Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 24 januari 2018

Gepubliceerd: 25 januari 2018
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2017A03224
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=df64d756-0aee-4ec2-9451-3371c89b94fc&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2024%20januari%202018.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32013, 22112, 32861, 31516, 32861, 31511, 31865, 25087, 31935, 34323, 34323, 25087, 34424, 33964, 33957, 33532, 33532, 33532, 33532, 34785, 32847, 31477, 29507, 34819, 31935, 21501, 34755, 25087, 21501, 28165

Inhoud


Verzoek van de SP het algemeen overleg exportkredietverzekeringen te verplaatsen, in verband met overlap met een rondetafelgesprek bij de commissie EZK.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 18 januari 2018 Verzoek van de SP het algemeen overleg exportkredietverzekeringen te verplaatsen - 2018Z00642

Besluit: Verzoek tot uitstel honoreren.

Voorstel van de heer Van Rooijen (50PLUS) voor het openbaar maken van het advies van de landsadvocaat over de Artikel 2-fondsuitkeringen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) - 15 januari 2018 Voorstel van de heer Van Rooijen (50PLUS) voor het openbaar maken van het advies van de landsadvocaat over de Artikel 2-fondsuitkeringen - 2018Z00326

Besluit: Bewindspersoon verzoeken het advies van de landsadvocaat over artikel 2-fondsuitkeringen openbaar te maken, indien hij daar niet toe bereid is te motiveren waarom niet.

Schriftelijke vastlegging van afspraken met De Nederlandsche Bank

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 januari 2018 Reactie op verzoek commissie op brief van de minister van Financiën inzake schriftelijke vastlegging van afspraken met De Nederlandsche Bank - 32013-150

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de bankensector op 7 februari 2018.

Fiche: Verordening betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de btw

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 12 januari 2018 Fiche: Verordening betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de btw - 22112-2458

Besluit: Geagendeerd voor een schriftelijk overleg: inbrengdatum 25 januari 2018 te 14.00 uur.
Noot: In de procedurevergadering van 20 december 2017 is besloten het te ontvangen BNC-fiche te agenderen voor een schriftelijk overleg.

Overzicht interparlementaire bijeenkomsten eerste helft 2018

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 15 december 2017 Overzicht interparlementaire bijeenkomsten eerste helft 2018 - 2017Z18183

Besluit: Ter informatie.
Noot: Confrom het besluit in de procedurevergadering van de commissie Europese zaken d.d 21 december 2017 is deze brief doorgeleid aan de commissies op wiens terrein er de komende maanden een interparlementaire EU-conferentie plaatsvindt. Dit overzicht is doorgezonden ten behoeve van een vroegtijdige actieve betrokkenheid vanuit de Kamer. De uitnodiging met hierin het programma is inmiddels ontvangen, zie bovenstaand agendapunt.

Uitnodiging Europees Parlement en Parlement van Bulgarije voor Europese Parlementaire Week (EPW) d.d. 19-20 februari 2018

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussels - 21 december 2017 Uitnodiging Europees Parlement en Parlement van Bulgarije voor Europese Parlementaire Week (EPW) d.d. 19-20 februari 2018 - 2017Z18614

Besluit: Deelname inventariseren via emailprocedure waarna in samenwerking met de staf de delegatie-inzet voorbereid zal worden.

Lijst nieuwe EU-voorstellen 2017, week 49-51 (FIN), 2017

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 18 januari 2018 EU-voorstel: Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EC betreffende btw-tarieven COM (2018) 20 (Engelstalige versie) - 2018Z00666

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg BTW d.d. 25 januari 2018

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 18 januari 2018 EU-voorstel: Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EC betreffende het gemeenschappelijk btw-systeem inzake het speciale MKB-schema COM (2018) 21 (Engelstalige versie) - 2018Z00669

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg BTW d.d. 25 januari 2018

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, P.F.L.M. Tielens-Tripels - 14 december 2017 Lijst nieuwe EU-voorstellen 2017, week 49-51 (FIN), 2017 - 2017Z18034

