Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 15 februari 2018

Gepubliceerd: 15 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2017A032675
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=07445fe5-f8f9-4ff8-b38c-faa5ddec057f&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%2015-2-2018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 21501, 31497, 27020, 34812, 34812, 31524

Inhoud


Jaarplanning 2018 OCW

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 26 januari 2018. Jaarplanning commissie OCW 2018 - 2018Z01257

Besluit: De OCW-kenniscoördinator, Natasha Stroeker, heeft een toelichting gegeven op het proces rond het selecteren van onderwerpen. Ingestemd is met het voorstel om medio maart het concept-jaarplan van de commissie te bespreken en deze eind maart vast te stellen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 19 januari 2018. Jaarplanning 2018 OCW - 34775-VIII-122

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering van 15 maart a.s.

Voorstel rondetafelgesprek Internationale samenwerking

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Z. Özdil (GroenLinks) - 15 februari 2018. Voorstel Rondetafelgesprek Internationale samenwerking - 2018Z02662

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. De leden Özdil, Tielen en Van der Molen vormen een voorbereidingsgroep, begeleid door de OCW-kenniscoördinator.Planning van werkzaamhedenGeen agendapuntenActiviteiten in het kader van Versterking Kennispositie van de Kamer (besloten)

Lijst met EU-voorstellen OCW, pv 15-2-2018

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, E.C.E. de Kler - 9 februari 2018. Lijst met EU-voorstellen OCW, pv 15-2-2018 - 2018Z02287

Besluit: Ter informatie.

Uitnodiging commissie FEMM van Europees Parlement voor interparlementaire commissie vergadering 'Empowering women and girls in media and ICT: key for the future' d.d. 8 maart 2017.

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussels - 1 februari 2018. Uitnodiging commissie FEMM van Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering 'Empowering women and girls in media and ICT: key for the future' d.d. 8 maart 2017 - 2018Z02127

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. De leden die eventueel belangstelling hebben voor deelnamen aan de interparlementaire conferentie, laten dit z.s.m. weten aan de griffier. De EU-specialist van de commissie kan het werkbezoek desgewenst voorbereiden en/of begeleiden.
Noot: Betreft: de interparlementaire conferentie over "Empowering women and girls in media and ICT: Key for the future", op 8 maart a.s. van 9.00-12.30 uur te Brussel. Het gaat om een uitnodiging van een vertegenwoordiging vanuit de Tweede en Eerste Kamer.3

Uitstel verzending vier BNC-fiches

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 6 februari 2018. Uitstel verzending vier BNC-fiches - 22112-2480

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Geannoteerde agenda OJCS-raad van 15 februari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 30 januari 2018. Geannoteerde agenda OJCS-raad van 15 februari 2018 - 21501-34-283

Besluit: Betrokken bij de inbreng voor het Schriftelijk overleg d.d. 6 februari 2018.

Stand van zaken moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 5 februari 2018. Stand van zaken moties en toezeggingen passend, primair en voortgezet onderwijs - 31497-258

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 13 maart 2018 om 10.00 uur.
Besluit: Betrekken bij het dertigleden debat over het bericht ‘Meer kinderen naar speciaal onderwijs’ (Trouw, 5 februari 2018)EmancipatieGeen agendapuntenEuropa

Investeren in onderwijskansen

Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 31 januari 2018. Investeren in onderwijskansen - 27020-78

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Achterstandenbeleid op 15 maart a.s.
Besluit: Betrokken bij de ambtelijke technische briefing van 8 februari jl. over achterstandenbeleid.
Besluit: Agenderen voor feitelijke vragenlijst op 16 februari a.s. (conform besluit in e-2

34812 Nota van wijziging inzake Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 9 februari 2018. Nota van wijziging - 34812-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Brieven van minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 9 februari 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34812-6

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 oktober 2017. Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie - 34812

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Bestuursakkoord middelbaar beroepsonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 7 februari 2018. Bestuursakkoord middelbaar beroepsonderwijs - 31524-351

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg. Nagegaan wordt of op redelijke termijn de brief over de uitwerking van de motie van de leden Kwint en Özdil te verwachten is, over de begeleiding van mbo-studenten bij de start op de arbeidsmarkt (Kamerstuk 34775-VIII-120). Indien dit het geval is, wordt met de planning van het AO hierop gewacht.
Noot: Motie 34775-VIII-120 .

Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers)

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 5 februari 2018. Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers) - 34878

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 15 maart a.s. te 10.00 uur.
Besluit: Technische briefing organiseren.