Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 3 oktober 2017

Gepubliceerd: 4 oktober 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2017A022786
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bcfedb46-14e4-4ae6-9e20-50fc8e7d0d3d&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vc%20SZW%20-%203%20oktober%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34550, 29544, 29544, 34368, 30982, 34352, 34352, 34766, 34791

Inhoud


Rondetafelgesprek "Werk in de platformeconomie"

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 29 september 2017. Stafnotitie - Nader uitgewerkt voorstel rondetafelgesprek 'Werk in de platformeconomie' door de voorbereidingsgroep - 2017Z12964

Besluit: Met een kleine aanpassing stemt de commissie in met het nader uitgewerkte voorstel (opgesteld door de voorbereidingsgroep) voor het rondetafelgesprek 'Werk in de platformeconomie'.

Nieuwsvoorziening commissie SZW

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 28 september 2017. Nieuwsvoorziening commissie SZW - 2017Z12886

Besluit: De commissie stemt in met het opzetten van een brede SZW-nieuwsbrief. Middels een e-mailinventarisatie kunnen leden en fractiemedewerkers zich aanmelden voor de diverse nieuwsbrieven.

Rapport 'Niet-belastingontvangsten; Raming, beheersing en prikkels van ontvangsten van ministeries'

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 14 september 2017. Rapport 'Niet-belastingontvangsten; Raming, beheersing en prikkels van ontvangsten van ministeries' - 34550-45

Besluit: Ter informatie.

Verzoek FNV Wajonggroep tot aanbieding manifest 'Geen Baan, Geen Korting' d.d. 21 november 2017.

Zaak: Brief derden - FNV Wajonggroep te Utrecht - 25 september 2017. Verzoek FNV Wajonggroep tot aanbieding manifest 'Geen Baan, Geen Korting' d.d. 21 november 2017 - 2017Z12608

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Voortman over een oplossing voor werknemers in fysiek zeer zware beroepen (Kamerstuk 34550-XV-68)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 18 september 2017. Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Voortman over een oplossing voor werknemers in fysiek zeer zware beroepen (Kamerstuk 34550-XV-68) - 2017Z12254

Besluit: Betrokken bij het dertigleden debat over vervroegd pensioen voor zware beroepen op 20 september 2017.Europese aangelegenhedenGeen agendapuntenBrieven van overige bewindspersonenGeen agendapuntenOverig

Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 juli 2017, over discriminatie op de arbeidsmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 21 september 2017. Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 juli 2017, over discriminatie op de arbeidsmarkt - 29544-793

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over discriminatie op de arbeidsmarkt op 28 september 2017.

Versterking lokale werkgelegenheid Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 25 september 2017. Versterking lokale werkgelegenheid Groningen - 29544-794

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over Arbeidsmarktbeleid.
Noot: •In de procedurevergadering van 12 april jl. heeft de commissie besloten een algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid vooralsnog niet in te plannen.

Eindrapport sectorpilots ZW en onderzoek instroomstijging WIA

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 21 september 2017. Eindrapport sectorpilots ZW en onderzoek instroomstijging WIA - 34368-3

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over Arbeidsongeschiktheid.

Opzet beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders en evaluatie wet Hervorming kindregelingen

Zaak: Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 28 september 2017. Stafnotitie - Opzet beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders en evaluatie wet Hervorming kindregelingen (art. 10) - 2017Z12852

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de Opzet beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders en evaluatie wet Hervorming kindregelingen (art. 10) (Kamerstuk 30 982, nr. 34).
Besluit: De suggesties voor vragen in de stafnotitie zullen in de feitelijke vragenlijst worden opgenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 14 juli 2017. Opzet beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders en evaluatie wet Hervorming kindregelingen - 30982-34

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 11 oktober 2014 te 14.00 uur.

Verslag van een schriftelijk overleg over de regeling activering quotum arbeidsgehandicaptenarbeidsbeperkten (Kamerstuk 34352-65)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 8 september 2017. Activering quotum arbeidsgehandicaptenarbeidsbeperkten - 34352-65

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 28 september 2017. Antwoorden op vragen commissie over activering quotum arbeidsgehandicaptenarbeidsbeperkten - 34352-71

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.2

Implementatie van de wijzigingen van de Code en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006, die door de Internationale Arbeidsconferentie zijn goedgekeurd op 11 juni 2014 (Trb. 2016, 85)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 26 september 2017. Implementatie van de wijzigingen van de Code en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006, die door de Internationale Arbeidsconferentie zijn goedgekeurd op 11 juni 2014 (Trb. 2016, 85) - 34794

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 25 oktober 2017 te 14.00 uur
Besluit: De staf zal geen wetgevingsrapport opstellen over dit wetsvoorstel.

34766 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 29 augustus 2017. Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018) - 34766

Besluit: Op voorstel van het lid Gijs van Dijk (PvdA) zal een extra procedurevergadering plaatsvinden op 5 oktober 2017 waarin de commissie zal bezien of het wetsvoorstel gereed is voor plenaire behandeling.
Noot: •De nota n.a.v. van het verslag is op 2 oktober jl. ontvangen (Kamerstuk 34766, nr. 8).

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 22 september 2017. Tweede nota van wijziging - 34766-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek India en het Administratief Akkoord daarbij, ondertekend te New Delhi op 22 oktober 2009; ’s-Gravenhage, 27 juni 2017.

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 september 2017. Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek India en het Administratief Akkoord daarbij, ondertekend te New Delhi op 22 oktober 2009; ’s-Gravenhage, 27 juni 2017 - 34791-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •Het Verdrag wordt ter stilzwijgende goedkeuring aan de Kamer voorgelegd.•De wens dat het Verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens één van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 20 oktober 2017.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018

Zaak: Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 19 september 2017. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 - 34775-XV

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is reeds vastgesteld op 25 oktober 2017 te 14.00 uur.
Noot: •Ten behoeve van de inbreng van de feitelijke vragenronde zal de staf een stafnotitie opstellen. De commissie draagt hiervoor de volgende drie thema's aan: de Participatiewet, Koopkracht en Intersectorale mobiliteit/scholing.•Inmiddels zijn de Kamerleden van de commissie SZW en fractiemedewerkers (die de leden van deze commissie ondersteunen) per mail uitgenodigd om zich desgewenst op te geven voor de begrotingscursus door de kenniscoördinator op woensdag 11 oktober van 14.00 – 16.00 uur. Leden en fractiemedewerkers kunnen zich nog aanmelden voor deze cursus, er zijn nog plaatsen beschikbaar.