Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 11 april 2018

Gepubliceerd: 13 april 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2017A0322914
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=69155f79-fbac-4526-b661-bfa57ffd77ab&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Financi%C3%ABn%20-%2011%20april%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32013, 25087, 22112, 31865, 34921, 32772, 25087, 25087, 25087, 31066, 34785, 31935, 31935, 31066, 31066, 25087, 31532, 25087, 34813, 21501, 21501, 32545, 22112, 32545, 21501, 31477, 29352, 31362, 32013, 32013, 32013

Inhoud


Voorstel van de leden Slootweg (CDA) en Nijboer (PvdA) rondetafelgesprek bankenbuffers

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.J. Slootweg (CDA) - 13 april 2018. Voorstel van de leden Slootweg (CDA) en Nijboer (PvdA) rondetafelgesprek bankenbuffers - 2018Z06987

Besluit: Het voorstel wordt vastgesteld met enkele in de procedurevergadering besproken wijzigingen.

Concept geannoteerde agenda periodiek overleg Algemene Rekenkamer 18 april 2018.

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 6 april 2018. Concept geannoteerde agenda periodiek overleg Algemene Rekenkamer 18 april 2018 - 2018Z06435

Besluit: Vaststellen van de geannoteerde agenda met een wijziging in de volgorde van agendapunten.

Voorstel symposium open data ten behoeve van verantwoording van de overheid

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 5 april 2018. Voorstel symposium open data ten behoeve van verantwoording van de overheid - 2018Z06351

Besluit: Het symposium organiseren op maandag 11 juni 2018 van 13.30-16.30 uur conform de voorgestelde opzet.
Besluit: Deelname van twee leden van de commissie aan het slotdeel van het symposium inventariseren: reflectie op ideeën die uit workshops naar voren komen.

Opzet technische briefing Monitor Brede Welvaart

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 5 april 2018. Opzet technische briefing Monitor Brede Welvaart - 2018Z06312

Besluit: Enkele deskundigen uitnodigen voor de technische briefing over de Monitor Brede Welvaart op donderdag 17 mei 2018 van 15.00-17.00 uur. Tijdens de vergadering zijn wijzigingen aangebracht in de lijst van uit te nodigen deskundigen.

Reactie op de motie van het lid Nijboer over behouden van een gouden aandeel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 10 april 2018. Reactie op de motie van het lid Nijboer over behouden van een gouden aandeel - 32013-189

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 25 april 2018 te 14.00 uur.Besloten

Reactie op de motie van de leden Van Weyenberg en Schouten over onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar belastingontwijking

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 27 maart 2018. Reactie op de motie van de leden Van Weyenberg en Schouten over onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar belastingontwijking - 25087-192

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Rondvraag

Wetenschappelijk factsheet over EMU-voorstellen

Zaak: Wetenschappelijke factsheet - , - 10 april 2018. Wetenschappelijk factsheet over constitutionele aspecten van de EMU-voorstellen - 2018Z06564

Besluit: De opsteller van de factsheet uitnodigen voor een toelichting en daarna de factsheet opnieuw aan de commissie voorleggen.

EU-voorstellen belastingheffing digitale economie

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 5 april 2018. Behandelvoorstel EU-prioriteit belastingheffing digitale economie - 2018Z06364

Besluit: De commissie heeft ingestemd met de volgende behandelvoorstellen:
Noot: 1.Het nog te plannen AO Europese BTW omzetten in een AO Europese fiscale onderwerpen en daar deze EU-voorstellen ook agenderen.2.De Kamer voorstellen een behandelvoorbehoud te plaatsen en middels schriftelijke inventarisatie twee leden aanwijzen voor het uitwerken van concept-informatieafspraken in samenspraak met de minister. Deze leden worden ook aangewezen als rapporteur voor dit onderwerp.3.Het uitvoeren van een subsidiariteitstoets ("gele kaart procedure"). Via een schriftelijke procedure zullen de argumenten van de fracties waarom de voorstellen al dan niet voldoen aan het subsidiariteitsprincipe worden geïnventariseerd.4.Verzoeken om een technische briefing door de Europese Commissie (DG TAXUD).

