Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 juli 2017

Gepubliceerd: 10 juli 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2017A0225016
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7f4d4d84-e83d-4042-ad58-ce47016447d9&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%206%20juli%202017%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34552, 34566, 22112, 21501, 21501, 21501, 32140, 32140, 32140, 34426, 34426, 34426, 33189, 30982, 34725, 34036, 31066, 25087, 31066, 31066, 31066, 34552, 31051, 21501, 21501, 31066, 31066, 28165, 29826, 24515, 31311, 31066, 31789, 31789, 31789, 32043, 34730, 27863, 32013, 34583

Inhoud


Doorrekenen tegenbegroting

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.J. van Rooijen (50PLUS) - 6 juli 2017. Doorrekenen tegenbegroting - 2017Z10179

Besluit: De heer Van Rooijen (50PLUS) wordt verzocht rechtstreeks met het Centraal Planbureau (CPB) contact op te nemen.
Noot: Dit onderwerp is besproken tijdens het werkbezoek van de commissies Financiën en EZ aan het CPB op 28 juni 2017. Oppositiepartijen hebben de mogelijkheid om een tegenbegroting ex-ante budgettair te laten doorrekenen door het CPB. Dit geldt niet voor de eerste begroting na de verkiezingen.

Verzoek Consumentenbond tot aanbieding manifest i.h.k.v. campagne 'Hypotheek --= melkkoe'

Zaak: Brief derden - Consumentenbond te Den Haag - 28 juni 2017. Verzoek Consumentenbond tot aanbieding manifest i.h.k.v. campagne 'Hypotheek --= melkkoe' - 2017Z09288

Besluit: Verzoek honoreren; petitieaanbieding organiseren op dinsdag 12 september 2017.

Voorstel om reactie van minister van Financiën te vragen op AFM-rapport accountantsorganisaties

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 28 juni 2017. Voorstel om reactie van minister van Financiën te vragen op AFM-rapport accountantsorganisaties - 2017Z09287

Besluit: Conform het voorstel van mevrouw Leijten (SP) de minister verzoeken om een reactie op het bericht van de AFM dat de kwaliteitsslag bij OOB-accountantsorganisaties te langzaam zou gaan.
Noot: •Link naar website AFM: https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2017/juni/kwaliteitslag-oob.15

Uitkomst inventarisatie personen/organisaties waaraan schriftelijk commentaar zal worden gevraagd over het evaluatierapport 30%-regeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 13 juni 2017. Evaluatierapport 30%-regeling - 34552-84

Besluit: Ter informatie
Noot: In de procedurevergadering van 21 juni jl. is besloten de brief ten geleide van het evaluatierapport 30%-regeling (34552, nr. 84) aan te houden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw kabinet maar alvast over dit evaluatierapport gericht schriftelijk commentaar te vragen aan enkele personen en/of organisaties.

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 30 juni 2017. Stafnotitie - Uitkomst inventarisatie gericht schriftelijk commentaar evaluatierapport 30%-regeling - 2017Z09476

Besluit: De in de noot vermelde personen/organisaties zullen worden verzocht om uiterlijk op donderdag 7 september 2017 schriftelijk commentaar op het evaluatierapport te geven.14
Noot: De volgende personen/organisaties zullen worden verzocht om schriftelijk commentaar op het evaluatierapport te geven:1. StartupDelta2. American Chamber of Commerce3. Bouwend Nederland4. Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)5. Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)6. Belastingdienst (iemand die controleert op toepassing van de 30%-regeling)7. Algemene Rekenkamer (i.v.m. met hun onderzoek naar de 30%-regeling)8. Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)9. Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus School of Economics (i.v.m. zijn onderzoek over de 30%-regeling vanuit het FEI van de Erasmus Universiteit)10. VNO-NCW11. ONL voor Ondernemers12. Maurice Limmen, voorzitter CNV vakcentrale13. FNV14. VSNU, vereniging van universiteiten15. Wageningen University & Research (WUR)16. Ton Mertens, docent Universiteit Leiden en UvA loonheffingen; Raadsheerplaatsvervanger Gerechtshof ’s-Hertogenbosch; belastingadviseur17. Carola van der Weijden, Universiteit Maastricht18. Leo Stevens, emeritus hoogleraar belastingrecht19. Edwin Heithuis, hoogleraar fiscale economie UvA20. Koen Caminada, hoogleraar Empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving aan de Juridische faculteit van de Universiteit Leiden

Verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies (POFC)

Zaak: Parlementair onderzoeksrapport - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 5 juli 2017. Verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies - 34566-3

Besluit: Reeds geagendeerd voor het - nog te plannen - plenaire debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies (POFC).
Noot: •Het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies (POFC) is op woensdagochtend 5 juli 2017 aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer.•Na de procedurevergadering is tijdens de regeling van werkzaamheden op voorstel van de heer Nijboer (PvdA), voorzitter van de POFC, besloten om na het zomerreces een plenair debat over het verslag te voeren.

EU-voorstel: Verordening Pan-Europese Persoonlijke Pensioenproduct (PEPP) COM (2017) 343 (Engelstalige versie)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 30 juni 2017. EU-voorstel: Verordening Pan-Europese Persoonlijke Pensioenproduct (PEPP) COM (2017) 343 (Engelstalige versie) - 2017Z09504

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 14 september 2017 te 14.00 uur. Het nog te ontvangen BNC-fiche over dit EU-voorstel wordt na ontvangst ook geagendeerd voor het schriftelijk overleg.
Noot: •Dit EU-voorstel maakt onderdeel uit van het actieplan Kapitaalmarktunie, een eerder aangewezen prioriteit van de commissie Financiën.•Zie ook agendapunt 41.

Kabinetsreactie mid-term review actieplan kapitaalmarktunie

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 30 juni 2017. Kabinetsreactie mid-term review actieplan kapitaalmarktunie - 22112-2362

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 14 september 2017 te 14.00 uur.
Noot: •Door middel van deze brief wordt de Kamer in brede zin geïnformeerd over de mid-term review kapitaalmarktunie, waarbij ingegaan wordt op de inhoud van het actieplan, gevolgd door een algemene appreciatie en conclusie. De mid-term review geeft een overzicht van de voortgang van het actieplan en completeert de originele agenda met aanvullende maatregelen naar aanleiding van de reacties op de in het voorjaar van 2017 gehouden publieke consultatie. De Europese Commissie stelt negen nieuwe

Co-rapporteur Meerjarig Financieel Kader (MFK)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 13 april 2017. EU-Stafnotitie Afsluiting fase 1 MFK rapporteurschap en voorstel voor verlenging - 2017Z04963

Besluit: De commissie besluit om mevrouw Leijten (SP) als co-rapporteur aan te stellen; de vaste commissie voor Europese Zaken zal hierover worden geïnformeerd.
Noot: •De commissie Europese Zaken - voortouwcommissie op dit dossier - heeft in haar procedurevergadering van 1 juni 2017 besloten om de heer Anne Mulder (VVD) aan te stellen als rapporteur voor de tweede fase van het MFK-rapporteurschap. In de eerste fase was de heer Koolmees (D66) namens de commissie Financiën co-rapporteur. Zie voor een toelichting op het MFK-rapporteurschap de EU-stafnotitie.•Zie ook de op 29 juni 2017 gepubliceerde discussienota van de Europese Commissie over de toekomst van de EU-financiën (2017Z09417; voortouw commissie Europese Zaken).

Voorstel van de leden Harbers (VVD) en Omtzigt (CDA) voor een

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 31 mei 2017. EU-voorstel: Discussienota over het verdiepen van de economische en monetaire unie (EMU) - 2017Z07289

Besluit: Vóór Prinsjesdag 1) een besloten technische briefing door medewerkers van het Ministerie van Financiën en van de Europese Commissie organiseren, en 2) een deskundigenbijeenkomst in de vorm van een openbaar rondetafelgesprek organiseren. Mevrouw Leijten (SP) geeft in aanvulling op de stafnotitie nog de namen van drie deskundigen door die eveneens voor de deskundigenbijeenkomst zullen worden uitgenodigd.

