Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 21 februari 2018

Gepubliceerd: 23 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2017A0322610
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2df15a43-84ee-414d-92dc-f4cdd61f888d&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2021%20februari%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34616, 21501, 34775, 25087, 31066, 34785, 25087, 34755, 34424, 34424, 26485, 31789, 21501, 22112, 32545, 32545, 32545, 29507, 22112, 34856, 34856, 21501, 21501

Inhoud


Technische briefing en werkafspraken CPB

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L.M. Tielens-Tripels - 19 februari 2018. Stafnotitie - Technische briefing en werkafspraken CPB - 2018Z02896

Besluit: Technische briefing organiseren met het CPB.

Stafnotitie constitutionele aspecten EMU-pakket

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L.M. Tielens-Tripels - 15 februari 2018. Stafnotitie constitutionele toets EMU pakket - 2018Z02744

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: De staf bereidt een nieuwe notitie voor over de mogelijkheden voor constitutionele toetsing van de EMU-voorstellen door andere instanties dan de regering.

Nieuwsvoorzieningen en attenderingen ten behoeve van de leden van de commissie voor Financiën

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L.M. Tielens-Tripels - 31 januari 2018. Nieuwsvoorzieningen en attenderingen ten behoeve van de leden van de commissie voor Financiën - 2018Z02493

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel om een nieuwsbrief op te zetten waarin diverse Financiën-onderwerpen zullen worden opgenomen en geattendeerd te worden op relevante studies en rapporten.
Noot: Aangehouden in de vorige procedurevergadering

Stafnotities beleidsdoorlichtingen

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L.M. Tielens-Tripels - 13 februari 2018. Stafnotitie - Beleidsdoorlichting artikel 7 (Beheer materiële activa) op de begroting van Financiën en Nationale Schuld (IX) - 2018Z02435

Besluit: Ter informatie.
Noot: De inbreng voor het stellen van feitelijke vragen is uiterlijk donderdag 22 februari 2018 te 14.00 uur.

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L.M. Tielens-Tripels - 9 februari 2018. Stafnotitie - Beleidsdoorlichting artikel 2 (Financiële Markten) op de begroting van Financiën en Nationale Schuld (IX) - 2018Z02291

Besluit: Ter informatie.
Noot: De inbreng voor het stellen van feitelijke vragen heeft 15 februari 2018 plaatsgevonden.9

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L.M. Tielens-Tripels - 30 januari 2018. Stafnotitie - Beleidsdoorlichting artikel 1 (Belastingen) op de begroting van Financiën en Nationale Schuld (IX) - 2018Z01477

Besluit: Ter informatie.
Noot: De inbreng voor het stellen van feitelijke vragen heeft 8 februari 2018 plaatsgevonden.

Brief aan het Presidium over de verantwoording 2017 en de Voorjaarsnota 2018

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L.M. Tielens-Tripels - 16 februari 2018. Stafnotitie - Conceptbrief aan het Presidium over verantwoording 2017 en Voorjaarsnota 2018 - 2018Z02792

Besluit: Agenderen voor een e-mailprocedure op vrijdag 23 februari 2018.

Brief aan de commissies inzake betrokkenheid bij de V-100

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L.M. Tielens-Tripels - 16 februari 2018. Stafnotitie - Conceptbrief aan commissies inzake betrokkenheid bij de V-100 - 2018Z02791

Besluit: De brief aan de commissies vaststellen.

Brief inzake artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L.M. Tielens-Tripels - 13 februari 2018. Stafnotitie - Conceptbrief inzake artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016 - 2018Z02449

Besluit: De minister van Financiën verzoeken om aanvullende informatie over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016.

