Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 24 mei 2018

Gepubliceerd: 25 mei 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2017A0327212
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=30b385c6-3cfa-463f-8c0e-391fc7f22072&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%2024-5-2018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 27923, 27923, 20487, 26695, 26695, 34598, 31293, 27020, 31332, 31524, 25268, 29338, 33495, 29240, 29362, 31524, 31524, 29338, 29338, 31511, 31511, 31288, 33495, 33495, 33495, 34944, 29362, 24095, 32820

Inhoud


Opzet rondetafelgesprek Passend onderwijs

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 26 april 2018. Rondetafelgesprek Passend onderwijs - 2018Z07920

Besluit: Genodigdenlijst wordt vastgesteld.

Reactie op de brief van WO in actie en verschillende vakbonden met een ultimatum

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F.W. Futselaar (SP) - 23 mei 2018. Reactie op de brief van WO in actie en verschillende vakbonden met een ultimatum - 2018Z09319

Besluit: De minister wordt verzocht om de Kamer een afschrift te zenden, indien zij tot een reactie komt op de brief van WO in actie en verschillende vakbonden.

Meerderheidsdebat Voorinvesteringen HO te plannen vóór AO sectorakkoorden HO

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F.W. Futselaar (SP) - 23 mei 2018. Meerderheidsdebat Voorinvesteringen HO te plannen vóór AO sectorakkoorden HO - 2018Z09373

Besluit: Vastgesteld wordt dat er een meerderheid is om het debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Voorinvesteringenen medezeggenschap hoger onderwijs” in te plannen vóór het AO Sectorakkoorden hogescholen en universiteiten van 20 juni a.s.

Aanvullend verzoek op brief toekomst Onderwijscoöperatie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.P. Kwint (SP) - 15 mei 2018. Aanvullend verzoek op brief toekomst Onderwijscoöperatie - 2018Z08755

Besluit: De minister wordt verzocht in de toegezegde brief voorafgaand aan het debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie, ook expliciet in te gaan op de rol en de financiering van de kwartiermaker.11

OCW_Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen procedurevergadering 24 mei 2018.

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, E.C.E. de Kler - 18 mei 2018. OCW_Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen procedurevergadering 24 mei 2018 - 2018Z09085

Besluit: Ter informatie.
Noot: Betreft Openbare raadpleging over de Culturele Hoofdsteden van Europa 2017 Aarhus (Denemarken) en Paphos (Cyprus).De Kamer ontvangt krachtens de standaard-informatieafspraken de definitieve kabinetsreactie op alle consultaties van de Europese Commissie waarop het kabinet reageert.

Geannoteerde agenda OJCS-Raad van 22 en 23 mei 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 9 mei 2018. Geannoteerde agenda OJCS-Raad van 22 en 23 mei 2018 - 21501-34-297

Besluit: Is betrokken bij de inbreng schriftelijk overleg over OJCS Raad van 22 en 23 mei op 22 mei jl.

Stand van zaken lerarenregister - besluit Onderwijscoöperatie

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 14 mei 2018. Stand van zaken lerarenregister - besluit Onderwijscoöperatie - 27923-307

Besluit: Betrekken bij het plenair debat over de Onderwijscoöperatie.
Noot: De kamer wordt in juni nader geïnformeerd.EmancipatieGeen agendapuntenEuropa

Reactie op de brief van de Onderwijscoöperatie over de positie bestuur Onderwijscoöperatie

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 26 april 2018. Reactie op de brief van de Onderwijscoöperatie over de positie bestuur Onderwijscoöperatie - 27923-305

Besluit: Betrekken bij het plenair debat over de Onderwijscoöperatie.
Noot: De minister zal de Kamer in juni nader informeren over de in de bovengenoemde brief vermelde ontwikkelingen en de geboekte voortgang daarin.9

Reactie op verzoek commissie inzake duurzaamheid in het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 9 mei 2018. Reactie op verzoek commissie inzake duurzaamheid in het onderwijs - 20487-53

Besluit: Toevoegen aan het dossier duurzaamheid in het onderwijs.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2018D22303.