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 30 juni 2017. Stafnotitie - Voorstel van de leden Harbers (VVD) en Omtzigt (CDA) voor een technische briefing en voor een deskundigenbijeenkomst over de discussienota over het verdiepen van de economische en monetaire unie (EMU) - 2017Z09505

Besluit: De commissie stemt in met de voorstellen in de stafnotitie: vóór Prinsjesdag 1) een besloten technische briefing door medewerkers van het Ministerie van Financiën en van de Europese Commissie organiseren, en 2) een deskundigenbijeenkomst in de vorm van een openbaar rondetafelgesprek organiseren. Mevrouw Leijten (SP) geeft in aanvulling op de stafnotitie nog de namen van drie deskundigen door die eveneens voor de deskundigenbijeenkomst zullen worden uitgenodigd.

Interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de tweede helft van 2017

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 14 juni 2017. Kennisgeving Interparlementaire EU bijeenkomsten voor de tweede helft van 2017 - 2017Z08266

Besluit: Ter informatie en agendering in de commissieagenda. Wanneer het programma van de conferentie bekend is, zal een delegatie worden vastgesteld.
Noot: •Dit overzicht wordt u doorgezonden door de commissie Europese Zaken ten behoeve van een actieve delegatieinbreng vanuit de Kamer.•In het overzicht staan drie activiteiten op het terrein van de commissie Financiën:•25 of 28 september (nader te bevestigen) (Brussel): Interparlementaire Commissiebijeenkomst over ‘Verbetering interparlementaire samenwerking bij EU-begrotingscontrole’•10 oktober (Brussel): Uitwisseling gezichtspunten nationale parlementen over•'Landenspecifieke aanbevelingen’ (Europees Semester), en•"Gemeenschappelijke geconsolideerde vennootschapsbelastingbasis’•30-31 oktober (Talinn, Estland): Conferentie Stabiliteit, Economische Coördinatie & Organisatiestructuur in de EU (‘Artikel 13 conferentie’). Financiëndelegatie reeds eerder vastgesteld.

Jaarverslag 2016 ESM, jaarverslag 2016 ESM-auditcomité en evaluatierapport EFSF/ESM-steunoperaties

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 26 juni 2017. Jaarverslag 2016 ESM, jaarverslag 2016 ESM-auditcomité en evaluatierapport EFSF/ESM-steunoperaties - 21501-07-1448

Besluit: Agenderen voor het eerstvolgende algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad.
Besluit: Voor wat betreft het onderwerp m.b.t. een mogelijk breder preventief mandaat voor het ESM: desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de discussienota over het verdiepen van de economische en monetaire unie (EMU) en het - nog te ontvangen - kabinetsstandpunt over die discussienota.

Voortgangsrapportage tweede voortgangsmissie ESM-programma Griekenland

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 23 juni 2017. Voortgangsrapportage tweede voortgangsmissie ESM-programma Griekenland - 21501-07-1447

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 6 juli 2017.

EU-voorstel: Richtlijn uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied over grensoverschrijdende constructies COM (2017) 335

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 29 juni 2017. Stafnotitie bij EU-voorstel: Richtlijn uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied over grensoverschrijdende constructies COM (2017) 335 - 2017Z09455

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het richtlijnvoorstel COM (2017) 335.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 28 juni 2017. EU-voorstel: Richtlijn uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied over grensoverschrijdende constructies COM (2017) 335 - 2017Z09222

Besluit: Aan de Kamer zal een voorstel worden gedaan om een behandelvoorbehoud te plaatsen op het voorstel COM (2017) 335.
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg in de eerste week na het zomerreces.
Besluit: Het kabinet zal worden verzocht om het BNC-fiche met betrekking tot dit EU-voorstel uiterlijk vrijdag 25 augustus 2017 aan de Kamer toe te sturen.
Noot: •Dit betreft een richtlijnvoorstel over de uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied over grensoverschrijdende constructies. Het voorstel houdt kort gezegd in dat intermediairs bepaalde, mogelijk agressieve, grensoverschrijdende fiscale planningconstructies automatisch bij de Belastingdienst moeten melden en dat deze vervolgens automatisch worden uitgewisseld (zie stafnotitie voor korte inhoudelijke toelichting).• Op voorstel van de commissie Financiën heeft de Kamer bij de behandeling van het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2017 dit onderwerp aangemerkt als een prioritair dossier met als voornemen het plaatsen van een behandelvoorbehoud.•De Kamer heeft op 6 juli 2017 besloten tot het plaatsen van een behandelvoorbehoud (zie 34750, nr. 1).

