Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 15 maart 2018

Gepubliceerd: 5 april 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2017A032688
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=dc8e88ab-cd79-4866-b7e7-177a1c49902a&title=Besluitenlijst%20van%20OCW-procedurevergadering%2C%2015-3-2018%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 22112, 21501, 30420, 31322, 27020, 31332, 34511, 33495, 29338, 31293, 34812, 31524, 32827, 32156, 21501, 21501, 21501

Inhoud


Stafnotitie - Jaarplanning commissie OCW 2018 (versie pv 15-3-2018)

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 9 maart 2018. Stafnotitie - Jaarplanning commissie OCW 2018 (versie pv 15-3-2018) - 2018Z04239

Besluit: De volgende drie prioriteiten zijn gekozen voor de jaarplanning van de commissie OCW: 1. Leven lang leren en aansluiting arbeidsmarkt; 2. Wetenschapsbeleid; 3. Kansengelijkheid / onderwijsachterstanden. In de volgende procedurevergadering wordt over de verdere invulling besloten.
Noot: Over een tweetal onderwerpen is opgemerkt dat versterking van de kennispositie van de Kamer gewenst is in interdisciplinaire samenwerking tussen de vaste Kamercommissies:•Emancipatie (OCW, VWS en J&V)•Duurzaamheid (OCW, EZK, IenW, SZW, BuZa).

Jaarplanning 2018 OCW

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 19 januari 2018. Jaarplanning 2018 OCW - 34775-VIII-122

Besluit: Voor kennisgeving aannemen en betrekken bij planning van commissieactiviteiten.

Voorstel Rondetafelgesprek Internationale samenwerking

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Z. Özdil (GroenLinks) - 15 februari 2018. Voorstel Rondetafelgesprek Internationale samenwerking - 2018Z02662

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Betrokkenheid commissies bij de V-100 in 2018.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 22 februari 2018. Betrokkenheid commissies bij de V-100 in 2018 - 2018Z03246

Besluit: De leden Kuik (CDA) en Westerveld (GL) worden benoemd als rapporteur voor het WGO over het Jaarverslag OCW, dat mogelijk in juni wordt gepland. Zij worden voorgedragen als delegatie van de commissie OCW voor de V-100 conferentie.
Noot: De V-100 conferentie (met honderd mensen uit de samenleving die worden uitgenodigd om de jaarverslagen van de ministeries te onderzoeken) bevat drie onderwerpen op OCW-terrein:1.Aansluiting van onderwijs op beroepen van de 21e eeuw (OCW)2.Aantrekkelijkheid van het beroep van leraar (OCW)3.Zekerheden in een flexibiliserende arbeidsmarkt / leven lang leren (OCW en SZW)

Verslag OJCS-Raad van 15 februari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 6 maart 2018. Verslag OJCS-Raad van 15 februari 2018 - 21501-34-292

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 17 mei a.s. over de OJCS-raad.

Fiche: Verordening tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Europese High Performance Computing

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 2 maart 2018. Fiche: Verordening tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Europese High Performance Computing - 22112-2502

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de informele Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-raad) (Cultuur) op 27 en 28 februari 2018 (Kamerstuk 21501-34-285)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 7 maart 2018. Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de informele Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-raad) (Cultuur) op 27 en 28 februari 2018 - 21501-34-293

Besluit: Betrekken bij algemeen overleg van 17 mei a.s. inzake de OJCS raad.

Vrouwen en leidinggevende posities

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 6 maart 2018. Vrouwen en leidinggevende posities - 30420-263

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 5 april a.s. over het Emancipatiebeleid.
Noot: De staf zal hierover een notitie schrijven.

Wijziging Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie op het gebied van het inzetten van beroepskrachten in de voorschoolse educatie

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 7 maart 2018. Wijziging Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie op het gebied van het inzetten van beroepskrachten in de voorschoolse educatie - 31322-349

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Emancipatie

Beantwoording vragen commissie over investeren in onderwijskansen (Kamerstuk 27020-78)

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 7 maart 2018. Beantwoording vragen commissie over investeren in onderwijskansen - 27020-79

Besluit: Betrekken bij het AO Achterstandenbeleid van heden.

Een nieuw perspectief voor rekenen in het voortgezet onderwijs van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren inclusief tijdpad tussenoplossing

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 7 maart 2018. Een nieuw perspectief voor rekenen in het voortgezet onderwijs van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren inclusief tijdpad tussenoplossing - 31332-86

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 5 april 2018 om 11.00 uur.

Uitvoering van motie Vermue en Jasper van Dijk inzake limiet vrijwillige ouderbijdrage in po en vo (Kamerstuk 34511-16)

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 7 maart 2018. Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Vermue en Jasper van Dijk over een limiet aan de vrijwillige ouderbijdrage - 34511-20

Besluit: Aanhouden tot na de ontvangst van antwoorden op feitelijke vragen over de Beleidsdoorlichting tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (artikel 12 OCW-begroting), die op 9 februari jl. zijn gesteld.

