Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 21 februari 2018

Gepubliceerd: 22 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Activiteitnummer: 2017A0338712
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2960f651-92b9-4db5-85c6-c5f94eebe60c&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20IenW%20d.d.%2021%20februari%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34734, 21501, 27625, 27625, 29383, 32252, 31936, 31936, 29398, 29984, 29984, 27428, 30952, 30952

Inhoud


Groslijst Jaarplanning versterking kennispositie commissie I&W 2018

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.Y. Israel - 15 februari 2018. Stafnotitie - Groslijst Jaarplanning versterking kennispositie commissie I&W 2018 - 2018Z02753

Besluit: De commissie heeft een voorlopige selectie gemaakt van voorstellen die worden opgenomen in de jaarplanning. Deze voorlopige selectie wordt voor definitieve besluitvorming voorgelegd in de procedurevergadering van 14 maart, waarna de jaarplanning wordt gepubliceerd.11

Programmavoorstel van het lid Paternotte (D66) inzake het rondetafelgesprek Drones op 8 maart 2018 van 14.00 tot 18.00 uur

Zaak: Stafnotitie - Tweede Kamerlid, J.M. Paternotte (D66) - 15 februari 2018. Programmavoorstel van het lid Paternotte (D66) inzake het rondetafelgesprek Drones op 8 maart 2018 van 14.00 tot 18.00 uur - 2018Z02740

Besluit: Het onderstaande programma wordt vastgesteld. Wijzigingen in dit kader worden bijgehouden op de website van de Tweede Kamer op de pagina met informatie over dit rondetafelgesprek.
Noot: Tijdens een e-mailinventarisatie op 14 februari jl. hebben zich de volgende leden aangemeld voor dit rondetafelgesprek: Remco Dijkstra (VVD), Graus (PVV), Amhaouch (CDA) en Bruins (CU) of Van der Graaf (CU). Aanmelding is niet vrijblijvend. Indien een aangemeld lid zich later afmeldt, dient hij/zij voor vervanging te zorgen.10

Programmavoorstel van het lid Sienot (D66) inzake het rondetafelgesprek Klimaatadaptatie op 7 maart 2018 van 9.30 tot 14.30 uur

Zaak: Stafnotitie - Tweede Kamerlid, M.F. Sienot (D66) - 15 februari 2018. Programmavoorstel van het lid Sienot (D66) voor het rondetafelgesprek Klimaatadaptatie d.d. 7 maart 2018 - 2018Z02726

Besluit: Naast de reeds aangemelde leden hebben zich geen andere leden aangemeld voor deelname.
Besluit: Het onderstaande programma wordt vastgesteld met dien verstande dat nog een vertegenwoordiger namens de LTO en namens Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) zullen worden uitgenodigd voor deelname. Wijzigingen in dit kader worden bijgehouden op de website van de Tweede Kamer op de pagina met informatie over dit rondetafelgesprek.9
Noot: De leden Geurts (CDA), Kröger (GroenLinks), Lacin (SP), Wassenberg/Van Raan (PvdD) en Van Brenk (50PLUS) hebben interesse getoond in deelname. Aanmelding is niet vrijblijvend. Indien een aangemeld lid zich later afmeldt, dient hij/zij voor vervanging te zorgen.
Noot: Programma rondetafelgesprek KlimaatadaptatieBlok 1: Scope van klimaatadaptie (9:30 – 11:00)Wat is nu precies de scope van de uitdaging, zowel inhoudelijk als financieel?1. L. de Boer, directeur Verbond van Verzekeraars2. R. Sluijter, klimatoloog KNMI3. H. Meyer, hoogleraar stedenbouwkunde TU Delft4. H. Goosen, klimaatonderzoeker (o.a. sociale gevolgen), WUR5. D. Boezeman, onderzoeker PBL/Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCEA)6. R. de Winter, Institute for Marine and Atmospheric Research, Universiteit UtrechtBlok 2: Bestuurlijke aspecten (11:00 - 12:30)Hoe zorg je bestuurlijk voor een integrale, gebiedsgerichte aanpak (hoe groot moet dat gebied dan zijn) en wat is de rol van de verschillende overheden, bedrijven en startups daarin?1. W. Kuijken, Deltacommissaris2. B. Boerman, vertegenwoordiger Klimaatadaptatie IPO3. P. de Beer, stuurgroep ruimtelijke adaptatie VNG4. H. Oosters, voorzitter Unie van Waterschappen5. N. van de Sande, secretaris klimaatbeleid VNO-NCW6. F. de Groot, teamleider klimaatadaptatie MKB NederlandBlok 3: Best practices en de rol van innovatie (13:00 - 14:30)Wat zijn de best practices (en lessons learned) tot nu toe en welke rol speelt innovatie daarin?1. B. Roels, programmamanager zoetwater WNF (project zuid westelijke Delta; Haringvliet)2. Vertegenwoordiger coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK)3. B. Stoffels, City Deal Klimaatadaptatie (14 publieke partners en 12 (semi)private partners)4. A. Molenaar, Chief Resilience Officer Rotterdam / manager Rotterdam Climate Proof5. R. van der Sande, Dijkgraaf Hoogheemraadschap Rijnland (projecten als Groene Cirkels i.s.m. Heineken)6. Vertegenwoordiger Royal Haskoning DHV