Jaarplanning 2018 en werkprogramma rijksuitgaven 2018-2021

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L.M. Tielens-Tripels - 19 februari 2018. Stafnotitie - Concept werkprogramma rijksuitgaven 2018-2021 - 2018Z02883

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L.M. Tielens-Tripels - 19 februari 2018. Stafnotitie - Concept jaarplanning 2018 commissie Financiën - 2018Z02892

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Initiatiefnota van de leden Oosenbrug en Nijboer over de financiële sector en big data

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, R.F.A. Oosenbrug (PvdA) - 25 november 2016. Initiatiefnota van de leden Oosenbrug en Nijboer over de financiële sector en big data - 34616

Besluit: Agenderen voor een notaoverleg.Rondvraag

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 9 februari 2018. Kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Oosenbrug en Nijboer over de financiële sector en big data - 34616-3

Besluit: Agenderen voor een notaoverleg.

Gesprek parlement Finland

Zaak: Brief derden - Ambassade van Finland (NL) te Den Haag - 5 februari 2018. Verzoek Ambassade van Finland, namens Finse commissie voor Financiën, om gesprek met vaste commissie voor Financiën over o.a. wereldeconomie, EU-economie en Nederlandse inzicht op ontwikkeling van EMU d.d. 20 maart 2018 - 2018Z02347

Besluit: De leden van de Finse delegatie ontvangen op dinsdag 20 maart 2018 van 13.00-14.00 uur en de deelname van de leden inventariseren. Deze uitnodiging tevens doorgeleiden aan de commissie EZK.
Noot: De leden van de commissie Financiën van het Finse parlement brengen 20-22 maart 2018 een werkbezoek aan Nederland. Zij willen tijdens dit bezoek in gesprek met hun Nederlandse collega's over de Europese en mondiale economische ontwikkeling en de verdieping van de Economische en Monetaire Unie. Van de zijde van het Finse parlement wordt dinsdag 20 maart 2018 een gesprek na de lunch voorgesteld.

Verzoeken tot advies of voorlichting aan overige overheidsorganen

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 8 februari 2018. Brief van het Presidium over doorlooptijd van verzoeken aan overheidsorganen - 2018Z02240

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Behandeling van het thema 'Brexit'

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 13 februari 2018. Behandeling van het thema 'Brexit' - 2018Z02484

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de jaarplanning 2018 van de commissie.

Nacalculatie Europese afdrachten 2017

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 februari 2018. Nacalculatie Europese afdrachten 2017 - 21501-03-116

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de nog te ontvangen Voorjaarsnota 2018.
Noot: De nacalculatie van de Europese afdrachten over het jaar 2017 resulteert in een incidentele meevaller van 64 miljoen euro. Deze mutatie wordt bij de Voorjaarsnota 2018 in de begroting verwerkt.

Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 1 februari 2018. Aanvullende informatie ERK n.a.v. technische briefing over twee rapporten inzake EU-agentschappen en cohesiebeleid d.d. 31 januari 2018 - 2018Z01967

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 6 februari 2018. Aanbieding achtergronddocument ERK over voedselveiligheidsbeleid in de EU - 2018Z01973

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) onderwerpen 2017/2018

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 februari 2018. Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) onderwerpen 2017/2018 - 34775-80

Besluit: De betreffende vaste commissies attenderen op de brief en verzoeken de behandeling desgewenst over te nemen.

Reactie op verzoek commissie inzake het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 15 februari 2018. Reactie op verzoek commissie inzake het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Bondsrepubliek Duitsland inzake

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De minister van Buitenlandse Zaken heeft het verdrag tussen Aruba en Duitsland ter stilzwijgende goedkeuring aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal overlegd. De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens een van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer of door de Gevolmachtigde Minister van Aruba te kennen worden gegeven uiterlijk op 21 februari 2018.

