Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 14 maart 2018

Gepubliceerd: 15 maart 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2017A0322711
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e255d299-f341-41fb-b3ec-1137e41b0718&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2014%20maart%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 22112, 22112, 22112, 21109, 31865, 33227, 33227, 32293, 31066, 34785, 25087, 20454, 32140, 25087, 34785, 34323, 32013, 32013, 32013, 32545, 21501, 21501, 21501, 34808, 34808, 34808

Inhoud


Rondetafelgesprek over bankenbuffers en schulden

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L.M. Tielens-Tripels - 15 maart 2018. Stafnotitie - Rondetafelgesprek bankenbuffers en schulden - 2018Z04754

Besluit: De leden Slootweg (CDA) en Nijboer (PvdA) bereiden een voorstel voor dit rondetafelgesprek voor.

Rondetafelgesprek beloning financiële sector

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L.M. Tielens-Tripels - 15 maart 2018. Stafnotitie- Rondetafelgesprek beloning financiële sector - 2018Z04750

Besluit: Het rondetafelgesprek zal worden gehouden op 28 maart 2018. Tijdens de bespreking van het voorstel zijn enkele wijzigingen in de lijst van de genodigden aangebracht.10

Rondetafelgesprek arbeidsinkomensquote

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L.M. Tielens-Tripels - 12 maart 2018. Stafnotitie - Rondetafelgesprek arbeidsinkomensquote - 2018Z04268

Besluit: Het rondetafelgesprek vindt plaats op woensdag 4 april 2018 van 13.00 tot 16.00 uur. De genodigden en de vraagstelling voor dit rondetafelgesprek zijn conform het voorstel van de leden Hennis-Plasschaert (VVD) en Leijten (SP).

Conceptbrief aan commissies inzake behandeling verantwoording 2017 en Voorjaarsnota 2018

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L.M. Tielens-Tripels - 11 maart 2018. Stafnotitie - Conceptbrief aan commissies inzake behandeling verantwoording 2017 en Voorjaarsnota 2018 - 2018Z04255

Besluit: De commissies door middel van een brief informeren over de behandeladviezen voor de verantwoording 2017 en de Voorjaarsnota 2018 na de vaststelling van het behandelschema door de Kamer.

Behandeling Stabiliteitsprogramma en Nationaal Hervormingsprogramma

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L.M. Tielens-Tripels - 9 maart 2018. Stafnotitie - Behandeling Stabiliteitsprogramma en Nationaal Hervormingsprogramma 2018 - 2018Z04249

Besluit: Het nog te ontvangen Stabiliteitsprogramma en Nationaal Hervomingsprogramma desgewenst betrekken bij de nog te ontvangen Voorjaarsnota 2018.
Besluit: De Raad van State vragen een technische briefing te verzorgen over haar beoordeling van het Stabiliteitsprogramma.

Constitutionele toets EMU-pakket

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L.M. Tielens-Tripels - 9 maart 2018. Constitutionele aspecten EMU-voorstellen (aanvulling) - 2018Z04204

Besluit: Extern advies vragen over de constitutionele aspecten van de voorstellen uit het EMU-pakket van december 2017, in het bijzonder met betrekking tot het parlementaire budgetrecht van artikel 105 Grondwet, door het aanvragen van een wetenschappelijke factsheet.
Noot: Aangehouden in de procedurevergadering van 21 februari 2018.

Parlementair behandelvoorbehoud beleggingsinstellingen

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L.M. Tielens-Tripels - 9 maart 2018. Procedurevoorstel Behandelvoorbehoud Beleggingsinstellingen - 2018Z04245

Besluit: De leden Slootweg (CDA) en Leijten (SP) doen de commissie, met ondersteuning van de staf, een voorstel voor de te maken informatieafspraken (inclusief eventuele inhoudelijke aandachtspunten van de Kamer) met het kabinet over de EU-onderhandelingen over de voorstellen.
Besluit: Conform voorstellen in de noot.
Noot: •Na goedkeuring door de commissie de informatieafspraken schriftelijk voorleggen aan de bewindspersoon, met het verzoek om een schriftelijke appreciatie op korte termijn.•Het op 15 maart a.s. geplande schriftelijk overleg opvatten als het inhoudelijke deel “over het bijzondere politieke belang van het voorstel” van het overleg als bedoeld in artikel 4 lid 3 van de Goedkeuringswet van het Verdrag van Lissabon.•Na ontvangst van de appreciatie besluiten over de informatieafspraken. Als verdere aanpassing is gewenst, kunnen de hierboven genoemde leden nadere voorstellen doen of kan worden besloten een algemeen overleg te voeren.9

