Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 5 september 2017

Gepubliceerd: 7 september 2017
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2017A0224411
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0b394182-edd3-4a37-9dfb-1b957ca04ba3&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20v.c.%20SZW%20-%205%20september%202017.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 24515, 21501, 21501, 24515, 32043, 32163, 34352, 34352, 31839, 32043, 34352, 29544, 32716, 25883, 32793, 32824, 26448, 17050, 30982, 31322, 25883, 32824, 34351, 32824, 25883, 31322

Inhoud


Stafnotitie: voorstel totstandkoming halfjaarplanning 2017 kennis-en informatiebehoefte commissie SZW

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 31 augustus 2017. Stafnotitie: voorstel totstandkoming halfjaarplanning 2017 kennis-en informatiebehoefte commissie SZW - 2017Z11302

Besluit: De commissie stemt ermee in dat ten behoeve van de volgende procedurevergadering de staf een eerste proeve van een kwartaalplan 2017 zal opstellen.Ad-hoc besluitvormingGeen agendapunten

Verzoek voor een rondetafelgesprek over bezorgdiensten

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA) - 5 september 2017. Verzoek voor een rondetafelgesprek over bezorgdiensten - 2017Z11471

Besluit: Verzoek honoreren.
Noot: •Via een e-mailinventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor de voorbereidingsgroep rondetafelgesprek bezorgdiensten.•Commissie EZ uitnodigen voor het rondetafelgesprek.

Verzoek om hoorzitting met sociale partners over het stuklopen van de besprekingen over een nieuw sociaal akkoord

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Z. Özdil (GroenLinks) - 5 september 2017. Verzoek om hoorzitting met sociale partners over het stuklopen van de besprekingen over een nieuw sociaal akkoord - 2017Z11466

Besluit: De commissie stelt het lid Özdil (GroenLinks) voor om voor de volgende procedurevergadering een nadere toelichting toe te zenden inzake zijn verzoek een rondetafelgesprek te organiseren met de sociale partners, waarbij de focus ligt op flexibilisering van de arbeidsmarkt.10

Verzoek Comité NT2 tot aanbieding petitie 'Naar een volwaardige inburgering' d.d. 12 september 2017.

Zaak: Brief derden - Comité NT2 te - 4 september 2017. Verzoek Comité NT2 tot aanbieding petitie 'Naar een volwaardige inburgering' d.d. 12 september 2017 - 2017Z11419

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.

Verzoek om een reactie te vragen aan de staatssecretaris van SZW en de minister van VWS op het rapport van de Ombudsman over vrouwen die in de vrouwenopvang vastlopen in de bureaucratie en er financieel slechter van worden.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 30 augustus 2017. Verzoek om een reactie te vragen aan de staatssecretaris van SZW en de minister van VWS op het rapport van de Ombudsman over vrouwen die in de vrouwenopvang vastlopen in de bureaucratie en er financieel slechter van worden. - 2017Z11258

Besluit: Er zal een gesprek met de Nationale Ombudsman worden gepland.

Stafnotitie Programma Technische briefing Inspectie SZW

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 30 augustus 2017. Stafnotitie Technische briefing Inspectie SZW - 2017Z11267

Besluit: De commissie stemt in met de contouren van het programma.
Noot: •De briefing van de Inspectie vindt plaats op 26 september 2017 van 16.15-17.15 uur.•Via een e-mailinventarisatie zullen leden zich kunnen aanmelden voor deze briefing.

Stafnotitie Beleidsdoorlichting artikel 6 ZW en WAZO (hoofdstuk 3)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 25 augustus 2017. Stafnotitie Beleidsdoorlichting art 6 SZW - 2017Z11117

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op vrijdag 29 september om 12.00 uur
Noot: De door de staf de in de stafnotitie opgenomen vragen zullen worden opgenomen in de feitelijke vragenrondeVerzocht zal worden om een nieuw kabinet de vragen te laten beantwoorden9

Instellen werkgroep indicatoren doelbereik SZW-beleid

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 25 augustus 2017. Stafnotitie voorstel instellen werkgroep indicatoren SZW - 2017Z11116

Besluit: Aanhouden tot na het aantreden van een nieuw kabinet.

