Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 14 maart 2018

Gepubliceerd: 15 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Activiteitnummer: 2017A0338813
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6eafa3f7-b3ba-4e27-8df1-d92ebd2b2294&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20IenW%20d.d.%2014%20maart%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 22112, 22112, 22112, 22112, 22112, 21109, 34395, 22112, 27625, 28089, 26485, 31305, 25422, 32861, 29398, 29398, 31305, 29628, 25268, 31409, 31936, 29665, 30952, 30952, 23645, 34182

Inhoud


Stafnotitie - Selectie Jaarplanning versterking kennispositie I&W 2018

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 8 maart 2018. Stafnotitie - Selectie Jaarplanning versterking kennispositie I&W 2018 - 2018Z04132

Besluit: De Jaarplanning Versterking kennispositie I&W 2018 is vastgesteld en zal gepubliceerd worden.

Drie voorstellen van het lid Kröger (GL) inzake resp. AO Circulaire economie, motie MER Lelystad en reactie OVV inzake rapport veiligheid Schiphol

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.C. Kröger (GroenLinks) - 13 maart 2018. Drie voorstellen van het lid Kröger (GL) inzake resp. AO Circulaire economie, motie MER Lelystad en reactie OVV inzake rapport veiligheid Schiphol - 2018Z04544

Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht de toegezegde brief over het Derde Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP3) per ommegaande aan de Kamer te doen toekomen met het oog op het algemeen overleg Circulaire economie op 15 maart 2018.
Besluit: De minister zal worden verzocht om een brief waarin zij aangeeft hoe uitvoering is gegeven aan de overgenomen motie-Kröger (Kamerstuk 31936, nr. 434), waarin de regering wordt verzocht om een validatie van de MER Lelystad Airport.
Besluit: De commissie stemt niet in met het voorstel de OvV te verzoeken in zijn reactie op de kabinetsreactie in te gaan op de vraag of de extra capaciteit op het gebied van luchtvaart bij de Inspectie Leefomgeving en Transport voldoende is.Overig (besloten)

Voorstel van het Amhaouch (CDA) voor het organiseren van een rondetafelgesprek over de Governancestructuur luchtvaart

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Amhaouch (CDA) - 12 maart 2018. Voorstel Amhaouch (CDA) Rondetafelgesprek Governancestructuur luchtvaart - 2018Z04341

Besluit: De leden Remco Dijkstra (VVD), Amhaouch (CDA), Paternotte (D66) (onder voorbehoud), Kröger (GL) en Van Raan (PvdD) hebben zich aangemeld, waarmee er voldoende animo is voor het organiseren van het rondetafelgesprek. De initiatiefnemer werkt een programmavoorstel uit dat in een volgende procedurevergadering zal worden besproken.12
Noot: Aanmelding is niet vrijblijvend. Indien u onverhoopt verhinderd bent, dient u voor vervanging te zorgen.

Verzoek van het lid Geurts (CDA) om een reactie op het rapport “De boer betaalt, maar voor welke ‘vervuiling’?

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 8 maart 2018. Verzoek van het lid Geurts (CDA) om een kabinetsreactie op het rapport “De boer betaalt, maar voor welke ‘vervuiling’? - 2018Z04074

Besluit: De minister zal worden verzocht om een schriftelijke reactie op het rapport en daarbij in het bijzonder in te gaan op de wijze waarop het kabinet omgaat met het vervuilde water dat vanuit het buitenland Nederland binnenkomt.

Voorstel van het lid Jetten (D66) om de staatssecretaris te verzoeken te reageren op het bericht "NS waarschuwt voor verbouwing Amsterdam CS"

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.A.A. Jetten (D66) - 6 maart 2018. Voorstel van het lid Jetten (D66) om de staatssecretaris te verzoeken te reageren op het bericht "NS waarschuwt voor verbouwing Amsterdam CS" - 2018Z03781

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht te reageren op het bericht "NS waarschuwt voor verbouwing Amsterdam CS".
Noot: Het artikel is via deze link beschikbaar.