Jaarplanning 2018 en werkprogramma rijksuitgaven 2018-2021

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L.M. Tielens-Tripels - 19 februari 2018. Stafnotitie - Concept werkprogramma rijksuitgaven 2018-2021 - 2018Z02883

Besluit: Het werkprogramma rijksuitgaven 2018-2021 vaststellen en de activiteiten voorzien in 2018 integreren in de bredere jaarplanning van de commissie.
Noot: Aangehouden in de procedurevergadering van 21 februari 2018.

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L.M. Tielens-Tripels - 19 februari 2018. Stafnotitie - Concept jaarplanning 2018 commissie Financiën - 2018Z02892

Besluit: Vaststellen van de jaarplanning 2018 (zie de bijlage van de besluitenlijst).
Noot: Aangehouden in de procedurevergadering van 21 februari 2018.

Verzoek VBV tot aanbieding petitie tegen fiscale vervolging van 150 holocaust-overlevenden uit Tweede Wereldoorlog

Zaak: Brief derden - Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV) te Amstelveen - 19 februari 2018. Verzoek VBV tot aanbieding petitie tegen fiscale vervolging van 150 holocaust-overlevenden uit Tweede Wereldoorlog - 2018Z02980

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.Rondvraag

Fiche: Richtlijn BTW- bijzondere regeling voor kleine ondernemingen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 23 februari 2018. Fiche: Richtlijn BTW- bijzondere regeling voor kleine ondernemingen - 22112-2497

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 18 april 2018.
Noot: Het voorstel waar het fiche betrekking op heeft is reeds betrokken bij het SO btw van 25 januari j.l.

Fiche: Wijziging BTW-richtlijn wat de btw-tarieven betreft

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 23 februari 2018. Fiche: Wijziging BTW-richtlijn wat de btw-tarieven betreft - 22112-2496

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 18 april 2018.
Noot: Het voorstel waar het fiche betrekking op heeft is reeds betrokken bij het SO btw van 25 januari j.l.

Uitstel beantwoording vragen van de commissie en meerdere brieven van de staatssecretaris inzake btw-onderwerpen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 februari 2018. Uitstel beantwoording vragen commissie over de Fiche: Mededeling, richtlijn en verordening betreffende een definitief Btw-systeem (Kamerstuk 22112-2425) en meerdere brieven van de staatssecretaris van Financiën over diverse btw onderwerpen - 22112-2483

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2017

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 19 januari 2018. Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal van 2017 - 21109-2327

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De commissie Europese Zaken heeft verzocht om deze brief te agenderen in uw procedurevergadering. Voor Financiën betreft het twee richtlijnen die te laat door Nederland zijn geïmplementeerd:- De 4e anti-witwasrichtlijn (2015/849/EU). Deze had per 26 juni 2017 geïmplementeerd moeten zijn. Inmiddels is de tweede fase van ingebrekestelling bereikt, namelijk een 'met redenen omkleed advies' d.d. 8 dec 2017 waarmee de Europese Commissie Nederland nog twee maanden geeft voordat een zaak bij het Europees Hof wordt gestart. Op 15 december is in triloog echter overeenstemming bereikt over een wijziging van deze richtlijn waarmee, na de formele bekrachtiging, de implementatietermijn wordt verlengd met 18 maanden (in elk geval tot begin 2019).- Richtlijn 2014/65/EU en gedelegeerde richtlijn 2017/593/EU over beleggingsdiensten. Deze had per 3 juli 2017 geïmplementeerd moeten zijn. Het kabinet wijt de vertraging aan de ingewikkeldheid van de lagere regelgeving, waarvan een deel pas eind maart 2017 duidelijk is geworden. Uit de toelichting van het kabinet is op te maken dat de implementatie inmiddels is afgerond.

