Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 7 februari 2018

Gepubliceerd: 9 februari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2017A032259
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=12d1352b-6bd9-46b1-bfed-d31c3e4983fe&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%207%20februari%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 22112, 28625, 34477, 31288, 32772, 31066, 34785, 34785, 32545, 21501, 21501, 29507, 34677, 34859, 34808, 34808, 33313, 31311

Inhoud


Verzoek van de heer van Rooijen (50PLUS) inzake het advies van de landsadvocaat over artikel 2-fondsuitkeringen openbaar te maken

Zaak: Brief commissie - griffier, P.F.L.M. Tielens-Tripels - 30 januari 2018. Advies landsadvocaat artikel 2-fondsuitkeringen - 2018Z01488

Besluit: De staatssecretaris rappelleren met betrekking tot zijn antwoord op het verzoek van de commissie het advies van de landsadvocaat over artikel 2-fondsuitkeringen openbaar te maken.

Speciaal verslag van de Europese Rekenkamer over de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 23 januari 2018. Aanbieding speciaal verslag 'Controle van de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden (PMO)' van ERK - 2018Z00923

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad van 15 februari 2018..Rondvraag

Risico's Nederlandse Staat als gevolg van ECB-beleid

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 19 januari 2018. Risico's Nederlandse Staat als gevolg van ECB-beleid - 21501-07-1479

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad van 15 februari 2018.
Besluit: Na het nog in te plannen werkbezoek aan toezichthoudende instellingen in Frankfurt, een algemeen overleg plannen over het ECB beleid mede in relatie tot het Europees Comité voor Systeemrisico’s (European Systemic Risk Board of ESRB). Ter voorbereiding op dit algemeen overleg een briefing houden met
Besluit: Minister verzoeken een kabinetsreactie te geven op het CPB-rapport 'The effects of unconventional monetary policy in the euro area' dat op 24 januari 2018 is gepubliceerd. Deze kabinetsreactie vervolgens agenderen voor het bovengenoemde algemeen overleg ECB-beleid.

Lijst nieuwe EU-voorstellen 2017, week 51-3 (FIN), 2017-2018

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.F.L.M. Tielens-Tripels - 1 februari 2018. EU-voorstellen inzake btw - 2018Z01705

Besluit: De leden Lodders (VVD) en Omtzigt (CDA) aanstellen als rapporteurs op het dossier EU-btw. Zij zullen een startnotitie schrijven met hun voorstel voor de nadere invulling van het rapporteurschap. De rapporteurs zullen daarbij onder meer ingaan op de verdere behandeling van dit dossier in de Kamer; waaronder een nog nader in te plannen algemeen overleg over EU-btw onderwerpen. De notitie zal ter bespreking worden geagendeerd voor de agenda van de procedurevergadering.

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, P.F.L.M. Tielens-Tripels - 25 januari 2018. Lijst nieuwe EU-voorstellen 2017, week 51-3 (FIN), 2017-2018 - 2018Z01185

Besluit: Besluiten conform het voorstel in de noot.
Noot: 1. (OR) Openbare raadpleging over de regelgevingsbelemmeringen voor de beursgang van kleine en middelgrote ondernemingen. Behandelvoorstel: de

Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 22 en 23 januari 2018 in Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 januari 2018. Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 22 en 23 januari 2018 in Brussel - 21501-07-1481

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Eurogroep/Ecofinraad van 15 februari 2018.

Uitstel toezending BNC-fiche over het herzien prudentieel kader beleggingsondernemingen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 januari 2018. Uitstel toezending BNC-fiche over herzien prudentieel kader beleggingsondernemingen - 22112-2477

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief regering - minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 31 januari 2018. Reactie op verzoek commissie over de bevindingen van de Europese Rekenkamer (ERK) in het speciaal verslag van december 2017 met betrekking tot het effect van de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) - 28625-254

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 14 februari 2018.
Noot:

Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 1 februari 2018. Reactie op verzoek commissie over de uitspraken aangaande de zorg van de President van de Algemene Rekenkamer, in het artikel ‘Onduidelijkheid over overheidsuitgaven’ in De Telegraaf van 3 december 2017 - 34477-32

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot:

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 25 januari 2018. Rapport 'Voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs' - 31288-606

Besluit: Ter informatie.
Besluit: In aanvulling op de verzochte brief t.b.v. het debat dat is aangevraagd bij de Regeling van Werkzaamheden van 30 januari jl. wordt de minister verzocht om ook een antwoord te geven op de vraag hoe de vermogenspositie van de instellingen zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft.5
Noot:

Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 26 januari 2018. IOB Beleidsdoorlichting van de Nederlandse samenwerking met de ontwikkelingsorganisaties van de Verenigde Naties - 2018Z01270

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 22 januari 2018. Beleidsdoorlichting Sport - 32772-31

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 14 maart 2018 te 14.00 uur en de commissiestaf verzoeken om tijdig voorafgaand aan de inbrengdatum een notitie op te stellen
Noot:

Eindejaarsmarges, aanvullende post en onderuitputting

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 24 januari 2018. Transparantie rond de eindejaarsmarges, het uitkeren van middelen op de aanvullende post naar de begrotingen en onderuitputting - 34775-IX-15

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 8 maart 2018 te 14.00 uur.