Verzoek van het lid Wassenberg (PvdD) om reactie op bericht dat de overheid besluit tot het sluiten van de afdeling Circulaire economie van ECN

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F.P. Wassenberg (PvdD) - 20 februari 2018. Verzoek van het lid Wassenberg (PvdD) om reactie op bericht dat de overheid besluit tot het sluiten van de afdeling Circulaire economie van ECN - 2018Z02955

Besluit: Het voorstel is aangenomen. De staatssecretaris zal worden verzocht te reageren op het artikel, waarbij haar tevens zal worden verzocht ook breder te schetsen op welke andere plekken binnen de overheid vergelijkbaar onderzoek wordt gedaan naar de circulaire economie.Overig (besloten)

Voorstel van het lid Kröger (GL) voor technische briefing over het Rli-rapport 'Mainports voorbij'

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.C. Kröger (GroenLinks) - 20 februari 2018. Voorstel t.b.v. Jaarplanning van het lid Kröger (GL) voor Technische briefing over Rli-rapport 'Mainports voorbij' - 2018Z02952

Besluit: De leden Dijkstra (VVD), Amhaouch (CDA), Paternotte (D66), Laçin (SP) en Van Raan (PvdD) hebben zich aangemeld, waarmee er voldoende animo is.
Noot: Aanmelding is niet vrijblijvend. Indien een aangemeld lid zich later afmeldt, dient hij/zij voor vervanging te zorgen.

Voorstel van het lid Geurts (CDA) tot het organiseren van een werkbezoek en gesprek over de dijkversterking Tiel-Waardenburg en rivierverruiming Varik-Heesselt (i.h.b. de mogelijke hoogwatergeul bij Varik-Heesselt)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 15 februari 2018. Voorstel van het lid Geurts (CDA) tot het organiseren van werkbezoek en gesprek over de dijkversterking Tiel-Waardenburg en rivierverruiming Varik-Heesselt (i.h.b. de mogelijke hoogwatergeul bij Varik-Heesselt) - 2018Z02720

Besluit: De leden Remco Dijkstra (VVD), Van Aalst (PVV), Sienot (D66), Laçin (SP) en Gijs van Dijk (PvdA) hebben interesse in deelname aan een werkbezoek aan Varik-Heesselt dat is geïnitieerd door het lid Geurts (CDA), waarmee er voldoende animo is om dit werkbezoek te organiseren.8
Besluit: De commissiestaf zal bij het ministerie nagaan wat het tijdpad is voor definitieve besluitvorming inzake de hoogwatergeul bij Varik-Heesselt, om op basis van die informatie te besluiten over de timing van het werkbezoek.
Noot: Het lid Geurts zal een programmavoorstel uitwerken dat zal worden voorgelegd in een volgende procedurevergadering.

