Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 14 november 2017

Gepubliceerd: 16 november 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2017A0228210
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1b771da4-dba4-43fa-9981-85dd8c3dc39e&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vc%20SZW%20-%2014%20november%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34275, 24515, 34256, 34256, 34352, 34369, 32716, 34108, 32855, 26447, 26447, 25883, 32824, 32824, 30982, 21501, 26448, 25834, 29544, 32163, 34700, 34801, 34801, 34766

Inhoud


Verzoek om deze week een algemeen overleg met de minister van SZW over de Nederlandse inzet voor de Europese sociale top op 17 november 2017 te voeren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA) - 15 november 2017. Verzoek om deze week een algemeen overleg met de minister van SZW over de Nederlandse inzet voor de Europese sociale top op 17 november 2017 te voeren - 2017Z15448

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd. Het algemeen overleg over de Nederlandse inzet voor de Europese sociale top op 17 november 2017 wordt gepland op 16 november 2017, 14.00-16.00 uur.

Verzoek om brief van minister van SZW over ervaringen anoniem solliciteren vanuit andere landen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.M. van Brenk (50PLUS) - 15 november 2017. Verzoek om brief van minister van SZW over ervaringen anoniem solliciteren vanuit andere landen - 2017Z15435

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd. Met het oog op een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsmarktdiscriminatie zal de minister van SZW worden verzocht om ervaringen in andere landen met anoniem solliciteren aan de Kamer te doen toekomen9

Verzoek om uitstel rondetafelgesprek "Werk in de platformeconomie" op 16 november 2017 in verband met verhindering van Deliveroo

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA) - 15 november 2017. Verzoek om uitstel rondetafelgesprek "Werk in de platformeconomie" op 16 november 2017 in verband met verhinderen Deliveroo - 2017Z15433

Besluit: Verzoek wordt niet gehonoreerd. Het rondetafelgesprek blijft gehandhaafd op 16 november 2017, 10.00-13.00 uur.
Besluit: Op korte termijn zal een apart gesprek met Deliveroo worden gepland.

Verzoek om gesprek met wethouder Amsterdam, VNG en Divosa , voorafgaand aan aangevraagde debat over het experiment participatiewet van Amsterdam .

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 9 november 2017. Verzoek om gesprek met wethouder Amsterdam, VNG en Divosa , voorafgaand aan aangevraagde debat over het experiment participatiewet van Amsterdam . - 2017Z14987

Besluit: Het lid Voortman organiseert een bijzondere procedure inzake het experiment Participatiewet van Amsterdam.

Verzoek Confederation of Danish Employers om gesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zaak: Brief derden - Confederation of Danish Employers (DA) te Copenhagen V - 31 oktober 2017. Verzoek Danish Confederation of Employers voor gesprek commissie SZW - 2017Z14843

Besluit: Het lid Wiersma (VVD) zal namens de commissie een gesprek voeren met een delegatie van de Deense werkgeversorganisatie op vrijdag 24 november 2017, 10.00-11.00 uur.8

Voorstel rondetafelgesprek Schulden

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 1 november 2017. Voorstel rondetafelgesprek Schulden - 2017Z14510

Besluit: Verzoek honoreren. Het rondetafelgesprek zal worden gepland in het eerste kwartaal 2018.
Noot: •In de procedurevergadering hebben de volgende leden zich aangemeld voor de voorbereidingsgroep: Voortman, voorzitter (GroenLinks), Nijkerken-de Haan (VVD), Jasper van Dijk (SP), Peters (CDA) en Van Brenk (50PLUS).

Stafnotitie - Overzicht ongeplande algemeen overleggen met bijbehorende brieven

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 26 oktober 2017. Stafnotitie - Overzicht ongeplande algemeen overleggen met bijbehorende brieven - 2017Z14335

Besluit: De commissie besluit voor het kerstreces een algemeen overleg Arbeidsomstandigheden en handhaving en een algemeen overleg Inburgering en integratie te plannen.
Noot: •Algemeen overleg Arbeidsomstandigheden/Handhaving (3 uur) plannen eind november 2017.•Algemeen overleg Inburgering en integratie (3 uur) plannen medio december 2017.

Verdere wijze van behandeling van de controversiële wetsvoorstellen en brieven regering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 28 februari 2017. Verkenning automatisch toekennen kinderbijslagvoorziening BES - 34275-19

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de begroting SZW 2018.
Gerelateerde kamerstukken: 34275-19

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 21 februari 2017. Antwoorden op vragen commissie over diverse onderwerpen schuldenbeleid - 24515-385

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid
Noot: •Deze brief betreft het verslag van het schriftelijk overleg over de brief van de staatssecretaris SZW van 6 februari 2017 over diverse onderwerpen schuldenbeleid (Kamerstuk 24 515, nr. 384).