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 4 april 2018. EU-voorstel: Richtlijn gemeenschappelijk systeem belasting digitale diensten COM (2018) 148 (Engelstalige versie) - 2018Z06198

Besluit: Besproken: zie hieronder.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 4 april 2018. EU-voorstel: Richtlijn vennootschapsbelasting significante digitale aanwezigheid COM (2018) 147 (Engelstalige versie) - 2018Z06199

Besluit: Besproken: zie hieronder.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 4 april 2018. EU-voorstel: Mededeling belasting digitale economie COM (2018) 146 (Engelstalige versie) - 2018Z06201

Besluit: Besproken: zie hieronder.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 4 april 2018. EU-voorstel: Aanbeveling belasting digitale economie C (2018) 1650 - 2018Z06202

Besluit: Besproken: zie hieronder.

Antwoorden op vragen commissie over de Fiche: Mededeling, richtlijn en verordening betreffende een definitief Btw-systeem en meerdere brieven van de staatssecretaris van Financiën

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 29 maart 2018. Antwoorden op vragen commissie over de Fiche: Mededeling, richtlijn en verordening betreffende een definitief Btw-systeem en meerdere brieven van de staatssecretaris van Financiën - 22112-252811

Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Europese fiscale onderwerpen.
Noot: Betreft antwoorden van de staatssecretaris op schriftelijk overleg dd 25 januari 2018 over verschillende BTW-onderwerpen.

April notificatie over EMU-saldo en EMU-schuld

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 maart 2018. April notificatie over EMU-saldo en EMU-schuld - 34775-IX-20

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het EU-verdrag schrijft voor dat de lidstaten halfjaarlijks rapporteren aan de Europese Commissie over realisaties van het EMU-saldo en de EMU-schuld. Eind 2017 bedroeg de overheidsschuld 416 miljard euro, oftewel 56,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Volgens Europese regels moet de schuld van eurolanden beneden de norm van 60 procent van het bbp liggen. Het overheidssaldo kwam in 2017 uit op een overschot van 1,1 procent van het bbp.

Lijst nieuwe EU-voorstellen 2018, week 11-12 (FIN), 2018

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 22 maart 2018. Lijst nieuwe EU-voorstellen 2018, week 11-12 (FIN), 2018 - 2018Z05221