EU-voorstellen week 4-6

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.Y. Israel - 15 februari 2018. EU-voorstellen week 4-6 - 2018Z02683

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van het werkbezoek aan Brussel op 22 januari 2018 in het kader van het tweede EU-mobiliteitspakket

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, R.J. (Remco) Dijkstra (VVD) - 14 februari 2018. Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat aan Brussel op 22 januari 2018 - 34734-27

Besluit: Ter informatie.
Noot: Een delegatie vanuit uw commissie heeft op 22 januari jl. een werkbezoek gebracht aan Brussel over het tweede EU-mobiliteitspakket en daar gesproken met een aantal belangrijke actoren.

Geannoteerde agenda Milieuraad 5 maart 2018.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 13 februari 2018. Geannoteerde agenda Milieuraad 5 maart 2018 - 21501-08-705

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Milieuraad op 20 februari 2018.

Bedrijfsverslagen Drinkwaterbedrijven over 2016

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 februari 2018. Bedrijfsverslagen drinkwaterbedrijven over 2016 - 27625-414

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Water op 27 juni 2018.Europa

Toezeggingen gedaan tijdens het wetgevingsoverleg Water van 27 november 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 6 februari 2018. Toezeggingen gedaan tijdens het wetgevingsoverleg Water van 27 november 2017 - 27625-413

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Water op 27 juni 2018.

Startdocument HWBP/MIRT-verkenning Meer Maas Meer Venlo

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 6 februari 2018. Startdocument HWBP/MIRT-verkenning Meer Maas Meer Venlo - 34775-A-57

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Water op 27 juni 2018.5

Rapport Evaluatie Tarievenwet Commissie m.e.r.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 8 februari 2018. Rapport Evaluatie Tarievenwet Commissie m.e.r. - 29383-291

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving op 24 mei 2018.Water

Evaluatie akoestische kwaliteit rijks- en spoorwegen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 8 februari 2018. Evaluatie akoestische kwaliteit rijks- en spoorwegen - 32252-61

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving op 24 mei 2018.

Reactie op het verzoek van het lid Kröger, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 februari 2018, over de uitbreiding van Lelystad Airport

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 8 februari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Kröger, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 februari 2018, over de uitbreiding van Lelystad Airport - 31936-441

Besluit: Desgewenst betrokken bij het VAO Luchtvaart op 14 februari 2018.Milieu

Toelichting op berichtgeving over ingehuurde adviseur MER-actualisatie Lelystad Airport

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 februari 2018. Toelichting op berichtgeving over ingehuurde adviseur MER-actualisatie Lelystad Airport - 31936-458

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het maximum aantal vluchten op Schiphol.Infrastructuur

Leasen interim regeringsvliegtuig

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 februari 2018. Leasen interim regeringsvliegtuig - 34775-XII-69

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Luchtvaart in het voorjaar.

Inningspercentages bij verkeersovertredingen van buitenlandse kentekenhouders

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 7 februari 2018. Inningspercentages bij verkeersovertredingen van buitenlandse kentekenhouders, Cross Border Enforcement - 29398-577

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid op 13 maart 2018.

Wijzigingen in de prestatie-indicatoren voor NS per 2018

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 8 februari 2018. Wijzigingen in de prestatie-indicatoren voor NS per 2018 - 29984-740

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Spoor op 14 februari 2018.

Stand van zaken ten aanzien van de Eurostar treindienst tussen Amsterdam en Londen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 2 februari 2018. Stand van zaken ten aanzien van de Eurostar treindienst tussen Amsterdam en Londen - 29984-739

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Spoor op 14 februari 2018.

Publicaties ILT van januari 2018

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 februari 2018. Publicaties ILT van januari 2018 - 2018Z02749

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Mobiliteit/Transport

Publicaties ILT van december 2017

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 februari 2018. Publicaties ILT van december 2017 - 2018Z02748

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Ontwerpbesluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 15 februari 2018. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (nieuw artikel 2.13a, enkele vereenvoudigingen en reparaties) - 27428-349

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het ontwerpbesluit behelst een vereenvoudiging alsmede een aanvulling van de implementatie van twee Europese richtlijnen betreffende het ingeperkt gebruik en de doelbewuste introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's). De wijziging is volgens de nota van toelichting geheel technisch van aard en doet geen afbreuk aan het veilig werken met ggo's.