Voorstel van het lid Paternotte (D66) om jaarlijks een algemeen overleg Vliegveiligheid te voeren, te starten na ontvangst reactie OVV en onderzoek To70

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.M. Paternotte (D66) - 23 februari 2018. Voorstel van het lid Paternotte (D66) om jaarlijks een algemeen overleg Vliegveiligheid te voeren, te starten na ontvangst reactie OVV en onderzoek To70 - 2018Z03375

Besluit: De commissie stemt niet in met het voorstel maar besluit wel het algemeen overleg Luchtvaart eerder in te plannen. De minister wordt tevens verzocht te reageren op de plannen om te bouwen binnen het LIB 4-gebied bij Amstelveen.

Toestemming deelname aan Rondetafelgesprek over drones

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 6 maart 2018. Toestemming deelname aan Rondetafelgesprek over drones - 2018Z03867

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toestemming deelname rondetafelgesprek over drones

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 5 maart 2018. Toestemming deelname rondetafelgesprek over drones - 2018Z03705

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Eindverslag rapporteurs EU-pakket Energie-Unie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.J. (Remco) Dijkstra (VVD) - 8 maart 2018. Eindverslag rapporteurs EU-pakket Energie-Unie - 2018Z04054

Besluit: Het verslag van de rapporteurs Energie-unie inclusief de hierin genoemde aanbevelingen is vastgesteld en het lid Remco Dijkstra (VVD) is onder dankzegging ontheven van zijn rapporteurschap.
Besluit: Benoemen van het lid Sienot (D66) als EU-rapporteur voor het thema ‘Op weg naar zero and low emission vehicles’, met als focus de EU-voorstellen inzake CO2-emissies voor light and heavy duty vehicles, inclusief de ontwikkelingen in de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, batterij-initiatief en intelligent transport systems.
Besluit: Organiseren technische briefings over de ontwikkelingen in ICAO- en IMO-verband in het kader van broeikasgasemissies van lucht- en scheepvaart.
Noot: In maart 2014 en april 2015 werden de leden Van Veldhoven (D66) en Remco Dijkstra (VVD) door de commissies EZ en I&M als rapporteur Energie-Unie aangesteld. Met het nu voorliggende eindrapport wordt voorgesteld het rapporteurschap en het bijbehorende mandaat te beëindigen.

EU-voorstellen week 7-8

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.Y. Israel - 8 maart 2018. EU-voorstellen week 7-8 - 2018Z04029

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Fiche: Actieplan verbeteren naleving milieuwetgeving en milieugovernance

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 23 februari 2018. Fiche: Actieplan verbeteren naleving milieuwetgeving en milieugovernance - 22112-2491

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad op 14 juni 2018.

Fiche: Mededeling Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 23 februari 2018. Fiche: Mededeling Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie - 22112-2492

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Circulaire economie op 15 maart 2018.

Fiche: Mededeling: Monitoringraamwerk voor de Circulaire Economie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 23 februari 2018. Fiche: Mededeling: Monitoringraamwerk voor de Circulaire Economie - 22112-2493

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Circulaire economie op 15 maart 2018.

Fiche: Mededeling – Circulaire Economie: opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 23 februari 2018. Fiche: Mededeling – Circulaire Economie: opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving - 22112-2494

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Circulaire economie op 15 maart 2018.

Fiche: Richtlijn Havenontvangstvoorzieningen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 23 februari 2018. Fiche: Richtlijn Havenontvangstvoorzieningen - 22112-2495

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad op 29 mei 2018.

Publieke consultatie inzake herziening van het Europese beleid inzake Monitoring, Rapportage en Verificatie van CO2 emissies van maritiem transport

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 23 februari 2018. Publieke consultatie inzake herziening van het Europese beleid inzake Monitoring, Rapportage en Verificatie van CO2 emissies van maritiem transport - 22112-2489

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad op 29 mei 2018.

Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal van 2017

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 19 januari 2018. Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal van 2017 - 21109-232

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De minister van Buitenlandse Zaken geeft een periodiek overzicht van de stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal van 2017. Voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betekent dit:•Ingebrekestelling wegens niet tijdige implementatie van de Richtlijn 2014/45/EU (periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens). Op korte termijn zal de minister van Infrastructuur en Milieu een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aanbieden waarin dit alsnog wordt geregeld.•Ingebrekestelling wegens te late implementatie van de Richtlijn (EU) 2015/1513 (kwaliteit benzine en dieselbrandstof, bevordering gebruik hernieuwbare bronnen). Het voorstel ligt nu ter behandeling voor in de Eerste Kamer. Zonder onverwachte vertragingen kan de implementatie medio 2018 worden afgerond.

