Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 11 oktober 2017

Gepubliceerd: 12 oktober 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2017A031608
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=256600d4-65f9-409c-a319-b382f5bd0a99&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vaste%20commissie%20voor%20Economische%20Zaken%20op%2011%20oktober%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32637, 26643, 22112, 27838, 29502, 32637, 26643, 29023, 21501, 33529, 31239, 34550, 21501, 31532, 27858, 28625, 28625, 33576, 33835

Inhoud


Analyse begroting van Economische Zaken over 2018.

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 25 september 2017. Analyse begroting van Economische Zaken over 2018. - 2017Z12590

Besluit: Betrokken bij de inbreng feitelijke vragen over de begroting Economische Zaken voor 2018 (34775-XIII) op respectievelijk 28 september (deel Energie, Economie en Innovatie) en 5 oktober 2017 (deel Landbouw, Natuur en Visserij).

Verzoek om informatie aan de Kamer voorafgaand aan de bekendmaking van regelingen op het gebied van post en telecommunicatie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.A.M.J. van den Berg (CDA) - 11 oktober 2017. Verzoek om informatie aan de Kamer voorafgaand aan de bekendmaking van regelingen op het gebied van post en telecommunicatie - 2017Z13635

Besluit: De minister wordt verzocht om voorafgaand aan de bekendmaking van regelingen op het gebied van post en telecommunicatie de Kamer hierover te informeren.BESLOTEN GEDEELTE

Verzoek om kabinetsreactie op de berichten "Strijd voor behoud aandelen Eneco" en "Haagse raad tegen aandelenverkoop Eneco"(Omroepwest.nl, 6 oktober 2017).

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M. Beckerman (SP) - 11 oktober 2017. Verzoek om kabinetsreactie op het bericht "Strijd voor behoud aandelen Eneco" (Omroepwest.nl, 6 oktober 2017) - 2017Z13633

Besluit: De minister zal worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op de berichten "Strijd voor behoud aandelen Eneco" en "Haagse raad tegen aandelenverkoop Eneco" (Omroepwest.nl, 6 oktober 2017).

Ingelaste Telecomraad op 24 oktober 2017.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, D.S. Nava - 11 oktober 2017. Ingelaste Telecomraad op 24 oktober 2017 - 2017Z13632

Besluit: Inbrengdatum schriftelijk overleg over de (nog te ontvangen) geannoteerde agenda van de Telecomraad is vastgesteld op 17 oktober 2017.

Verzoek om een rondetafelgesprek te organiseren over de Deeleconomie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 10 oktober 2017. Verzoek om een rondetafelgesprek te organiseren over de Deeleconomie - 2017Z13537

Besluit: Er zal een rondetafelgesprek worden georganiseerd. Na het uitvoeren van een wetenschappelijke netwerkverkenning zullen de leden worden verzocht suggesties voor de uit te nodigen deelnemers in te dienen.

Voorstel programma voor het rondetafelgesprek over de toekomst van de post- en pakketmarkt op 15 november 2017 van 10.00 tot 13.00 uur

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 5 oktober 2017. Voorstel programma rondetafelgesprek over de toekomst van de post- en pakketmarkt op 15 november 2017 - 2017Z13309

Besluit: Het programma voor het rondetafelgesprek is vastgesteld.Reeds geagendeerde/betrokken stukken Energie, Economie en InnovatieGeen agendapunten7

Sociaal ondernemerschap Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) en aandeelhoudersinstructie Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 oktober 2017. Sociaal ondernemerschap Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) en aandeelhoudersinstructie Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) - 32637-292

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering.Overige stukken Economie en Innovatie

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 september 2017, over digitalisering van de infrastructuur

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 september 2017. Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 september 2017, over digitalisering van de infrastructuur - 26643-489

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie openbare consultatie herziening consumentenrecht

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 september 2017. Reactie openbare consultatie herziening consumentenrecht - 22112-2394

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 28 november 2017.

