Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 24 januari 2018

Gepubliceerd: 26 januari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Activiteitnummer: 2017A0338518
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c1fdeee1-2a02-4764-bbf5-9d0274396df5&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20IenW%20d.d.%2024%20januari%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34665, 22112, 21501, 34734, 22112, 22112, 22112, 28089, 32252, 25422, 32852, 32852, 31305, 30196, 25834, 25834, 33118, 28089, 29826, 30175, 29385, 32861, 29984, 29893, 33652, 32861, 26643, 29665, 31936, 31936, 29665, 29665, 29984, 29984, 29984, 22026, 31521, 23645, 28642, 28642, 34734, 29665, 29665, 29665, 34802, 29665, 34743

Inhoud


Voorstel van het lid Van Raan (PvdD) voor het organiseren van een werkbezoek ter kennismaking met de Omgevingsraad Schiphol

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Raan (PvdD) - 11 januari 2018. Voorstel van het lid Van Raan (PvdD) voor het organiseren van een werkbezoek ter kennismaking met de Omgevingsraad Schiphol - 2018Z00196

Besluit: Overlaten aan de individuele leden/fracties.

Inventarisatie interesse in gesprek met het FANC in Brussel

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, L. Tijdink - 21 december 2017. Inventarisatie interesse in gesprek met het FANC in Brussel - 2017Z18764

Besluit: Per e-mail inventariseren of zich ten minste 4 leden die minimaal 30 zetels vertegenwoordigen aanmelden voor deelname aan een gesprek met het FANC in Brussel.
Noot: Tijdens het algemeen overleg Nucleaire veiligheid d.d. 20 december 2017 heeft de staatssecretaris van IenW gemeld dat de Belgische minister Jambon aan heeft gegeven dat een delegatie van de Kamer welkom is in Brussel om aldaar in gesprek te gaan met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Indien er voldoende animo is zal de staf de commissie na overleg met het FANC een concreet voorstel voorleggen, inclusief datum.

Jaarplanning verbetering kennispositie 2018

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 januari 2018. Toezending van de aangepaste jaarplanning met een uitwerking van de toezeggingen in het regeerakkoord - 34775-XII-68

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Overzichten activiteiten op IenW-gebied

Zaak: Stafnotitie - griffier, L. Tijdink - 18 januari 2018. Stafnotitie - Totstandkoming Jaarplanning verbetering kennispositie 2018 - 2018Z00645

Besluit: Per e-mail voorstellen inventariseren op basis waarvan in de procedurevergadering van 21 februari een selectie wordt gemaakt voor de jaarplanning versterking kennispositie 2018.
Noot: In de bijgaande stafnotitie is de werkwijze voor invulling van de jaarplanning nader omschreven, inclusief de achtergrond van dit instrument en een terugblik op de jaarplanning 2017.

Aandacht voor constitutionele aspecten van wetgeving of beleid

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 28 september 2017. Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake adviesaanvraag over het instellen van de Algemene Commissie voor Constitutionele Zaken (herdruk) - 34665-3

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 12 december 2017. Werkwijze constitutionele toetsing - 2017Z17709

Besluit: Kennisnemen van het verzoek van het Presidium aan de Kamercommissies om meer aandacht te besteden aan mogelijke constitutionele (grondwettelijke) aspecten van voorgestelde wetgeving en beleid.14
Noot: Hier kan op allerlei manieren vorm aan worden gegeven. De meest voor de hand liggende manier is om hier aandacht aan te besteden in vragen aan de regering in schriftelijke inbrengen of debatten, wat in het uiterste geval zou kunnen leiden tot moties of amendementen. Ook kunnen commissies ter voorbereiding daarvan besluiten tot het inzetten van instrumenten als technische briefings, rondetafelgesprekken, rapporteurs of extern advies, om meer informatie in te winnen over mogelijke constitutionele aspecten.Ter ondersteuning van de commissies hierbij wordt een aantal acties ondernomen:•De Voorzitter heeft het kabinet (voor regeringsvoorstellen) en de fracties (voor initiatiefwetsvoorstellen) verzocht in memories van toelichting altijd expliciet aandacht te besteden aan de constitutionele aspecten.•De commissiestaf zal in wetgevingsrapporten aandacht besteden aan mogelijke constitutionele aspecten van wetsvoorstellen.Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de bijgaande, interne, stafnotitie en de onderstaande brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.