Lijst nieuwe EU-voorstellen 2017, week 24-26 (FIN), 2017

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - griffier, R.F. Berck - 23 juni 2017. Lijst nieuwe EU-voorstellen 2017, week 24-26 (FIN), 2017 - 2017Z08905

Besluit: COM(2017)299: Mededeling van de Commissie aan de Raad Financiële
Besluit: COM(2017)331: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Councit amending Regulation (EU) No 1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority) and amending Regulation (EU) No 648/2012 as regards the procedures and authorities involved for the authorisation of CCPs and requirements for the recognition of third-country CCPs. Behandelbesluit: BNC-fiche afwachten.
Besluit: COM(2017)335: Proposal for a Council Directive amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation in relation to reportable cross-border arrangements. Behandelbesluit: Zie het voorstel op de agenda van de procedurevergadering (agendapunt 34).
Besluit: COM(2017)362: Communication form the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors Annual accounts of the European Commission 2016. Behandelbesluit: Voor kennisgeving aannemen.
Besluit: COM(2017)364: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors Annual accounts of the European Development Fund 2016. Behandelbesluit: Voor kennisgeving aannemen.
Besluit: COM(2017)365: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors Consolidated annual accounts of the European Union 2016. Behandelbesluit: Voor kennisgeving aannemen.

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 juni 2017 te Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 20 juni 2017. Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 juni 2017 te Luxemburg - 21501-07-1446

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 6 juli 2017.

Actualisering werkprogramma Rijksuitgavenonderwerpen

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 30 juni 2017. Conceptbrief werkprogramma Rijksuitgavenonderwerpen van de commissie Financiën - 2017Z09470

Besluit: Vaststellen en aanbieden aan de Kamervoorzitter van het geactualiseerde werkprogramma rijksuitgavenonderwerpen conform het voorstel van de leden Aukje de Vries (VVD) en Ronnes (CDA).
Noot: Het geactualiseerde werkprogramma rijksuitgavenonderwerpen wordt gedrukt onder Kamerstuknummer 31597, nr. 13.Europa

Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Zicht op belastingverlichtende regelingen'

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 1 februari 2017. Rapport Zicht op belastingverlichtende regelingen; Een inventarisatie van fiscale regelingen die de belastingontvangsten van het Rijk beperken - 32140-30

Besluit: De Algemene Rekenkamer uitnodigen voor een gesprek over het rapport.
Noot: In de procedurevergadering van 30 maart 2017 heeft de commissie besloten feitelijke vragen te stellen aan het kabinet en de Algemene Rekenkamer en na ontvangst van de antwoorden te besluiten over het al dan niet voeren van een gesprek met de Algemene Rekenkamer. Het rapport wordt vervolgens aangehouden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw kabinet.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 juni 2017. Antwoorden op vragen van de commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Zicht op belastingverlichtende regelingen’ - 32140-32

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het rapport.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 1 juni 2017. Beantwoording op vragen commissie over het Rapport Zicht op belastingverlichtende regelingen; Een inventarisatie van fiscale regelingen die de belastingontvangsten van het Rijk beperken - 32140-31

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het rapport.

Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie inzake het budgetrecht van de Staten-Generaal in de premiegefinancierde sectoren

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 11 april 2017. Reactie op de motie van het lid Vermue c.s. over een onderzoek ter versterking van het budgetrecht van de Staten-Generaal (Kamerstuk 34426-19) - 34426-31

Besluit: Aanhouden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw kabinet.
Noot: •De Kamer heeft met de motie Vermue c.s. (34426, nr. 19) de minister verzocht onderzoek te doen naar de versterking van het budgetrecht in het bijzonder in relatie tot de premiegefinancierde sectoren zorg en sociale zekerheid.•De commissie heeft in de procedurevergadering van 15 februari 2017 besloten de kabinetsreactie op deze motie op te nemen in de jaarplanning en de staf te verzoeken om een notitie ten behoeve van een feitelijke vragenronde. De antwoorden op de feitelijke vragen zijn op 21 juni 2017 ontvangen.•De kabinetsreactie is tevens aan bod gekomen in het wetgevingsoverleg van de de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid op woensdag 28 juni 2017, waar de rapporteurs de Kamer hebben opgeroepen om haar standpunt aan het kabinet kenbaar te maken.9

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 21 juni 2017. Beantwoording vragen commissie over de reactie op de motie van het lid Vermue c.s. over een onderzoek ter versterking van het budgetrecht van de Staten-Generaal - 34426-32

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de kabinetsreactie.

Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 22 juni 2017. Update webdossier Vervanging F-16/Verwerving F-35 - 2017Z08845

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Desgewenst betrekken bij algemeen overleg verwerving F-35 op 27 juni 2017.
Noot:

Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 30 juni 2017. Beleidsdoorlichting Artikel 2 Koninkrijksrelaties - 33189-6

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 21 juni 2017. Kabinetsreactie beleidsdoorlichting ZW en WAZO - 30982-33

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Interdepartementaal beleidsonderzoek 'Subsidies: robuust en proportioneel'

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 22 juni 2017.

Besluit: Aanhouden tot de eerste procedurevergadering na het ontvangen van de kabinetsreactie.
Noot: •In dit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) worden conclusies en aanbevelingen geformuleerd over de beleidsvoorbereiding (ex ante) en beleidsevaluatie (ex post) van subsidies door het Rijk.•Departementen hebben ex ante verschillende checks en balances ingebouwd voor de voorbereiding van nieuwe subsidies en maken hierbij gebruik van de vragen van het Integraal Afwegingskader. Aandachtspunten zijn het per departement variërende gebruik van effectanalyses en het beperkte zicht op regelingen van medeoverheden waarmee subsidies zouden kunnen overlappen.•In de periode 2012-2015 is het aandeel van subsidies met een ex post evaluatie gestegen (45 procent ten opzichte van 17 procent in 2011). Voor nog 28 procent stond een evaluatie gepland. In een minderheid van de uitgevoerde evaluaties werd uitspraken gedaan over de doelmatigheid en/of doeltreffendheid.•De aanbevelingen richten zich op het versterken van processen, expertise en samenwerking rond ex ante en ex post analyses; het aanbrengen van meer differentiatie in de inzet van deze analyses ('proportionaliteit') en het verbeteren van de informatievoorziening over subsidies binnen en buiten de begroting.•In de procedurevergadering van 15 februari 2017 heeft de commissie besloten om bij ontvangst van het IBO de staf te verzoeken om een notitie en een informatiedossier ten behoeve van feitelijke vragen. •De reactie op het IBO volgt in de nieuwe kabinetsperiode.

Erratum Algemene Rekenkamer bij de Staat van de Rijksverantwoording 2016

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 juni 2017. Erratum bij de publicatie van de Algemene RekenkamerStaat van de Rijksverantwoording 2016 - 34725-25

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beantwoording vragen commissie over het rapport met varianten voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 26 juni 2017. Beantwoording vragen commissie over het rapport met varianten voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie - 34036-66

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg uitvoerings- en handhavingsproblematiek Wet DBA d.d. 29 juni 2017.

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt over het besluit op Wob-verzoek over regeerakkoord 2012 (business case intensivering toezicht en invordering; ITI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 30 juni 2017. Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 juni 2016, over het Besluit op Wob-verzoek over Regeerakkoord 2012 - 31066-368

Besluit: Betrekken bij het - nog te plannen - dertigledendebat over het besluit op een Wob-verzoek over het regeerakkoord 2012.
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de - nog te ontvangen - herijking van de Investeringsagenda.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoon

Reactie op verzoek van het lid Van der Lee over de persoonlijke bemoeienis van de premier bij de fiscale tegemoetkoming aan het Israëlische Staatsbedrijf

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 30 juni 2017. Reactie op verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 juni 2017, over de persoonlijke bemoeienis van de premier bij de fiscale tegemoetkoming aan het Israëlische Staatsbedrijf - 25087-170

Besluit: Reeds betrokken bij het dertigledendebat over de totstandkoming van een fiscaal gunstige tegemoetkoming aan chemieconcern ICL d.d. 5 juli 2017.

