Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 28 maart 2018

Gepubliceerd: 29 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Activiteitnummer: 2017A0347810
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3f74232e-76b3-4286-bbdb-4d7317d33bf6&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20IenW%20d.d.%2028%20maart%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 21501, 21501, 22112, 28089, 29383, 33009, 30872, 28694, 23645, 30806, 29665, 31936, 31936, 31305, 22112, 29665, 29665

Inhoud


Programmavoorstel van het lid Amhaouch (CDA) voor het rondetafelgesprek Governancestructuur luchtvaart op 18 april 2018 van 10-13 uur

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 22 maart 2018. Voorstel rondetafelgesprek Governancestructuur luchtvaart - 2018Z05239

Besluit: Een nader uitgewerkt programmavoorstel wordt per e-mailprocedure vastgesteld.
Noot: De leden Remco Dijkstra (VVD), Amhaouch (CDA), Paternotte (D66) (onder voorbehoud), Kröger (GL) en Van Raan (PvdD) hebben zich aangemeld voor het rondetafelgesprek, dat zal plaatsvinden op 18 april 2018 van 10.00 tot 13.00 uur. Aanmelding is niet vrijblijvend. Indien u onverhoopt verhinderd bent, dient u voor vervanging te zorgen.

Voorstel van het lid Remco Dijkstra om met spoed een kort schriftelijk overleg te voeren over het verdrag inzake luchtdiensten tussen Nederland, ten behoeve van Curaçao, en Qatar

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 7 maart 2018. Verdrag inzake luchtdiensten tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Regering van de Staat Qatar; Colombo, 6 december 2017 - 34899-(R2102)-1

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 29 maart 2018.

Verzoek van het lid Wassenberg (PvdD) om de brief over verbod op rotjes nog deze week naar de Kamer te zenden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F.P. Wassenberg (PvdD) - 28 maart 2018. Verzoek van het lid Wassenberg (PvdD) om de brief over verbod op rotjes nog deze week naar de Kamer te zenden - 2018Z05565

Besluit: Het voorstel is aangenomen. De staatssecretaris I&W en de minister J&V zullen worden verzocht de brief nog deze week naar de Kamer te zenden ten behoeve van het algemeen overleg Jaarwisseling en vuurwerk op 5 april 2018.

Voorstel Kröger (GL) AO Circulaire economie voor de zomer

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.C. Kröger (GroenLinks) - 27 maart 2018. Voorstel Kröger (GL) AO Circulaire economie voor de zomer - 2018Z05445

Besluit: Het voorstel is aangenomen. Er zal voor het zomerreces een algemeen overleg Circulaire economie gepland worden.
Noot: Deze zal plaatsvinden op 4 juli 2018 (14.30-17.30 uur).

EU-voorstellen week 9-11

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.Y. Israel - 21 maart 2018. EU-voorstellen week 9-11 - 2018Z05150

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

EU raadpleging inzake financiering strategische infrastructuur

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 20 maart 2018. EU raadpleging inzake financiering strategische infrastructuur - 22112-2509

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad op 30 mei 2018.

Verslag Milieuraad van 5 maart 2018.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 19 maart 2018. Verslag Milieuraad van 5 maart 2018 - 21501-08-715

Besluit: Reeds behandeld bij de inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad op 22 maart 2018.

Geannoteerde agenda informele bijeenkomst van milieuministers van 10 en 11 april 2018.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 15 maart 2018. Geannoteerde agenda informele bijeenkomst van milieuministers van 10 en 11 april 2018 - 21501-08-714

Besluit: Reeds behandeld bij de inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad op 22 maart 2018.

Fiche: Voorstel voor een herziening van de Drinkwaterrichtlijn (98/83/EG) (herschikking)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 9 maart 2018. Fiche: Voorstel voor een herziening van de Drinkwaterrichtlijn (98/83/EG) (herschikking) - 22112-2503

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad op 14 juni 2018.