Onderzoek rulings met internationaal karakter

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 februari 2018. Onderzoek rulings met internationaal karakter - 25087-187

Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over belastingontwijking.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 8 maart 2018 te 14.00 uur.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoon

Toezending afschrift brief aan de Nationale ombudsman over de voortgang van de afhandeling van dossiers, naar aanleiding van het rapport ‘Geen powerplay maar fairplay’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 16 februari 2018. Toezending afschrift brief aan de Nationale ombudsman over de voortgang van de afhandeling van dossiers, naar aanleiding van het rapport ‘Geen powerplay maar fairplay’ - 31066-396

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 6 maart 2018 te 14.00 uur.

Afschrift besluit over de toepassing van de eigenwoningreserve en een bestaande eigenwoningschuld

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 5 februari 2018. Afschrift van het besluit van 30 januari 2018 waarin een goedkeuring is opgenomen inzake de toepassing van de eigenwoningreserve en een bestaande eigenwoningschuld bij een door partners gezamenlijke aankoop van een eigen woning en gezamenlijke financiering van een eigenwoningschuld - 34785-76

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 15 maart 2018 te 14.00 uur.

Technische briefing en onderzoek Europese Commissie naar rulings met IKEA

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 6 februari 2018. Reactie op verzoek commissie over de opening van de formele onderzoeksprocedure door de Europese Commissie in het dossier fiscale rulings Inter IKEA Systems BV. - 25087-186

Besluit: Technische briefing organiseren.
Besluit: De staatssecretaris verzoeken de Kamer te informeren of een hoogleraar of andere externe deskundige de vertrouwelijk technische briefing bij kan wonen, na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring.

Concept van de aanpassing van het Uitvoeringsbesluit OB 1968 in verband met het wetsvoorstel btw-behandeling van vouchers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 6 februari 2018. Concept van de aanpassing van het Uitvoeringsbesluit OB 1968 in verband met het wetsvoorstel btw-behandeling van vouchers - 34755-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De staatssecretaris heeft bij de nota naar aanleiding van het verslag aangekondigd de Kamer te informeren over de aanpassing van het Uitvoeringsbesluit OB 1968. Het concept wordt met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven besproken voordat het wordt aangeboden aan de ministerraad en voor advies naar de Raad van State wordt gestuurd.4

Kamerbehandeling belastingverdragen met Malawi en Kenia

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 7 maart 2016. Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16) - 34424

Besluit: De commissie ziet geen reden om de behandeling van het belastingverdrag met Malawi nog langer aan te houden.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 19 februari 2018. Nieuwe ontwikkeling belastingverdrag met Malawi - 34424-10

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het verdrag.
Noot: Op 19 februari 2018 meldt de staatssecretaris dat Malawi de ratificatie van het belastingverdrag met Nederland wil afronden. Zijn verzoek om de Kamerbehandeling aan te houden is voor dit verdrag niet meer van kracht. De staatssecretaris verzoekt de Kamer om op korte termijn mee te werken aan de afronding van de behandeling van het voorstel van de goedkeuringswet opdat het verdrag in werking kan treden.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 6 februari 2018. Reactie op verzoek commissie over de mogelijkheden om de kamerbehandeling van het belastingverdrag met Malawi en het belastingverdrag met Kenia te koppelen - 34424-9

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De staatssecretaris meldt op 6 februari 2018 dat er in Malawi en Kenia knelpunten zijn omtrent de ratificiatie van de belastingverdragen met Nederland. De staatssecretaris verzoekt de Kamer beide verdragen niet in te trekken, maar de behandeling aan te houden, omdat er bij vervolgbesprekingen dan voortgebouwd kan worden op de teksten die er nu liggen.

Beleidsdocument maatschappelijk verantwoord ondernemen voor exportkredietverzekeringen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 6 februari 2018. Geactualiseerd beleidsdocument maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) voor exportkredietverzekeringen - 26485-255

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de beleidsdoorlichting inzake exportkredietverzekeringen d.d. 28 maart 2018 en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hiervoor uitnodigen indien en voor zover mogelijk haar agenda dit toelaat.

