Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 29 maart 2018

Gepubliceerd: 30 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2017A032697
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=11051a49-2ba7-498f-b8f9-76fad52ec82b&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%2029-3-2018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 22112, 22112, 34886, 31497, 31497, 31293, 31288, 31288, 23645, 23645, 23645, 32827, 33846, 33846, 32820

Inhoud


Jaarplanning versterking kennispositie commissie OCW 2018

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 22 maart 2018. Jaarplanning versterking kennispositie commissie OCW 2018 - 2018Z05152

Besluit: De jaarplanning met de benoeming van de thema's waarop de commissie haar kennispositie gezamenlijk wil versterken, is vastgesteld. Dit betreft een openbaar document dat is terug te vinden onder het tabblad documenten. Het betreft de onderwerpen: Onderwijskansen/onderwijsachterstanden, Leven Lang Leren, en Wetenschapsbeleid.

Voorstel Rondetafelgesprek Internationale samenwerking

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Z. Özdil (GroenLinks) - 15 februari 2018. Voorstel Rondetafelgesprek Internationale samenwerking - 2018Z02662

Besluit: Format is vastgesteld, rondetafelgesprek wordt gepland op 16 mei van 10.00-13.30 uur.

Fiche: Voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake gemeenschappelijke waarden, inclusief onderwijs en de Europese dimensie van lesgeven

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 16 maart 2018. Fiche: Voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake gemeenschappelijke waarden, inclusief onderwijs en de Europese dimensie van lesgeven - 22112-2526

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 17 mei a.s. inzake de OJCS Raad.
Besluit: Toevoegen aan dossier burgerschap.
Noot: In vervolg op de sociale top van Gotenborg heeft de Europese Commissie op 17 januari 2018 de drie bovengenoemde nieuwe initiatieven goedgekeurd, zoals vermeld in de fiches van de laatste drie agendapunten.

Fiche: Actieplan voor digitaal onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 16 maart 2018. Fiche: Actieplan voor digitaal onderwijs - 22112-2525

Besluit: Betrekken bij het dossier ICT in het onderwijs.
Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 17 mei a.s. inzake de OJCS Raad.

Fiche: Voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 16 maart 2018. Fiche: Voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren - 22112-2527

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 17 mei a.s. inzake de OJCS Raad.
Besluit: Betrekken bij diverse dossiers (zoals een Leven lang leren, duurzaamheid in het onderwijs, curriculum funderend onderwijs etc.)

Initiatiefnota van de leden Van den Hul, Dijksma en Kuiken: “Geweld achter de voordeur: de schaamte voorbij”

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, K.A.E. van den Hul (PvdA) - 15 maart 2018. Initiatiefnota van de leden Van den Hul, Dijksma en Kuiken: “Geweld achter de voordeur: de schaamte voorbij” - 34907

Besluit: Kabinet verzoeken om reactie.

Antwoorden op feitelijke vragenlijst over incidentele suppletoire begroting OCW inzake werkdruk.

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 16 februari 2018. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake werkdruk) - 34886

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk).Emancipatie

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 22 maart 2018. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34886-3

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 18 april a.s. inzake Groepsgrootte in het basisonderwijs en het werkdrukakkoord po.

Afschrift antwoord op de brief namens platform van besturen voor Christelijk Basisonderwijs in de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Overijssel inzake werkdruk en salarissen in het primair onderwijs

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 20 maart 2018. Afschrift antwoord op de brief van PCBO Tytsjerksteradiel, namens platform van besturen voor Christelijk Basisonderwijs in de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Overijssel - 2018Z04989

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 18 april a.s. inzake Groepsgrootte in het basisonderwijs en het werkdrukakkoord po.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2018D00788.

Reactie op verzoek commissie over de planning voortgangsrapportage passend onderwijs en beschikbaarheid cijfers inzake oorzaken van de stijging van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 20 maart 2018. Reactie op verzoek commissie over de planning voortgangsrapportage passend onderwijs en beschikbaarheid cijfers inzake oorzaken van de stijging van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs - 31497-260

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2018D18292.Uit de brief wordt duidelijk dat de voortgangsrapportage en alle onderliggende onderzoeken niet vóór medio juni naar de Kamer kunnen worden gestuurd. In de procedurevergadering hebben de commissieleden hun zorg geuit dat het lang duurt voordat een overleg gepland kan worden. Het laatste grote algemeen overleg over passend onderwijs vond plaats op 5 juli 2017. Er loopt nog een schriftelijk overleg over de stand van zake betreffende de moties (o.m. over passend onderwijs) die zijn ingediend bij de OCW-begroting.4

Uitvoering Regeerakkoord middelen (hoog)begaafdheid

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 14 maart 2018. Uitvoering Regeerakkoord inzake middelen (hoog)begaafdheid - 31497-259

Besluit: Toevoegen aan het dossier passend onderwijs.