Besluit: Besluiten conform de behandelvoorstellen in de noot en de huidige werkwijze ten aanzien van BNC-fiches over enige tijd evalueren.
Noot: De lijst bevat de volgende EU-voorstellen. NB: In de procedurevergadering van de commissie Financiën d.d. 20 december 2017 is besloten de EU-voorstellen waarvoor een BNC-fiche wordt verzonden, voortaan direct aan te melden voor een schriftelijk overleg. 1. COM(2017) 821, Mededeling: Verdere stappen naar voltooiing van Europa's economische en monetaire unie: een routekaart. Behandelvoorstel: Het nog te ontvangen BNC-fiche agenderen voor een schriftelijk overleg. 2. COM(2017) 822, Mededeling: Nieuwe begrotingsinstrumenten voor een stabiele eurozone binnen het kader van de Unie. Behandelvoorstel:

Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 9 januari 2018 Aanbieding achtergronddocument ERK over dierenwelzijnsmaatregelen van de EU - 2018Z00144

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 december 2017 Beleidsdoorlichting Wegen en verkeersveiligheid - 32861-27

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 22 december 2017 Beleidsdoorlichting Nationale Veiligheid, samenwerking met civiele partners 2017 - 31516-22

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 december 2017 Beleidsdoorlichting Artikel 17 Luchtvaart - 32861-28

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 18 december 2017 Beleidsdoorlichting tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (artikel 12 OCW-begroting) - 31511-25

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Uitstel kabinetsreactie op de rapportage van de Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 19 december 2017 Uitstel toezending kabinetsreactie op de rapportage van de Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid - 31865-106

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • De commissie Financiën heeft de minister 23 november 2017 verzocht voor het kerstreces te reageren op de rapportage van de Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid (Kamerstuk 31865, nr. 93). De minister schrijft zijn reactie zo spoedig mogelijk na het kerstreces aan de Kamer te verzenden. • De commissie Financiën heeft 15 februari 2017 besloten na ontvangst van het kabinetsstandpunt één of meerdere rapporteurs aan te stellen.

Reactie inzake de waarschuwing van de Europese Commissie inzake het afschaffen van de dividendbelasting

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 16 januari 2018 Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 december 2017, over de waarschuwing van de Europese Commissie inzake het afschaffen van de dividendbelasting - 25087-185

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beleidsdoorlichting Beheer Materiële Activa

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 december 2017 Beleidsdoorlichting Beheer Materiële Activa - 31935-46

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 22 februari 2018 te 14.00 uur en de commissiestaf verzoeken tijdig voorafgaand een notitie op te stellen.
Noot: De commissie Financiën adviseert vanuit haar horizontale betrokkenheid bij de rijksuitgaven om over een beleidsdoorlichting feitelijke vragen te stellen. Ter voorbereiding hierop kunt u een kort advies van de commissiestaf vragen (2015Z02621). De leden van de commissie kunnen het advies desgewenst betrekken bij het stellen van feitelijke vragen over de beleidsdoorlichting.

Aankondiging van enkele spoedreparatiemaatregelen inzake de fiscale eenheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 december 2017 Antwoorden op vragen commissie over de aankondiging van enkele spoedreparatiemaatregelen in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 inzake de fiscale eenheid - 34323-21

Besluit: Aanhouden; de staatssecretaris verzoeken binnen een week na de uitspraak met een uitvoerige reactie op het arrest te komen.
Gerelateerde kamerstukken: 34323-21

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 25 oktober 2017 Aankondiging van enkele spoedreparatiemaatregelen in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 inzake de fiscale eenheid - 34323-20

Besluit: Aanhouden; de staatssecretaris verzoeken binnen een week na de uitspraak met een uitvoerige reactie op het arrest te komen.
Gerelateerde kamerstukken: 34323-20

Beëindigen verruimde toepassing btw-koepelvrijstelling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 december 2017 Antwoorden op vragen commissie over beëindigen verruimde toepassing btw-koepelvrijstelling - 34775-VII-43

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg btw op donderdag 25 januari 2018.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 15 september 2017 Beëindigen verruimde toepassing btw-koepelvrijstelling - 34550-VII-54

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg btw op donderdag 25 januari 2018.