Besluit: Besloten conform behandelvoorstellen in de noot.
Noot: •COM (2018) 113: Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende Europese aanbieders van crowdfundingdiensten voor ondernemingen (ECSP).Behandelvoorstel: BNC-fiche afwachten.
Noot: Nagekomen voorstel uit het pakket in het kader van de kapitaalmarktenunie, met overkoepelende Mededeling: "Voltooiing van de kapitaalmarktenunie tegen 2019 - Tijd om snel resultaten te boeken". Bij dit pakket hebt u tijdens de vorige procedurevergadering besloten om het BNC-fiche af te wachten.•Raadpleging: Evaluatie van het EU-kader voor de belasting op energieproducten en elektriciteit.Behandelvoorstel: De Kamer ontvangt krachtens de standaard-informatieafspraken de definitieve kabinetsreactie op alle consultaties van de Europese Commissie waarop het kabinet reageert.•COM (2018) 89: MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S over het toepasselijke recht voor de gevolgen van effectentransacties voor de eigendom.Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Toelichting door de Europese Commissie over haar interpretatie van bestaand EU-recht inzake de vraag welk nationaal recht van toepassing is bij grensoverschrijdende effectentransacties. In laatste instantie blijft het EU-hof bevoegd. De Commissie kondigt geen nieuw beleid aan.•COM (2018) 133: MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK Tweede voortgangsverslag over het terugdringen van niet-renderende leningen in Europa.Behandelvoorstel: BNC-fiche afwachten. Te zijner tijd een AO Voltooiing Bankenunie te plannen, waar dit fiche en de voortgang van het bankenpakket uit 2016 geagendeerd worden.
Noot: Voortgangsverslag over het terugdringen van niet-renderende leningen. Deel van een pakket maatregelen om niet-renderende leningen (NPLs) op de balansen van Europese banken terug te dringen. Onder meer wordt voorgesteld dat banken kapitaal opzij moeten zetten wanneer nieuwe leningen niet-renderend worden. Ook wordt ingezet op het ontwikkelen van een secundaire markt voor NPLs.Raad en EP onderhandelen momenteel al in triloog over het bankenpakket uit november 2016 (over onder meer kapitaalvereisten en afwikkeling van banken).•COM (2018) 134; Richtlijn VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen.Behandelvoorstel: BNC-fiche afwachten. Te zijner tijd een AO Voltooiing Bankenunie te plannen, waar dit fiche en de voortgang van het bankenpakket uit 2016 geagendeerd worden.
Noot: Deel van een pakket maatregelen om niet-renderende leningen (NPLs) op de balansen van Europese banken terug te dringen. Onder meer wordt voorgesteld dat banken kapitaal opzij moeten zetten wanneer nieuwe leningen niet-renderend worden. Ook wordt ingezet op het ontwikkelen van een secundaire markt voor NPLs.Raad en EP onderhandelen momenteel al in triloog over het bankenpakket uit november 2016 (over onder meer kapitaalvereisten en afwikkeling van
Noot: Deel van een pakket maatregelen om niet-renderende leningen (NPLs) op de balansen van Europese banken terug te dringen. Onder meer wordt voorgesteld dat banken kapitaal opzij moeten zetten wanneer nieuwe leningen niet-renderend worden. Ook wordt ingezet op het ontwikkelen van een secundaire markt voor NPLs.Raad en EP onderhandelen momenteel al in triloog over het bankenpakket uit november 2016 (over onder meer kapitaalvereisten en afwikkeling van banken).•Raadpleging: Geschiktheidscontrole van het EU-kader voor openbare verslaglegging door ondernemingen.Behandelvoorstel: De Kamer ontvangt krachtens de standaard-informatieafspraken de definitieve kabinetsreactie op alle consultaties van de Europese Commissie waarop het kabinet reageert.•COM (2018) 146: MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Tijd om een moderne, eerlijke en efficiënte standaard voor de belastingheffing van de digitale economie vast te stellen.Behandelvoorstel: Zie agendapunt 38.•COM (2018) 147: Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot vaststelling van regels betreffende de vennootschapsbelasting op een aanmerkelijke digitale aanwezigheid.Behandelvoorstel: Zie agendapunt 38.•COM (2018) 148: Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD betreffende het gemeenschappelijke stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten.Behandelvoorstel: Zie agendapunt 38.

Brief Algemene Rekenkamer inzake de kabinetsreactie op het rapport ‘Baten en lasten geherwaardeerd’

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 6 april 2018. Verslaggevingsstelsel rijksoverheid: visie op de kabinetsreactie op het rapport ‘Baten en lasten geherwaardeerd’ - 31865-109

Besluit: Agenderen voor de inbreng van feitelijke vragen over het rapport en de kabinetsreactie op donderdag 12 april 2018 te 14.00 uur, met de mogelijkheid over deze brief vragen te stellen aan kabinet en Algemene Rekenkamer.

Transparantie rond de eindejaarsmarges, de aanvullende post en en onderuitputting

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 24 januari 2018. Transparantie rond de eindejaarsmarges, het uitkeren van middelen op de aanvullende post naar de begrotingen en onderuitputting - 34775-IX-15

Besluit: Desgewenst betrekken bij het nog te ontvangen Financieel Jaarverslag van het Rijk en de Voorjaarsnota.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 april 2018. Beantwoording vragen commissie over transparantie rond de eindejaarsmarges, het uitkeren van middelen op de aanvullende post naar de begrotingen en onderuitputting - 34775-IX-23

Besluit: Desgewenst betrekken bij het nog te ontvangen Financieel Jaarverslag van het Rijk en de Voorjaarsnota.
Besluit: De minister van Financiën verzoeken om nadere beantwoording van de eerder ter zake gestelde vragen van het lid Leijten (SP).

