Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 12 april 2018

Gepubliceerd: 17 april 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2017A032707
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=90b5a13f-8e27-426a-a441-09f8614f7228&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%2012-4-2018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 30420, 29546, 27923, 31497, 34642, 34642, 34911, 34911, 31288, 29338, 28760, 31296

Inhoud


Uitwonende studenten kunnen zich bijna niet correct verzekeren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Z. Özdil (GroenLinks) - 12 april 2018. Uitwonende studenten kunnen zich bijna niet correct verzekeren - 2018Z06786

Besluit: Minister verzoeken om een reactie te geven op het bericht in de Nationale Onderwijsgids d.d. 12 april 2018 dat studenten zich bijna niet correct kunnen verzekeren.

Verzoek lid Futselaar om brief inzake actieplan Studentenwelzijn

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F.W. Futselaar (SP) - 11 april 2018. Verzoek lid Futselaar om brief inzake actieplan Studentenwelzijn - 2018Z06713

Besluit: Minister verzoeken de Kamer een schriftelijke reactie te doen toekomen op het actieplan Studentenwelzijn en specifiek de rol van de landelijke overheid in de uitvoering van het actieplan.

Kabinetsbrief over vermindering van het aantal dieren en proeven bij het BPRC

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Raan (PvdD) - 11 april 2018. Kabinetsbrief over vermindering van het aantal dieren en proeven bij het BPRC - 2018Z06722

Besluit: Minister verzoeken om kabinetsreactie inzake de toezegging, die in 2016 door de toenmalige staatssecretaris OCW is gedaan, een commissie in te stellen die op basis van de uitkomsten van het rapport ‘Van Aap naar Beter’ scenario’s gaat opstellen voor vermindering van het aantal dieren en proeven bij het BPRC.

EU-stafnotitie - Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen procedurevergadering OCW 12 april 2018.

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 5 april 2018. EU-stafnotitie - Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen procedurevergadering OCW 12 april 2018 - 2018Z06259

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (betreft Mededeling inzake hervorming van de administratieve structuur van de Europese scholen).

Verslag van de informele Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) van 28 februari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 26 maart 2018. Verslag van de informele Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) van 28 februari 2018 - 21501-34-295

Besluit: Betrekken bij het AO van 17 mei a.s. inzake de OJCS Raad.

Emancipatienota 2018-2021: Principes in praktijk

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 29 maart 2018. Emancipatienota 2018-2021: Principes in praktijk - 30420-270

Besluit: Is betrokken bij het AO emancipatiebeleid van 5 april jl.

Antwoorden op schriftelijk overleg over de tweede voortgangsrapportage regelluwe scholen

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 6 april 2018. Antwoorden op vragen commissie over de tweede voortgangsrapportage regelluwe scholen - 29546-29

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Emancipatie

Jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2017

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 6 april 2018. Jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2017 - 34775-VIII-129

Besluit: Toevoegen aan dossier Examens.

Functiemix realisatiecijfers op peildatum 1 oktober 2017.

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 4 april 2018. Functiemix realisatiecijfers op peildatum 1 oktober 2017 - 27923-299

Besluit: Agenderen voor het op 5 april jl. toegekende debat over realisatiecijfers functieschalen basisonderwijs.

Reactie op verzoek commissie over de planning voortgangsrapportage passend onderwijs en beschikbaarheid cijfers inzake oorzaken van de stijging van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 20 maart 2018. Reactie op verzoek commissie over de planning voortgangsrapportage passend onderwijs en beschikbaarheid cijfers inzake oorzaken van de stijging van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs - 31497-260

Besluit: Agenderen voor notaoverleg Passend onderwijs op 2 juli 2018.
Besluit: Het lid Westerveld zal in overleg met andere woordvoerders een opzet voor rondetafelgesprek voorbereiden.4

Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met modernisering van de bepalingen over voorzieningenplanning

Zaak: Nota van wijziging - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 28 maart 2018. Nota van wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met modernisering van de bepalingen over voorzieningenplanning - 34642-7

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34642-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 28 maart 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34642-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34642-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 december 2016. Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met modernisering van de bepalingen over voorzieningenplanning - 34642

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Betrokkenheid van Onderwijscoöperatie bij het lerarenregister

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 27 maart 2018. Betrokkenheid van Onderwijscoöperatie bij het lerarenregister - 2018Z05451

Besluit: Aanhouden in afwachting van toegezegde brief.
Noot: Citaat uit de brief: "Om de continuïteit in het proces te borgen, evenals de rust en de stabiliteit, is het van belang dat er snel duidelijkheid komt over de toekomst van de Afvaardiging. We zullen u dan ook op korte termijn informeren over de vervolgstappen."

