Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 26 oktober 2017

Gepubliceerd: 27 oktober 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2017A033538
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=677b4153-ad8f-48d8-b350-59a61f14e3b9&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%2026-10-2017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31511, 31288, 31289, 33104, 22452, 31524, 33495, 34732, 34550, 33650, 25268, 32820, 32827, 32820, 22112

Inhoud


Werkprogramma onderwerpen Versterking kennispositie commissie OCW-2017 (in besloten gedeelte van procedurevergadering)

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 8 september 2017. Stafnotitie - Format voorbereidingsgroep werkprogramma wetenschapsbeleid - 2017Z11606

Besluit: Aanhouden tot na eerste werkbezoek (mogelijk vrijdagmiddag 19 januari a.s.)

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 8 september 2017. Stafnotitie - Alternatieven lumpsum - 2017Z09907

Besluit: Aanhouden tot afronding internetconsultatie.

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 8 september 2017. Stafnotitie - Leven Lang Leren - 2017Z09512

Besluit: Aanhouden tot na gepland gesprek.
Noot: Gesprek met ROA en CBS is gepland op donderdag 9 november a.s.

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 26 oktober 2017. Stafnotitie - Duurzaamheid - 2017Z11818

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Stafnotitie - kenniscoördinator, L.K. Middelhoven - 8 september 2017. Stafnotitie - Werkprogramma onderwerpen Versterking kennispositie commissie OCW-2017 - 2017Z07972

Besluit: Ter informatie.

Verzoek kabinetsreactie op rapport van de VU over de waarde van de onderwijsovereenkomst in het mbo d.d. 30 september 2017.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. van der Molen (CDA) - 11 oktober 2017. Kabinetsreactie op rapport van de VU over de waarde van de onderwijsovereenkomst in het mbo d.d. 30 september 2017 - 2017Z13585

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering (aangekondigd onderzoek naar de waarde van de onderwijsovereenkomst afwachten?)
Noot: Zie ook antwoorden op schriftelijke vragen vh lid Özdil 2017Z13598 : minister OCW kondigt onderzoek aan (vóór het einde van 2017 beschikbaar) naar dewaarde van de onderwijsovereenkomst. Citaat: 'Ik zal onderzoeken of deze conclusie juist is en zo ja, op welke andere wijze de rechtsbetrekking tusseninstelling en student kan worden vormgegeven zodat enerzijds de rechtsbescherming en de positie van de student ten opzichte van de instelling in stand blijven, maar anderzijds de administratieve lasten voor de instelling niet groter zijn dan nodig gelet op de doelstelling van de wetgever'.

Antwoorden op vragen commissie over de opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 25 Rijksbegroting (Emancipatie) (Kamerstuk 31511-23)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 oktober 2017. Antwoorden op vragen commissie over de opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 25 Rijksbegroting (Emancipatie) - 31511-24

Besluit: De commissie besluit om een algemeen overleg over emancipatie te voeren. Bewindspersoon verzoeken om de Kamer te informeren of, en zo ja wanneer, er nog stukken te verwachten zijn.Rondvraag Overig

Voorhang voornemen goedkeuring accreditatiekader

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 oktober 2017. Voorhang voornemen goedkeuring accreditatiekader - 31288-601

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie inzake een brief van een burger met betrekking tot gevolgen beleid bekostiging tweede studie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 oktober 2017. Reactie op verzoek commissie inzake een brief van een burger met betrekking tot gevolgen beleid bekostiging tweede studie - 2017Z13975

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2017D24912.6

Reactie op een brief van een burger inzake verzoek om verandering in de kosten voor een tweede bachelor opleiding

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 oktober 2017. Reactie op een brief van een burger inzake verzoek om verandering in de kosten voor een tweede bachelor opleiding - 2017Z13974

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2017D24944.

Schriftelijk overleg over de voorhang van de regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2017 en 2018 (Kamerstuk 31289-352)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 18 oktober 2017. Antwoorden op vragen commissie over de voorhang van de regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2017 en 2018 - 31289-353

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift brief Onderwijsraad aan staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies 'Besluit lerarenregister'

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 11 oktober 2017. Afschrift brief Onderwijsraad aan staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies 'Besluit lerarenregister' - 2017Z13788

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een spoedige reactie op de ontwikkelingen rond de Onderwijscoöperatie en de uitwerking van het regeerakkoord van de passage inzake het lerarenregister.

Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 september 2017, over de huisvesting voor buitenlandse studenten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 oktober 2017. Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 september 2017, over de huisvesting voor buitenlandse studenten - 33104-13

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij dertigledendebat over de huisvesting voor buitenlandse studenten d.d. 11 oktober jl.

Inspectierapport Islamitische Universiteit Europa

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 oktober 2017. Inspectierapport Islamitische Universiteit Europa - 34775-VIII-10

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is reeds eerder via e-mailprocedure vastgesteld op 31 oktober a.s. om 10.00 uur.5

Uitstel toezending kabinetsreactie op het advies ‘Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd’ van de Onderwijsraad

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 oktober 2017. Uitstel toezending kabinetsreactie op het advies ‘Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd’ van de Onderwijsraad - 2017Z13547

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2017D26173. De bewindslieden merken in de brief op dat zij een kabinetsreactie overlaten aan het volgende kabinet. De aanbevelingen van de Onderwijsraad zijn dusdanig dat het, volgens de bewindslieden, een demissionair kabinet niet past er op te reageren

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met het vaststellen van nadere voorschriften voor het verzorgen van hoger onderwijs in het buitenland

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 10 oktober 2017. Wetgevingsrapport - Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met het vaststellen van nadere voorschriften voor het verzorgen van hoger onderwijs in het buitenland - 2017Z13546

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 oktober 2017. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met het vaststellen van nadere voorschriften voor het verzorgen van hoger onderwijs in het buitenland - 22452-56

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is reeds eerder via e-mailprocedure vastgesteld op 24 oktober a.s. om 14.00 uur.
Noot: De voorhangtermijntermijn loopt tot en met 7 november a.s.

Voortgangsrapportage kwaliteitsafspraken mbo 2017

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 oktober 2017. Voortgangsrapportage kwaliteitsafspraken mbo 2017 - 31524-336

Besluit: Agenderen voor in november te organiseren rondetafelgesprek over SCP-rapport ‘Beroep op het mbo’.
Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg mbo, kort na rondetafelgesprek.

Toezegging naar aanleiding van het algemeen overleg op 20 maart 2013 over Amarantis Onderwijsgroep

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 oktober 2017. Toezegging naar aanleiding van het algemeen overleg op 20 maart 2013 over Amarantis Onderwijsgroep - 33495-107

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.4

Nota van wijziging in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen met betrekking tot onder andere de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 31 mei 2017. Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot onder andere de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister - 34732

Besluit: Ter informatie. Het wetsvoorstel is op 10 oktober 2017 aangenomen.

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 6 oktober 2017. Tweede nota van wijziging - 34732-10

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34732-10

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 5 oktober 2017. Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 34775-VIII-9

Besluit: Agenderen voor gesprek met de Algemene Rekenkamer.

Reactie op motie van het lid Duisenberg c.s. over landelijke normen waaraan loopbaanbegeleiding, studievoorlichting en studiekeuzeactiviteiten moeten voldoen (Kamerstuk 34550-VIII-21)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 oktober 2017. Reactie op motie van het lid Duisenberg c.s. over landelijke normen waaraan loopbaanbegeleiding, studievoorlichting en studiekeuzeactiviteiten moeten voldoen - 34775-VIII-8

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om zo spoedig mogelijk een uitwerking te sturen van de wijze waarop de motie wordt uitgevoerd, bij voorkeur vóór de plenaire begrotingsbehandeling OCW 2017.

