Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 26 april 2018

Gepubliceerd: 26 april 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2017A032716
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b1562b0f-323c-4aee-a589-b27e88bd22fd&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%2026-4-2018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 31293, 31293, 34511, 31289, 31524, 31524, 34284, 27923, 27406, 31524, 31288

Inhoud


Rondetafelgesprek Passend onderwijs

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 26 april 2018. Rondetafelgesprek Passend onderwijs - 2018Z07920

Besluit: De lijst van genodigden wordt aangepast en opnieuw geagendeerd voor de eerstvolgende procedurevergadering.

Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg van 15 november 2017 over de OJCS-Raad van 20 en 21 november 2017 inzake standpunt over de heffingen over de grens in relatie tot de herziening van de audiovisuele mediadiensten richtlijn

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 16 april 2018. Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg van 15 november 2017 over de OJCS-Raad van 20 en 21 november 2017 inzake standpunt over de heffingen over de grens in relatie tot de herziening van de audiovisuele mediadiensten richtlijn - 21501-34-296

Besluit: Betrekken bij het AO van 17 mei a.s. over de OJCS Raad van 22 en 23 mei a.s.Planning van werkzaamheden

Naar afschaffing fusietoets funderend onderwijs: uitwerking van het regeerakkoord

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 20 april 2018. Naar afschaffing fusietoets funderend onderwijs: uitwerking van het regeerakkoord - 31293-390

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Krimp in het onderwijs op 27 juni a.s.
Noot: De Kamer ontvangt in het tweede kwartaal van 2018 de voortgangsrapportage leerlingendaling. Daarin gaat het kabinet in op de beleidsaanpassingen die het nodig acht om schoolbesturen in staat te blijven stellen ook in de toekomst een landelijk dekkend en toegankelijk onderwijsaanbod te realiseren.4

Reactie op verzoek commissie over het krantenartikel 'School moet boete betalen voor slechte begeleiding bij dyslexie'

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 20 april 2018. Reactie op verzoek commissie over het krantenartikel 'School moet boete betalen voor slechte begeleiding bij dyslexie' - 2018Z07568

Besluit: Betrekken bij notaoverleg Passend onderwijs.

Afname onderdeel wereldoriëntatie bij digitale afname Centrale Eindtoets

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 17 april 2018. Afname onderdeel wereldoriëntatie bij digitale afname Centrale Eindtoets - 31293-389

Besluit: Betrekken bij het dossier ict in het onderwijs.
Besluit: Betrekken bij het dossier eindtoets.

Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Vermue en Jasper van Dijk over een limiet aan de vrijwillige ouderbijdrage

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 7 maart 2018. Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Vermue en Jasper van Dijk over een limiet aan de vrijwillige ouderbijdrage - 34511-20

Besluit: Dossier Schoolkosten maken en onderhavige brief aan toevoegen.

Toepassing ruimte in wet- en regelgeving onderwijstijd voor reductie van het aantal lesuren in het voortgezet onderwijs.

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 16 april 2018. Toepassing ruimte in wet- en regelgeving onderwijstijd voor reductie van het aantal lesuren in het voortgezet onderwijs - 31289-368

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg van 25 juni a.s. over o.a. de Staat van het Onderwijs.

Examencontracten in het vo en vavo

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 10 april 2018. Examencontracten in het vo en vavo - 31524-359

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg van 25 juni a.s. over o.a. de Staat van het Onderwijs.3

Kabinetsreactie adviezen SER en Commissie Macrodoelmatigheid mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 20 april 2018. Kabinetsreactie adviezen SER en Commissie Macrodoelmatigheid mbo - 31524-361

Besluit: Betrekken bij plenair debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen.Brieven van minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Beleidsreactie rapport “Financiële positie en ontwikkeling van de agrarische opleidingscentra”

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 18 april 2018. Beleidsreactie rapport “Financiële positie en ontwikkeling van de agrarische opleidingscentra” - 34284-12

Besluit: Betrekken bij het op 18 april jl. door het lid van Meenen aangevraagde debat over onderhavige beleidsreactie en de verwachte fusiegolf in het mbo (na ommekomst door de gevraagde brief aan de minister).

Reactie op het evaluatierapport Rathenau Instituut 2012-2016 van de Commissie Cramer

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 17 april 2018. Reactie op het evaluatierapport Rathenau Instituut 2012-2016 van de Commissie Cramer - 34775-VIII-132

Besluit: Betrekken bij algemeen overleg Wetenschapsbeleid van 6 juni a.s.

Reactie op verzoek commissie inzake dubieus valideringsproces bachelor kunstvakdocenten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 17 april 2018. Reactie op verzoek commissie inzake dubieus valideringsproces bachelor kunstvakdocenten - 2018Z07147

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2018D17684.

Besluit van 9 april 2018 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband met de vaststelling van bekwaamheidseisen voor werkzaamheden van instructeurs beroepsonderwijs (bekwaamheidseisen instructeurswerkzaamheden beroepsonderwijs)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 12 april 2018. Besluit van 9 april 2018 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband met de vaststelling van bekwaamheidseisen voor werkzaamheden van instructeurs beroepsonderwijs (bekwaamheidseisen instructeurswerkzaamheden beroepsonderwijs) - 27923-300

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.2

Uitslag investeringsronde Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur 2018

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 12 april 2018. Uitslag investeringsronde Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur 2018 - 27406-226

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Wetenschapsbeleid van 6 juni a.s.

Evaluatie nieuwe bekostiging voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 12 april 2018. Evaluatie nieuwe bekostiging voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) - 31524-360

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 16 mei 2018 om 10.00 uur.

Sectorakkoorden hogescholen en universiteiten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 9 april 2018. Sectorakkoorden hogescholen en universiteiten - 31288-621

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2018D03351.

Aanbieding publicatie 'De zin van promoveren ' van Rathenau Instituut

Zaak: Brief derden - Rathenau Instituut te Den Haag - 10 april 2018. Aanbieding publicatie 'De zin van promoveren ' van Rathenau Instituut - 2018Z06619

Besluit: Reactie aan minister vragen.Brieven van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Media

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.Z.C.M. Tielen (VVD) - 26 april 2018. Media - 2018Z07917

Besluit: Verzoek om reactie op sectoradvies 'audiovisueel' van Raad voor Cultuur, getiteld 'Zicht op zo veel meer'. De commissie heeft hier eerder om verzocht. De minister OCW schrijft in haar brief van 23 april 2018 dat een reactie op dit advies vóór de zomer van 2018 naar de Kamer komt.

Evaluatie van de beroepservaringperiode cf. de Wet op de Architectentitel

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 16 april 2018. Evaluatie van de beroepservaringperiode cf. de Wet op de Architectentitel - 34775-VIII-131

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Cultuur van 30 mei a.s.Rondvraag Cultuur en Media