Verslag van de Algemene Rekenkamer over 2017

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 29 maart 2018. Verslag van de Algemene Rekenkamer over 2017 - 34921-1

Besluit: Agenderen voor het periodiek overleg met het college van de Algemene Rekenkamer op woensdag 18 april 2018.

Afschaffing Verantwoordingsbrief

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 april 2018. Verhouding Verantwoordingsbrief en Monitor Brede Welvaart - 34775-IX-21

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 maart 2018.

Besluit: De minister van Financiën verzoeken te waarborgen dat tijdens het Verantwoordingsdebat een volwaardig inhoudelijk debat kan worden gevoerd over de uitkomsten van de Monitor Brede Welvaart en de kabinetsreactie daarop, met actieve deelname van de minister-president.
Noot: •In deze brief stelt de minister van Financiën voor de zogeheten Verantwoordingsbrief, waarin de minister-president een politiek-bestuurlijke beschouwing geeft over de beleidsresultaten uit het voorgaande jaar, vanaf de verantwoording over 2017 te integreren in het Financieel Jaarverslag van het Rijk. De Verantwoordingsbrief is in 2008 voor het eerst toegevoegd aan de verantwoordingsstukken (Kamerstuk 31472, nr. 1).•De comissie heeft in de procedurevergadering van 29 maart 2018 besloten de minister van Financiën te verzoeken te verduidelijken hoe dit voornemen zich verhoudt tot de kabinetsreactie op de Monitor Brede Welvaart.

Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 27 maart 2018. Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies - 2018Z04927

Besluit: 1. Feitelijke vragen stellen aan het kabinet over het Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR), het jaarverslag en de Slotwet van het ministerie van Financiën en de Voorjaarsnota. 2. Feitelijke vragen stellen aan de Algemene Rekenkamer en het kabinet over de Staat van de Rijksverantwoording en het rapport bij het jaarverslag van het ministerie van Financiën. 3. Na ommekomst van de stukken bespreken of behoefte bestaat aan een wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de Slotwet van het ministerie van Financiën, het bijbehorende rapport van de Algemene Rekenkamer en de Monitor Brede Welvaart in juni. 4. De leden Sneller (D66) en Snels (GL) worden aangesteld als rapporteurs en zullen, als besloten wordt tot het houden van een wetgevingsoverleg, verslag uitbreng over de geagendeerde stukken.5. Gebruikmaken van het aanbod van de Algemene Rekenkamer om te zijner tijd een technische briefing te verzorgen over het verantwoordingsonderzoek en het rapport bij het jaarverslag van het ministerie van Financiën. 6. Betrekken van de te ontvangen Monitor Brede Welvaart bij het Verantwoordingsdebat en het mogelijke wetgevingsoverleg. 7. Een extra ronde feitelijke vragen stellen over het FJR op donderdag 17 mei 2018 te 14.00 uur, met het verzoek deze uiterlijk dinsdag 22 mei 2018 te 17.00 uur te beantwoorden.
Noot: •De commissie Financiën adviseert jaarlijks de vaste en algemene commissies over de vastgestelde inbrengtermijnen en de behandelwijze van de stukken samenhangend met de verantwoording en de Voorjaarsnota. Naar aanleiding van deze brief besluiten de commissies, waaronder de commissie Financiën, over de behandeling van deze stukken.•De uiterlijke inbrengtermijnen zijn op voorstel van de commissie Financiën reeds vastgesteld door de Kamer:•Inbrengtermijn voor de verantwoordingsstukken: donderdag 24 mei 2018 te 14.00 uur.•Inbrengtermijn voor Voorjaarsnotastukken: dinsdag 12 juni 2018 te 14.00 uur.•Nieuw bij de verantwoording is de op Verantwoordingsdag te ontvangen Monitor Brede Welvaart, naar aanleiding van het rapport van de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip. Deze publicatie voorziet de Kamer ten behoeve van het Verantwoordingsdebat en de debatten in de commissies van indicatoren over de sociale, ecologische en economische ontwikkeling van Nederland. De commissie Financiën heeft reeds besloten de dag na Verantwoordingsdag een technische briefing voor alle Kamerleden te laten organiseren door het CBS (zie agendapunt 34).

Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 30 maart 2018. Eindrapport van de beleidsdoorlichting van artikel 2.2 ‘Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg’ van de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 32772-32

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Reactie over dat de toelichtende nota bij het wijzigingsprotocol met Oekraïne ter vertrouwelijke kennisgeving naar de Kamer is verzonden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 9 april 2018. Reactie op verzoek commissie over de achtergrond bij het feit dat de toelichtende nota bij het wijzigingsprotocol met Oekraïne ter vertrouwelijke kennisgeving naar de Kamer is verzonden - 25087-203

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoonGeen agendapuntenRijksuitgaven

Reactie op de motie van het lid Nijboer over woningcorporaties uitzonderen van de voorgenomen renteaftrekbeperking

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 9 april 2018. Reactie op de gewijzigde motie van het lid Nijboer over woningcorporaties uitzonderen van de voorgenomen renteaftrekbeperking (Kamerstuk 25087-202) - 25087-204

Besluit: Desgewenst betrekken bij de stemming over deze motie.

Antwoorden op vragen commissie over het bericht ‘Belastingdienst bang voor kogels’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 6 april 2018. Antwoorden op vragen commissie over de mondelingen vragen van het lid Omtzigt over het bericht ‘Belastingdienst bang voor kogels’ (Telegraaf.nl, 9 maart 2018) - 31066-399

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Belastingdienst op woensdag 13 juni 2018.
Besluit: De staatssecretaris verzoeken om de 190 taxichauffeurs waarnaar wordt verwezen in vraag 33 alsnog aan te schrijven.

Fiscale moties en toezeggingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 5 april 2018. Stand van zaken fiscale moties en toezeggingen - 34775-IX-22

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de fiscale agenda op donderdag 17 mei 2018.6

Getto-uitkeringen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 4 april 2018. Getto-uitkeringen - 34785-81

Besluit: De staatssecretaris verzoeken de oplossing van deze kwestie voortvarend op te pakken en de Kamer daar zo mogelijk deze maand over te informeren en de staatssecretaris verzoeken om te reageren op het verzoek van de commissie om het advies van de landsadvocaat over artikel 2-fondsuitkeringen openbaar te maken.
Noot: De staatssecretaris meldt de Kamer in het voorjaar nader te informeren over een oplossing voor de gerechtigden van de getto-uitkeringen.

Antwoorden op vragen commissie over de beleidsdoorlichting artikel 1 Belastingdienst.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 7 december 2017. Beleidsdoorlichting artikel 1 Belastingdienst - 31935-44

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Belastingdienst op woensdag 13 juni 2018.
Noot: Als de commissie - na ontvangst van de feitelijke vragen - besluit dat een debat over een beleidsdoorlichting wenselijk is, adviseert de commissie Financiën andere commissies vanuit haar horizontale betrokkenheid bij de rijksuitgaven om hiervoor een apart algemeen overleg te voeren. De commissie Financiën raadt deze werkwijze aan zodat de inzichten uit beleidsdoorlichtingen optimaal worden gebruikt ter verbetering van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid.In dit geval wordt voorgesteld van dit advies af te wijken en de beleidsdoorlichting te agenderen voor het al geplande algemene overleg over de Belastingdienst. De reden hiervoor is dat de bespreking van de beleidsdoorlichting dan kan worden gekoppeld aan andere ontwikkelingen bij de beleidsdoorlichting om zo een meer integrale behandeling van de beleidsdoorlichting mogelijk te maken.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 3 april 2018. Antwoorden op vragen commissie over de beleidsdoorlichting artikel 1 Belastingdienst (Kamerstuk 31935-44). - 2018Z05969

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Belastingdienst op woensdag 13 juni 2018.
Besluit: De staf van de commissie zal voor de volgende procedurevergadering een overzicht aanleveren van welke stukken op de agenda staan van het algemeen overleg over de Belastingdienst op woensdag 13 juni 2018. Op basis van het overzicht kan de commissie besluiten of zij eventueel het algemeen overleg wil splitsen, stukken niet meer bij het algemeen overleg wil betrekken en/of stukken op een andere manier wil behandelen.

