Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 7 februari 2018

Gepubliceerd: 8 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Activiteitnummer: 2017A0338611
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5518c7bb-2113-4528-93a2-4a0ebaab21cd&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20IenW%20d.d.%207%20februari%202018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29665, 22112, 29684, 33626, 25422, 25422, 32404, 22026, 24691, 31409, 29665, 29665, 29665, 31936, 29665, 29665, 29383, 30952, 30952

Inhoud


Voorstel extra spreker rondetafelgesprek Tweede EU-mobiliteitspakket

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 6 februari 2018. Voorstel extra spreker rondetafelgesprek Tweede EU-mobiliteitspakket - 2018Z01969

Besluit: Het voorstel is niet aangenomen.

Voorstel van het lid Wassenberg (PvdD) voor een schriftelijk overleg over het Ontwerp-luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) in verband met het maximum aantal nachtvluchten op Schiphol

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 16 januari 2018. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) in verband met de vaststelling van een maximum aantal voor nachtvluchten op de luchthaven Schiphol - 29665-257

Besluit: Het voorstel is aangenomen, op voorwaarde dat dit niet tot vertraging van het proces leidt. De inbreng voor het schriftelijk overleg vaststellen op 7 februari 2018 om 16.00 uur.Overig (besloten)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F.P. Wassenberg (PvdD) - 7 februari 2018. Voorstel van het lid Wassenberg (PvdD) voor een schriftelijk overleg over het Ontwerp-luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) in verband met het maximum aantal nachtvluchten op Schiphol - 2018Z02058

Besluit: Zie het onderstaande besluit.10

Voorstel van het lid Paternotte (D66) voor rondetafelgesprek over drones

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.M. Paternotte (D66) - 6 februari 2018. Voorstel van het lid Paternotte (D66) voor rondetafelgesprek over drones - 2018Z02007

Besluit: Per e-mail inventariseren of er voldoende animo is voor dit rondetafelgesprek.

Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) om de staatssecretaris te verzoeken voor het algemeen overleg Circulaire Economie d.d. 15 maart 2018 te reageren op het artikel ‘Multinationals pakken plastic afvalberg aan, maar is het genoeg?'

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 29 januari 2018. Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) om een reactie op het artikel ‘Multinationals pakken plastic afvalberg aan, maar is het genoeg?’ - 2018Z01362

Besluit: Het voorstel is aangenomen.

Voorstel van het lid Ziengs (VVD) om de staatssecretaris te verzoeken voor het algemeen overleg Circulaire Economie d.d. 15 maart 2018 te reageren op het Materiaalverduurzamingsplan Kunststof Verpakkingen (routekaart) van NRK Verpakkingen en PlasticsEurope Nederland

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 1 februari 2018. Voorstel van het lid Ziengs (VVD) om de staatssecretaris te verzoeken voor het algemeen overleg Circulaire Economie d.d. 15 maart 2018 te reageren op het Materiaalverduurzamingsplan Kunststof Verpakkingen (routekaart) van NRK Verpakkingen en PlasticsEurope Nederland - 2018Z01703

Besluit: Het voorstel is aangenomen.

Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) tot het organiseren van een technische briefing in twee delen over 1) slottoewijzing (slotcoördinator) en de capaciteit van Schiphol (ambtenaren van het ministerie van I&W) en 2) over staatsdeelnemingsaspecten van Schiphol en KLM (ambtenaren van het ministerie van Financiën)9

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.J. (Remco) Dijkstra (VVD) - 1 februari 2018. Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) tot het organiseren van een technische briefing over slottoewijzing door de slotcoördinator, over de capaciteit van Schiphol door ambtenaren van het ministerie van I&W en over staatsdeelnemingsaspecten van Schiphol en KLM door ambtenaren van het ministerie van Financiën - 2018Z01729

Besluit: Technische briefing organiseren. De leden Paternotte (D66), Amhaouch (CDA), Bruins (ChristenUnie) en Lacin (SP) hebben interesse in deelname.