Reactie op documentaire "Beerput Nederland"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 14 maart 2018. Reactie op documentaire "Beerput Nederland" - 34775-XII-73

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven.5

Informatie inzake de afnemers van Chemours

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 maart 2018. Informatie inzake de afnemers van Chemours - 28089-68

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport over Interbestuurlijk toezichtonderzoek provincie Zeeland inzake Van Citters Beheer BV

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 12 maart 2018. Rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over “Interbestuurlijk toezichtonderzoek provincie Zeeland inzake Van Citters Beheer BV” - 29383-294

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Externe veiligheid op 16 mei 2018.

Reactie op verzoek commissie op sluiting afdeling Circulaire Economie van energieonderzoekscentrum ECN

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 13 maart 2018. Reactie op verzoek commissie op sluiting afdeling Circulaire Economie van energieonderzoekscentrum ECN - 33009-60

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen VAO Circulaire economie.

Reactie op verzoek commissie op uitzending EenVandaag van 26 februari 2018 over de gevolgen van zwerfafval voor de veehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 13 maart 2018. Reactie op verzoek commissie op uitzending EenVandaag van 26 februari 2018 over de gevolgen van zwerfafval voor de veehouderij - 30872-218

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De staatssecretaris geeft in deze brief aan bij de aanpak van zwerfafval specifiek aandacht te schenken aan de benodigde acties om het probleem van zwerfafval in relatie tot de veehouderij te verhelpen.

Naar een circulaire verpakkingsketen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 10 maart 2018. Naar een circulaire verpakkingsketen - 28694-135

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Circulaire economie op 15 en 22 maart 2018.

Dienstregeling vervoerconcessie Waddenveren Oost

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 22 maart 2018. Dienstregeling vervoerconcessie Waddenveren Oost - 23645-659

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 16 mei 2018.
Besluit: De minister verzoeken de stand van zaken aan te geven van de toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Wadden van 24 januari 2018.
Noot: Het betreft de toezegging dat de Kamer wordt geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de bereikbaarheid van Ameland (vaargeul, de bochtafsnijding, de brug, de dienstregeling).Water en milieu4

Notitie Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over drones

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 21 maart 2018. Notitie Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over drones - 30806-45

Besluit: Reeds behandeld tijdens het rondetafelgesprek Drones op 8 maart 2018.

Handhavingsrapportage Schiphol 2017

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 21 maart 2018. Handhavingsrapportage Schiphol 2017-2 - 29665-278

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 15 mei 2018.

Lijst van vragen en antwoorden over de ingehuurde adviseur voor de MER-actualisatie Lelystad Airport

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 februari 2018. Toelichting op berichtgeving over ingehuurde adviseur MER-actualisatie Lelystad Airport - 31936-458

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 15 mei 2018 en betrekken bij het plenaire debat over Schiphol en Lelystad Airport.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 12 maart 2018. Beantwoording vragen commissie inzake toelichting op berichtgeving over ingehuurde adviseur MER-actualisatie Lelystad Airport - 31936-463

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart op 15 mei 2018 en betrekken bij het plenaire debat over Schiphol en Lelystad Airport.

Afspraken IC Brussel, spoorstaafschade en garantie-afspraken betonschade HSL-Zuid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 15 maart 2018. Afspraken IC Brussel, spoorstaafschade en garantie-afspraken betonschade HSL-Zuid - 2018Z04695

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor op 6 juni 2018.

Kortetermijnaanpak files in het kader van de Bestuurlijke Overleggen MIRT

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 17 maart 2018. Kortetermijnaanpak files - 31305-240

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg MIRT op 21 juni 2018.3

Uitkomsten vervolg Bestuurlijke Overleggen MIRT Zuidwest Nederland en Noordwest Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 maart 2018. Uitkomsten vervolg Bestuurlijke Overleggen MIRT Zuidwest Nederland en Noordwest Nederland - 34775-A-61

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg MIRT op 21 juni 2018.
Besluit: De minister verzoeken om een brief over de stand van zaken van de uitvoering van de motie van het lid Gijs van Dijk (Kamerstuk 34775-A, nr. 42) over het project Beter Benutten voor de regio Utrecht.