Aanbod Programmaraad om voorlichting te geven over Kandidatenverkenner Banenafspraak n.a.v. ingediende motie van het lid Raemakers c.s. over voor de SZW-begrotingsbehandeling de Kamer informeren over de UWV-kandidatenverkenner d.d. 28 juni 2017 (34725-XV-10)

Zaak: Brief derden - Programmaraad te - 23 augustus 2017. Aanbod Programmaraad om voorlichting te geven over Kandidatenverkenner Banenafspraak n.a.v. ingediende motie van het lid Raemakers c.s. over voor de SZW-begrotingsbehandeling de Kamer informeren over de UWV-kandidatenverkenner d.d. 28 juni 2017 (34725-XV-10) - 2017Z11050

Besluit: Gesprek plannen.
Noot: •Via een e-mailinventarisatie zullen leden zich kunnen aanmelden voor het gesprek met de Programmaraad.

Nadere reactie OSB op uitnodiging voor werkbezoek aan schoonmaak-en glazenwasser branche

Zaak: Brief derden - Ondernemersorganisatie Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten (OSB) te ´s-Hertogenbosch - 10 juli 2017. Nadere reactie OSB op uitnodiging voor werkbezoek aan schoonmaak-en glazenwasser branche - 2017Z10291

Besluit: Werkbezoek organiseren.
Noot: •Via een e-mailinventarisatie zullen leden zich kunnen aanmelden voor dit werkbezoek.

Verzoek Jongerenplatform van SER om gesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over manifest m.b.t. uitgangspunten voor leren, werken en samenleven

Zaak: Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 3 juli 2017. Verzoek Jongerenplatform van SER om gesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over manifest m.b.t. uitgangspunten voor leren, werken en samenleven - 2017Z09625

Besluit: Gesprek plannen.
Noot: •Via een e-mailinventarisatie zullen leden zich kunnen aanmelden voor het gesprek met het Jongerenplatform van de SER.•Commissie OCW uitnodigen voor het gesprek.

Rapport ‘Eenvoud loont: Oplossingen om schulden te voorkomen’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 juli 2017. Rapport ‘Eenvoud loont: Oplossingen om schulden te voorkomen’ - 24515-406

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •De Kamer ontvangt in het najaar, na het aantreden van een nieuw kabinet, een kabinetsreactie op het rapport

Lijst met EU voorstellen - SZW met uitgebreide bijlage

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 29 augustus 2017. Lijst met EU voorstellen - SZW met uitgebreide bijlage - 2017Z11154

Besluit: Ter informatie.Brieven van overige bewindspersonen

Behandelvoorstel agenda Sociale Raad d.d. 12 oktober 2017.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 29 augustus 2017. Behandelvoorstel agenda Sociale Raad d.d. 12 oktober 2017 - 2017Z11153

Besluit: Het algemeen overleg ter voorbereiding van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 23 oktober 2017 blijft gehandhaafd op 12 oktober 2017, 10.00-12.00 uur.

Verslag Informele Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 19 en 20 juli 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 22 augustus 2017. Verslag Informele Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 19 en 20 juli 2017 - 21501-31-455

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 23 oktober 2017 op 12 oktober 2017.

Geannoteerde Agenda Informele Raad WSBVC 19 en 20 juli te Tallinn, Estland

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 5 juli 2017. Geannoteerde Agenda Informele Raad WSBVC 19 en 20 juli te Tallinn, Estland - 21501-31-453

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 23 oktober 2017 op 12 oktober 2017.
Noot: •In de procedurevergadering van 20 juni 2017 is besloten deze agenda te agenderen voor het algemeen overleg Raad WSB op 12 oktober 2017.

Onderwerpen op het gebied van armoede- en schuldenbeleid naar aanleiding van het AO Armoede en Schulden op 21 juni 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 14 juli 2017. Onderwerpen op het gebied van armoede- en schuldenbeleid naar aanleiding van het AO Armoede en Schulden op 21 juni 2017 - 24515-407

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over Armoede- en schuldenbeleid.Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidGeen agendapuntenEuropese aangelegenheden

Verbeterplan rechtmatigheid en financieel beheer RCN-unit SZW

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 14 juli 2017. Verbeterplan rechtmatigheid en financieel beheer RCN-unit SZW - 34550-XV-77

Besluit: De staatssecretaris verzoeken om bij het Jaarverslag SZW over 2017 de Kamer te informeren over de stand van zaken van de uitvoering van het verbeterplan van de RCN-unit SZW.