Voorstel van het lid Sienot (D66) tot het organiseren van een rondetafelgesprek over klimaatadaptatie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.F. Sienot (D66) - 1 februari 2018. Voorstel van het lid Sienot (D66) tot het organiseren van een rondetafelgesprek over klimaatadaptatie - 2018Z01710

Besluit: Rondetafelgesprek organiseren. De leden Geurts (CDA), Kröger (GroenLinks), Lacin (SP), Wassenberg/Van Raan (PvdD) en Van Brenk (50PLUS) hebben interesse in deelname. De initiatiefnemer zal komen met een uitgewerkt programmavoorstel, mede op basis van input van collega-Kamerleden en een netwerkverkenning.
Noot: Vragen die wat betreft het lid Sienot centraal zouden kunnen staan tijdens het rondetafelgesprek zijn: •Wat is precies de scope van het probleem? (gasten: wetenschap, verzekeraars, etc.)•Hoe zorg je voor een gebiedsgerichte aanpak (en hoe groot moet dat gebied dan zijn) en wat is de rol van de verschillende overheden precies? (gasten: Deltacommissaris, VNG, Unie van Waterschappen etc.)•Wat zijn de best practices en lessons learned tot nu toe? (gasten: o.a. maatschappelijke organisaties etc.)Indien er voldoende animo voor dit rondetafelgesprek is, zal het lid Sienot in een procedurevergadering een uitgewerkt voorstel indienen.

Voorstel van het lid Wassenberg (PvdD) tot vertoning van de film #Source2Sea over zwerfplastic en een gesprek hierover na afloop met de maker Plastic Soup Surfer (Merijn Tinga) (op donderdag 22 februari 2018 van 14.00 tot 15.30 uur)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F.P. Wassenberg (PvdD) - 1 februari 2018. Voorstel van het lid Wassenberg (PvdD) tot vertoning van de film #Source2Sea over zwerfplastic en een gesprek hierover na afloop met de maker Plastic Soup Surfer (Merijn Tinga) - 2018Z01635

Besluit: Filmvertoning en gesprek organiseren. De leden Sienot (D66), Kröger (GL), Laçin (SP) en Dik-Faber (CU) hebben zich hiervoor aangemeld.
Noot: De filmvertoning en het gesprek kunnen plaatsvinden op 22 februari 2018 van 14.00 tot 15.30 uur. Aanmelding is niet vrijblijvend: indien een lid zich afmeldt, dient hij/zij voor vervanging te zorgen.

Voorstel van het lid Amhaouch (CDA) voor een technische briefing van de ACM over spoorordening (op donderdag 22 februari 11.00-12.30 uur)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Amhaouch (CDA) - 24 januari 2018. Voorstel van het lid Amhaouch (CDA) voor een technische briefing van de ACM over spoorordening (op dinsdag 13 februari 16.00-17.30 uur) - 2018Z01006

Besluit: Technische briefing organiseren. De leden Ziengs (VVD), Jetten (D66) en Kröger (GroenLinks) melden zich aan voor deelname aan deze briefing die is geïnitieerd door het lid Amhaouch (CDA).
Besluit: Het VAO Spoorordening, waarvan het lid Jetten de eerste spreker is, wordt aangehouden tot na de technische briefing door de ACM.8
Noot: Het lid Amhaouch heeft voorgesteld om de ACM te verzoeken een technische briefing te verzorgen over de rol van de ACM in het kader van spoorordening, de bevoegdheden die de ACM vanuit Europese wet- en regelgeving heeft en de ervaringen van de ACM ten aanzien van spoorordening in de afgelopen jaren. Deze technische briefing zal plaatsvinden op donderdag 22 februari van 11.00 tot 12.30 uur. De minister van Economische Zaken en Klimaat ontvangt een afschrift van de uitnodiging aan de ACM.