Nadere toedracht vertraging schenk- en erfbelasting

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 31 januari 2018. Nadere toedracht vertraging schenk- en erfbelasting - 31066-395

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Belastingdienst in mei 2018, tenzij de antwoorden op de feitelijke vragen aanleiding geven voor het voeren van een apart algemeen overleg schenk- en erfbelasting.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 15 februari 2018 te 14.00 uur4

Beantwoording vragen commissie over de toezegging inzake publicatieplicht algemeen nut beogende instellingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 26 januari 2018. Beantwoording vragen commissie over de toezegging inzake publicatieplicht algemeen nut beogende instellingen - 34785-74

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de ANBI's dat half juni 2018 gevoerd zal worden

Uitstel kabinetsreactie evaluaties giftenaftrek en ANBI's en naleving publicatieplicht ANBI's

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 26 januari 2018. Reactie op verzoek commissie inzake kabinetsreactie evaluaties giftenaftrek en ANBI's en naleving publicatieplicht ANBI's - 34785-75

Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken de kabinetsreactie op de evaluaties van de giftenaftrek en de evaluatie van de praktijk rond ANBI's en SBBI's begin april 2018 aan de Kamer te sturen zodat nog half juni 2018 een algemeen overleg hierover gevoerd kan worden.
Noot: De commissie Financiën heeft een kabinetsreactie gevraagd op de evaluaties van de giftenaftrek en de evaluatie van de praktijk rond ANBI's en SBBI's zodat deze betrokken kunnen worden bij een algemeen overleg in maart 2018. De staatssecretaris meldt dat hij meer tijd nodig heeft voor het opstellen van een kabinetsreactie. Hij streeft ernaar de kabinetsreactie voor 1 juni 2018 aan de Kamer te sturen zodat het algemeen overleg voor het zomerreces 2018 plaats kan vinden.

Evaluatie provisieverbod

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 januari 2018. Evaluatie provisieverbod - 32545-74

Besluit: De minister verzoeken nog voor de zomer van 2018 zijn visie op de provisietransparantie te geven en na ommekomst deze visie en de evaluatie provisieverbod agenderen voor een algemeen overleg.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën

Voortgangsrapportage derde voortgangsmissie ESM-programma Griekenland

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 januari 2018. Voortgangsrapportage derde voortgangsmissie ESM-programma Griekenland - 21501-07-14803

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad van 15 februari 2018.

Helikoptergeld

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 januari 2018. Helikoptergeld - 21501-07-1482

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad van 15 februari 2018.

Activering beleggingsverzekeringen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 19 december 2017. Stand van zaken activering beleggingsverzekeringen - 29507-146

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op 22 februari 2018 te 14.00 uur.
Noot: •Deze brief is aangehouden in de vorige procedurevergadering.•De minister bericht over de stand van zaken van de nazorg voor klanten met een beleggingsverzekering. De door de AFM gecontroleerde activeringsscores zijn beschikbaar op de website van het Verbond van Verzekeraars (link).•De minister informeert de Kamer zodra de AFM de eindcontrole heeft uitgevoerd van de categorie beleggingsverzekeringen met overige doelstellingen, naar verwachting uiterlijk in de tweede helft van 2018.

Verdrag met Angola inzake samenwerking en bijstand in douanezaken

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 2 februari 2018. Verdrag inzake samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Angola; Luanda, 10 april 2017 - 34875-(R2099)-1

Besluit: Voorleggen ter stilzwijgende goedkeuring.
Noot: De minister van Buitenlandse Zaken overlegt dit verdrag met Angola ter stilzwijgende goedkeuring aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens een van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 4 maart 2018.

Wijzigingswet financiële markten 2018

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 februari 2018. Invoering overgangsrecht n.a.v. verlenging vervaltermijn accountantstuchtrecht - 34677-19

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 februari 2018. Nota van wijziging - 34859-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 20 december 2017. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2018) - 34859

Besluit: Ter informatie.
Noot: De inbreng voor het verslag is reeds vastgesteld op donderdag 15 februari 2018 te 14.00 uur.2

Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 januari 2018. Nota van wijziging - 34808-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 januari 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34808-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 oktober 2017. Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PbEU 2015, L 141) (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn) - 34808

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.
Noot: De vierde anti-witwasrichtlijn diende 26 juni 2017 te zijn geïmplementeerd in de nationale rechtsorde.

Verdrag tussen Aruba en Duitsland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 22 januari 2018. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen, met inbegrip van strafrechtelijke belastingzaken; ’s-Gravenhage, 29 juni 2017 - 34865-(R2097)-1

Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken uiterlijk 15 februari 2018 de Kamer te informeren waarom de automatische gegevensuitwisseling geen onderdeel is van dit verdrag en wat het beleid is ten aanzien van het opnemen van automatische gegevensuitwisseling in deze verdragen.
Noot: De minister van Buitenlandse Zaken overlegt dit verdrag tussen Aruba en Duitsland ter stilzwijgende goedkeuring aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens een van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer of door de Gevolmachtigde Minister van Aruba te kennen worden gegeven uiterlijk op 21 februari 2018.

Wet bekostiging financieel toezicht 2019

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 januari 2018. Regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank en de financiering van de toezichtkosten (Wet bekostiging financieel toezicht 2019) - 34870

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 8 maart 2018 te 14.00 uur.

Intrekking wetsvoorstel Jongerenspaarwet

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.E. (Pieter) Heerma (CDA) - 25 januari 2018. Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 33313-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Gedragscode kleinzakelijke financiering

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 januari 2018. Gedragscode kleinzakelijke financiering - 31311-198

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over de bankensector op woensdag 7 februari 2018.
Besluit: De vaste commissie voor EZK verzoeken de behandeling over te nemen.