Vervolg Retailagenda

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 september 2017. Vervolg Retailagenda - 27838-26

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie.

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over het Tijdelijk Besluit Postbezorgers

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 september 2017. Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over het Tijdelijk Besluit Postbezorgers - 29502-143

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.6

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)-advies "Onmisbare Schakels - De toekomst van het toepassingsgericht onderzoek"

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 september 2017. Advies “Onmisbare schakels – de toekomst van het toepassingsgericht onderzoek” van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) - 32637-291

Besluit: Reactie van het nieuwe kabinet afwachten.

Oprichting van een Digital Trust Centre

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 september 2017. Oprichting van een Digital Trust Centre - 26643-488

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling Economische Zaken, onderdeel economie en innovatie.

Verzoek van het lid Bosman (VVD) om een rondetafelgesprek te organiseren over de herziening van de Warmtewet

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. Bosman (VVD) - 5 oktober 2017. Verzoek van het lid Bosman (VVD) om een rondetafelgesprek te organiseren over de herziening van de Warmtewet - 2017Z13328

Besluit: Er zal een rondetafelgesprek worden georganiseerd. De leden zullen middels een e-mailinventarisatie worden verzocht suggesties voor de uit te nodigen deelnemers in te dienen.
Besluit: De ACM zal worden verzocht voorafgaand aan het rondetafelgesprek een technische briefing te verzorgen.
Besluit: De wetenschappelijke koepels zullen worden verzocht een factsheet op te stellen ter voorbereiding op het rondetafelgesprek.Stukken regering Economie en Innovatie

Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 september 2017, over het rapport van TNO “Van exporteur naar importeur – de verander(en)de rol van aardgas in Nederland"

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 oktober 2017. Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 september 2017, over het rapport van TNO “Van exporteur naar importeur – de verander(en)de rol van aardgas in Nederland" - 29023-218

Besluit: Betrokken bij het dertigledendebat over de import van aardgas.5

Verslag van de informele Energieraad van 20 september 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 oktober 2017. Verslag van de informele Energieraad van 20 september 2017 - 21501-33-666

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Energieraad op 13 december 2017.

Meet- en regelprotocol Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 oktober 2017. Meet- en regelprotocol Groningen - 33529-384

Besluit: Betrekken bij het debat over het schadeprotocol voor afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen.

Ontwerpbesluit, houdende regels inzake de etikettering van energiegerelateerde producten (Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 september 2017. Ontwerpbesluit houdende regels inzake de etikettering van energiegerelateerde producten (Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten) - 31239-274

Besluit: Inbrengdatum voor een schriftelijk overleg vastgesteld op woensdag 25 oktober 2017 te 12.00 uur.

Lijst met EU-voorstellen vaste commissie Economische Zaken

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 2 oktober 2017. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie Economische Zaken - 2017Z13059

Besluit: Conform voorstellen.
Besluit: De minister zal worden verzocht aan te geven waarom niet is deelgenomen aan de raadpleging over regelgeving voor de kleinhandel in een situatie met meerdere verkoopkanalen (naar aanleiding van Kamerstuk 22112, nr. 2399).
Besluit: De staf zal nagegaan wat het tijdspad is met betrekking tot het voorstel van de Europese Commissie over de screening van buitenlandse directe investeringen en hoe de Kamer hierover wordt geïnformeerd.4

Overzicht (dertigleden)debatten en aangemelde wetsvoorstellen

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 5 oktober 2017. Overzicht (dertigleden)debatten en aangemelde wetsvoorstellen - 2017Z04156

Besluit: Ter informatie.

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Economische Zaken

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 5 oktober 2017. Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2018 van het Ministerie van Economische Zaken - 34775-XIII-5

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de begroting.
Besluit: De Algemene Rekenkamer zal worden verzocht een technische briefing te verzorgen.