Lijst nieuwe EU-voorstellen, week 6-9 (FIN), 2018

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, P.F.L.M. Tielens-Tripels - 23 februari 2018. Lijst nieuwe EU-voorstellen, week 6-9 (FIN), 2018 - 2018Z03341

Besluit: Besluiten conform de behandelvoorstellen in de noot.
Noot: 1. COM (2018) 155, ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING NR. 1 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2018 bij het voorstel betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal. Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Betreft de beschikbaarstelling van 104 miljoen euro uit het Solidariteitsfonds voor bijstand aan Griekenland (aardbeving Lesbos), Frankrijk (orkanen Sint Maarten en Guadeloupe), en Portugal en Spanje (bosbranden).2. COM (2018) 117 VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE EUROPESE REKENKAMER, DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT ANTWOORDEN VAN DE LIDSTATEN OP HET JAARVERSLAG VAN DE REKENKAMER OVER 2016. Behandelvoorstel: Ter informatie3. Openbare raadpleging Exploratory Public Consultation on the establishment in the EU of Decisions relating to binding information in the field of customs valuation. Behandelvoorstel: De Kamer ontvangt krachtens de standaard-informatieafspraken de definitieve kabinetsreactie op alle consultaties van de Europese Commissie waarop het kabinet reageert.4. COM (2018) 85 Voorstel voor wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 houdende verlenging van het tijdelijke gebruik van andere middelen dan de elektronische gegevensverwerkingstechnieken waarin het douanewetboek van de Unie voorziet Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Kern is dat in een verordening uit 2013 opgenomen werd dat papier-gebaseerde douanesystemen nog tot 2020 gebruikt kunnen worden maar daarna enkel elektronische systemen zouden zijn toegelaten. Naar nu blijkt halen veel lidstaten die deadline niet. Met deze (minuscule) amending regulation wordt nu voorgesteld die termijn te verlengen tot 31 december 2025.5. COM (2018) 84 VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD over de vijfjaarlijkse evaluatie van de financiële meerjarenrichtsnoeren voor het beheer van de activa van de EGKS in liquidatie en, wanneer de liquidatie is afgesloten, van de activa van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal Behandelvoorstel: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Betreft de afwikkeling van de opgeheven EGKS, waarover de lidstaten in 2002 besloten hebben dat de activa en passiva van de EGKS door de Europese Commissie belegd worden in een onderzoeksfonds, totdat de afwikkeling in 2027 voltooid is. Bij deze evaluatie wordt voorgesteld om het beleggingsspectrum iets te verbreden omdat de huidige rendementen (m.n. obligaties) in de huidige markt klein of negatief zijn en de portefeuille zo goed als vrij is van materiële verplichtingen. Dit voorstel zal de Commissie nog voorleggen voor besluitvorming door de Raad.

Kabinetsreactie op het rapport van de Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 februari 2018. Kabinetsreactie op het rapport 'Baten en lasten geherwaardeerd' van de Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid - 31865-107

Besluit: De leden Sneller (D66) en Snels (GL) zullen namens de commissie als rapporteurs verslag uitbrengen over de wenselijkheid van invoering van een baten-lastenstelsel voor de rijksbegroting.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 12 april 2018 te 14.00 uur en de staf verzoeken tijdig voorafgaand een notitie op te stellen.
Noot: •De commissie Financiën heeft 15 februari 2017 besloten na ommekomst van de kabinetsreactie één of meer rapporteurs aan te stellen, feitelijke vragen te stellen en de staf te verzoeken om een notitie ten behoeve van de feitelijke vragen.•Op 27 juni 2017 heeft een technische briefing plaatsgevonden door ambtenaren van de Algemene Rekenkamer en het ministerie van Financiën.

Schatkistbankieren Depositogarantiefonds

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 oktober 2017. Schatkistbankieren Depositogarantiefonds - 33227-13

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over rijksbrede ontwikkelingen in begroten en verantwoorden van woensdag 25 april 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 februari 2018. Antwoorden op vragen commissie over Schatkistbankieren Depositogarantiefonds - 33227-14

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over rijksbrede ontwikkelingen in begroten en verantwoorden van woensdag 25 april 2018.

Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 22 februari 2018. Aanbieding achtergronddocument ERK over veiligheid biologisch voedsel in de EU - 2018Z03262

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Voedsel op 19 april 2018.
Noot:

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 20 februari 2018. Aanbieding achtergronddocument ERK over opwekking van wind- en fotovoltaïsche zonne-energie - 2018Z02962

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het te voeren plenair debat over de Nationale Energieverkenning 2017
Noot:

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 15 februari 2018. Aanbieding rapport 'Future of EU finances: reforming how the EU budget operates' van ERK - 2018Z02736

Besluit: Ter informatie.
Besluit: De rapporteurs Meerjarig Financieel Kader verzoeken het rapport 'Future of EU finances: reforming how the EU budget operate' desgewenst te betrekken bij hun werkzaamheden.
Noot:

Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 5 maart 2018. Informatie over de gang van zaken rond het destijds uitgevoerde onderzoek naar de verantwoording van de hulpgelden voor Haïti in 2012 - 32293-20

Besluit: Ter informatie.
Besluit: De Algemene Rekenkamer verzoeken de brief nader toe te lichten in een gesprek op maandag 26 maart
Noot:

Algemene informatie aangiftecampagne en werkwijze BelastingTelefoon tijdens aangiftecampagne

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 28 februari 2018. Algemene informatie aangiftecampagne en werkwijze BelastingTelefoon tijdens aangiftecampagne - 31066-397

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 29 maart 2018 te 14.00 uurStukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoonGeen agendapuntenRijksuitgaven

Beantwoording van vragen die geen directe relatie hebben met de maatregelen uit het Belastingplan 2018

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 26 februari 2018. Beantwoording van vragen die geen directe relatie hebben met de maatregelen uit het Belastingplan 2018 - 34785-78

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afspraak tussen Nederland en België inzake pensioenproblematiek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 23 februari 2018. Afspraak tussen Nederland en België inzake pensioenproblematiek - 25087-1894

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over advies van de landsadvocaat over de Artikel 2-fondsuitkeringen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 21 februari 2018. Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over advies van de landsadvocaat over de Artikel 2-fondsuitkeringen - 20454-128

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De staatssecretaris is verzocht in een brief aan te geven wanneer het inhoudelijk antwoord is te verwachten.

Fiscale beleidsagenda

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 23 februari 2018. Fiscale beleidsagenda - 32140-33

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 29 maart 2018 te 14.00 uur.

Aanpak belastingontwijking en belastingontduiking

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 23 februari 2018. Aanpak belastingontwijking en belastingontduiking - 25087-188

Besluit: Betrekken bij het plenair debat over belastingontwijking.

Herstel omissie innovatiebox

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 22 februari 2018. Herstel omissie innovatiebox - 34785-77

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het nog te ontvangen wetsvoorstel.
Noot: Deze maatregel zal worden opgenomen in hetzelfde wetsvoorstel als de spoedreparatiemaatregelen inzake de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting.

Uitspraak van het Europese Hof van Justitie inzake de fiscale eenheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 22 februari 2018. Reactie op het verzoek van het lid Edgar Mulder, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 21 februari 2018, over een uitspraak van het Europese Hof van Justitie die het Nederlandse bedrijfsleven hard zal raken - 34323-22

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het nog te ontvangen wetsvoorstel.
Besluit: De staatssecretaris verzoeken concreet aan te geven wanneer het wetsvoorstel aan de Kamer zal worden aangeboden.

Reactie op verzoek commissie over de éénmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 februari 2018. Reactie op verzoek commissie over de éénmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting - 2018Z029263

Besluit: De staatssecretaris verzoeken een aanvullende reactie naar de Kamer te sturen, waarin in meer algemene zin wordt ingegaan hoe de Belastingdienst omgaat met vergelijkbare casussen. Adressant afschrift van het antwoord van de staatssecretaris sturen.

Appreciatie ontwikkelingen cryptovaluta

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 8 maart 2018. Appreciatie ontwikkelingen cryptovaluta - 32013-168

Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over cryptovaluta.