Wijzigingen van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 13 februari 2018. Wijzigingen van Bijlagen 6 en 9 van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst); Genève, 12 oktober 2017 - 30952-299

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging bij de Kamer gemeld. Deze verdragswijziging behoeft volgens de minister van Buitenlandse Zaken niet de goedkeuring van de Staten-Generaal, omdat het hier gaat om een exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie.

Wijziging van bijlagen van het Verdrag inzake persistente organische verontreinigende stoffen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 13 februari 2018. Wijziging van Bijlage A en C bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen; Genève, 5 mei 2017 - 30952-297

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging bij de Kamer gemeld. Deze verdragswijziging behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel f van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen inzake uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 13 februari 2018. Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen - 23908-(R1519)-135

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Met deze brief worden recent tot stand gekomen wijzigingen in reglementen bij verdragen bij de Kamer gemeld, conform artikel 8, eerste lid van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. De eventuele wens om deze wijzigingen ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen kan uiterlijk op 15 maart 2018 door de Kamer of door ten minste dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven.

Voortgang Rijkswet nationaliteit zeeschepen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 9 februari 2018. Tijdstip van toezending van het nader verslag en de tweede nota van wijziging inzake de Rijkswet nationaliteit zeeschepen - 33134-(R1972)-13

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Dit betreft een procedurebriefje: naar verwachting ontvangt de Kamer voor het zomerreces een nota van wijziging en de nota naar aanleiding van het nader verslag.

Aanbod voor een toelichting en advisering door de Brexit-rapporteurs van de Kamer direct aansluitend aan de procedurevergadering op 28 maart 2018.

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 13 februari 2018. Behandeling van het thema 'Brexit' - 2018Z02484

Besluit: Collegiaal gesprek organiseren. De leden Amhaouch (CDA), Dijkstra (VVD), Sienot (D66) en Van Aalst melden zich aan voor deelname.
Noot: •De Brexit-rapporteurs Anne Mulder (VVD), Omtzigt (CDA) en Asscher (PvdA) bieden een toelichting aan op de stand van zaken van het Brexit-dossier en kunnen de commissie tevens adviseren over het goed kunnen volgen en controleren van de voorbereidingen op Brexit.•Dit zou kunnen in de vorm van een collegiaal gesprek van hooguit een half uur direct aansluitend aan de procedurevergadering op 28 maart 2018. Daaraan zal één van de rapporteurs deelnemen.

Uitnodiging voor een werkbezoek van de Algemeen afgevaardigde van de Vlaamse regering in Nederland en kennismaking met Vlaamse Kamercommissie Mobiliteit en Openbare werken (dit voorjaar, datum nader te bepalen)

Zaak: Brief derden - Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering te Den Haag - 9 februari 2018. Uitnodiging Algemeen afgevaardigde van de Vlaamse regering in Nederland voor werkbezoek en kennismaking met Vlaamse Kamercommissie Mobiliteit en Openbare werken - 2018Z02408

Besluit: Organiseren werkbezoek. De leden Sienot (D66), Amhaouch (CDA) en Dijkstra (VVD) melden zich aan voor deelname.
Noot: •In de uitnodiging is een voorstel opgenomen voor mogelijke bespreekpunten, die varieren van havensamenwerking en grensoverschrijdend spoor tot wegverkeer en klimaatadaptatie.•Als locatie voor het werkbezoek geldt de Kanaalzone Gent-Terneuzen.•Voor diplomatieke werkbezoeken geldt niet de 4/30-regel (ten minste 4 leden die minimaal 30 zetels vertegenwoordigen) maar is de afspraak dat per geval wordt bekeken wat passend is.

Uitnodiging 8ste World Water Forum 18-23 maart 2018 in Brasilia

Zaak: Brief derden - 8th World Water Forum te - 31 oktober 2017. Uitnodiging 8th World Water Forum voor interparlementaire conferentie d.d. 18-23 maart 2018 - 2017Z14608

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.