Stafnotitie - Behandelvoorstel prioritair EU-voorstel over Plastics, in 3e Circulaire economiepakket

Zaak: Stafnotitie - griffier, L. Tijdink - 18 januari 2018. Stafnotitie - Behandelvoorstel Plastics strategie Europese Commissie - 2018Z00649

Besluit: De staatssecretaris verzoeken op 8 maart van 10.00 tot 11.30 uur (voorafgaand aan het AO circulaire economie op 15 maart) een technische briefing over het 3e circulaire economiepakket / plastics strategie te laten verzorgen, mede in relatie tot de transitieagenda over kunststof die door de regering is verstuurd op 15 januari. De leden Van Eijs (D66), Wassenberg (PvdD), Ziengs (VVD) en Von Martels (CDA) hebben zich aangemeld voor deelname aan deze technische briefing.

EU-voorstellen week 50-2

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, L. Tijdink - 18 januari 2018. EU-voorstellen week 50-2 - 2018Z00618

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stafnotitie – Inkomend EU-voorzitterschap Bulgarije

Zaak: Stafnotitie - griffier, L. Tijdink - 17 januari 2018. Stafnotitie – Inkomend EU-voorzitterschap Bulgarije - 2018Z00481

Besluit: Ter informatie.
Noot: In deze interne notitie geeft de EU-adviseur een overzicht van de activiteiten van het inkomend Bulgaars EU-voorzitterschap op IenW-gebied.

Overzicht interparlementaire bijeenkomsten eerste helft 2018

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 15 december 2017. Overzicht interparlementaire bijeenkomsten eerste helft 2018 - 2017Z18183

Besluit: Ter informatie.
Noot: Dit overzicht is met het oog op de interparlementaire bijeenkomst "EU investeert in transportnetwerken post 2020' op 20 juni 2018 in Brussel naar de commissie IenW doorgezonden door de commissie Europese Zaken, ten behoeve van een vroegtijdige actieve betrokkenheid vanuit de Kamer. Wanneer het programma van de conferentie bekend is, zal belangstelling voor deelname worden geïnventariseerd en een delegatie-inzet worden voorbereid. De EU-specialist van de commissie kan hier nader over adviseren.

Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie inzake de Europese procedure inzake de Consultation on the evaluation and review of the Regulation (EC) No 1222/2009 on the labelling of tyres

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 18 december 2017. Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie inzake de Europese procedure inzake de Consultation on the evaluation and review of the Regulation (EC) No 1222/2009 on the labelling of tyres - 22112-2448

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van de Transportraad van 5 december 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 december 2017. Verslag van de Transportraad van 5 december 2017 - 21501-33-689

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad d.d. 30 mei 2018.

Effectenstudie EU-mobiliteitspakket

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 december 2017. Effectenstudie EU-mobiliteitspakket - 34734-19

Besluit: Betrokken bij het werkbezoek over het tweede EU-mobiliteitspakket d.d. 22 januari 2018.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad d.d. 30 mei 2018.

Fiche: wijziging verordening markttoegang busvervoer

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 15 december 2017. Fiche: wijziging verordening markttoegang busvervoer - 22112-2444

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad d.d. 30 mei 2018.
Noot: Dit fiche betreft een gewijzigde verordening die deel uitmaakt van het tweede EU-mobiliteitspakket.

Fiche: Wijziging richtlijn gecombineerd vervoer

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 15 december 2017. Fiche: Wijziging richtlijn gecombineerd vervoer - 22112-2445

Besluit: Agenderen voor het rondetafelgesprek Tweede EU-mobiliteitspakket d.d. 8 februari 2018.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad d.d. 30 mei 2018.
Noot: Dit fiche betreft een gewijzigde richtlijn die de commissie prioritair heeft verklaard. Deze gewijzigde richtlijn maakt deel uit van het tweede EU-mobiliteitspakket.