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 4 april 2017. Eindrapport NCKO pedagogische kwaliteit ouderparticipatiecrèches (opc’s) - 34256-10

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het opnemen van nadere regels voor ouderparticipatiecrèches (34 256).
Gerelateerde kamerstukken: 34256-10

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 december 2016. Toekomst ouderparticipatiecrèches - 34256-9

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het opnemen van nadere regels voor ouderparticipatiecrèches (34 2560.
Noot: •Deze brief was reeds geagendeerd voor het nog te plannen algemeen overleg Kinderopvang.•Gelet op het onderwerp wordt voorgesteld deze te betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel inzake ouderparticipatiecrèches.7
Gerelateerde kamerstukken: 34256-9

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 maart 2017. Reactie op verzoek commissie inzake de vrijstellingsregeling van de sollicitatieplicht - 2017Z03900

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 20 februari 2017. Uitspraak Centrale Raad van Beroep over gezamenlijke huishouding en zorgbehoefte (Participatiewet) - 34352-55

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Participatiewet.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 10 maart 2017. Regeling vrijwilligerskostenvergoeding in de bijstand - 34369-13

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Participatiewet.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 3 maart 2017. Sociaal minimum Caribisch Nederland - 34550-IV-27

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Participatiewet.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 25 januari 2017. Afschrift brief aan de gemeente Amsterdam over de aanmelding voor experimenten met de Participatiewet - 2017Z01090

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Participatiewet.
Noot: •Deze brief was reeds geagendeerd voor het nog te plannen algemeen overleg Participatiewet.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 6 april 2017. Ontwikkelingen op het gebied van de verzekering voor de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW) - 32716-24

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsongeschiktheid.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 december 2016. Eerste monitor Wet aanpak schijnconstructies - 34108-28

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Handhaving.
Noot: •Deze brief was reeds geagendeerd voor het nog te plannen algemeen overleg Handhaving.
Gerelateerde kamerstukken: 34108-28

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 november 2016. Onderzoek ingevolge de motie van het lid Pieter Heerma c.s. over de capaciteit van de Inspectie SZW - 34550-XV-14

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Handhaving.
Noot: •Deze brief was reeds geagendeerd voor het nog te plannen algemeen overleg Handhaving.6

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 december 2016. Arbeid en zorg - 32855-33

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Arbeid en zorg.
Noot: •Deze brief was reeds geagendeerd voor het nog te plannen algemeen overleg Arbeid en zorg.
Gerelateerde kamerstukken: 32855-33

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 oktober 2016. Reactie op verzoek van het lid Van Weyenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 september 2016, over het kraamverlof - 26447-58

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Arbeid en zorg.
Noot: •Deze brief was reeds geagendeerd voor het nog te plannen algemeen overleg Arbeid en zorg.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 februari 2016. Reactie op SCP-bericht "Combinatiedruk neemt toe in de participatiesamenleving" en aansprakelijkheid Staat naar aanleiding van uitspraak wettelijke vakantiedagen - 26447-57

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Arbeid en zorg.
Noot: •Deze brief was reeds geagendeerd voor het nog te plannen algemeen overleg Arbeid en zorg.•Deze brief is ook geagendeerd geweest voor het algemeen overleg Arbeidsomstandigheden op 17 maart 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 24 november 2015. Bevallings- en vaderschapsverlof Caribisch Nederland - 34300-IV-29

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Arbeid en zorg.
Noot: •Deze brief was reeds geagendeerd voor het nog te plannen algemeen overleg Arbeid en zorg.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 november 2015. Toezegging naar aanleiding van het algemeen overleg Arbeid en zorg van 30 september 2015 - 25883-264

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Arbeid en zorg.
Noot: •Deze brief was reeds geagendeerd voor het nog te plannen algemeen overleg Arbeid en zorg.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 maart 2017. Reactie op de motie van het lid Pieter Heerma over aanbieden van taal- en inburgeringscursussen - 32824-191

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Inburgering en integratie.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 februari 2017. Onderzoek MWM2 onder taaldocenten van inburgeraars - 32824-189

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Inburgering en integratie.5
Gerelateerde kamerstukken: 32824-18

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 januari 2017. Beleidsdoorlichting artikel 13, Integratie en Maatschappelijke Samenhang - 30982-31

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 29 november 2017, te 14.00 uur.
Noot: •Het voormalige BOR heeft reeds een stafnotitie opgesteld over deze beleidsdoorlichting (2017Z02740). Daarin wordt voorgesteld eerst een feitelijke vragenronde te houden en daarna te besluiten over de verdere behandeling.

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 25 november 2016. Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken - 34617

Besluit: Intrekkingsbericht van de regering afwachten.
Noot: •De minister-president geeft in zijn brief van 1 november jl. (Kamerstuk 34 700, nr. 50) aan dat dit wetsvoorstel zal worden ingetrokken.

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 maart 2017. Voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid - 34699

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 6 december 2017, 14.00 uur.
Noot: •Dit wetsvoorstel is op 21 maart 2017 ingediend. Vervolgens is het controversieel verklaard.