Reactie op verzoek commissie over de brief van dhr. B. te D. om de geldende 5,5 norm bij het staatsexamen VMBO, HAVO en VWO voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) af te schaffen

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 15 mei 2018. Reactie op verzoek commissie over de brief van dhr. B. te D. om de geldende 5,5 norm bij het staatsexamen VMBO, HAVO en VWO voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) af te schaffen - 2018Z08754

Besluit: Betrekken bij het notaoverleg Passend onderwijs van 2 juli a.s.
Besluit: Betrekken bij het dossier Examens.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2018D24207.

Reactie op verzoek commissie inzake een afschrift van brief aan de Vereniging Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs over doorzettingsmacht passend onderwijs en jeugdhulp

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 9 mei 2018. Reactie op verzoek commissie inzake een afschrift van brief aan de Vereniging Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs over doorzettingsmacht passend onderwijs en jeugdhulp - 2018Z08535

Besluit: Betrekken bij het notaoverleg Passend onderwijs van 2 juli a.s.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2018D26394.

Beantwoording vragen commissie over cijfers schoolverzuim en vrijstellingen funderend onderwijs (Kamerstuk 26695-121)

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 19 februari 2018. Cijfers schoolverzuim en vrijstellingen funderend onderwijs - 26695-121

Besluit: Betrekken bij het notaoverleg Passend onderwijs van 2 juli a.s.

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 8 mei 2018. Beantwoording vragen commissie over cijfers schoolverzuim en vrijstellingen funderend onderwijs - 26695-122

Besluit: Betrekken bij het notaoverleg van 2 juli a.s. over Passend onderwijs.
Besluit: Toevoegen aan nieuw te vormen dossier Thuisonderwijs, voor wat betreft de aspecten Vrijstelling op basis van levensbeschouwelijke gronden; in afwachting van nog te ontvangen brief over thuisonderwijs.

Bekrachtiging initiatiefwetsvoorstel van de leden Bisschop en Rog teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 2 mei 2018. Bekrachtiging Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen - 34598-8

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Huidige situatie in het 10-14 onderwijs

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 1 mei 2018. Huidige situatie in het 10-14 onderwijs - 31293-391

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over de Slotwet, het Jaarverslag 2017 en de Staat van het Onderwijs 2016/2017, op 25 juni a.s.

Nieuwe verdeling middelen onderwijskansenbeleid scholen en gemeenten

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 26 april 2018. Nieuwe verdeling middelen onderwijskansenbeleid scholen en gemeenten - 27020-88

Besluit: Betrokken bij het AO Onderwijskansenbeleid van 17 mei jl.

Beantwoording feitelijke vragen over een nieuw perspectief voor rekenen in het voortgezet onderwijs van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren inclusief tijdpad tussenoplossing (Kamerstuk 31332-86)

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 7 maart 2018. Een nieuw perspectief voor rekenen in het voortgezet onderwijs van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren inclusief tijdpad tussenoplossing - 31332-86

Besluit: Toevoegen aan dossier rekenen in het voortgezet onderwijs maken, in afwachting van de brief over invulling en tijdpad van de tussenoplossing.

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Besluit: Toevoegen aan dossier rekenen in het voortgezet onderwijs maken, in afwachting van de brief over invulling en tijdpad van de tussenoplossing.
Noot: De Kamer ontvangt nog dit voorjaar een brief van de minister over de invulling en het tijdpad van de tussenoplossing.

Ontwerpbesluit houdende bepalingen voor een experiment met beroepsopleidingen en kwalificaties met een regionale specialisatie in het middelbaar beroepsonderwijs (Besluit experiment geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 15 mei 2018. Ontwerpbesluit houdende bepalingen voor een experiment met beroepsopleidingen en kwalificaties met een regionale specialisatie in het middelbaar beroepsonderwijs (Besluit experiment geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo) - 31524-365

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 30 mei 2018 om 10.00 uur.Brieven van minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Programma Vernieuwing Studiefinanciering

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 14 mei 2018. Programma Vernieuwing Studiefinanciering - 25268-161

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over de Slotwet, het Jaarverslag 2017 en de Staat van het Onderwijs 2016/2017, op 25 juni a.s.
Besluit: Toevoegen aan bestaand dossier Monitoring studievoorschot.