Eerste resultaten van het onderzoek naar het gegevensgebruik bij de afdeling D&A van de Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 4 juli 2017. Beantwoording aanvullende vragen commissie over het onderzoek naar de datalekken bij de afdeling D&A van de Belastingdienst - 31066-369

Besluit: Betrekken bij het - nog te plannen - plenaire debat over databeveiliging bij de Belastingdienst.6

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 30 juni 2017. Eerste resultaten van het onderzoek naar het gegevensgebruik bij de afdeling D&A van de Belastingdienst - 31066-367

Besluit: Betrekken bij het - nog te plannen - plenaire debat over databeveiliging bij de Belastingdienst.

Meerjarige onderzoek naar het toezicht, waaronder horizontaal toezicht, op grote organisaties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 27 juni 2017. Meerjarige onderzoek naar het toezicht, waaronder horizontaal toezicht, op grote organisaties - 31066-365

Besluit: Betrekken bij de - nog te ontvangen - handhavingsbrief.
Besluit: De staatssecretaris van Financiën zal worden verzocht de Kamer te informeren wanneer naar verwachting de door hem aangekondigde handhavingsbrief aan de Tweede Kamer zal worden toegestuurd.
Noot: Als bijlage bij deze brief biedt de staatssecretaris het rapport Onderzoek Grote ondernemingen aan. De afgelopen drie jaar heeft de Belastingdienst onderzoek gedaan naar het toezicht, waaronder horizontaal toezicht, op grote organisaties. Het onderzoek geeft inzicht in de relatie tussen het toezicht, aangeduid met individuele klantbehandeling, en de fiscale naleving (compliance) door grote organisaties. Hierbij is onderzocht of er verschillen zijn tussen organisaties die met de Belastingdienst een individueel convenant horizontaal toezicht hebben en organisaties die geen individueel convenant hebben. De bevindingen in het onderzoek zijn van belang voor horizontaal toezicht. In de handhavingsbrief gaat de staatssecretaris van Financiën daar nader op in, zoals toegezegd tijdens het algemeen overleg Belastingdienst van 8 juni 2017.

Ontwikkelingen m.b.t. de innovatiebox

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 28 juni 2017. Ontwikkelingen m.b.t. de innovatiebox - 34552-85

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Met betrekking tot de innovatiebox geeft de staatssecretaris van Financiën in deze brief aan dat:•de Europese Gedragscodegroep de aangescherpte Nederlandse innovatiebox heeft goedgekeurd en niet schadelijk heeft bevonden;•met deze goedkeuring gelijktijdig ook de aanvulling van de lijst van juridische tickets met biologische gewasbeschermingsmiddelen akkoord is bevonden;•bij besluit van 19 juni 2017 de inwerkingtreding van de wijzigingen die ingevolge het amendement van het lid Dijkgraaf c.s. zijn opgenomen in het Belastingplan 2017 met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2017 is geregeld.

Nadere informatie over het gebruik en vernietigen van ANPR-camerabeelden bij de belastingheffing5

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 28 juni 2017. Nadere informatie over het gebruik en vernietigen van ANPR-camerabeelden bij de belastingheffing - 31051-16

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgang onderzoek naar aanleiding van motie van het lid Omtzigt over het opleggen van btw voor beleggen bij pensioenfondsen en bij beheersdiensten (Kamerstuk 21501-07-1436)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 28 juni 2017. Voortgang onderzoek naar aanleiding van motie van het lid Omtzigt over het opleggen van btw voor beleggen bij pensioenfondsen en bij beheersdiensten (Kamerstuk 21501-07-1436) - 21501-07-1449

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op woensdag 6 september 2017 te 14.00 uur.

Beantwoording vragen commissie over de Fiscale sleuteltabel 2018 en Parameterbrief Belastingdienst 2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 4 april 2017. Fiscale sleuteltabel 2018 en Parameterbrief Belastingdienst 2017 - 31066-352

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 juni 2017. Beantwoording vragen commissie over de Fiscale sleuteltabel 2018 en Parameterbrief Belastingdienst 2017 - 31066-364

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

ACM Boetebesluit

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 29 juni 2017. ACM Boetebesluit - 28165-270

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 6 september 2017 te 14.00 uur.