Fiche: Mededeling actieplan infrastructuur alternatieve brandstoffen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 15 december 2017. Fiche: Mededeling actieplan infrastructuur alternatieve brandstoffen - 22112-2446

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Duurzaam vervoer in april 2018.
Besluit: Agenderen voor het rondetafelgesprek Tweede EU-mobiliteitspakket d.d. 8 februari 2018.

Stand van zaken GenX

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 16 januari 2018. Stand van zaken GenX in water - 28089-56

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Water in juni 2018.Europa

Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 17 januari 2018. Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen - 32252-60

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg MIRT d.d. 21 juni 2018.Water

Toezeggingen naar aanleiding van AO van 20 december 2017 inzake nucleaire veiligheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 16 januari 2018. Toezeggingen naar aanleiding van AO van 20 december 2017 inzake nucleaire veiligheid - 25422-210

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het plenaire tweeminutendebat (VAO) Nucleaire veiligheid d.d. 18 januari 2018.

Reactie op verzoek commissie inzake het verzoek van de gemeente Nijmegen om steun voor Nijmegen als European Green Capital 2018 als podium voor internationale kennisuitwisseling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 16 januari 2018. Reactie op verzoek commissie inzake het verzoek van de gemeente Nijmegen om steun voor Nijmegen als European Green Capital 2018 als podium voor internationale kennisuitwisseling - 34775-XIII-127

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Totstandkoming van de transitieagenda’s uit het Grondstoffenakkoord

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 15 januari 2018. Totstandkoming van de transitieagenda’s uit het Grondstoffenakkoord - 32852-53

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Circulaire Economie d.d. 15 maart 2018.

Uitvoering van moties en toezeggingen binnen het programma Circulaire Economie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 19 december 2017. Uitvoering van moties en toezeggingen binnen het programma Circulaire Economie - 32852-52

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Circulaire economie d.d. 15 maart 2018.

Rapporten ‘Laadinfrastructuur in de private gebouwde omgeving’ en ‘Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 22 december 2017. Rapporten ‘Laadinfrastructuur in de private gebouwde omgeving’ en ‘Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer’ - 31305-237

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Duurzaam vervoer in april 2018.

Impact Analyse Hernieuwbare Energierichtlijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 22 december 2017. Impact Analyse Hernieuwbare Energierichtlijn - 30196-570

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Duurzaam vervoer in april 2018.

Voortgang asbestdaken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 21 december 2017. Voortgang asbestdaken - 25834-135

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Externe veiligheid d.d. 18 januari 2018.

Sanering asbest

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 18 december 2017. Reactie op de motie van het lid Laçin over het informeren van de Kamer over het gebruik van subsidieregelingenen reactie op de gewijzigde motie van het lid Laçin over overleg met de sector over knelpunten - 25834-134

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Externe veiligheid d.d. 18 januari 2018.

Recente incidenten op Chemelot

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 11 januari 2018. Recente incidenten op Chemelot - 33118-10110

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Schriftelijk overleg inzake het proactief aanbieden van bloedonderzoek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 15 december 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over uitvoering van de motie van de leden Van Eijs en Kröger inzake het proactief aanbieden van een bloedonderzoek - 28089-55

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling in de vorm van een tweeminutendebat (VSO), met het lid Van Raan (PvdD) als eerste spreker.

Thermphos

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 22 december 2017. Thermphos - 29826-93

Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenaire tweeminutendebat (VAO) Leefomgeving d.d. 18 januari 2018.

Restantvoorraadregeling brom- en snorfietsen overgang van Euro 2 en 3 naar Euro 4 per 1 januari 2018.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 22 december 2017. Restantvoorraadregeling brom- en snorfietsen overgang van Euro 2 en 3 naar Euro 4 per 1 januari 2018 - 30175-270

Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenaire tweeminutendebat (VAO) Leefomgeving d.d. 18 januari 2018.