Beantwoording vragen commissie over de schenk- en erfbelasting

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 9 april 2018. Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden 3 april 2018, over de memo’s over problemen bij het innen van de schenk- en erfbelasting - 2018Z065395

Besluit: De staatssecretaris verzoeken om de desbetreffende memo's binnen een week aan de Kamer te verstrekken in dezelfde, zo nodig geanonimiseerde, vorm als waarin deze documenten zouden worden verstrekt indien door middel van een Wob-verzoek om openbaarmaking van de daarin neergelegde informatie wordt gevraagd.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 31 januari 2018. Nadere toedracht vertraging schenk- en erfbelasting - 31066-395

Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenair debat over problemen bij het innen van de schenk- en erfbelasting. De brief verwijderen van de agenda van het algemeen overleg over de Belastingdienst op 13 juni 2018.
Noot: Op 7 februari 2018 heeft de commissie besloten deze brief te agenderen voor het algemeen overleg over de Belastingdienst, tenzij de antwoorden aanleiding zouden geven voor het voeren van een apart algemeen overleg. Op 3 april 2018 heeft de Kamer besloten tot het voeren van een plenair debat over problemen bij het innen van de schenk- en erfbelasting.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 29 maart 2018. Beantwoording vragen commissie over de nadere toedracht van de vertraging van de afhandeling van schenk- en erfbelasting - 31066-398

Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenair debat over problemen bij het innen van schenk- en erfbelasting.

Reactie op verzoek commissie over rulings met IKEA

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 27 maart 2018. Reactie op verzoek commissie over de opening van de formele onderzoeksprocedure door de Europese Commissie in het dossier fiscale rulings Inter Ikea Systems BV - 25087-193

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: De besloten en vertrouwelijke technische briefing door medewerkers van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën over rulings met IKEA vindt plaats op donderdag 19 april 2018 van 10.00 tot 11.30 uur.

Reactie op het bericht dat ongezond eten goedkoper en gezond eten duurder is

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 27 maart 2018. Reactie op het verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 januari 2018, over het bericht dat ongezond eten opnieuw goedkoper is, en gezond eten weer duurder - 31532-191

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg over de fiscale agenda op donderdag 17 mei 2018.

Kabinetsaanpak zwartspaarders

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 23 maart 2018. Kabinetsaanpak zwartspaarders - 25087-191

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst op woensdag 13 juni 2018.

Reactie op een brief van een burger over een verzoek om een schikkingsvoorstel4

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 28 maart 2018. Reactie op een brief van een burger over een verzoek om een schikkingsvoorstel - 2018Z05535

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Stand van zaken implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 9 april 2018. Stand van zaken van nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging bij de Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten - 34813-8

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën

Inkomens- en vermogenspositie van ouderen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 9 april 2018. Inkomens- en vermogenspositie van ouderen - 34775-IX-24

Besluit: Desgewenst betrekken bij de nog te ontvangen Voorjaarsnota.

Beantwoording vragen commissie over de toelichting op de opbouw van het Nederlandse handelsoverschot

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 februari 2018. Toelichting op de opbouw van het Nederlandse handelsoverschot – 21501-07-1486

Besluit: Ter informatie; reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad/IMF op 18 april 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 april 2018. Beantwoording vragen commissie over de toelichting op de opbouw van het Nederlandse handelsoverschot - 21501-07-1504

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad/IMF op woensdag 18 april 2018. Tevens wordt besloten het algemeen overleg met een half uur te verlengen.