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 juli 2015. Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het opnemen van nadere regels voor ouderparticipatiecrèches - 34256

Besluit: Aangekondigde nota van wijziging en nota n.a.v. het verslag afwachten.
Noot: •Het verslag is uitgebracht op 20 oktober 2015.•N.a.v. het verslag heeft de minister besloten eerst nader onderzoek te doen. De resultaten van dit onderzoek zijn op 2 december 2016 aan de Kamer gestuurd (Kamerstuk 34256, nr. 9). Op basis van deze resultaten wordt het wetsvoorstel door de minister aangepast.•De Kamer is in afwachting van de nota van wijziging (welke eerst aan de Raad van State zal worden voorgelegd) en de nota n.a.v. het verslag).

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 juni 2016. Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders - 34494

Besluit: De eerdere aanmelding voor plenaire behandeling bestendigen.
Noot: •Dit wetsvoorstel is op 13 juni 2016 bij de Kamer aanhangig gemaakt. Op 1 november 2016 is het wetsvoorstel aangemeld voor plenaire behandeling.

Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) van 23 oktober 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 9 november 2017. Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) van 23 oktober 2017 - 21501-31-461

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op 30 november 2017 over Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 7 december 2017.

EU-stafnotitie - lijst met nieuwe EU-voorstellen SZW oktober-november 2017

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.E. Esmeijer - 8 november 2017. EU-stafnotitie - lijst met nieuwe EU-voorstellen SZW oktober-november 2017 - 2017Z14902

Besluit: Instemmen met de in de stafnotitie voorgestelde behandelvoorstellen

EU-stafnotitie - Vaststelling EU-prioritering SZW op basis van Werkprogramma 2018 Europese Commissie

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 8 november 2017. EU-stafnotitie - Vaststelling EU-prioritering SZW op basis van Werkprogramma 2018 Europese Commissie - 2017Z14900

Besluit: Via een e-mailinventarisatie de prioriteiten van de verschillende fracties inventariseren met als inbrengtermijn 22 november 2017, 14.00 uur.
Noot: •De resultaten van de e-mailinventarisatie zullen ter vaststelling door de commissie middels een stafnotitie worden geagendeerd voor de procedurevergadering van 28 november a.s.3

Arbitrageprocedure SVB

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 9 november 2017. Arbitrageprocedure SVB - 26448-598

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidGeen agendapuntenEuropese aangelegenheden

Stand van zaken asbestverontreinigd straalgrit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 31 oktober 2017. Stand van zaken asbestverontreinigd straalgrit - 25834-131

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsomstandigheden

Monitor Arbeidsmarkt oktober 2017

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 9 november 2017. Monitor Arbeidsmarkt oktober 2017 - 29544-804

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid.Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

AOW-leeftijd in 2023

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 3 november 2017. AOW-leeftijd in 2023 - 32163-45

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Pensioenonderwerpen.

Toelichting Koopkrachteffecten Regeerakkoord

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 27 oktober 2017. Toelichting koopkrachteffecten regeerakkoord - 34700-47

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid2

Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden van afgescheiden vermogens door fuserende bedrijfstakpensioenfondsen, regels voor fusie en splitsing en waardeoverdracht van nettopensioen (Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen)

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 13 november 2017. Stafnotitie - Advisering inzake brief minister SZW voorlichting of advisering Raad van State bij ingediende nota van wijziging (34801-2) - 2017Z15252

Besluit: Ter informatie.Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Gerelateerde kamerstukken: 34801-2

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 8 november 2017. Reactie op verzoek commissie over een verzoek aan de Afdeling advisering van de Raad van State om een spoedadvies te geven op de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen - 34801-8

Besluit: Ter informatie.
Besluit: De minister van SZW zal een reactie ontvangen op zijn brief.
Gerelateerde kamerstukken: 34801-8

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 7 oktober 2017. Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden van afgescheiden vermogens door fuserende bedrijfstakpensioenfondsen, regels voor fusie en splitsing en waardeoverdracht van nettopensioen (Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen) - 34801

Besluit: De commissie zal de Kamer voorstellen om voorlichting te vragen aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de nota van wijziging bij het wetsvoorstel fuserende bedijfstakpensioenfondsen.

Nota van wijziging begrotingsstaten ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018

Zaak: Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 19 september 2017. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 - 34775-XV

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 10 november 2017. Stafnotitie - Nota van wijziging begrotingsstaten ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 (Kamerstuk 34 775-XV, nr. 7) - 2017Z15112

Besluit: De minister van SZW zal worden gevraagd of en wanneer hij voornemens is nota(s) van wijziging op de begroting 2018 aan de Kamer toe te zenden, dit mede gelet op de (voorbereiding op de) begrotingsbehandeling die thans gepland staat voor de week van 18 december 2017.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 3 november 2017. Nota van wijziging - 34775-XV-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

34766 Vijfde nota van wijziging inzake Verzamelwet SZW 2018

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 29 augustus 2017. Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018) - 34766

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 2 november 2017. Vijfde nota van wijziging - 34766-13

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34766-13