Reactie op verzoek commissie over de 'Feiten & Cijfers'-publicatie van het Rathenau Instituut Beleid voor excellente wetenschap

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 9 mei 2018. Reactie op verzoek commissie over de 'Feiten & Cijfers'-publicatie van het Rathenau Instituut Beleid voor excellente wetenschap - 29338-162

Besluit: Betrekken bij het AO Wetenschapsbeleid van 6 juni a.s.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2018D18310.

Risicoanalyse in het kader van het proactief WNT-toezicht

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 9 mei 2018. Risicoanalyse in het kader van het proactief WNT-toezicht - 33495-113

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over de Slotwet, het Jaarverslag 2017 en de Staat van het Onderwijs 2016/2017, op 25 juni a.s.

Aanwijzing onderzoek Inspectie van het Onderwijs naar Cheider

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 9 mei 2018. Aanwijzing onderzoek Inspectie van het Onderwijs naar Cheider - 29240-81

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapportage Burgerbrieven over het jaar 2017 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 16 mei 2018. Rapportage Burgerbrieven over het jaar 2017 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 29362-270

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over de Slotwet, het Jaarverslag 2017 en de Staat van het Onderwijs 2016/2017, op 25 juni a.s.6

Jaarverslag 2017 van de Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 9 mei 2018. Jaarverslag 2017 van de Inspectie van het Onderwijs - 34775-VIII-133

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over de Slotwet, het Jaarverslag 2017 en de Staat van het Onderwijs 2016/2017, op 25 juni a.s.

Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 16 mei 2018. Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017 - 34950-VIII

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over de Slotwet, het Jaarverslag 2017 en de Staat van het Onderwijs 2016/2017, op 25 juni a.s.
Noot: •Woensdag 24 mei 2018, 14.00 uur voor de inbreng voor feitelijke vragen over de jaarverslagen 2017, feitelijke vragen over de rapporten van de Algemene Rekenkamer en het verslag van de slotwetten 2017.•Aan het kabinet en de Algemene Rekenkamer wordt verzocht de antwoorden uiterlijk dinsdag 5 juni 2018 bij de Kamer in te dienen.•Briefing Algemene Rekenkamer over haar rapporten bij de verantwoordingsstukken is gepland op 12 juni 2018, 16.30-17.30 uur.•Datum inbrengvergadering rapporteurs volgt.

Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 16 mei 2018. Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017 - 34950-VIII-1

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over de Slotwet, het Jaarverslag 2017 en de Staat van het Onderwijs 2016/2017, op 25 juni a.s.
Besluit: Bewindspersonen verzoeken om te antwoorden op vragen die zijn gesteld in het kader van de V100.
Noot: •Woensdag 24 mei 2018, 14.00 uur voor de inbreng voor feitelijke vragen over de jaarverslagen 2017, feitelijke vragen over de rapporten van de Algemene Rekenkamer en het verslag van de slotwetten 2017.•Aan het kabinet en de Algemene Rekenkamer wordt verzocht de antwoorden uiterlijk dinsdag 5 juni 2018 bij de Kamer in te dienen.•Briefing Algemene Rekenkamer over haar rapporten bij de verantwoordingsstukken is gepland op 12 juni 2018, 16.30-17.30 uur.•Datum inbrengvergadering rapporteurs volgt.

Jaarrapportage Ombudslijn mbo 2016-2017

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 9 mei 2018. Jaarrapportage Ombudslijn mbo 2016-2017 - 31524-364

Besluit: Betrekken bij het dossier mbo.5

Reactie op het advies van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO inzake arbeidsmarktperspectief van creatieve mbo-opleidingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 30 april 2018. Reactie op het advies van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO - 31524-363

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij reeds toegekend plenair debat inzake arbeidsmarktperspectief van creatieve mbo-opleidingen.