Uitstel beantwoording vragen commissie inzake prudentiële en beloningsregels beleggingsondernemingen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 april 2018. Uitstel beantwoording vragen commissie over de prudentiële en beloningsregels handelaren voor eigen rekening (Kamerstuk 32545-76) en het Fiche: Verordening en richtlijn herzien prudentieel kader beleggingsondernemingen (Kamerstuk 22112-2485) - 32545-79

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de motie van het lid Snels over de informatiepositie van de nationale rekenkamers

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 april 2018. Reactie op de motie van het lid Snels over de informatiepositie van de nationale rekenkamers - 21501-07-1502

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad/IMF van 18 april 2018.

Reactie op het verzoek van het lid Leijten over naleving van wet- en regelgeving door banken

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 april 2018. Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 maart 2018, over naleving van wet- en regelgeving door banken - 31477-23

Besluit: De minister verzoeken om de Kamer te informeren over wanneer de beleidsmonitor van het WODC en de integrale kabinetsreactie aan de Kamer zullen worden aangeboden.
Besluit: Deze brief agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg nationale risicoanalyses witwassen en terrorismefinanciering.
Noot: De minister meldt dat er op dit moment door het WODC onderzoek wordt gedaan (uitmondend in een beleidsmonitor) naar de effectiviteit van het Nederlandse beleid ter preventie en bestrijding van witwassen. De minister zal een integrale beleidsreactie op zowel deze beleidsmonitor als de Nationale Risicoanalyse witwassen en terrorismefinanciering van het WODC met de Kamer delen. De commissie heeft op 24 januari 2018 besloten een algemeen overleg in te plannen na ontvangst van de beleidsmonitor en de integrale kabinetsreactie.

Aanpassing discontovoet onderwijs in maatschappelijke kosten-batenanalyses

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 maart 2018. Aanpassing discontovoet onderwijs in maatschappelijke kosten-batenanalyses - 29352-8

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2018

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 maart 2018. Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2018 - 2018Z05544

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Ontwerpbesluit met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden en politiek prominente personen en het melden van ongebruikelijke transacties in verband met de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 6 april 2018. Ontwerpbesluit houdende nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden en politiek prominente personen, het vaststellen van indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties en tot wijziging van

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 26 april 2018 te 14.00 uur.
Noot: De minister heeft tijdens het plenair debat op 21 februari 2018 over de implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn toegezegd het uitvoeringsbesluit Wwft 2018 middels een voorhangprocedure aan de Kamer voor te leggen. De voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit zal niet eerder plaatsvinden dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Brief van het lid Van der Lee inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, T.M.T. van der Lee (GroenLinks) - 27 februari 2008. Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) - 31362

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.M.T. van der Lee (GroenLinks) - 3 april 2018. Brief van het lid Van der Lee inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - 31362-14

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 4 april 2018. Wijziging van het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen; Brussel, 8 juli 2017 - 34927-(R2104)-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 26 april 2018 te 14.00 uur.
Noot: De minister van Buitenlandse Zaken heeft het betreffende verdrag ter stilzwijgende goedkeuring overlegd. De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens een van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer of door de Gevolmachtigde Minister van Aruba te kennen worden gegeven uiterlijk op 4 mei 2018.

Reactie op het verzoek over de verhoging van de beloning van de bestuursvoorzitter van ING

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 april 2018. Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 maart 2018, over de verhoging van de beloning van de bestuursvoorzitter van ING - 32013-170

Besluit: Desgewenst betrokken bij plenair debat over de verhoging van de beloning van de bestuursvoorzitter van ING.(Voortgang) wet- en regelgeving

Contact tussen ING en het ministerie van Financiën over het beloningsbeleid voor de top van ING

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 4 april 2018. Beantwoording vragen commissie over het contact tussen ING en het ministerie van Financiën over het beloningsbeleid voor de top van ING - 32013-172

Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenair debat over de verhoging van de beloning van de bestuursvoorzitter van ING.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 april 2018. Contact tussen ING en het ministerie van Financiën over het beloningsbeleid voor de top van ING - 32013-171

Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenair debat over de verhoging van de beloning van de bestuursvoorzitter van ING.