Verjongen, vernieuwen, verduurzamen van de bestaande infrastructuur

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 17 januari 2018. Verjongen, vernieuwen, verduurzamen van de bestaande infrastructuur - 29385-95

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid d.d. 13 maart 2018.Milieu

Beleidsdoorlichting Wegen en verkeersveiligheid

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 december 2017. Beleidsdoorlichting Wegen en verkeersveiligheid - 32861-27

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 20 februari 2018.
Noot: De commissie voor Financiën adviseert vaste commissies extra aandacht te besteden aan beleidsdoorlichtingen en daarover feitelijke vragen te stellen.

Startbeslissing MIRT-Verkenning A4 Knooppunt Burgerveen-N14

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 20 december 2017. Startbeslissing MIRT-Verkenning A4 Knooppunt Burgerveen-N14 - 34775-A-52

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.9

Startbeslissing N50 Kampen – Kampen Zuid

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 20 december 2017. Startbeslissing N50 Kampen – Kampen Zuid - 34775-A-53

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging van het spoor

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 19 december 2017. Budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging van het spoor - 29984-735

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 14 februari 2018.

Stand van zaken spoorveiligheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 19 december 2017. Stand van zaken spoorveiligheid - 29893-215

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 14 februari 2018.

European Rail Traffic Management System (ERTMS)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 15 december 2017. European Rail Traffic Management System (ERTMS) - 33652-60

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 14 februari 2018.

Advies van de commissie Financiën over het voornemen de Tweede Kamer voor te stellen het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer aan te wijzen als ‘groot project’8

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 15 december 2017. Advies van de commissie Financiën over het voornemen de Tweede Kamer voor te stellen het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer aan te wijzen als ‘groot project’ - 2017Z18137

Besluit: De Kamer voorstellen het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer aan te wijzen als groot project, vergezeld van het positieve advies van de commissie voor Financiën.
Besluit: De commissie zal het lid Ziengs (VVD) benoemen tot rapporteur van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer en bij de definitieve benoeming een mandaat voor de rapporteur vaststellen (conform artikel 8, 2e lid, van de Regeling Grote Projecten).
Besluit: De staf en eventuele rapporteur verzoeken een notitie op te stellen waarin de uitgangspunten voor de parlementaire controle op het groot project worden opgenomen. Een concept van deze notitie zal aan de commissie worden voorgelegd.
Besluit: De staatssecretaris verzoeken een technische briefing over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer te laten verzorgen op donderdag 15 februari van 14.00 tot 15.00 uur, waaraan tevens de Auditdienst Rijk deelneemt. De leden Ziengs (VVD), Van Aalst (PVV), Amhaouch (CDA) en Jetten/Sienot (D66) melden zich aan voor deelname aan deze technische briefing.

Beleidsdoorlichting Artikel 17 Luchtvaart

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 december 2017. Beleidsdoorlichting Artikel 17 Luchtvaart - 32861-28

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 13 maart 2018 te 12.00 uur.
Noot: De commissie voor Financiën adviseert vaste commissies extra aandacht te besteden aan beleidsdoorlichtingen en daarover feitelijke vragen te stellen.Infrastructuur

Reactie op verzoek commissie inzake BIT-toets iTEC-based Centre Automation System (iCAS)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 22 december 2017. Reactie op verzoek commissie inzake BIT-toets iTEC-based Centre Automation System (iCAS) - 26643-509

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het verzoek van de Kamer om het Bureau ICT-toetsing (BIT) een toets te laten uitvoeren op de ontwikkeling en invoering van het nieuwe luchtverkeersleidingsysteem iCAS wordt gehonoreerd. Het BIT heeft met Luchtverkeersleiding Nederland afgestemd dat de BIT-toets op iCAS begin februari 2018 zal starten. Het advies van het BIT wordt naar verwachting voor komende zomer naar de Kamer gestuurd.

Toekomstige ontwikkeling van Schiphol

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 21 december 2017. Toekomstige ontwikkeling van Schiphol - 29665-250

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 25 januari 2018.

Plan van Aanpak Luchtruimherziening

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 december 2017. Plan van Aanpak Luchtruimherziening - 31936-431

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 25 januari 2018.

Actualisatie MER Lelystad Airport

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 december 2017. Actualisatie MER Lelystad Airport - 31936-430

Besluit: Reeds behandeld tijdens het plenaire debat over de milieueffectrapportage inzake Lelystad Airport d.d. 19 december 2017.