Beantwoording feitelijke vragen over de uitwerking van de investeringen in wetenschap en onderzoek (Kamerstuk 29338-158)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 9 maart 2018. Uitwerking investeringen wetenschap en onderzoek - 29338-158

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Wetenschapsbeleid van 6 juni a.s.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 26 april 2018. Beantwoording vragen van de commissie over de uitwerking van de investeringen wetenschap en onderzoek - 29338-161

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Wetenschapsbeleid van 6 juni a.s.

Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (artikel 12 OCW-begroting) (Kamerstuk 31511-25)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 18 december 2017. Beleidsdoorlichting tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (artikel 12 OCW-begroting) - 31511-25

Besluit: Betrekken bij het dossier Schoolkosten.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 26 april 2018. Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (artikel 12 OCW-begroting) - 31511-26

Besluit: Betrekken bij het dossier Schoolkosten.

Reactie op verzoek commissie over het actieplan Studentenwelzijn

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 25 april 2018. Reactie op verzoek commissie over het actieplan Studentenwelzijn - 31288-627

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Sectorakkoorden hogescholen en universiteiten op 20 juni a.s.

Beantwoording vragen commissie over het rapport Vastgoed bij universiteiten; Twintig jaar na overdracht van eigendom. Deel 2: vastgoedmanagement en governance (Kamerstuk 33495-109)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 18 januari 2018. Rapport Vastgoed bij universiteiten; Twintig jaar na overdracht van eigendom. Deel 2: vastgoedmanagement en governance - 33495-109

Besluit: Toevoegen aan nieuw te vormen dossier Verkenning bekostiging hoger onderwijs.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 23 april 2018. Beantwoording vragen commissie over het rapport Vastgoed bij universiteiten; Twintig jaar na overdracht van eigendom. Deel 2: vastgoedmanagement en governance - 33495-111

Besluit: Toevoegen aan nieuw te vormen dossier Verkenning bekostiging hoger onderwijs.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 9 mei 2018. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Vastgoed bij universiteiten; Twintig jaar na overdracht van eigendom en het rapport deel 2: vastgoedmanagement en governance" - 33495-112

Besluit: Toevoegen aan nieuw te vormen dossier Verkenning bekostiging hoger onderwijs.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 16 mei 2018. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) - 34950-VIII-2

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over de Slotwet, het Jaarverslag 2017 en de Staat van het Onderwijs 2016/2017, op 25 juni a.s.
Noot: •Woensdag 24 mei 2018, 14.00 uur voor de inbreng voor feitelijke vragen over de jaarverslagen 2017, feitelijke vragen over de rapporten van de Algemene Rekenkamer en het verslag van de slotwetten 2017.•Aan het kabinet en de Algemene Rekenkamer wordt verzocht de antwoorden uiterlijk dinsdag 5 juni 2018 bij de Kamer in te dienen.•Briefing Algemene Rekenkamer over haar rapporten bij de verantwoordingsstukken is gepland op 12 juni 2018, 16.30-17.30 uur.•Datum inbrengvergadering rapporteurs volgt.Brieven van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake het IHE Delft Institute for Water Education in Nederland

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 1 mei 2018. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake het IHE Delft Institute for Water Education in Nederland als een instituut onder auspiciën van UNESCO (categorie 2); Parijs, 15 december 2017 (Trb. 2018, 46) - 34944-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens één van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 31 mei 2018.3

Aanbieding publicatie "Totale investeringen in Wetenschap en Innovatie (TWIN) 2016-2022" van Rathenau Instituut

Zaak: Brief derden - Rathenau Instituut te Den Haag - 23 april 2018. Aanbieding publicatie "Totale investeringen in Wetenschap en Innovatie (TWIN) 2016-2022" van Rathenau Instituut - 2018Z07720

Besluit: Betrekken bij het AO Wetenschapsbeleid van 6 juni a.s.