Informatie ten behoeve van de jaarplanning

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 3 oktober 2017. Stafnotitie Jaarplanning vaste commissie voor Economische Zaken - 2017Z13120

Besluit: Zie bovenstaand besluit.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 september 2017. Reactie op verzoek commissie inzake informatie ten behoeve van de jaarplanning - 34775-XIII-4

Besluit: Per mail inventariseren of de commissie specifieke wensen heeft voor de resterende maanden van 2017 als het gaat om de inhoudelijke ondersteuning of om de inzet van kennisinstrumenten.Per mail inventariseren of er afgebakende dossiers zijn waarbij de commissie nu al intensievere inhoudelijke ondersteuning wenst en die de commissie wil laten doorlopen in de jaarplanning 2018.Na ommekomst van de plannen van een nieuw kabinet bij de leden inventariseren welke andere prioritaire dossiers zij willen aanwijzen en welke overige wensen zij hebben ten aanzien van de kennis- en informatiepositie.

Rapport 'Niet-belastingontvangsten; Raming, beheersing en prikkels van ontvangsten van ministeries'

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 14 september 2017. Rapport 'Niet-belastingontvangsten; Raming, beheersing en prikkels van ontvangsten van ministeries' - 34550-45

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.3

Reactie verzoek commissie over een afschrift van de brief aan mevrouw De B. met betrekking tot zorgen over de hernieuwde goedkeuring van glyfosaat

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 oktober 2017. Reactie verzoek commissie over een afschrift van de brief aan mevrouw De B. met betrekking tot zorgen over de hernieuwde goedkeuring van glyfosaat - 2017Z13144

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 4 oktober 2017.Rondvraag Landbouw, Natuur en VisserijGeen agendapuntenGEZAMENLIJKE AGENDAPUNTEN LANDBOUW, NATUUR EN VISSERIJ EN ENERGIE, ECONOMIE EN INNOVATIE

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 9 oktober 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 september 2017. Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 9 oktober 2017 - 21501-32-1049

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw en Visserijraad op 4 oktober 2017.

Verzoek van het lid Kuiken (PvdA) om een kabinetsreactie te vragen op het promotieonderzoek van Mw. Haalboom over de aanpak van zoönose

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) - 19 september 2017. Verzoek van het lid Kuiken om een kabinetsreactie te vragen op het promotieonderzoek van Mw. Haalboom over de aanpak van zoönose - 2017Z12316

Besluit: Het verzoek komt te vervallen.Reeds geagendeerde/betrokken stukken Landbouw, Natuur en Visserij

Publicatie Monitor Duurzaam Voedsel 2016

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 oktober 2017. Publicatie Monitor Duurzaam Voedsel 2016 - 31532-188

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Voedsel.2

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 september 2017, over de gevolgen van het gebruik van landbouwgif voor omwonenden

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 september 2017. Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 september 2017, over de gevolgen van het gebruik van landbouwgif voor omwonenden - 27858-406

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Inkomenseffecten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en kosten vergroening

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 3 juli 2017. Modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - 28625-247

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 1 november 2017 (in plaats van voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Landbouw).

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 september 2017. Inkomenseffecten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en kosten vergroening - 28625-250

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 1 november 2017.

Reactie op het verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 september 2017, over het bericht ‘Weidevogels in Nederland kunnen met juiste maatregelen worden gered’

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 september 2017. Reactie op het verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 september 2017, over het bericht ‘Weidevogels in Nederland kunnen met juiste maatregelen worden gered’ - 33576-116

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg Natuur.

Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 juni 2017, over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 september 2017. Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 juni 2017, over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen - 33835-61

Besluit: Betrekken bij het debat over het bericht dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen.

Uitnodiging Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) voor een werkbezoek i.v.m. fipronil in eieren

Zaak: Brief derden - Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) te Barneveld - 28 september 2017. Uitnodiging NVP voor werkbezoek i.v.m. de fipronil crisis in Nederland d.d. 6 of 27 oktober 2017 - 2017Z12939

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.Wet- en regelgeving Landbouw, Natuur en VisserijGeen agendapuntenStukken regering Landbouw, Natuur en Visserij