EU-voorstellen week 2-3

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.Y. Israel - 1 februari 2018. EU-voorstellen week 2-3 - 2018Z01716

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

EU-voorstel: Mededeling strategie over plastics COM (2018) 16 (Engelstalige versie)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 30 januari 2018. EU-voorstel: Mededeling strategie over plastics COM (2018) 16 (Engelstalige versie) - 2018Z01404

Besluit: Agenderen voor de technische briefing EU-voorstel Plastic strategie d.d. 8 maart 2018.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad d.d. 20 februari 2018.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Circulaire economie d.d. 15 maart 2018 en dit overleg uitbreiden met een uur in verband met het aantal agendapunten.

Antwoord op de openbare raadpleging van de Europese Commissie over specificaties voor coöperatieve intelligente vervoerssystemen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 23 januari 2018. Antwoord op de openbare raadpleging van de Europese Commissie over specificaties voor coöperatieve intelligente vervoerssystemen - 22112-2466

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad d.d. 30 mei 2018.

Beheerautoriteit Waddenzee

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 januari 2018. Beheerautoriteit Waddenzee - 29684-154

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Wadden d.d. 24 januari 2018.

Aanbesteding PALLAS-reactor

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 31 januari 2018. Aanbesteding PALLAS-reactor - 33626-7

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Nucleaire veiligheid d.d. 17 mei 2018 en de minister van Economische Zaken en Klimaat hiervoor uitnodigen.

Onderzoeksrapport “Samenwerken aan nucleaire veiligheid”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 31 januari 2018. Onderzoeksrapport “Samenwerken aan nucleaire veiligheid” - 25422-218

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Nucleaire veiligheid d.d. 17 mei 2018.
Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ‘Samenwerken aan nucleaire veiligheid’.

Resultaten Onderzoeksprogramma Eindberging Radioactief Afval (OPERA)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 29 januari 2018. Resultaten Onderzoeksprogramma Eindberging Radioactief Afval (OPERA) - 25422-217

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Nucleaire veiligheid d.d. 17 mei 2018.4

Volgende corridors Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 31 januari 2018. Volgende PHS-corridors - 32404-83

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 14 februari 2018.
Besluit: Tevens agenderen voor de technische briefing over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer d.d. 15 februari 2018.Milieu

Introductie Intercity Brussel over HSL-Zuid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 25 januari 2018. Introductie IC Brussel over HSL-Zuid - 22026-503

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 14 februari 2018.Infrastructuur

Integrale Rapportage Visie en Vertrouwen over Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 januari 2018. Integrale Rapportage Visie en Vertrouwen over Project Mainportontwikkeling Rotterdam - 24691-129

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Scheepvaart d.d. 17 mei 2018.

Afschrift reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake ‘Mastbreuk Harlingen'

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 25 januari 2018. Afschrift reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake ‘Mastbreuk Harlingen' - 31409-183

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Scheepvaart d.d. 17 mei 2018.

Beantwoording vragen commissie over Schiphol Gebruiksprognose 2018 (Kamerstuk 29665-244)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 16 november 2017. Schiphol Gebruiksprognose 2018 - 29665-244

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 25 januari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 23 januari 2018. Beantwoording vragen commissie over Schiphol Gebruiksprognose 2018 - 29665-260

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 25 januari 2018.3

Reactie op het verzoek van het lid Graus, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 19 december 2017, over het maximum aantal vluchten op Schiphol

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 23 januari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Graus, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 december 2017, over het maximum aantal vluchten op Schiphol - 29665-259

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over het maximum aantal vluchten op Schiphol.

Verzamelbrief luchtvaart en openstaande vragen plenair debat Milieueffectrapportage Lelystad Airport

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 januari 2018. Verzamelbrief luchtvaart en openstaande vragen plenair debat MER Lelystad Airport - 31936-440

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 25 januari 2018.