3e Publieksrapportage Rijkswegennet 2017

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 12 maart 2018. 3e Publieksrapportage Rijkswegennet 2017 - 34775-A-59

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg MIRT op 21 juni 2018.

Informatie over termijn toezending advies over de voorgenomen wijziging van de begrotingssystematiek van het Infrastructuurfonds

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 13 maart 2018. Informatie over toezending van het advies over de voorgenomen wijziging van de begrotingssystematiek van het Infrastructuurfonds - 34775-A-60

Besluit: De minister na afstemming met de begrotingsrapporteurs Jetten (D66) en Kröger (GL) verzoeken de commissie nader te informeren over de betekenis van de voorgenomen introductie van artikel 20 in het Infrastructuurfonds voor de informatiepositie van de Kamer.
Noot: Een stafnotitie ter zake is reeds verspreid voor gebruik door fracties (2017Z13303).

Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord

Zaak: Begroting - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 maart 2018. Wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord) - 34903

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 18 april 2018.
Noot: Een stafnotitie ter zake is reeds verspreid voor gebruik door fracties (2018Z05218).

Ontwerpbesluit tot uitvoering van de Europese verordening inzake emissiegrenswaarden van mobiele machines die niet de weg op gaan

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 15 maart 2018. Ontwerpbesluit tot uitvoering van Verordening (EU) 2016/1628) en tot intrekking van het Besluit typekeuring luchtverontreiniging motoren voor mobiele machines - 22112-2505

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •Het ontwerpbesluit strekt tot uitvoering van Verordening (EU) 2016/1628) en tot intrekking van het Besluit typekeuring luchtverontreiniging motoren voor mobiele machines. De Europese verordening is reeds van kracht. In de verordening worden aangescherpte emissiegrenswaarden voor verontreinigende gassen vastgesteld, die gelden voor motoren die worden ingebouwd in niet voor de weg bestemde mobiele voertuigen (zoals binnenvaartschepen, treinen, landbouwvoertuigen etc.). Daarnaast vereist de verordening voor dergelijke motoren een typegoedkeuring.•Op grond van artikel 21.6, vierde lid, Wet milieubeheer wordt de Kamer de mogelijkheid geboden binnen ten minste vier weken opmerkingen over het ontwerpbesluit schriftelijk ter kennis van de staatssecretaris te brengen.•Het voornemen tot vaststelling van het ontwerpbesluit is op grond van artikel 21.6, zesde lid, Wet milieubeheer, gelijktijdig met de voordracht ervan aan de Afdeling advisering van de Raad van State, ter kennisname aan de Kamer gezonden, onder vermelding van de korte inhoud. Algemeen2

Verslag van een schriftelijk overleg over het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 16 januari 2018. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) in verband met de vaststelling van een maximum aantal voor nachtvluchten op de luchthaven Schiphol - 29665-257

Besluit: Reeds behandeld tijdens het VSO Ontwerpbesluit wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol op 22 maart 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 maart 2018. Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) in verband met de vaststelling van een maximum aantal voor nachtvluchten op de luchthaven Schiphol - 29665-277

Besluit: Reeds behandeld tijdens het VSO Ontwerpbesluit wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol op 22 maart 2018.

Wetsvoorstel ter implementatie van het Europese Vierde Spoorwegpakket

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 19 maart 2018. Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (PbEU 2016, L 138/44), richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 inzake veiligheid op het spoor (PbEU 2016, L 138/102), richtlijn (EU) 2016/2370 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2012/34/EU, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur (PbEU 2016, L 352/1) en tevens ter goede uitvoering van verordening (EU) 2016/796 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Spoorwegbureau van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 881/2004 (PbEU 2016, L 138/1) en van verordening (EU) 2016/2338 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/2007, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands personenvervoer per spoor (PbEU 2016, L 354/22) - 34914

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 23 mei 2018.
Noot: Uiterlijk twee weken voorafgaand aan de inbrengdatum zal een wetgevingsrapport worden verspreid voor gebruik door fracties.