Schriftelijk overleg over OVV-rapport Veiligheid vliegverkeer Schiphol

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 11 oktober 2017. Standpunten op aanbevelingen OVV-rapport Veiligheid vliegverkeer Schiphol - 29665-242

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol.7

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 december 2017. Antwoorden op vragen commissie over de standpunten op aanbevelingen OVV-rapport Veiligheid vliegverkeer Schiphol - 29665-249

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol.

Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over spoorlijn Eindhoven Düsseldorf

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 19 december 2017. Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 november 2017, over het bericht dat Limburg en I&W overwegen de spoorlijn Eindhoven Düsseldorf aan te besteden - 29984-736

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 14 februari 2018.

Algemene vergadering van aandeelhouders ProRail 24 november 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 22 december 2017. Algemene vergadering van aandeelhouders ProRail 24 november 2017 - 29984-738

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 14 februari 2018.

Vervoerplan NS 2018 en beheerplan ProRail 2018

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 19 december 2017. Vervoerplan NS 2018 en beheerplan ProRail 2018 - 29984-737

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 14 februari 2018.

IC Amsterdam - Brussel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 22 december 2017. IC Amsterdam - Brussel - 22026-502

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 14 februari 2018.

Inzet taxibeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 15 januari 2018. Inzet taxibeleid - 31521-104

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi d.d. 17 januari 2018.

Data en transparantie in het openbaar vervoer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 15 januari 2018. Data en transparantie in het openbaar vervoer - 23645-654

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi d.d. 17 januari 2018.6

Voortgang sociale veiligheid in het openbaar vervoer (ov)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 21 december 2017. Voortgang sociale veiligheid in het openbaar vervoer (ov) - 28642-102

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi d.d. 17 januari 2018.

Rapport evaluatie maatregelen sociale veiligheid op en rond het spoor

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 4 oktober 2017. Rapport evaluatie maatregelen sociale veiligheid op en rond het spoor - 28642-101

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi d.d. 17 januari 2018.

Toestemming deelname aan een technische briefing over samenloop straf- en bestuursrecht rijden onder invloed van alcohol

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16 januari 2018. Toestemming deelname aan een technische briefing over samenloop straf- en bestuursrecht rijden onder invloed van alcohol - 2018Z00429

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (deze briefing heeft plaatsgevonden op 18 januari 2018).

Handhaving op verblijf van de normale wekelijkse rust in het voertuig naar aanleiding van uitspraak Europese Hof van Justitie

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 januari 2018. Handhaving op verblijf van de normale wekelijkse rust in het voertuig naar aanleiding van uitspraak Europese Hof van Justitie - 34734-20

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid d.d. 13 maart 2018.

Geselecteerde beleidsthema's voor de V-100 in 2018.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 21 december 2017. Geselecteerde beleidsthema's voor de V-100 in 2018 - 2017Z18901

Besluit: Ter informatie.
Noot: De commissie Financiën heeft uit de door diverse commissies aangedragen suggesties voor beleidsthema's voor de V-100 een selectie gemaakt. Van de door de commissie IenW gedane suggesties (Water(kwaliteit en-veiligheid), Bereikbaarheid en Luchtvaart) is het thema Bereikbaarheid geselecteerd. De commissie Financiën zal de commissie in aanloop naar de V-100 nader informeren over haar mogelijke rol bij het evenement.Toelichting:De V-100, die de commissie Financiën in 2017 voor het eerst georganiseerd heeft, is een bijeenkomst waarvoor honderd mensen uit de samenleving worden uitgenodigd om de jaarverslagen van ministeries te onderzoeken.

Publicaties ILT van november 2017

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 december 2017. Publicaties ILT van november 2017 - 2017Z18913

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Publicaties ILT van oktober 2017

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 december 2017. Publicaties ILT van oktober 2017 - 2017Z18912

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Publicaties ILT van september 2017

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 december 2017. Publicaties ILT van september 2017 - 2017Z18910

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Dit betreft een maandelijks overzicht van de publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Deze publicaties zijn te vinden op de website van de Inspectie: www.ilent.nl.