Begrotingsmutaties begroting ministerie van Financiën over het jaar 2016

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 maart 2017. Begrotingsmutaties begroting Ministerie van Financiën 2016 - 34550-IX-19

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de Slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2016 (34725-IX).
Noot: In de procedurevergadering van 30 maart 2017 is besloten over deze brief feitelijke vragen te stellen en vervolgens te betrekken bij de behandeling van de - nog te ontvangen - slotwet.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 30 juni 2017. Beantwoording vragen commissie over de begrotingsmutaties op de begroting van het Ministerie van Financiën - 34550-IX-26

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de Slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2016 (34725-IX).

Onderzoek naar de sanering van het voormalig Thermphos-terrein

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 30 juni 2017. Onderzoek naar de sanering van het voormalig Thermphos-terrein - 29826-82

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Vanwege de complexiteit van de sanering van het voormalig Thermphos-terrein en de kosten die daarmee gepaard gaan, heeft het kabinet besloten een onafhankelijk persoon aan te stellen die de situatie rondom Thermphos in kaart kan brengen. Het onderzoek dient ertoe om inzage te krijgen in de technische en financiële aspecten rondom de sanering van het voormalig Thermphos-terrein en de betrokken partijen te adviseren over een solide aanpak. Daarbij wordt ook gekeken naar een heldere bestuurlijke verantwoordelijkheidsverdeling. De commissie zal in september 2017 zijn oordeel over de situatie opleveren. Op basis van deze aanbevelingen zal het kabinet een afweging maken van de technische, bestuurlijke en financiële effecten van de sanering voor de NV Zeeland Seaports en voor de provincie Zeeland. De betrokken ministers en de minister van Financiën zullen de Kamer informeren over de uitkomsten van het onderzoek en de vervolgstappen.

Informatie over vervolgonderzoek kredietwaarschuwing

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 30 juni 2017. Informatie over vervolgonderzoek kredietwaarschuwing - 24515-404

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: In deze brief informeert de minister de Kamer over de voortgang van het onderzoek van het ministerie van Financiën en de AFM in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar ontwikkelingen en risico’s op de consumptief kredietmarkt in Nederland. De minister heeft de AFM gevraagd om de risico’s voor consumenten op de consumptief kredietmarkt verder in kaart te brengen en daarbij ook te kijken naar verschillende soorten krediet. De minister kondigt aan dat hij de Kamer in het eerste kwartaal van 2018 zal informeren over de uitkomsten en de vervolgstappen.

Eerste voortgangsrapportage rentederivaten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 30 juni 2017. Eerste voortgangsrapportage rentederivaten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) - 31311-193

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op donderdag 7 september 2017 te 14.00 uur.
Noot: In de voortgangsrapportage concludeert de AFM dat de uitvoering minder ver is gevorderd dan op 19 december 2016 bij de vaststelling van het UHK werd verwacht. Deze vertraging wordt mede veroorzaakt door de complexiteit van het herstelkader en de toepassing daarvan op een grote variëteit van dossiers met elk hun specifieke kenmerken. In de brief wordt ook ingegaan op de uitvoering van twee moties die tijdens het VSO toegestane bandbreedte bij beoordeling rentederivaten door de leden De Vries (VVD) en Ronnes (CDA) zijn ingediend:de motie van de leden Ronnes en Aukje de Vries over versnellen van de afhandeling van de dossiers met rentederivaten (31311, nr. 188) en de motie van de leden Ronnes en Aukje de Vries over specifieke aandacht voor kwetsbare groepen (31311, nr. 189). De AFM stelt voor om over vier maanden opnieuw een voortgangsrapportage op te stellen in plaats van over zes maanden. De minister steunt dit voorstel en zal ook de Kamer deze tussenrapportage toezenden.

Informatie Investeringsagenda

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 28 juni 2017. Informatie Investeringsagenda - 31066-366

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34730-IX).
Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de - nog te ontvangen - herijking van de Investeringsagenda.
Noot: In deze brief geven de minister en de staatssecretaris van Financiën ook antwoord op de vragen 4, 5, 11, 12 en 14 tot en met 17 over de Investeringsagenda bij de eerste suppletoire begroting 2017.
Noot: Met deze brief komen de minister en staatssecretaris van Financiën tegemoet aan de toezegging om de budgettaire stand en de mutaties met betrekking tot de Investeringsagenda te verduidelijken.3

Verkoop van een gedeelte van het belang van de staat in ABN AMRO Group N.V.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 30 juni 2017. Ontvangst verkoopopbrengst ABN AMRO en adviezen NLFI - 31789-89

