(R2102)-2

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.2
Noot: De termijn voor het doorbreken van de stilzwijgende goedkeuring van dit verdrag is op 6 april 2018 verstreken.

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 7 maart 2018. Verdrag inzake luchtdiensten tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Regering van de Staat Qatar; Colombo, 6 december 2017 - 34899-(R2102)-1

Besluit: Reeds betrokken bij de inbreng schriftelijk overleg Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Staat Qatar op 29 maart 2018.

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Verbod op reclamesleepvliegen

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Steenhoven, van der (GroenLinks) - 22 april 2002. Voorstel van wet van het lid Van der Steenhoven tot wijziging van de Luchtvaartwet in verband met een verbod op reclamesleepvliegen - 28338

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 3 april 2018. Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 28338-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Vos, M. (GroenLinks) - 15 oktober 2002. Voorstel van wet van het lid M. Vos houdende tweede wijziging van het Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout) - 28631

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 30 maart 2018. Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 28631-17

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met mogelijk maken van experimenten met geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen

Zaak: Nota van wijziging - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 26 maart 2018. Nota van wijziging - 34838-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 26 maart 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34838-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 november 2017. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met mogelijk maken van experimenten met geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen - 34838

Besluit: Het wetsvoorstel aanmelden voor plenaire behandeling.

Uitnodiging namens Connexxion voor werkbezoek aan grootste zero emission busvloot van Europa in regio Amstelland-Meerlanden

Zaak: Brief derden - Competition Support te Den Haag - 29 maart 2018. Uitnodiging Competition Support, namens Connexxion, voor werkbezoek aan grootste zero emission busvloot van Europa in regio Amstelland-Meerlanden - 2018Z05733

Besluit: Werkbezoek organiseren. De leden Jetten, Sienot (beiden D66), Kröger (GL), Ziengs (VVD) en Laçin (SP) melden zich aan voor deelname.Wet- en regelgeving