Opening formele onderzoeksprocedure door Europese Commissie in het dossier fiscale rulings

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 december 2017 Opening formele onderzoeksprocedure door Europese Commissie in het dossier fiscale rulings - 25087-183

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over belastingontwijking
Besluit: Staatssecretaris verzoeken om de commissie te informeren wanneer de niet-vertrouwelijke versie van het besluit van de Europese Commissie beschikbaar is, of het mogelijk is de briefing over de rulings in de openbaarheid te voeren en te reageren op het rapport over belastingontwijking door IKEA dat in opdracht van de fractie van de Groenen in het Europees Parlement is opgesteld.
Noot: De Europese Commissie heeft besloten een formele onderzoeksprocedure te starten naar mogelijke staatssteun in twee rulings met Inter IKEA Systems BV. De staatssecretaris van Financiën is bereid een besloten en vertrouwelijke technische briefing aan de commissie Financiën te geven op het moment dat de niet-vertrouwelijke versie van het openingsbesluit wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Stand van zaken met betrekking tot belastingverdrag Nederland Malawi

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 21 december 2017 Stand van zaken met betrekking tot belastingverdrag Nederland Malawi - 34424-8

Besluit: Wanneer de belastingverdragen met Kenia en Malawi binnen twee weken gezamenlijk plenair behandeld kunnen worden heeft dat de voorkeur, lukt dat niet worden deze verdragen afzonderlijk behandeld.
Gerelateerde kamerstukken: 34424-8

Jaarplanning voor 2018

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 januari 2018 Jaarplanning voor 2018 - 34775-IX-14

Besluit: Behandelen conform eerder besluit (zie noot). Inventariseren deelname aan een brainstormsessie over de prioriteiten op het terrein van rijksuitgaven en mogelijke onderwerpen.
Noot: De commissie heeft 23 november 2017 besloten over het proces te komen tot een jaarplanning voor 2018 (2017Z15729). Concreet worden de volgende stappen voorzien: • Begin februari 2018 brainstormsessie met enkele leden over het werkprogramma rijksuitgaventaken • Begin februari 2018 email-inventarisatie wensen t.a.v. jaarplanning 2018 (niet-rijksuitgaven onderwerpen) • Medio februari 2018 besluit over jaarplanning 2018 (rijksuitgaven en niet-rijksuitgaven onderwerpen)

Planning evaluatie Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 16 januari 2018 Aanpassing planning evaluatie Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen - 33964-45

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • De minister geeft te kennen de evaluatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) in het eerste kwartaal van 2018 aan de Kamer te verzenden. • De evaluatie was aanvankelijk aangekondigd voor 1 december 2017 (Kamerstuk 33964, nr. 43). Op 18 juli 2017 berichtte de minister een gedeelte van de evaluatie in het eerste kwartaal van 2018 aan de Kamer te sturen (Kamerstuk 33964, nr. 44).
Gerelateerde kamerstukken: 33964-45

Kostenkader 2017 en begroting 2018 financiële toezichthouders (AFM en DNB)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 december 2017 Kostenkader 2017 en begroting 2018 financiële toezichthouders (AFM en DNB) - 33957-29

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 15 februari 2018 te 14.00 uur.
Noot: • De minister informeert de Kamer met deze brief dat hij heeft ingestemd met de ZBO-begroting van DNB en de begroting van AFM voor 2018. • Tevens meldt de minister dat de begroting van AFM voor 2017 wordt overschreden met 3,7 miljoen euro, als gevolg van werkzaamheden samenhangend met het uniform herstelkader rentederivaten en kosten binnen de reguliere bedrijfsvoering.
Gerelateerde kamerstukken: 33957-29

Afronding onderzoeken saldocompensatiestelsel SNS REAAL

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 december 2017 Antwoorden op vragen commissie over afronding onderzoeken saldocompensatiestelsel SNS REAAL - 33532-82

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de bankensector op 7 februari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 3 oktober 2017 Afronding onderzoeken saldocompensatiestelsel SNS REAAL - 33532-80

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de bankensector op 7 februari 2018.

Voortgangsrapportage NLFI inzake de strategie van de Volksbank

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 december 2017 Antwoorden op vragen van de commissie over de voortgangsrapportage van NLFI inzake de strategie van de Volksbank - 33532-81

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de bankensector op 7 februari 2018.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 september 2017 Voortgangsrapportage NLFI over strategie van de Volksbank - 33532-76

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de bankensector op 7 februari 2018.