Nota's van wijziging inzake de vaststelling van de begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2018

Zaak: Nota van wijziging - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 december 2017. Nota van wijziging - 34775-J-18

Besluit: Reeds betrokken bij de behandeling van de begrotingen Infrastructuur en Waterstaat (hierover is gestemd in de week voor het Kerstreces).
Noot: Dit betreft de nota van wijziging bij de begroting van het Deltafonds in verband met de herverkaveling van (de middelen voor) ruimtelijke ordening die in het Regeerakkoord is afgesproken.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 december 2017. Nota van wijziging - 34775-A-46

Besluit: Reeds betrokken bij de behandeling van de begrotingen Infrastructuur en Waterstaat (hierover is gestemd in de week voor het Kerstreces).
Noot: Dit betreft de nota van wijziging bij de begroting van het Infrastructuurfonds in verband met de herverkaveling van (de middelen voor) ruimtelijke ordening die in het Regeerakkoord is afgesproken.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 december 2017. Derde nota van wijziging - 34775-XII-63

Besluit: Reeds betrokken bij de behandeling van de begrotingen Infrastructuur en Waterstaat (hierover is gestemd in de week voor het Kerstreces).
Noot: Deze derde nota van wijziging bij de begroting van het ministerie van IenW is technisch van aard en omvat de herverkaveling van (de middelen voor) ruimtelijke ordening die in het Regeerakkoord is afgesproken. Deze middelen, waaronder ook de bijdrage aan het Kadaster, verschuiven van de begrotingen van het ministerie van IenW naar de begroting van het ministerie van BZK.4

Voornaamste budgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII), het Infrastructuurfonds (A) en het Deltafonds (J) sinds de tweede suppletoire begroting 2017

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 december 2017. Voornaamste budgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII), het Infrastructuurfonds (A) en het Deltafonds (J) sinds de tweede suppletoire begroting 2017 - 34775-XII-64

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de jaarverslagen en de slotwetten op het gebied van Infrastructuur en Waterstaat over 2017.

Schriftelijk overleg over de inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit Luchthavenindelingbesluit Schiphol

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 27 november 2017. Beantwoording vragen commissie over de inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit Luchthavenindelingbesluit Schiphol - 29665-245

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 25 januari 2018.Algemeen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 16 oktober 2017. Inwerkingtreding wijzigingsbesluit Luchthavenindelingbesluit Schiphol - 29665-243

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 25 januari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 december 2017. Antwoorden op vragen commissie inzake Inwerkingtreding wijzigingsbesluit Luchthavenindelingbesluit Schiphol - 29665-248

Besluit: Plenair afgerond tijdens het VSO (tweeminutendebat) Inwerkingtreding wijzigingsbesluit Luchthavenindelingbesluit Schiphol d.d. 17 januari 2018.
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 25 januari 2018.

Ontwerpbesluit houdende regels betreffende tarieven en voorwaarden van overige luchthavens

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 december 2017. Ontwerpbesluit houdende regels betreffende tarieven en voorwaarden van overige luchthavens - 34802-8

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het ontwerpbesluit behelst een nadere uitwerking van de implementatie van EU-richtlijn nr. 2009/12 inzake luchthavengelden, die voor overige luchthavens (andere luchthavens dan Schiphol) geïmplementeerd is via een ingewikkelde bepaling van overgangsrecht die verwijst naar bepalingen van oud recht. Met het ontwerpbesluit worden deze bepalingen van oud recht uitgeschreven in een nieuw besluit. Het betreft geen beleidsinhoudelijke wijziging, maar een wetstechnische exercitie omwille van de toegankelijkheid van regelgeving.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) in verband met de vaststelling van een maximum aantal voor nachtvluchten op de luchthaven Schiphol

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 16 januari 2018. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) in verband met de vaststelling van een maximum aantal voor nachtvluchten op de luchthaven Schiphol - 29665-257

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 25 januari 2018.
Noot: Met het ontwerpbesluit wordt een maximum aantal van 32.000 nachtvluchten handelsverkeer vastgelegd. Hiermee wordt voorkomen dat meer nachtvluchten op Schiphol plaatsvinden dan afgesproken aan de Alderstafel. Deze wijziging loopt vooruit op de wijzing van het LVB in verband met het nieuwe normen- en handhavingstelsel Schiphol (NNHS). De voorlegging van dit ontwerpbesluit geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 8.24, van de Wet Luchtvaart), en biedt de Kamer de mogelijkheid zich tot en met 13 februari 2018 uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld. De beoogde inwerkingtredingsdatum voor het ontwerpbesluit is de dag na publicatie in het Staatsblad.