Benoemingsproces voorzitter raad van commissarissen ABN AMRO

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 februari 2018. Benoemingsproces voorzitter raad van commissarissen ABN AMRO - 31789-93

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen kort algemeen overleg van anderhalf uur.3

Toelichting op de opbouw van het Nederlandse handelsoverschot

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 februari 2018. Toelichting op de opbouw van het Nederlandse handelsoverschot - 21501-07-1486

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Eurogroep/Ecofinraad en het IMF van 18 april 2018.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 15 maart 2018 te 14.00 uur.
Noot: De minister zal worden verzocht de antwoorden op deze feitelijke vragen aan de Kamer te zenden tijdig voor het algemeen overleg over de Eurogroep/Ecofinraad en het IMF van 18 april 2018.

Prudentiële en beloningsregels beleggingsondernemingen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 16 februari 2018. Fiche: Verordening en richtlijn herzien prudentieel kader beleggingsondernemingen - 22112-2485

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 15 maart te 14.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 februari 2018. Prudentiële en beloningsregels handelaren voor eigen rekening - 32545-76

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 15 maart te 14.00 uur.

Advies van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) inzake het vakbekwaamheidsbouwwerk

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 5 februari 2018. Antwoorden op vragen commissie over de toelichting op het advies van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) inzake vakbekwaamheidsbouwwerk - 32545-75

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 oktober 2017. Toelichting op het advies van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) inzake vakbekwaamheidsbouwwerk - 32545-72

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken beleggingsverzekeringen, rentederivaten en aflossingsvrije hypotheken

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 6 februari 2018. Stand van zaken beleggingsverzekeringen, rentederivaten en aflossingsvrije hypotheken - 29507-1472

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over de bankensector van 7 februari 2018.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het openbare gesprek op 6 juni 2018 met DNB en CPB over de financiële stabiliteit.

Verdrag tussen Nederland en Mauritius inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 2 februari 2018. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Mauritius inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (met Bijlage); Port Louis, 13 maart 2008 - 34876-(R2100)-1

Besluit: Voorleggen ter stilzwijgende goedkeuring.
Noot: De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens een van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer of door de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, Curaçao of Sint Maarten te kennen worden gegeven uiterlijk op 4 maart 2018.

Fiche: Mededeling over nieuwe begrotingsinstrumenten voor een stabiele eurozone binnen het EU-raamwerk

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 19 januari 2018. Fiche: Mededeling over nieuwe begrotingsinstrumenten voor een stabiele eurozone binnen het EU-raamwerk - 22112-2471

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over de EMU van 8 februari 2018.

Fiche: Richtlijn begrotingsverantwoordelijkheid en begrotingskoers op middellange termijn voor lidstaten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 19 januari 2018. Fiche: Richtlijn begrotingsverantwoordelijkheid en begrotingskoers op middellange termijn voor lidstaten - 34856-2

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over de EMU van 8 februari 2018.

Fiche: Verordening tot instelling van het Europees Monetair Fonds

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 19 januari 2018. Fiche: Verordening tot instelling van het Europees Monetair Fonds - 34856-3

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg voor de Eurogroep/Ecofinraad d.d. 8 maart 2018.

Reactie op het rapport van verschillende rekenkamers over het prudentieel toezicht op minder-significante banken

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 6 februari 2018. Reactie op het gezamenlijk rapport van de rekenkamers van Oostenrijk, Cyprus, Duitsland, Finland en Nederland over het prudentieel toezicht op minder-significante banken sinds de introductie van het Single Supervisory Mechanism - 21501-07-1484

Besluit: De minister verzoeken een reactie te geven op de motie 21501-20, nr. 1294 van het lid Snels inzake de informatiepositie van rekenkamers.
Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg over de bankensector van 7 februari 2018.

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep/Ecofinraad van 19 en 20 februari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 februari 2018. Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 19 en 20 februari 2018 te Brussel - 21501-07-1485

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad van 15 februari 2018.