Voorlichting Raad van State inzake degressieve pensioenopbouw

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 14 juli 2017. Voorlichting Raad van State inzake degressieve pensioenopbouw - 32043-375

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Pensioenonderwerpen.

Onderzoeksrapport flexibilisering AOW

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 14 juli 2017. Onderzoeksrapport flexibilisering AOW - 32163-44

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Pensioenonderwerpen.6

Experimenten Participatiewet in de gemeenten Amsterdam en Utrecht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 14 juli 2017. Experimenten Participatiewet in de gemeenten Amsterdam en Utrecht - 34352-63

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de Participatiewet.
Noot: •In de procedurevergadering van 12 april jl. is besloten om een algemeen overleg Participatiewet vooralsnog niet in te plannen.

Verzamelbrief aan gemeenten 2017-2

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 14 juli 2017. Verzamelbrief aan gemeenten 2017-2 - 2017Z10434

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de Participatiewet.
Noot: •In de procedurevergadering van 12 april jl. is besloten om een algemeen overleg Participatiewet vooralsnog niet in te plannen.

Verdeelmodel 2018 en laagste loonschalen in cao's

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 14 juli 2017. Verdeelmodel 2018 en laagste loonschalen in cao's - 34352-62

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de Participatiewet.
Besluit: Het lid Voortman zal een aantal technische vragen (over de vaststelling van het macrobudget bijstand) aan de commissie voorleggen, die namens de commissie aan de staatssecretaris van Sociale en Werkgelegenheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zullen worden gesteld.
Noot: •In de procedurevergadering van 12 april jl. is besloten om een algemeen overleg Participatiewet vooralsnog niet in te plannen.

Rapport Inspectie SZW 'Met 18 jaar ben je (niet) volwassen'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 12 juli 2017. Rapport Inspectie SZW 'Met 18 jaar ben je (niet) volwassen' - 31839-600

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de Participatiewet.
Noot: •In de procedurevergadering van 12 april jl. is besloten om een algemeen overleg Participatiewet vooralsnog niet in te plannen.

Toezeggingen AO Pensioenonderwerpen d.d. 15 juni 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 11 juli 2017. Toezeggingen Algemeen Overleg Pensioenonderwerpen d.d. 15 juni 2017 - 32043-374

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Pensioenonderwerpen.

Brief experimenten Participatiewet en voorlichting Raad van State

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 10 juli 2017. Experimenten Participatiewet en voorlichting Afdeling advisering van de Raad van State - 34352-61

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de Participatiewet.
Noot: •In de procedurevergadering van 12 april jl. heeft de commisie besloten een algemeen overleg Participatiewet vooralsnog niet in te plannen.

Afschrift van de reactie op de brief van dhr. B. over AOW en detentie in het buitenland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 10 juli 2017. Afschrift van de reactie op de brief van dhr. B. over AOW en detentie in het buitenland - 2017Z10209

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Reactie op verzoek commissie over een klacht over KPN i.v.m. misstanden m.b.t. behandeling uitzendkrachten in het callcenter

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 30 augustus 2017. Reactie op verzoek commissie over een klacht over KPN i.v.m. misstanden m.b.t. behandeling uitzendkrachten in het callcenter - 2017Z11239

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in de modedetailhandel

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 29 augustus 2017. Arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in de modedetailhandel - 29544-791

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsomstandigheden.

Aankondiging reparatieregeling eigenrisicodragers WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 28 augustus 2017. Aankondiging reparatieregeling eigenrisicodragers WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) - 32716-25

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsongeschiktheid.4

Antwoorden op vragen commissie over verschillende onderwerpen inzake arbeidsomstandigheden (Kamerstuk 25883-284)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 25 augustus 2017. Antwoorden op vragen commissie over verschillende onderwerpen inzake arbeidsomstandigheden - 25883-297

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsomstandigheden.

Reactie op het advies van de Gezondheidsraad ‘Werknemers en kinkhoest: criteria voor vaccinatie’

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 22 augustus 2017. Reactie op het advies van de Gezondheidsraad ‘Werknemers en kinkhoest: criteria voor vaccinatie’ - 32793-275

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsomstandigheden.
Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Kinderopvang.

Reactie op verzoek commissie over een brief van het Comité NT2 over problemen met inburgering

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 22 augustus 2017. Reactie op verzoek commissie over een brief van het Comité NT2 over problemen met inburgering - 2017Z11016

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Inburgering en integratie.
Noot: •Algemeen overleg plannen na het aantreden van een nieuw kabinet.•Adressant reactie toezenden.