Rapport 'Niet-belastingontvangsten; Raming, beheersing en prikkels van ontvangsten van ministeries'

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 14 september 2017. Rapport 'Niet-belastingontvangsten; Raming, beheersing en prikkels van ontvangsten van ministeries' - 34550-45

Besluit: Ter informatie.
Noot: •De vaste commissie voor Financiën attendeert de vaste en algemene commissies op dit rapport ten behoeve van de behandeling van de ontwerpbegrotingen voor 2018. De verdere behandeling van het rapport vindt plaats door de commissie Financiën.•De Algemene Rekenkamer constateert in de periode 2013-2016 structurele meevallers bij het gedeelte van de niet-belastingontvangsten (op de begroting OCW bijvoorbeeld de STER-inkomsten) waarvoor ministers budgettair verantwoordelijk zijn. Gemiddeld ontstaat 678 miljoen euro aan meevallers na de Voorjaarsnota, als gevolg waarvan het parlement deze middelen niet volledig kan betrekken bij de besluitvorming gedurende het begrotingsjaar.•De Rekenkamer beveelt de Kamer onder meer aan bij de behandeling van de ontwerpbegrotingen alert te zijn op de (onderbouwing van) ramingen

Beleidsreactie op het rapport ‘De gevolgen van het nieuwe budgettaire kader Nederlands onderwijs buitenland’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 september 2017. Beleidsreactie op het rapport ‘De gevolgen van het nieuwe budgettaire kader Nederlands onderwijs buitenland’ - 33650-54

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire begrotingsbehandeling OCW 2017.

Reactie op verzoek commissie over de actuele dienstverlening van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 5 juli 2017. Reactie op verzoek commissie over de actuele dienstverlening van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) - 25268-144

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg, op niet al te lange termijn. Zo mogelijk daaraan voorafgaand opnieuw een werkbezoek aan DUO plannen.

Reactie op verzoek commissie om een afschrift brief aan de Raad voor Cultuur m.b.t. advies over besteding 1 miljoen euro voor de cultuursector

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 oktober 2017. Reactie op verzoek commissie om een afschrift brief aan de Raad voor Cultuur m.b.t. advies over besteding 1 miljoen euro voor de cultuursector - 2017Z13991

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Rondvraag Cultuur en MediaGeen agendapuntenOnderwijs en Wetenschap

Rapport `Pas de deux? Het ruimtelijk samenspel van cultuur en economie in Nederland: een beleidsverkenning’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 oktober 2017. Rapport `Pas de deux? Het ruimtelijk samenspel van cultuur en economie in Nederland: een beleidsverkenning’ - 32820-218

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel Cultuur op 13 november a.s.
Noot: Betreft een beleidsverkenning naar ruimte, cultuur en economisch presteren van stedelijke regio’s. De resultaten van dit onderzoek worden onder andere betrokken bij de discussie rondom het cultuurstelsel voor de periode na 2020.

Jaarverslag 2016 Commissariaat voor de Media

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 17 oktober 2017. Jaarverslag 2016 van het Commissariaat voor de Media - 34775-VIII-11

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel media op 27 november a.s.

Goedkeuring herziening Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep 2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker (VVD) - 12 oktober 2017. Goedkeuring herziening Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep 2017 - 32827-121

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel media op 27 november a.s.
Noot: Betreft gestand doen van een toezegging gedaan in het algemeen overleg van 28 juni 2017 (Kamerstuk 32 827, nr. 117). De staatssecretaris heeft in dit overleg toegezegd de Kamer te informeren over mijn beoordeling van het herziene BPPO.

Evaluatie van het Programma Ondernemerschap Cultuur 2013-2016’ en ‘Ontwikkelingen in giften, sponsoring en andere inkomsten van culturele instellingen in Nederland ‘

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 oktober 2017. Evaluatie van het Programma Ondernemerschap Cultuur 2013-2016’ en ‘Ontwikkelingen in giften, sponsoring en andere inkomsten van culturele instellingen in Nederland ‘ - 32820-217

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel Cultuur op 13 november a.s.
Noot: De minister geeft aan dat resultaten van beide rapporten zullen worden betrokken bij de besluitvorming over toekomstige ondersteuning van de culturele sector op het gebied van ondernemerschap. De Kamer zal daarover nader worden geïnformeerd.

Fiche: verordening wijziging programma Creatief Europa

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 6 oktober 2017. Fiche: verordening wijziging programma Creatief Europa - 22112-2398

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg OJCS-Raad d.d. 15 november a.s.