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 27 juni 2017. Aankondiging vervolgplaatsing certificaten ABN AMRO - 31789-87

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 28 juni 2017. Afronding van de procedure tot verkoop van een gedeelte van het belang van de staat in ABN AMRO Group N.V. - 31789-88

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de motie van het lid Omtzigt over een officiële reactie over de gevolgen van het ECB beleid voor de dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 26 juni 2017. Reactie op de motie van het lid Omtzigt over een officiële reactie over de gevolgen van het ECB beleid voor de dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen - 32043-370

Besluit: Desgewenst betrekken bij de stemming over de motie van de heer Omtzigt over een officiële reactie over de gevolgen van het ECB-beleid voor de dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen (21 501-20, nr. 1239; zie ook de noot).
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 7 september 2017 te 14.00 uur.
Noot: De motie van de heer Omztigt (CDA) is aangehouden in de vergadering van 21 juni 2017.

Beantwoording vragen commissie over de Voorjaarsnota 2017 c.a.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 28 juni 2017.

Besluit: Desgewenst betrokken bij de verdere behandeling van de Voorjaarsnota 2017 c.a.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 23 juni 2017. Beantwoording vragen commissie inzake de Voorjaarsnota 2017 - 34730-3

Besluit: Desgewenst betrokken bij de verdere behandeling van de Voorjaarsnota 2017 c.a.

Jaarrapportage 2016 van het Maatschappelijke Overleg Betalingsverkeer (MOB)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 19 juni 2017. Jaarrapportage 2016 van het Maatschappelijke Overleg Betalingsverkeer (MOB) - 27863-71

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •De belangrijkste resultaten van het MOB in 2016 zijn behaald op de volgende gebieden: Instant payments, Innovaties, Overstappen, Effecten van nieuwe Europese regelgeving, Bereikbaarheid en toegankelijkheid en Veiligheid en fraude.•Prioriteiten MOB in 2017: Instant payments, Innovaties, Mobiliteit en overstappen tussen banken, Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Monitoren van fraude-ontwikkelingen en Naam-/nummercontrole

Consultatiereactie FinTech en een meer competitieve en innovatieve Europese financiële sector

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 16 juni 2017. Consultatiereactie FinTech en een meer competitieve en innovatieve Europese financiële sector - 32013-145

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de brief van de minister van Financiën t.g.v. de aanbevelingen voor een versterking van Nederlandse financiële innovatie, zoals opgesteld door de Special Envoy FinTech, de heer Willem Vermeend (32013, nr. 144; zie ook de noot).
Noot: •In de procedurevergadering van 7 juni 2017 is besloten de brief van de minister van Financiën van 29 mei 2017 t.g.v. de aanbevelingen voor een versterking van Nederlandse financiële innovatie, zoals opgesteld door de Special Envoy FinTech dhr. Willem Vermeend (32013, nr. 144) aan te houden tot de eerste procedurevergadering na het aantreden van een nieuw kabinet.•Op 26 juni 2017 is in het kader van het versterken van de kennispositie van de commissie in een rondetafelgesprek/deskundigenbijeenkomst gesproken met de Special Envoy FinTech, de heer Willem Vermeend, met de EP-rapporteur FinTech, mevrouw Cora van Nieuwenhuizen (lid van het Europees Parlement voor de VVD) en met de heer Don Ginsel, CEO van Holland FinTech. Meer informatie over de deskundigenbijeenkomst FinTech op de website van de Tweede Kamer: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2017A01920. De deskundigenbijeenkomst kan worden teruggezien op de website Debat Gemist: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/fintech.

Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 oktober 2016. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 en van verordening nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 (Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014) - 34583

Besluit: Wetsvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling. De griffie zal worden verzocht het debat vóór Prinsjesdag te plannen.
Noot: Artikel 93 van MiFID II bepaalt dat de lidstaten MiFID II uiterlijk op 3 juli 2017 moeten hebben omgezet in nationaal recht en dat zij de bepalingen die uitvoering geven aan MiFID II, met uitzondering van de bepalingen die de artikelen 65, tweede lid, en 92 implementeren, vanaf 3 januari 2018 moeten toepassen.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 30 juni 2017. Nota naar aanleiding van het verslag - 34583-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.