Ontwerpbesluit houdende technische wijzigingen van enkele algemene maatregelen van bestuur op het terrein van milieu, vervoer en water2

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 december 2017. Ontwerpbesluit houdende technische wijzigingen van enkele algemene maatregelen van bestuur op het terrein van milieu, vervoer en water - 34775-XII-67

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het ontwerpbesluit behelst technische en redactionele aanpassingen van een reeks besluiten op uiteenlopende terreinen op IenW-gebied. De voorlegging van dit ontwerpbesluit geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedures voor enkele van de aan te passen besluiten en biedt de Kamer de mogelijkheid zich tot en met 5 februari 2018 uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld. De beoogde inwerkingtredingsdatum voor het ontwerpbesluit is voor de meeste onderdelen 1 juli 2018. Het onderdeel samenhangend met de wetswijziging in verband met mariene geo-engineering (art. XV, onderdeel B) zal tegelijk met genoemde wetswijziging in werking treden; het artikel met betrekking tot het Besluit meldingsformaliteiten en gegevensverwerkingen scheepvaart (art. V) zal met terugwerkende kracht gelden tot en met 1 januari 2016, de inwerkingtredingsdatum van de Wet bestrijding maritieme ongevallen, waar deze wijziging mee samenhangt.

Wijziging van de Waterwet en van de Wet maritiem beheer BES in verband met het gewijzigde Verdrag inzake verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval (mariene geo-engineering)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 december 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34743-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 juni 2017. Wijziging van de Waterwet en van de Wet maritiem beheer BES in verband met de uitvoering van de wijziging van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972 (mariene geo-engineering) - 34743

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, in samenhang met het wetsvoorstel op Kamerstuk nummer 34742. De commissie verwacht dat beide wetsvoorstellen als hamerstuk kunnen worden afgedaan.

Goedkeuring van het gewijzigde Verdrag inzake de verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 december 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34742-(R2091)-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 juni 2017. Goedkeuring van de op 18 oktober 2013 te Londen tot stand gekomen wijzigingen van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, zoals opgenomen in Resolutie LP.4(8) (Trb. 2014, 46 en 144) - 34742-(R2091)

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, in samenhang met het wetsvoorstel op Kamerstuk nummer 34743. De commissie verwacht dat beide wetsvoorstellen als hamerstuk kunnen worden afgedaan.

Uitnodiging presentatie transitieagenda’s Nederland Circulair in 2050 op 15 januari 2018.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 11 januari 2018. Uitnodiging presentatie transitieagenda’s Nederland Circulair in 2050 op 15 januari 2018 - 2018Z00200

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.Wetgeving

Uitnodiging bewindspersonen van Infrastructuur en Waterstaat voor kennismakingsborrel d.d. 6 februari 2018.

Zaak: Brief derden - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te Den Haag - 22 december 2017. Uitnodiging Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor kennismakingsborrel d.d. 6 februari 2018 - 2017Z18962

Besluit: Leden kunnen zich uiterlijk donderdag 1 februari per mail voor deze borrel aanmelden.

Verzoek Stigo Bike Nederland om wetswijziging i.v.m. verplaatsen scooters en snorfietsen naar de rijbaan en om gesprek

Zaak: Brief derden - Stigo Bike Nederland te Voorburg - 10 januari 2018. Verzoek Stigo Bike Nederland om wetswijziging i.v.m. verplaatsen scooters en snorfietsen naar de rijbaan en om gesprek - 2018Z00221

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid d.d. 13 maart 2018. Het verzoek om een gesprek overlaten aan individuele leden/fracties.