Kabinetsreactie op het rapport ‘Zicht op zo veel meer’ van de Raad voor Cultuur voorafgaand aan het AO ‘Evaluatie Stimuleringsfonds voor de Journalistiek’

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. van der Molen (CDA) - 18 mei 2018. Kabinetsreactie op het rapport ‘Zicht op zo veel meer’ van de Raad voor Cultuur voorafgaand aan het AO ‘Evaluatie Stimuleringsfonds voor de Journalistiek’ - 2018Z09081

Besluit: De kabinetsreactie op het rapport 'Zicht op zo veel meer' wordt geagendeerd voor het AO Media algemeen en journalistiek op 4 juli a.s. (naar verwachting wordt de brief ondertekend door beide bewindspersonen samen, omdat er aanbevelingen zijn die zowel het media- als het filmbeleid betreffen).Onderwijs en Wetenschap:

Rathenau Instituut het onderzoek ‘Digitalisering van het nieuws – Online nieuwsgedrag, desinformatie en personalisatie in Nederland’

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.P. Kwint (SP) - 24 mei 2018. Rathenau Instituut het onderzoek ‘Digitalisering van het nieuws – Online nieuwsgedrag, desinformatie en personalisatie in Nederland’ - 2018Z09501

Besluit: Minister OCW en minister BiZa verzoeken om een kabinetsreactie op het onderzoek van het Rathenau Instituut. Verzocht wordt daarbij tevens in te gaan op de toezegging inzake voorbeelden 'nepnieuws' en de uitvoering van de motie van leden Kwint en Yesilgöz-Zegerius over het opheffen van EU versus Disinfo (21501-34-290)

Reactie minister op Metropole Orkest

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.E. Ellemeet (GroenLinks) - 23 mei 2018. Metropole Orkest - 2018Z09328

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reactie op de uitzending van Nieuwsuur d.d. 19 mei 2018 inzake toekomst van Metropole Orkest, voorafgaand aan het AO Cultuur van 30 mei a.s.2

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.P. Kwint (SP) - 23 mei 2018. Reactie minister op Metropole Orkest - 2018Z09326

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reactie op de uitzending van Nieuwsuur d.d. 19 mei 2018 inzake toekomst van Metropole Orkest, voorafgaand aan het AO Cultuur van 30 mei a.s.

Bevordering productie Nederlandse film: btw-convenant Film 2018

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 17 mei 2018. Bevordering productie Nederlandse film: btw-convenant Film 2018 - 34775-VIII-134

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Cultuur van 30 mei a.s.Rondvraag Cultuur en Media

Rapport ‘Digitaal, maar nog niet duurzaam’ van de Erfgoedinspectie

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 9 mei 2018. Rapport ‘Digitaal, maar nog niet duurzaam’ van de Erfgoedinspectie - 29362-269

Besluit: Een dossier 'Digitaal informatiebeheer bij departementen' maken en onderhavige brief aan toevoegen in afwachting van de inhoudelijke reactie later dit jaar.

Bekostiging digitale radio (DAB+) regionale omroepen

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 1 mei 2018. Bekostiging digitale radio (DAB+) regionale omroepen - 24095-435

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om brief met stand van zaken Vensterprogrammering, te ontvangen voorafgaand aan het AO Media algemeen en journalistiek.

Reactie op verzoek commissie over een kabinetsreactie op sectoradviezen audiovisueel en theater

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 23 april 2018. Reactie op verzoek commissie over een kabinetsreactie op sectoradviezen audiovisueel en theater - 32820-222

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Cultuur van 30 mei a.s.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Media algemeen en Journalistiek op 4 juli a.s. (originele AO inzake Evaluatie Stimuleringsfonds voor de Journalistiek wordt uitgebreid met aantal mediaonderwerpen). In de volgende procedurevergadering wordt een overzicht van de agenda en de dossierstukken gegeven.
Noot: Reactie op brieven met kenmerk 2018D18300 en 2018. D18303.