Wetsvoorstel verlaagd wettelijk collegegeld

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 10 april 2018. Nota van wijziging verlaagd wettelijk collegegeld - 34911-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Brieven van minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Gerelateerde kamerstukken: 34911-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 10 april 2018. Nota naar aanleiding van het verslag verlaagd wettelijk collegegeld - 34911-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel3
Gerelateerde kamerstukken: 34911-6

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 16 maart 2018. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld) - 34911

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (behandeling en stemmingen voor het meireces).

Tussenrapportage Selectie in de WO-Master

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 30 maart 2018. Tussenrapportage Selectie in de WO-Master - 31288-620

Besluit: Betrekken bij het dossier toegankelijkheid wo masterstudie.
Noot: De minister zal haar reactie op het volledige inspectierapport (voorjaar) vóór het zomerreces met de Kamer delen.

Briefadvies KNAW "Vrijheid van wetenschapsbeoefening in Nederland"

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 30 maart 2018. Briefadvies KNAW "Vrijheid van wetenschapsbeoefening in Nederland" - 29338-159

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Wetenschapsbeleid van 6 juni a.s.

Uitvoering van de aangenomen moties bij de begroting 2018 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 26 maart 2018. Uitvoering van de aangenomen moties bij de begroting 2018 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 34775-VIII-127

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 25 april 2018 te 10.00 uur.

Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de motie van de leden Rog en Bergkamp over het terugdringen van laaggeletterdheid (Kamerstuk 34 775-VIII-24)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 26 maart 2018. Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Rog en Bergkamp over het terugdringen van laaggeletterdheid (Kamerstuk 34 775-VIII-33) - 28760-70

Besluit: Een algemeen overleg Laaggeletterdheid plannen.
Noot: Begin 2019 stuurt de minister de Kamer de resultaten van de monitor. Tevens zal het kabinet de Kamer dan informeren over de vervolgaanpak van laaggeletterdheid.

Brief houdende intrekking van Voorstel van wet van het lid Dibi tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van media-educatie als kerndoel

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Dibi (GroenLinks) - 4 december 2007. Voorstel van wet van het lid Dibi tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van media-educatie als kerndoel - 31296

Besluit: Wetsvoorstel wordt ingetrokken.2

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 3 april 2018. Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 31296-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 31296-4

Beleidsreactie op de Staat van het Onderwijs 2016-2017

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 11 april 2018. Beleidsreactie op de Staat van het Onderwijs 2016-2017 - 34775-VIII-130

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 17 mei a.s. te 10.00 uur (antwoorden uiterlijk 8 juni a.s.).
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over de Slotwet en het jaarverslag.
Besluit: Agenderen voor gesprek op 19 april a.s. van 10.00 -11.00 gesprek met de inspecteur-generaal.

Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 27 maart 2018. Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies - 2018Z04927

Besluit: Een wetgevingsoverleg plannen over de Slotwet, het Jaarverslag en de bijbehorende rapporten van de Algemene Rekenkamer. Als rapporteurs hebben de leden Kuik en Westerveld zich aangemeld.
Besluit: Briefing door de Algemene Rekenkamer plannen.
Noot: De commissiestaf biedt fractiemedewerkers en (desgewenst Kamerleden) een workshop ‘begroten en verantwoorden’ aan met als doel bij te dragen aan de kennis van Kamerleden en fractiemedewerkers over de begrotings- en verantwoordingssystematiek en het versterken van het budgetrecht van de Kamer. Hierover ontvangen de leden en fractiemedewerkers een aparte mail.