Finaal akkoord inzake het EU-afvalpakket

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 19 februari 2018. Finaal akkoord inzake het EU-afvalpakket - 34395-6

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Milieuraad op 20 februari 2018.

Nederlandse bijdrage aan publieke consultatie EU over beveiliging personenvervoer op het spoor

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 20 februari 2018. Nederlandse bijdrage aan publieke consultatie EU over beveiliging personenvervoer op het spoor - 22112-2484

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Besteding middelen enveloppe Natuur en Waterkwaliteit

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 7 maart 2018. Besteding middelen enveloppe Natuur en Waterkwaliteit - 27625-422

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Water op 27 juni 2018. Ambtelijk nagaan of de minister van Infrastructuur en Waterstaat alle vragen over deze brief kan beantwoorden. Zo niet, dan zal ook de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor dit algemeen overleg worden uitgenodigd.

Invulling diverse toezeggingen rond chemische stoffen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 8 maart 2018. Invulling diverse toezeggingen rond chemische stoffen - 28089-67

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Externe veiligheid op 7 juni 2018, alsmede nagaan of dit algemeen overleg op een eerdere datum kan worden gepland.Water6

RIVM rapport 'Het effect van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 26 februari 2018. RIVM rapport 'Het effect van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen' - 26485-256

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Circulaire economie op 15 maart 2018.

Reactie op rapport: "Smart charging van elektrische voertuigen: institutionele knelpunten en oplossingen"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 21 februari 2018. Reactie op rapport: "Smart charging van elektrische voertuigen: institutionele knelpunten en oplossingen" - 31305-238

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Duurzaam vervoer op 19 april 2018.

Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 februari 2018, over de kerncentrale van Tihange

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 20 februari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 februari 2018, over de kerncentrale van Tihange - 25422-219

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de kerncentrale van Tihange.

Uitstel beantwoording vragen commissie inzake Beleidsdoorlichting Wegen en verkeersveiligheid (Kamerstuk 32861-27)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 7 maart 2018. Uitstel beantwoording vragen commissie inzake Beleidsdoorlichting Wegen en verkeersveiligheid - 32861-29

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Milieu

Uitkomst nader gewijzigde motie over de realisering van de Maaslijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 22 februari 2018. Uitvoering nader gewijzigde motie van de leden Von Martels en Amhaouch over complete realisering van de Maaslijn - 34775-A-58

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor op 6 juni 2018.5

Aanpak rijden onder invloed van alcohol

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 7 maart 2018. Aanpak rijden onder invloed van alcohol - 29398-588

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid van 13 maart 2018.

Overleg transport- en logistieke sector over maatregelen weeralarm

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 6 maart 2018. Overleg transport- en logistieke sector over maatregelen weeralarm - 29398-587

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid van 13 maart 2018.

Stappenplan vrachtwagenheffing

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 6 maart 2018. Stappenplan vrachtwagenheffing - 31305-239

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid van 13 maart 2018.

Capaciteit van het Nederlands Forensisch Instituut voor de aanpak van drugs in het verkeer

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 5 februari 2018. Capaciteit van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) voor de aanpak van drugs in het verkeer - 29628-756

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid van 13 maart 2018.

Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 26 februari 2018. Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan - 25268-1584

Besluit: Agenderen voor de technische briefing Slottoewijzing, capaciteit Schiphol en staatsdeelnemingsaspecten van Schiphol en KLM op 29 maart 2018.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart.

Werkprogramma Maritieme Strategie en Zeehavens 2018-2021

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 februari 2018. Werkprogramma Maritieme Strategie en Zeehavens 2018-2021 - 31409-184

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Maritiem op 17 mei 2018.

Informatie over aansluitroutes en MER-actualisatie Lelystad Airport

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 21 februari 2018. Informatie over aansluitroutes en MER-actualisatie Lelystad Airport - 31936-462

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over Schiphol en Lelystad Airport.