Evaluatie KIS (Kennisplatform Integratie en Samenleving)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 24 juli 2017. Evaluatie KIS (Kennisplatform Integratie en Samenleving) - 32824-200

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Inburgering en integratie.
Noot: •Algemeen overleg plannen na het aantreden van een nieuw kabinet.

Derde monitor artsencapaciteit UWV

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 20 juli 2017. Derde monitor artsencapaciteit UWV - 26448-592

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg SUWI-onderwerpen op 13 september 2017.3

Monitoronderzoek Fraudewet en Evaluatie handhavingsbeleid SZW inzake sociale zekerheidswetten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 14 juli 2017. Monitoronderzoek Fraudewet en Evaluatie handhavingsbeleid SZW inzake sociale zekerheidswetten - 17050-538

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Handhaving.
Noot: •In de procedurevergadering van 12 april 2017 heeft de commissie besloten een algemeen overleg Handhaving vooralsnog niet te plannen.

Opzet beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders en evaluatie wet Hervorming kindregelingen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 14 juli 2017. Opzet beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders en evaluatie wet Hervorming kindregelingen - 30982-34

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering en de staf verzoeken om tijdig voorafgaand aan die vergadering aan de commissie een notitie toe te sturen over het plan van aanpak van de beleidsdoorlichting.

Uitkomst gesprek sectorpartijen kinderopvang over eisen buitenspeelruimte en communicatie harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 12 juli 2017. Uitkomst gesprek sectorpartijen kinderopvang over eisen buitenspeelruimte en communicatie harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk - 31322-336

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Kinderopvang.

Verbeteren proces bij verhalen schade beroepsziekte

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 6 juli 2017. Verbeteren proces bij verhalen schade beroepsziekte - 25883-295

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsomstandigheden.

Reactie op het amendement van het lid Van Rooijen over scholing richting kansberoepen (Kamerstuk 34730-XV-5)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 6 juli 2017. Reactie op het amendement van het lid Van Rooijen over scholing richting kansberoepen (Kamerstuk 34730-XV-5) - 34730-XV-9

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen over de Voorjaarsnota (34730-XV) op 6 juli 2017.

Pre-evaluatie Wet inburgering 2013, resultaat cohort 2013 en reactie op het verzoek van het lid Jasper Van Dijk over taaldocenten die forse kritiek hebben op het inburgeringsexamen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 6 juli 2017. Reactie op het verzoek van het lid Jasper Van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 april 2017, over taaldocenten die forse kritiek hebben op het inburgeringsexamen en pre-evaluatie Wet inburgering 2013 - 32824-199

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te plannen algemeen overleg Inburgering en integratie.
Noot: •Algemeen overleg plannen na het aantreden van een nieuw kabinet.2

Vierde voortgangsbrief inzake Wet werk en zekerheid (Wwz)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 5 juli 2017. Vierde voortgangsbrief inzake Wet werk en zekerheid (Wwz) - 34351-24

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid.
Noot: •In de procedurevergadering van 12 april jl. heeft de commissie besloten een algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid vooralsnog niet in te plannen.

Uitvoering gewijzigde motie van de leden Karabulut en Potters over vervolgonderzoek naar de TRSO's in Nederland (Kamerstuk 32824-103)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 5 juli 2017. Uitvoering gewijzigde motie van de leden Karabulut en Potters over vervolgonderzoek naar de TRSO's in Nederland - 32824-198

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Inburgering en integratie.
Noot: •Algemeen overleg plannen na het aantreden van een nieuw kabinet.

Feitenonderzoek DuPont en lessen voor de toekomst

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 5 juli 2017. Feitenonderzoek DuPont en lessen voor de toekomst - 25883-294

Besluit: Betrekken bij het nog in te plannen plenaire debat over de rol van de Arbeidsinspectie bij het chemiebedrijf DuPont.

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 29 augustus 2017. Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018) - 34766

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 27 september 2017 te 14.00 uur.Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 29 augustus 2017. Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen) - 34765

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 27 september 2017 te 14.00 uur.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag voor het jaar 2018

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 18 juli 2017. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag voor het jaar 2018 - 31322-338

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 12 september 2017 te 14.00 uur.
Noot: •Er is een lichte voorhangprocedure van toepassing. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 25 september 2017.