Verslag schriftelijk overleg Subsidieregeling stichting Knowledge and Development Centre Mainport Schiphol

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 december 2017. Regeling houdende bepalingen inzake het verstrekken van subsidie aan de stichting Knowledge and Development Centre Mainport Schiphol voor de jaren 2018 tot en met 2022 en evaluatie Knowledge and Development Centre Mainport Schiphol - 29665-247

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen Luchtvaart d.d. 25 januari 2018.AlgemeenGeen agendapuntenMobiliteit/Transport

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 januari 2018. Antwoorden op vragen commissie over de Regeling houdende bepalingen inzake het verstrekken van subsidie aan de stichting Knowledge and Development Centre Mainport Schiphol voor de jaren 2018 tot en met 2022 en evaluatie Knowledge and Development Centre Mainport Schiphol - 29665-258

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 25 januari 2018.

Aanvullingswet bodem Omgevingswet

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 23 januari 2018. Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet) - 34864

Besluit: De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken verzoeken de behandeling van dit wetsvoorstel over te nemen.
Noot: •Het gaat hier om de inhoudelijke invulling van de kaders van de Omgevingswet op het gebied van bodem.•De tweede ondertekenaar van dit wetsvoorstel is de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.•Naast de Aanvullingswet bodem zal ook worden voorzien in afzonderlijke aanvullingswetten op de Omgevingswet op het gebied van geluid, grondeigendom en natuur.•De regering streeft naar gelijktijdige inwerkingtreding van de Omgevingswet en de aanvullingswetten.

Wijziging van het Besluit geluid milieubeheer en het Besluit geluidhinder in verband met aanpassingen aan het doelmatigheidscriterium

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 22 januari 2018. Besluit van 28 november 2017 tot wijziging van het Besluit geluid milieubeheer en het Besluit geluidhinder in verband met aanpassingen aan het doelmatigheidscriterium en enkele kleine wijzigingen - 29383-287

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •De voorlegging van dit besluit geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven nahangprocedure (artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet Milieubeheer). Het besluit treedt in werking per 1 maart 2018. Het ontwerp voor dit besluit is in een voorhangprocedure aan de Kamer voorgelegd in Kamerstuk 29383, nr. 284. Op 5 juli 2017 heeft uw commissie een schriftelijk overleg gevoerd over het ontwerpbesluit. Tijdens de procedurevergadering van 6 september jl. heeft uw commissie de beantwoording hiervan voor kennisgeving aangenomen.•Het besluit behelst wijzigingen van het Besluit geluid milieubeheer en het Besluit geluidhinder. De wijzigingen – die veelal technisch van aard zijn – beogen knelpunten die in de uitvoeringspraktijk aan het licht zijn gekomen, weg te nemen. Het doel van dit wijzigingsbesluit is om de uitvoerbaarheid van het Besluit geluid milieubeheer en het Besluit geluidhinder voor de beheerders van rijks- en spoorwegen te verbeteren.

Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol inzake het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 26 januari 2018. Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij; Londen, 7 juli 2017 - 30952-295

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging bij de Kamer gemeld. Deze verdragswijziging behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

Wijzigingen van bijlagen bij de Europese Overeenkomst over internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 19 januari 2018. Wijzigingen van de Bijlagen A en B bij de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) ; Genève, 3 oktober 2017 - 30952-294

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging bij de Kamer gemeld. Deze verdragswijziging behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

Verzoek van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) om Duurzame Dinsdag 2018 in de Oude Zaal te faciliteren (op dinsdag 4 september 2018)

Zaak: Brief derden - Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) te Den Haag - 24 januari 2018. Verzoek IVN om faciliteren van Duurzame Dinsdag 2018 in de Oude Zaal d.d. 4 september 2018 - 2018Z01055

Besluit: Instemmen met het verzoek van de organisatie van Duurzame Dinsdag om toestemming te verlenen om de Oude Zaal en omliggende ruimtes op 4 september 2018 te gebruiken voor haar jaarlijkse evenement.Wetgeving