Veiligheidsanalyse Schiphol en tweede reactie sector

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 20 februari 2018. Veiligheidsanalyse Schiphol en tweede reactie sector - 29665-261

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol op 21 februari 2018.
Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over Schiphol en Lelystad Airport.

Incidentele suppletoire begroting inzake Thermphos

Zaak: Begroting - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 2 maart 2018. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Thermphos) - 34896

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 27 maart 2018.
Noot: Het betreft de toevoeging van de begrotingsmiddelen voor Thermphos die in 2017 nog niet tot uitbetaling zijn gekomen. Over Thermphos is in het algemeen overleg Leefomgeving van 14 december 2017 gesproken.Mobiliteit/Transport

Incidentele suppletoire begroting inzake de wederopbouw van Saba en Sint Eustatius

Zaak: Begroting - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 2 maart 2018. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Wederopbouw Saba en Sint Eustatius) - 34897

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 27 maart 2018 en de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties aanmerken als volgcommissie.3
Noot: Het betreft de begrotingstechnische uitwerking van het eerdere besluit middelen vrij te maken voor de wederopbouw van Saba en Sint Eustatius. Dit is nog niet expliciet door deze commissie behandeld.

Voornaamste budgettaire verplichtingenmutaties binnen de begrotingen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Infrastructuurfonds sinds de tweede suppletoire begroting 2017

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 28 februari 2018. Voornaamste budgettaire verplichtingenmutaties binnen de begrotingen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (HXII) en het Infrastructuurfonds sinds de tweede suppletoire begroting 2017 - 34775-XII-72

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat in het voorjaar.

Update planningsbrief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 23 februari 2018. Update planningsbrief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018 - 34775-XII-71

Besluit: Betrekken bij de verdere planning van activiteiten van de commissie.

Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Staat Qatar

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 7 maart 2018. Verdrag inzake luchtdiensten tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Regering van de Staat Qatar; Colombo, 6 december 2017 - 34899-(R2102)-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdrag ter stilzwijgende goedkeuring aan de Kamer voorgelegd, conform artikel 5, eerste lid van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. De eventuele wens om het verdrag ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen kan uiterlijk op 6 april 2018 door de Kamer of door ten minste dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven.

Wijzigingen van de bijlagen bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 2 maart 2018. Wijzigingen van 25 november 2016, 27 februari 2017, 3 maart 2017 en 16 juni 2017 van de bijlagen bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, tot stand gekomen te Chicago op 7 december 1944 - 30952-303

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.2
Noot: Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging bij de Kamer gemeld. Deze verdragswijziging behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel f van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

Wijziging van een bijlage bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 26 februari 2018. Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2017-I-5); Straatsburg, 22 juni 2017 - 30952-301

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging bij de Kamer gemeld. Deze verdragswijziging behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel f van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

Koninklijk besluit houdende departementale herindeling met betrekking tot elektrisch vervoer

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 16 februari 2018. Departementale herindeling met betrekking tot elektrisch vervoer - 34775-XII-70

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Ontwerpbesluit inzake de landelijke werking van de ov-chipkaart en regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 27 februari 2018. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de landelijke werking van de OV-chipkaart en enkele technische wijzigingen alsmede tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 23 september 2015 tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer - 23645-657

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 4 april 2018.
Besluit: De staatssecretaris verzoeken om geen onomkeerbare stappen te zetten ten aanzien van dit ontwerpbesluit totdat de Kamerbehandeling daarvan is afgerond.

Tweede nota van wijziging inzake wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 31 maart 2015. Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen) - 34182

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 10 april 2018.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 6 maart 2018. Tweede nota van wijziging - 34182-12

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Aanbod van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) om een technische briefing te verzorgen ter voorbereiding op het werkbezoek aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - adjunct-griffier, G.B. Koerselman - 19 februari 2018. Aanbod van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) om een technische briefing te verzorgen ter voorbereiding op het werkbezoek aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) - 2018Z02899

Besluit: De leden Ziengs (VVD), Van Eijs (D66), Van Tongeren (GL) en Wassenberg (PvdD) hebben zich aangemeld, waarmee er voldoende animo is voor het organiseren van de technische briefing. Deze zal plaatsvinden op 11 april 2018 van 14.00 tot 15.30 uur.Wetgeving