Reactie op de motie van de leden Omtzigt en Ronnes over een hypotheek met lagere maandlasten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 december 2017 Reactie op de motie van de leden Omtzigt en Ronnes over een hypotheek met lagere maandlasten (Kamerstuk 34785-48) - 32847-314

Besluit: Aanhouden; de minister verzoeken binnen enkele weken te antwoorden.
Noot: • In deze brief bericht de minister over de wijze waarop hij uitvoering geeft aan de motie van de leden Ronnes en Omtzigt (Kamerstuk 34785, nr. 48), inzake het gebruik van boetevrije aflossingsdelen om de maandlasten van hypotheken te verlagen. • De minister heeft de motie op hoofdlijnen besproken met de Nederlandse Vereniging van Banken en de Autoriteit Financiële Markten. Hij agendeert het onderwerp voor het Platform Hypotheken en zal de Kamer daarna nogmaals informeren.
Gerelateerde kamerstukken: 34785-48

Outlook 2018

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 20 december 2017 Jaarbericht van het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën, de Outlook 2018 - 34775-IX-13

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De Outlook 2018 is het jaarbericht van het Agentschap van de Generale

Nationale risicoanalyses witwassen en terrorismefinanciering

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 19 december 2017 Nationale risicoanalyses witwassen en terrorismefinanciering - 31477-22

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg, te plannen na ontvangst van de beleidsmonitors witwassen en terrorismefinanciering en de integrale kabinetsreactie.
Noot: De minister stuurt in de eerste helft van 2018 de beleidsmonitors witwassen en terrorismefinanciering aan de Kamer. De nationale risicoanalyses en de beleidsmonitors zullen van een integrale kabinetsreactie worden voorzien.

Stand van zaken activering beleggingsverzekeringen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 19 december 2017 Stand van zaken activering beleggingsverzekeringen - 29507-146

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: • De minister bericht met deze brief over de stand van zaken van de nazorg voor klanten met een beleggingsverzekering. • De door de AFM gecontroleerde activeringsscores zijn beschikbaar op de website van het Verbond van Verzekeraars (link). • De minister informeert de Kamer zodra de AFM de eindcontrole heeft uitgevoerd van de categorie beleggingsverzekeringen met overige doelstellingen, naar verwachting uiterlijk in de tweede helft van 2018.

Tijdpad uitvoering van de motie van de leden Snels en Dijkgraaf over het beperken van de aflossingsverplichting

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 december 2017 Tijdpad uitvoering van de motie van de leden Snels en Dijkgraaf over het beperken van de aflossingsverplichting - 34819-19

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34819-19

Beleidsdoorlichting financiële markten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 december 2017 Beleidsdoorlichting financiële markten - 31935-45

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 15 februari te 14.00 uur en de commissiestaf verzoeken tijdig voorafgaand een notitie op te stellen.
Noot: De commissie Financiën adviseert vanuit haar horizontale betrokkenheid bij de rijksuitgaven om over een beleidsdoorlichting feitelijke vragen te stellen. Ter voorbereiding hierop kunt u een kort advies van de commissiestaf vragen (2015Z02621). De leden van de commissie kunnen het advies desgewenst betrekken bij het stellen van feitelijke vragen over de beleidsdoorlichting.

Reactie op het rapport van de Europese Rekenkamer over Griekenland

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 december 2017 Reactie op het verzoek van de commissie om een reactie op het rapport van de Europese Rekenkamer over Griekenland - 21501-07-1477

Besluit: Agenderen voor het eerstvolgende algemeen overleg over de Ecofinraad en bij het plenair debat ter zake.
Noot: • De commissie Financiën heeft de minister 7 december 2017 gevraagd te reageren op het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer inzake het

Btw-behandeling van vouchers

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 22 december 2017 Nota naar aanleiding van het verslag - 34755-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34755-5

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 5 juli 2017 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (btw-behandeling van vouchers) - 34755

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijzigingswet financiële markten 2018

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 20 december 2017 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2018) - 34859

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 15 februari 2018 te 14.00 uur.

Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 december 2017 Voorstel tot implementatie van BEPS-maatregelen tegen belastingontwijking in de Nederlandse belastingverdragen - 25087-184

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: Op 25 januari 2018 van 13.30 tot 14.30 uur verzorgen ambtenaren van het ministerie van Financiën een technische briefing over het ‘Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving’. Het Multilateraal Verdrag komt voort uit het BEPS-project tegen internationale belastingontwijking.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 19 december 2017 Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194) - 34853-(R2096)

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 6 maart 2018 te 14.00 uur.

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 22 en 23 januari 2018 in Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 januari 2018 Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 22 en 23 januari 2018 in Brussel - 21501-07-1478

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 18 januari 2018.

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2016

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 10 januari 2018 Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2016 - 28165-276

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over het Jaarverslag beheer staatsdeelnemingen op 17 januari 2018.