Verhoging kleinescholentoeslag

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 13 maart 2018. Verhoging kleinescholentoeslag - 31293-388

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Krimp in het onderwijs op 27 juni a.s.

Wetsvoorstel inzake verlaging wettelijk collegegeld

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 16 maart 2018. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld) - 34911

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 5 april a.s. te 10.00 uur (hierover is eerder gecommuniceerd).
Noot: Een technische briefing heeft plaatsgevonden op 22 maart jl.Brieven van minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met de wet invoering associate degree-opleiding

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 24 januari 2018. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met de wet invoering associate degree-opleiding - 31288-6053

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 21 februari 2018.De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 22 februari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 16 maart 2018. Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met de wet invoering associate degree-opleiding - 31288-619

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie over een brief over betaalbaarheid en toegankelijkheid van een masterstudie deeltijd

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 15 maart 2018. Reactie op verzoek commissie over een brief over betaalbaarheid en toegankelijkheid van een masterstudie deeltijd - 2018Z04767

Besluit: Dossier toegankelijkheid masterstudie maken en onderhavige brief aan toevoegen (in afwachting van nadere informatie).
Noot: In de brief schrijft de minister dat aan de Erasmus Universiteit is gemeld dat zij zich met het collegegeld-tarief voor deze deeltijdopleiding niet houden aan de wet en dat een signaal hierover is doorgegeven aan de Inspectie van het Onderwijs. Vervolgens is gebleken dat hierover al eerder contact is geweest vanuit zowel de Inspectie als DUO met de Erasmus Universiteit. Zodra er meer duidelijkheid is over de bevindingen van de inspectie en de reactie van de Erasmus Universiteit zal de minister de Kamer daar nader over informeren.Reactie op brief derde met kenmerk 2018D00791.

Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport ‘Mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 21 december 2017. Rapport ‘Mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct’ - 23645-653

Besluit: Nagaan of VSO verzocht moet worden (inmiddels is duidelijk geworden dat geen VSO wordt aangevraagd; dus v.k.a.).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 11 januari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Özdil, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 21 december 2017, over het bericht dat niet alle scenario’s volledig zijn onderzocht in het rapport ‘Mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct’ - 23645-655

Besluit: Nagaan of VSO verzocht moet worden (inmiddels is duidelijk geworden dat geen VSO wordt aangevraagd; dus v.k.a.).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 13 maart 2018. Antwoorden op vragen commissie over het rapport ‘Mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct’ - 23645-658

Besluit: Nagaan of VSO verzocht moet worden (inmiddels is duidelijk geworden dat geen VSO wordt aangevraagd; dus v.k.a.).

Afschrift brief Onderwijsraad aan minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media m.b.t. advies inzake de aanvraag van de Stichting voor Duurzaam Onderwijs: O3-Nederland

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 16 maart 2018. Afschrift brief Onderwijsraad aan minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media m.b.t. advies inzake de aanvraag van de Stichting voor Duurzaam Onderwijs: O3-Nederland - 2018Z05289

Besluit: Toevoegen aan dossier Duurzaamheid.
Besluit: Toevoegen aan dossier Meer ruimte voor nieuwe scholen.2

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over secundaire tickethandel aan banden leggen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 15 maart 2018. Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over secundaire tickethandel aan banden leggen (Kamerstuk 34775-VIII-34) - 34775-VIII-126

Besluit: Voor kennisgeving aannemen en de voor het najaar 2018 aangekondigde brief met analyse van de gesprekken met betrokken partijen afwachten.Rondvraag Cultuur en MediaGeen agendapuntenOnderwijs en Wetenschap:

Evaluatie Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 8 maart 2018. Evaluatie Stimuleringsfonds voor de Journalistiek - 32827-124

Besluit: Een algemeen overleg in de laatste week voor het zomerreces plannen.
Noot: Is aangehouden uit de vorige procedurevergadering. De minister zal de Kamer voor de zomer informeren over de wijze waarop hij de extra impuls voor 2018 wil gaan inzetten.Voor zover het 2018 betreft geschiedt dit in ieder geval bij voorjaarsnota. De brief over 2019 wordt niet eerder verwacht dan de tweede helft van juni.

Verslag van een schriftelijk overleg over de midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 22 december 2017. Midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) - 33846-52

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 16 maart 2018. Antwoorden op vragen commissie over de midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) - 33846-53

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Cultuur in een open samenleving

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 12 maart 2018. Cultuur in een open samenleving - 32820-221

Besluit: In de procedurevergadering van 15 maart jl. is reeds besloten een algemeen overleg te plannen, voorafgegaan door een technische briefing door de Raad voor Cultuur over de uitgebrachte sectoradviezen en een Rondetafelgesprek over cultuur en arbeidsmarkt.