Storting in risicovoorziening van de exportkredietverzekeringsfaciliteit (ekv)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 8 maart 2018. Storting in risicovoorziening van de exportkredietverzekeringsfaciliteit (ekv) - 34775-IX-16

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over Exportkredietverzekering, -garanties en investeringsverzekering op 28 maart 2018.

Update akkoord Bazelse Comité

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 februari 2018. Update akkoord Bazelse Comité - 2018Z03348

Besluit: Desgewenst betrekken bij het openbaar gesprek met DNB en CPB over macro-economische risico's voor het financiële stelsel op woensdag 6 juni 2018.

Afschrift reactie op een brief van een derde inzake een conflict met het ministerie van Financiën naar aanleiding van de nationalisatie van SNS Reaal

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 februari 2018. Afschrift reactie op een brief van mevrouw H. van de L. te G. inzake een verzoek tot rehabilitatie in het conflict met het ministerie van Financiën naar aanleiding van de nationalisatie van SNS Reaal - 2018Z03454

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Uitstel toezending reactie over ontwikkelingen rondom cryptovaluta

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 februari 2018. Uitstel toezending reactie over ontwikkelingen rondom cryptovaluta - 32013-166

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beëindigen garantie op crisisgerelateerde activa DNB

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 februari 2018. Beëindigen garantie op crisisgerelateerde activa DNB - 32013-165

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van het Financieel Stabiliteitscomité op 13 februari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 21 februari 2018. Verslag van het Financieel Stabiliteitscomité op 13 februari 2018 - 32545-77

Besluit: Desgewenst betrekken bij het openbaar gesprek met DNB en CPB over macro-economische risico's voor het financiële stelsel op woensdag 6 juni 2018.
Noot: •Het Financieel Stabiliteitscomité heeft in zijn vergadering van 13 februari 2018 gesproken over de cyberdreigingen voor de Nederlandse financiële sector. Naar aanleiding hiervan waarschuwt het comité voor het toenemende risico van geavanceerde cyberaanvallen voor de financiële stabiliteit. Ook waarschuwt het comité consumenten en financiële instellingen nadrukkelijk voor de risico’s van crypto’s. Daarnaast roept het comité financiële instellingen op de impact van brexit in kaart te brengen en tijdig maatregelen te treffen.•Het Financieel Stabiliteitscomité heeft tot taak risico's voor de financiële stabiliteit in Nederland te signaleren en daarover aanbevelingen te doen. In het Financieel Stabiliteitscomité spreken vertegenwoordigers van DNB, de AFM en het ministerie van Financiën over ontwikkelingen op het gebied van de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel. Het CPB neemt als externe deskundige deel aan de vergaderingen. Het comité komt tenminste tweemaal per jaar bijeen onder voorzitterschap van de president van DNB.•Website: http://www.financieelstabiliteitscomite.nl/nl2

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 12 en 13 maart te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 6 maart 2018. Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 12 en 13 maart 2018 te Brussel - 21501-07-1488

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad van 8 maart 2018.

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 19 en 20 februari 2018 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 februari 2018. Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 19 en 20 februari 2018 te Brussel - 21501-07-1487

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad van 8 maart 2018.

Gezamenlijk EMU non-paper van 8 EU-lidstaten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 6 maart 2018. Gezamenlijk EMU-stuk van 8 EU-landen - 21501-20-1308

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 8 maart 2018.

Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Van der Linde en Leijten over het verhogen van bestuurlijke boetes aan de financiële sector (Kamerstuk 34808-12)

Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 6 maart 2018. Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Van der Linde en Leijten over het verdubbelen van het percentage van de omzet dat als boete kan worden opgelegd aan banken, andere financiële ondernemingen en trustkantoren (Kamerstuk 34808-12) - 34808-13

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen op 6 maart 2018.

Schriftelijke reactie op vragen gesteld tijdens de plenaire behandeling van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 maart 2018. Schriftelijke reactie op twee vragen gesteld tijdens de plenaire behandeling van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn - 34808-15

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen op 6 maart 2018.

Oordeel moties ingediend tijdens het VAO Bankensector

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 6 maart 2018. Oordeel moties ingediend tijdens het VAO Bankensector - 2018Z03789

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen op 6 maart 2018.