Informatie over de ontstane situatie bij de Stichting Edudelta Onderwijsgroep

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 5 maart 2018. Informatie over de ontstane situatie bij de Stichting Edudelta Onderwijsgroep - 33495-110

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Krimp in het onderwijs voor het zomerreces (mede in afwachting van de voortgangsrapportage leerlingendaling).4

Uitwerking investeringen wetenschap en onderzoek

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 9 maart 2018. Uitwerking investeringen wetenschap en onderzoek - 29338-158

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 4 april 2018 om 10.00 uur.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.Brieven van minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Reactie op het advies van de Onderwijsraad 'Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 7 maart 2018. Reactie op het advies van de Onderwijsraad 'Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd’ - 31293-387

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 28 maart 2018 om 10.00 uur.
Besluit: Toevoegen aan dossier Passend onderwijs.
Besluit: Nagaan van mogelijkheden van het voeren van overleg over passend onderwijs in een notaoverleg eind juni / begin juli.

Samen aan de slag: verbreden van de vsv-aanpak naar samenwerking voor minder zelfredzame jongeren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 7 maart 2018. Samen aan de slag: verbreden van de vsv-aanpak naar samenwerking voor minder zelfredzame jongeren - 34812-8

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie (Kamerstuk 34 812)
Besluit: Toevoegen aan dossier Voortijdig schoolverlaten.

Afschaffing cascadebekostiging in het mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 6 maart 2018. Afschaffing cascadebekostiging in het mbo - 31524-353

Besluit: Algemeen overleg plannen, waarbij de nog te ontvangen brief over de gevolgen rijksbijdragen mbo wordt betrokken.

Rondetafelgesprek cultuur en arbeidsmarkt

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.P. Kwint (SP) - 15 maart 2018. Rondetafelgesprek cultuur en arbeidsmarkt - 2018Z04722

Besluit: Rondetafelgesprek wordt gepland voor het algemeen overleg Cultuur.Onderwijs en Wetenschap:Geen agendapunten3

Cultuur

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 12 maart 2018. Cultuur - 2018Z04335

Besluit: Technische briefing wordt gepland voor het mei-reces met de Raad voor Cultuur over de sectoradviezen die zijn gepubliceerd.
Besluit: Algemeen overleg Cultuur wordt gepland, vooraf gegaan door een rondetafelgesprek over Cultuur en arbeidsmarkt.

Evaluatie Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 8 maart 2018. Evaluatie Stimuleringsfonds voor de Journalistiek - 32827-124

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van de vóór het zomerreces te ontvangen brief inzake de inzet van de extra impuls voor de onderzoeksjournalistiek. Nagegaan wordt of deze brief de Kamer op een zodanig tijdstip kan bereiken, zodat nog voor het zomerreces een overleg met de minister kan worden gepland.Rondvraag Cultuur en Media

Reactie op verzoek commissie inzake het briefadvies 'Brede blik op Erfgoed; over de wisselwerking tussen erfgoed en transities in de leefomgeving' van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur en Raad voor Cultuur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 7 maart 2018. Reactie op verzoek commissie inzake het briefadvies 'Brede blik op Erfgoed; over de wisselwerking tussen erfgoed en transities in de leefomgeving' van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur en Raad voor Cultuur - 32156-88

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2018D01349.Naar verwachting zal de minister de Kamer dit voorjaar een brief sturen in het kader van het beleidstraject Erfgoed Telt, waarin zij haarvisie zal geven over een toekomstbestendig erfgoedbeleid dat inspeelt op actuele maatschappelijke vraagstukken.

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Kwint en Yesilgöz-Zegerius over het opheffen van EU versus Disinfo (Kamerstuk 21501-34-290)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 maart 2018. Reactie op de gewijzigde motie van de leden Kwint en Yesilgöz-Zegerius over het opheffen van EU versus Disinfo (Kamerstuk 21501-34-290) - 21501-34-294

Besluit: Toevoegen aan dossier media.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om het advies van mw. De Cock Buning (in haar hoedanigheid als voorzitter van de European Regulators Group for Audiovisual Media Services) aan de Europese Commissie te betrekken in de verdere uitwerking.
Noot: Betreft commissiebrief n.a.v. de Kamerstukken 21501-34-291 en 2150. 1-34-294 .

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Kwint en Yesilgöz-Zegerius over het opheffen van EU versus Disinfo (t.v.v. Kamerstuk 21501-34-286) en op de motie van de leden Sneller en Verhoeven over een Europese strategie tegen ondermijnende desinformatie (Kamerstuk 21501-34-289)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 6 maart 2018. Reactie op de gewijzigde motie van de leden Kwint en Yesilgöz-Zegerius over het opheffen van EU versus Disinfo, op de motie van het lid Westerveld over een andere strategie voor EU versus Disinfo) en op de motie van de leden Sneller en Verhoeven over een Europese strategie tegen ondermijnende desinformatie - 21501-34-291

Besluit: Betrokken bij de stemmingen over de moties inzake het VSO over de geannoteerde agenda OJCS-raad van 15 februari 2018 (Kamerstuk 21501-34, nr. 284)
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om het advies van mw. De Cock Buning (in haar hoedanigheid als voorzitter van de European Regulators Group for Audiovisual Media Services) aan de Europese Commissie te betrekken in de verdere uitwerking.
Noot: Betreft commissiebrief n.a.v. de Kamerstukken 21501-34-291 en 2150. 1-34-294 .